สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     Please wait..........

.......................................................................................................
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
.......................................................................................................
        • แบบฟอร์ม Profile สหกรณ์
        • แบบสัญญายืมเงินทดรองราชการ
        • แบบขออนุมัติซ่อม

        • แบบขอลาพักผ่อนประจำปี
        • แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว     
        • แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
        • แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๐)
        • แบบขอเบิกพัสดุ (แบบ ฝพด.13)
        • แบบขออนุญาตถ่ายเอกสาร
        
• เอกสารสำหรับเผยแพร่ (เกี่ยวกับสหกรณ์)
           - จะจัดตั้งสหกรณ์ได้อย่างไร
           - อุดมการณ์สหกรณ์
           - สหกรณ์ 6 ประเภท
         
• แบบฟอร์มสำหรับการฝึกอบรม
           - แบบฟอร์มรับลงทะเบียน
           - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
           - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ค่าใช้จ่ายบุคคลภายนอก)
           - แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรม
           - แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
           - แบบฟอร์มหนังสือเชิญวิทยากร
           - แบบฟอร์มหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
           - แบบฟอร์มตอบรับวิทยากร
           - แบบฟอร์มประวัติวิทยากร
           - แบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรม
           - แบบ checklist การจัดเตรียมโครงการฝึกอบรม
        • แบบฟอร์มการกู้เงินสหกรณ์ข้าราชการฯ
           - คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้สามัญ
           - แบบ ส.1 (คำขอเงินกู้สามัญ)
           - แบบ ส.2 (หนังสือเงินกู้สามัญ)
           - แบบ ส.3 (หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ)
           - แบบ ส.4 (หนังสือสัญญาจำนำหุ้น)
     • ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน
           - การประหยัดไฟฟ้า (PowerPoint)
                 
[ชุดที่ 1]  [ชุดที่ 2]  [ชุดที่ 3]
           - การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (PowerPoint)

.......................................................................................................
 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
.......................................................................................................
• แบบฟอร์มการตรวจการสหกรณ์
• แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่อง


.......................................................................................................
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
.......................................................................................................
• ใบสั่งซื้อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย

.......................................................................................................
   หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
.......................................................................................................

 แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ (แบบ 2 หน้า)
 แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ (แบบ 1 หน้า)
   
ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
    คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
    คำขอจดทะเบียนสหกรณ์
    หนังสือขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 

กองการเจ้าหน้าที่
   แบบฟอร์มการพิจารณาการเขียนผลงานทางวิชาการ (excel)
   แบบแจ้งประสงค์ขอย้ายของราชการ (excel)
   แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน(สายงานควบ) (doc)
   แบบประเมินบุคคลและผลงาน(สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2) (doc)
   แบบหนังสือลาออกจากราชการ (doc) 
   แบบใบสมัครเขียนผลงานทางวิชาการ
   แบบใบสมัครขอโอนมารับราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (doc)  
   แบบขอย้ายของลูกจ้างประจำ (doc)
   แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้าง (doc) 
   แบบใบรายงานตัวเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง (doc) 
   แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก,สอบคัดเลือก (doc) 
   แบบขอสละสิทธิ์เข้ารับการจัดจ้าง (doc) 
   แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ระดับ 7 (doc)
   แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ระดับ 8 (doc) 
   แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รอบ 6 เดือน) (doc) 
   แบบฟอร์มหนังสือลาออกของพนักงานราชการ (xls)
   แบบฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (doc) 
   แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ (doc) 
   แบบฟอร์มแก้ไขสัญญาจ้างพนักงานราชการ (doc) 
   แบบฟอร์มประวัติการดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ 9-10 (doc) 
   การมอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ : คู่มือนำรายชื่อ :: คู่มือสรรหา :: สมรรถนะ (doc) 
   แบบขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (xls)
   แบบรายงานสรุปยอดการใช้เงินสำหรับการเลื่อนขั้นประจำปี (xls)
   แบบใบลาประเภทต่าง ๆ (doc)
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และแบบใบลาพักผ่อนประจำปี (xls)
   แบบคำร้องเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการสหกรณ์ (doc)
 แบบฟอร์มการดำเนินการปราบปรามยาเสพติด (xls)
 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา แบบสว.4 (pdf)
 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (pdf)
 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำพยาน แบบสว.5 (pdf)
 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำพยาน (pdf)
 แบบฟอร์มบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริง (pdf)
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ (pdf)
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ (pdf)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก, สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน , ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ (doc)
 ใบสั่งซื้อกระปุกออมสิน  (doc)
กองแผนงาน
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  | (ส่วนกลาง) (xls)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  | (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) (xls) 
 แบบฟอร์มการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2551 (เฉพาะส่วนกลางและศูนย์) (xls)
 แบบฟอร์มการกำหนดแผนปฏิบัติงาน ปี2551 (สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ สสพ.1-2) (xls)
 แบบฟอร์มการกำหนดแผนปฏิบัติงาน ปี2551  เพิ่มเติม (สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ สสพ.1-2) (xls)
 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2551 (xls)
 แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน  (pdf)
 แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติงานวิจัย (pdf)
 แบบฟอร์มรายงานขอทำความตกลงและอนุมัติ ณ ต่างประเทศ (pdf)
 แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฎิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (pdf)
 แบบฟอร์มรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (pdf)
 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (pdf)
 แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน (pdf)
 แบบฟอร์ม (pdf)
 แบบฟอร์ม (pdf)
 
 
 
กองคลัง
   ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที 1,2 **แบบ 4231 (doc)
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 (doc)
   สัญญายืมเงิน - รายการส่งใช้เงินยืม แบบ 8500 (doc)
   แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (ใบแนะนำ) แบบ 600 , 6001 (doc)
   แบบใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร แบบ 7200 (doc)
 แบบรักษาพยาบาลต่อเนื่อง แบบ7100/1 (doc)
 หนังสือมอบอำนาจการรับเงิน (pdf)
 ใบมอบฉันทะ (pdf)
 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ-6005) (pdf)
 บัญชีลงเวลาการปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ (pdf)
 ใบสำคัญรับเงิน (pdf)
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (pdf)
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (pdf)
 แผนปฎิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่ายแนบคำขออนุมัติเดินทางไปราชการ (pdf)
 ใบเบิกสิ่งของ (pdf)
 สัญญาการยืมเงิน (pdf)
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (pdf)
 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (pdf)
 รายละเอียดการใช้รถยนต์ (pdf)
 แบบขอเช่าบ้าน(แบบ-6006) (pdf)
 แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมเพิ่ม (pdf)
 คำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (เกษียณก่อนกำหนด) (pdf)
 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ (pdf)
 แบบแจ้งการของดเบิกบำนาญปกติ (โครงการจ่ายตรง) (pdf)
 หนังสือสำคัญการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก (pdf)
 หนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จตกทอด (pdf)
 หนังสือรับรองการขอเบิกบำนาญพิเศษกรณีข้าราชการตาย (pdf)
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (pdf)
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย (pdf)
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (pdf)
 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง (pdf)
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (pdf)
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (pdf)
   

 

 

ที่ กษ. 1103/ 25   ลว 2 เม.ย. 52   เรื่อง   คู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS

 

ที่ กษ. 1103/ 24   ลว 2 เม.ย. 52   เรื่อง  กำหนดอัตราเงินเดือนในการคำนวณเงินสงเคราะห์ผู้ประสพภัย

 

ที่ กษ. 1103/ 23  ลว 2 เม.ย. 52    เรื่อง   หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบGFMIS

 

 หนังสือเวียนที่ กษ. 1103/22  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือ

 

ค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรของรัฐในระบบGFMIS      8/04/52

 

 หนังสือเวียนที่ กษ. 1103/21  เรื่อง  หลักเกณฑ์พิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552           08/04/52

 

หนังสือเวียนที่ กษ. 1103/20  เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล    08/04/52

 

หนังสือเวียนที่ กษ. 1103/19  เรื่อง  การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีส่งต่อผู้ป่วย      08/04/52

หนังสือเวียนที่ กษ. 1103/18  เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีส่งต่อผู้ป่วย       23/03/52

โครงการช่วยหเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน    18/02/52

 

ตัวอย่างตารางการกำหนดผลผลิตย่อยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จังหวัด)

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ศูนย์ 1-20)

 

การคำนวนต้นทุนผลผลิต
คู่มือต่าง
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 แบบฟอร์มประเมินสถานภาพสหกรณ์ที่จังหวัดคัดเลือก เพื่อผลักดันเป็นสหกรณ์ต้นแบบ (xls)
 แบบรายงานผลเตรียมสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์ (xls)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานต้นราชพฤกษ์ (xls)
   แบบรายงานผลการดำเนินงานในนิคมสหกรณ์รูปเช่า (xls)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
   
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
แบบคำขอกู้ กพส  (pdf)
แบบคำขอผ่อนผันชำระหนี้  (pdf)
แบบขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้  (pdf)
สำนักงานเลขานุการกรม
แบบหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)  (pdf) 
แบบหนังสือภายนอก  (pdf) 
แบบหนังสือประทับตรา  (pdf) 
แบบคำสั่ง  (pdf) 
แบบแสดงความคิดเห็น  (pdf) 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบรายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  (doc)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ  (doc)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ  (doc)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนดำเนินงาน  (doc)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ  (doc)
แบบฟอร์มรายงานรายเดือน-ส่วนกลาง  (xls)
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2  (xls)
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3.2  (xls)
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3.3  (xls)
   
ศูนย์สารสนเทศ
แบบฟอร์ม รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (doc)
ตัวอย่างรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (pdf)
แบบฟอร์ม รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (doc)
ตัวอย่างรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (pdf


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 114 ถ.สิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮองสอน 58000 โทร. 053611332 โทรสาร. 053611518 Email:cpd_maehongson@cpd.go.th