..::::>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม<..:::: ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กล่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย
บุคลากร
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ

ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
Link ข้อมูลข่าวสาร/Link Website
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็ปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
Webboard
แผนผังเว็ปไซต์
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
ติดต่อเว็ปมาสเตอร์
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้ระบบส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ที่ตั้ง
ประวัติประบิดาสหกรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
สายตรง สกจ.
อำนาจหน้าที่
ประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี

ข้อมูลการส่งเสริม
นายทะเบียนสหกรณ์
รองทนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
โครงการลดภาระหนี้/พักหนี้
โครงการ ASPL
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
องค์ความรู้ (KM) smart farmer ด้านสหกรณ์
ธนาคารสินค้าเกษตร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์
พระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งและคู่มือ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
คู่มือและขั้นตอน

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
ขั้นตอนและคู่มือ


รวมลิงค์

เว็บไซต์ในจังหวัด

 

 


qrcode


<||ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์||> //\สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม//\ ..::ยินดีต้อนรับ..::
 

 
26 กันยายน 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรซำแฮด จำกัด 
23 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาเวียงชัย 
22 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด  
21 กันยายน 2559 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2559   
21 กันยยน 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด   
20 กันยายน 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแกดำ จำกัด 
19 กันยายน 2559 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการนาแปลงใหญ่ 
วันที่ 14 กันยายน 2559 ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานโครงการหนึ่งหอการค้าหนึ่งสหกรณ์การเกษตร 
14 กันยายน 2559 ร่วมงานวันประมงแห่งชาติ 
13 กันยายน 2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำสหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด 
12กันยายน2559 บันทึกข้อตกลงเกษตรแปลงใหญ่ 
12 กันยายน 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณฺผู้เลี้ยงปศุสัตว์วาปีปทุม จำกัด 
9 กันยายน 2559 สัมมนาเรื่อง การใช้แผนที่จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 
8 กันยายน 2559 ตรวจเยี่ยมแนะนำ กำกับดูแล กลุ่มเกษตรกรทำนายางน้อย ตำบลยางน้อย 
7 กันยายน 2559 ตรวจเยี่ยมแนะนำ กำกับดูแล สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด 
6 กันยายน 2559 ร่วมประชุมสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด 
2 กันยายน 2559 ประชารัฐ Q - Shop 
2 กันยายน 2559 ประชุมติดตามการดำเนินงานสหกรณ์ 
1 กันยายน 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด 
29 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สผน.บ้านแห่เหนือ-ท่าเดื่อ 2 จำกัด 
28 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด   
25 สิงหาคม 2559 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด 
24 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรหนองกุงสวรรค์ร่วมใจพัฒนา จำกัด 
24 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่โคก 
23 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี(นัดครั้งที่ 2) กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแสน ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม 
23 สิงหาคม 2559 โครงการ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ วัดป่าโนนน้อง บ้านหวาย ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม 
22 สิงหาคม 2559 ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์เครดิคยูเนี่ยนแกดำ จำกัด 
22 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด 
22 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโน 
19 สิงหาคม 2559 อบรมให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
22 สิงหาคม 2559 ประชุมวางแผนโครงการของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย 
15-19 สืงหาคม 2559 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 
19 สืงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด 
19 สิงหาคม 2559 ประชุม (นาแปลงใหญ่) บ้านหนองนกเขียน 
19 สิงหาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด 
18 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกร ทำนาห้วยแอ่ง 
18 สิงหาคม 2559 นประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ต.ขามเรียง 
18 สิงหาคม 2559 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด 
18 สิงหาคม 2559 ชี้แจงการเชื่อมโยงผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ 
18 สิงหาคม 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท่าเดื่อ-โชคชัย จำกัด  
18 สิงหาคม 2559 ตรวจเยี่ยมแนะนำและเข้าร่วมประชุมสหกรณ์ผู้ใช้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแห่เหนือท่าเดื่อ 2 จำกัด  
18 สิงหาคม 2559 การจ่ายเงินกู้สหกรณ์ผู้ใช้น้ำคุ้มใต้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้มใต้ จำกัด 
18 สิงหาคม 2559 ติดตามการใช้เงินกู้ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโก 
18 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองม่วง 
17 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองจิก 
17 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรชุมชนมหาสารคาม จำกัด 
17 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำกัด 
17 สิงหาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (นาแปลงใหญ่) 
17 สิงหาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (นาแปลงใหญ่) 
17 สิงหาคม 2559 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน 
16 สิงหาคม 2559 ประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ 
16 สิงหาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโก 
16 สิงหาคม 2559 ประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเก่าน้อย ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
16 สิงหาคม 2559 ประชุมอ้อยแปลงใหญ่ ณ ศาลาวัดบ้านหนองกุงน้อย ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย 
15 สิงหาคม 2559 ประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ 
15 สิงหาคม 2559 เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด 
15 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (นัดครั้งที่ 2) กลุ่มเกษตรกรทำนากำพี้ 
15 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด 
15 สิงหาคม 2559 โครงการปรับปรุงการผลิตอละคุณภาพผลผลิตข้าวปี 2559 
12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ 
11 สิงหาคม 2559เข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จำกัด 
11 สิงหาคม 2559 ร่วมประชุมวางแผนการตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและซื้อผลผลิต และกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาด 
11 สิงหาคม 2559 ออกติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำนางัวบา 
10 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรทำนาบ่อใหญ่ 
10 สิงหาคม 2559 มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
10 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาราษฎร์เจริญ  
10 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรประชาคมน้ำเกลี้ยงเวียงชัย จำกัด  
10 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองเหล่า จำกัด 
9 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบกิจการฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนตำบลยาง จำกัด

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี(นัดที่ 2 ) สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนงัว อำเภอวาปีปทุม 

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรวังแสง จำกัด 

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกุง 

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนภิบาล  

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 "โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเฉลิมพระเกียรติ 

8 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 
8 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกาดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด 
8 สิงหาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมกาดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรชุมชนมหาสารคาม จำกัด 

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด 

4 สิงหาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ-โชคชัย จำกัด 
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลแคน จำกัด 

3 สิงหาคม 2559 โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมนโยบายประชารัฐ

3 สิงหาคม 2559 ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด 
3 สิงหาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรวังแสง จำกัด 

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เข้าทำสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองม่วง 

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ร่วมโครงการ "100 ปี สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำความดี เฉลิมพระเกียรติ" 

2 สิงหาคม 2559 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ร่วมให้บริการโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2559  ณ โรงเรียนบ้านหนองแสน อำเภอแกดำ 

วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด  

วันที่ 29 กรกฎาคม เวลาทำสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ฯ ของกลุ่มเกษตรกรทำนาโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ 29 กรกฎาคม เวลาทำสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ฯ ของกลุ่มเกษตรกรทำนาประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2559 

วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 "โครงการผู้ว่าพาเข้าวัดเทศกาลเข้าพรรษา"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โครงการ “100 ปี สหกรณ์ไทย ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 อบรมโครงการปรับปรุงประสิทธภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว ปี 2559   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ทำสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคาระห์เกษตรกรฯ  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองคูขาด 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรทำนายาง  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เข้าดูงาน ตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม กลุ่มน้ำพริกแม่ครู กลุ่มผลิตน้ำพริกแม่ครู
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 การประชุม ตามโครงการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ 2559 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559   
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมประชุมติดตามการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจร 
วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรทำนาประชาพัฒนา 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การสหกรณ์ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำ กลุ่มเกษตรกรทำนาวังยาว ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย 
วันที่14 กรกฎาคม2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรทำนาเขื่อน 
เมื่อวันที่14กรกฎาคม2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำ กลุ่มเกษตรกรทำนาเขื่อน 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตร   
วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ร่วมเป็นวิยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าว" 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2559 
วันที่ 13 กราฎาคม 2559 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร   
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำการปิดบัญชี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวขวาง  จำกัด 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2559 
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จำกัด 
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 เข้าตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนงัว จำกัด 
วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มเกษตรทำนาเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม 
วันที่ 12 กราฎาคม 2559 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร 
วันที 12 กรกฎาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด  
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด 
วันที่ 11 กราฎาคม 2559 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ร่วมโครงการ ป่ารักษ์ป่า สู่ความยั่งยืนณ ศูนย์ชุมชนตำบลเตย สังกัดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเตย จำกัด 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์โคนมมหาสารคาม จำกัด  
วันที่ 6 กรฎาคม 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตกรทำนาโนนแดง ตำบลโนนแดง  
เมื่อวันที่ 6 กรฎาคม 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  กลุ่มเกษตกรทำนาหนองคูขาด 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอาคาร 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม   
  วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด  
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อำเภอชื่นชม 
วันที่ 30 มิถุนายน 2559ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรทำนาขามป้อม 
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแกดำ จำกัด 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.มหาสารคาม จำกัด 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มอบกล้าไม้ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาแห่ใต้ 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มอบกล้าไม้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองเหล็ก
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองเหล็ก 
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลเขวาไร่ 
วันที่ 28 มิถุนายน 2559  ดำเนินงานและตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแกดำ จำกัด 
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มเกษตร  
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลแคน จำกัด 
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ช่วยเหลือแนะนำและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแกดำ จำกัด 
วันที่ 24 มิถุนายน 2559ตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้มใต้ จำกัด  
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลยาง จำกัด 
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโชคชัย จำกัด  
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำห้วยหินเหิบ 
วันที่ 22 มิถุนายน 2559ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไฮ ตำบลหนองไฮ  
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการยกระดับของสหกรณ์การเกษตนนาดูน จำกัด 
วันที่ 21 มิถุนายน 2559โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ(Q Shop) ของสหกรณ์ 
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด 
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร จำกัด 
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดบัญชี 31 มีนาคม ของกลุ่มเกษตรกรทำนาสมศรี หนองโก 
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรทำนาเสือโก้ก 
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรสตรีหนองไผ่ จำกัด
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดำเนินรายการวิทยุในรายการ “อยู่ดีมีสุขกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม” ทั้งนี้ในการจัดรายการฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงความรู้เกี่ยวกับวิถีการสหกรณ์ 
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด 
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม 5 ส. 
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด 

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใคร่นุ่น  

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรตำบลดงใหญ่ จำกัด 
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวขวาง จำกัด 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย จำกัด  
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด โครงการ "เยี่ยมเยียนประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2559  
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าสำรวจผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางสุวิมล โง้วศิลปศาตร์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด 
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ Single Command  

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมอนุกรรมการฯ ด้านเกษตร ระดับจังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ดำเนินรายการวิทยุในรายการ “อยู่ดีมีสุขกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม” 
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรทำนาเขื่อน ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย   
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ประชุมชี้แจงเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด  
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชื่นชม แนวทางปฏิบัติงานโครงการอาการเสริม(นม)โรงเรียน 
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวศิริพร เรียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด 
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์มหาสารคาม  
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองมหาสารคาม เนื่องในการจัดพิธีบุญซำฮะ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยการเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าประสานงานกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังคำชี้แจง หลักเกณฑ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

วันที่ 8 มิถุยายน 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด  

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าส่งเสริม และแนะนำ ช่วยเหลือการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองม่วง   
วันที่ 8 มิถุนายน 2559กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเขียงยืน จำกัด    
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีชุมชนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ ปี 2559 
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเวทีของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559  
วันที่ 7 มิถุนายน 2559กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นวิทยากรประชุมเวที ของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559  
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี 2559  
"7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ณ โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 มิถุนายน 2559 
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด 
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเตย จำกัด   
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด 
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด 
วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเวทีชุมชนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559  
   
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้เข้าแนะนำส่งเสริมและช่วยแนะนำการจัดทำบัญชี รวบรวมเอกสาร และร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมิถุนายน 2559 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านคุ้มใต้ จำกัด 
วันที่ 2 มิถุนายน 59 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประชาคมกลุ่มผูใช้น้ำห้วยคะคาง 
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมกับนางสาวณัฐสุดา แขวงเมือง นักวิชาการสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด  

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองเหล็ก เพื่อตรวจเอกสาร สอนแนะนำการจัดทำบัญชี 

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ประชุมกลุ่มเกษตรเพื่อจัดเวทีประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนากลุ่ม ตามโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ผู้ประสานงานอำเภอเชียงยืน ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
  วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ออกติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.) 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านดินดำ จำกัด

 

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีชุมชนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ออกติดตามโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจร
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรตำบลแคน จำกัด 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมเวทีชุมชนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ร่วมการจัดเวทีชุมชนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559  
 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ประชุมติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559  
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมและเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เข้าประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเชียงยืน 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อวิชา "ชุมชนแข็มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อวิชา "ชุมชนเข็มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแวงน่าง จำกัด
ร่วมทำหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมให้คำแนะนำแก้ไขเรื่องคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด 
วันที่ 24 พฤาภาคม 2559 ร่วมประชุมเกษตรกรโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมประชุมตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559  
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559     
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองมหาสารคาม 
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559  
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปึ 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ให้คำแนะนำ การจัดทำเอกสาร การจัดทำบัญชี สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เป็นวิทยากรอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2559 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม OTOP ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอยู่ดีมีสุข จำกัด 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำ 2558 สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 วิทยากรอบรมเกษตรกร ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค กระบือเมืองมหาสารคาม จำกัด 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรทำนาแกดำ 
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายบัญชา ปัญญาประชุม ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ร้านตำรวจมหาสารคาม จำกัด ติดตามผลการชำระบัญชีจากผู้ชำะบัญชีคนเดิม  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองเสียวนาเสียว จำกัด 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ออกติดตามเร่งรัดหนี้สมาชิกกลุ่มเกษตรทำนายางน้อย 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ปี 2559  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปีการผลิต 2558 /2559  
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปีการผลิต 2558/2559 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปึ 2558/59
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด
13 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสหกรณ์การเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด จัดกิจกรรม 100 ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจ ปล่อยปลา 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/2559 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เข้าติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำะกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสมัชชาบ้านเขื่อนร่วมใจ จำกัด 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๋ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่12 พฤษภาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มเกษตรกรทำนาแกดำ  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายจากนายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ให้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่ (Field day) และขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแวงน่าง จำกัด  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาพัฒนา จำกัด 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำสหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด  
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ร่วมพระราชพิธีวันฉัตรมงคล 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
4 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกสหกรณ์ ในงานวันรณรงค์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนิงาน เพื่อเร่งรัด ติดตามหนี้ 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
2 พฤษภาคม 2559 ประชุมประจำเดือน 
2 พฤษภาคม 2559 จัดรายการวิทยุ อยู่ดีมีสุขกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
2 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
2 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
2 พฤษภาคม 2559 ร่วมประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง   
เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2559 100 ปี สหกรณ์ไทยคาราวานสินค้าสหกรณ์ไทยร่วมใจสู้ภัยแล้ง 
วันที่ 29 เมษายน 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด 
29 เมษายน 2559ร่วมประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
วันที่ 28 เมษายน 2559วิยากรอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 
วันที่ 28 เมษายน 2559 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 28 เมษายน 2559 วิทยากรและจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 27 เมษายน 2559 ให้ความรู้ด้านชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาคการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
27 เมษายน 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกิ้ง จำกัด 
วันที่ 27 เมษายน 2559 เป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
วันที่ 25 เมษายน 2559. ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำกัด 
วันที่ 25 เมษายน 2559 ร่วมทำพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" 
วันที่ 25 เมษายน 2559 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา ร่วมเป็นวิทยากร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
วันที่ 25 เมษายน 2559 อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
วันที่ 23 เมษายน 2559 ประชุมติดตามงานการชำระบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2559 
วันที่ 22 เมษายน 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จำกัด   
21 เมษายน 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับ ครั้งที่ 3/2559 
วันที่ 20 เมษายน 2559 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนประจำเดือน เมษายน 
วันที่ 20 เมษายน 2559ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเตย จำกัด 
วันที่ 19 เมษายน 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านเกิ้ง จำกัด 
วันที่ 19 เมษายน 2559 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 
วันที่ 18 เมษายน 2559 เข้าแนะนำส่งเสริมให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีเพื่อปิดบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559
วันที่ 12 เมษายน 2559 ร่วมรับพรจาก นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่ราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2559 
  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 รดน้ำขอพรจากบุคลากรอาวุโส 
วันที่ 12 เมษายน 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด  
วันที่ 11 เมษายน 2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำ กลุ่มเกษตรกรทำนาแห่ใต้ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ออกติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนาพระธาตุ
วันที่ 11 เมษายน 2559 งาน100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
วันที่ 11 เมษายน 2559 ร่วมจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
วันที่ 9-10 เมษายน 2559 ร่วมงาน100 ปี สหกรณ์ไทยคาราวานสินค้าสหกรณ์ไทยร่วมใจสู้ภัยแล้ง 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมค จัดสถานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 13 แห่ง
วันที่ 8 เมษายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเตย จำกัด
วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสินค้าสหกรณ์(CDC) ระดับภาค 
วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ร่วมงาน 100 ปี ราคาวานสินค้า สหกรณฺไทย ร่วมใจสู้ภัยแล้ง 
6 -7 เมษายน 2559 คาราวานสินค้าสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด 
วันที่ 7 เมษายน 2559  "โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม" เมื่อณ ห้องประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เข้าแนะนำ ส่งเสริม จัดทำบัญชี ติดตามการชำระหนี้จากสมาชิกเพื่อส่งชำระเจ้าหนี้กองทุนสงเคราห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
วันที่ 7 เมษายน 2559 ร่วมติดตามงานของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ 
วันที่ 7 เมษายน 2559 เข้าแนะนำ ส่งเสริม รับชำระหนี้จากสมาชิก กลุ่มเกษตรกรทำนายางน้อย 
วันที่ 5 เมษายน 2559 เข้าแนะนำส่งเสริม สหกรณการเกษตร์วังแสง จำกัด 
วันที่ 5 เมษายน 2559 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลแคน 
5 เมษายน 2559 งานคาราวานสินค้า 100 ปี สหกรณ์ไทย ร่วมใจพัฒนาสินค้า
4 เมษายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร์วังแสง จำกัด 
4 เมษายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองเหล่า จำกัด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 งานคาราวานสินค้าสหกรณ์ 100 ปี ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด อำเภอยางสีสุราช  
วันที่ 1 เมษายน 2559 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2559 และรวมมือกันทำกิจกรรม 5 ส. 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เข้าร่วมเตรียมสถานที่และแนะนำพร้อมติดต่อประสานงาน ตลาดนัด 100 ปี สหกรณ์ไทยร่วมพัฒนาสินค้าสหกรณ์  

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 31 มีนาคม 2559 จัดประชุมชี้แจงตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดอ้อยในระบบแปลงใหญ่   
วันที่ 31 มีนาคม 2559เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม ให้ประธานและเลขานุการสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเลิงใต้ จำกัด 
31 มีนาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำกัด  
วันที่ 31 มีนาคม 2559เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม และติดตามใบโอนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แนะนำให้ประธานกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองเหล็ก
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนาเลิงแฝก  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
30 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรฯ ชำระหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์ 
30 มีนาคม 2559 ออกติดตามเร่งรัดหนี้สิน เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์
30 มีนาคม 2559 ออกติดตามเร่งรัดหนี้สิน เงินกู้ยืมกองทุนสงเคราห์เกษตรกรฯ 
เมื่อวีนที่ 30 มีนาคม 2559 ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
30 มีนาคม 2559 ได้ติตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
วันที่ 29 มีนาคม 2559 ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย จำกัด  
วันที่ 29 มีนาคม 2559 ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  วันที่ 29 มีนาคม 2559 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ได้เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย จำกัด 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม.พ.ศ.2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด 
29 มีนาคม 2559 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำกัด ชำระหนี้เงินกู้ กพส.
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จำกัด  
29 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านหัวงัว ส่งชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
เข้าแนะนำการบันทึกบัญชี และติดตามเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ที่กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนแดง กลุ่มเกษตรกรทำนายาง
วันที่ 25 มีนาคม 2559 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)ครั้งที่ 3/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
วันที่ 25 มีนาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด 
24 มีนาคม 2559 ร่วมงานคาราวานสินค้า 100 ปี สหกรณ์ไทย ร่วมใจพัฒนาสินค้าสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ส่งหนังสือ สำรวจความต้องการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
24 มีนาคม 2559 เข้าแนะนำการติดตามเร่งรัดหนี้กับสมาชิกก่อน 31มีนาคม 2559 ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำกัด  
24 มีนาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาแกดำ 
วันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนงัว จำกัด  
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เข้าแนะนำการติดตามเร่งรัดหนี้กับสมาชิกของ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำกัด  
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด 
21 มีนาคม 2559 เข้าแนะนำคณะกรรมการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำกัด 
21 มีนาคม 2559 เข้าแนะนำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใคร่นุ่น  
เมื่อวันที่ 21มีนาคม 2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาแห่ใต้ 
  วันที่ 19 มีนาคม 2559 นายโชคชัย เดชอมรธัญผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามเป็สักขีพยานในบันทึกข้อตกลง(MOU) 
วันที่ 18 มีนาคม 2559 ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กับสหกรณ์ 
วันที่ 17 มีนาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้ ตรวจนิเทศงานการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย
วันที่ 16 มีนาคม 2559 อบรมหลักสูตร เสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559  ร่วมให้การศึกษาอมรมแก่ผู้นำชุมชนภาคประชาชน 
เมื่อวันนี้ 16 มีนาคม 2559  ออกร่วมจัดนิทรรศการและแจกเมล็ดพันธ์ผักและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน 
วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางกาญจนา นามวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นายประสิทธิ์ วิสิทธิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ส่งบัญชีเลิกกิจการ และ รายงานการชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรสมัชชาบ้านเข็ง จำกัด
วันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโน
วันที่ 15 มีนาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ ที่อำภอยางสีสุราช 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ให้การศึกษาอบรม"โครงการฝึกบมรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด อำเภอยางสีสุราช
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่า จำกัด ตำบลเหล่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ กลุ่มเกษตรกรทำนายางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมและติดตาม  แนะนำส่งเสริมการจัดทำบัญชี  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร "วิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์"
 วันที่ 8 -10 มีนาคม 2559 เข้าตรวจการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองมหาสารคาม จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 
วันที่ 10 มีนาคม 2559 เข้าร่วมประชุมชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพเวียงสะอาด จำกัด 
มื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
9 มีนาคม 2559 เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด
วันที่ 8-9 มีนาคม 2559 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ผลิตสินค้าการเกษตรตามโครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10:00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ ณ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม  
วันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมผู้นำชุมชน 
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 7 มีนาคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวสันตุ จำกัด 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ให้การศึกษาอบรมแก่ผู้นำชุมชน 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 1 มีนาคม 2559ฝึกอบรมโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปึ 2558/2559 
29 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก อส มหาสารคาม จำกัด 
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 
26 กุมภาพันธ์ 2559 งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน "100 ปี สหกรณ์ไทย ขบวนการสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมใจ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง"  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานประชุมทางวิชาการและบรรยายพิเศษ งาน 100 ปี สหกรณ์ไทย  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 และ 12 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ตรวจติดตามโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ 2559
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาแห่ใต้ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านดอนเรือ จำกัด  
นางกาญจนา นามวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จัดอบรมโครงการผู้นำภาคประชาชน ณ ศาลาอนามัยบ้านนาแพง-ดอนไฮ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 เข้าร่วมอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพเวียงสะอาด จำกัด 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา  09.30 น. จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางชัญญา เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย 
เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองเหล็ก จำกัด อำเภอโกสุมพิสัย 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ออกให้ความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมบริการโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ครั้งที่3/2559 
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำนาขามป้อม เวลา 09.30 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์” ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภ้ยแล้งปี 58/59 สหกรณ์การเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสมัชชาหินแห่ร่วมใจ จำกัด 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านเขื่อน ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย  
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเลิงใต้ จำกัด อำเภอโกสุมพิสัย 
วันที่ 20 มกราคม 2559 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 19 มกราคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สผน.บ้านวังไผ่ ลาดพัฒนา จำกัด 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากสำกงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำกลุ่มอาชีพในสังกัดเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายกำธร ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วันที่ 12 มกราคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สมาชิก อส มหาสารคาม จำกัด 
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ จัดอบรมโครงการสหกรณ์สอนอาชีพเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน "หลักสูตรการทำขนมไทย" สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด
วันที่ 6 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แกสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์. สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ และร่วมในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม 5 ธันวาคม 2558
ร่วมทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการ มอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  สอบทานหนี้และยืนยันยอดลูกหนี้ บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก  
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  สอบทานหนี้และยืนยันยอดลูกหนี้ บ้านขี้เหล็ก ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม   
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด รวบรวมข้าวเปลือก   
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก อส.มหาสารคาม จำกัด   
วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางวาสนา เข้าประชุมชี้แจงโครงการตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน   
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรสมัชชาบ้านเขื่อนร่วมใจ จำกัด  
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหัวขวาง จำกัด  
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา ร่วมพิธีเปิดตลาดกลางซื้อขายเพาะพันธุ์ปลา ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรประมงผู้เพาะเสี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา เข้าร่วมประชุมกับประมงจังหวัดมหาสารคาม ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด  
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรสตรีบ้านเขื่อน จำกัด  
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเขื่อน จำกัด 
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนตุลาคม 2558 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558  
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จำกัด  
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา นัดคณะกรรการสหกรณ์เซ็นต์ค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ 
วันที่ 30 กันยายน 2558 ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด  
วันที่ 28 กันยายน 2558 เข้าร่วมอบรมผู้ผลิตเส้นไหม  
วันที่ 25 กันยายน 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรหนองเหล็ก จำกัด 
วันที่ 25 กันยายน 2558 ประชุมชี้แจงประธานกลุ่มมาตรการสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการผลิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  
วันที่ 24 กันยายน 2558  ประชุมสร้างแผนติดตามแก้ไข้ดอกเบี้ยค้าง ลูกหนี้ค้างนานสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเลิงใต้ จำกัด
วันที่ 24 กันยายน 2558  อบรมโครงการฝึกอบรมผ้นำชุมชนภาคประชาชน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.30 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวขวาง จำกัด   
วันที่ 23 กันยายน 2558 จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน 
วันที่ 22 กันยายน 2558 จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน   
วันที่ 17 กันยายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ จำกัด 
วันที่ 16 กันยายน 2558 ร่วมออกให้บริการโครงการเยียมเยี่ยนประชาชนประจำ เดือนกันยายน 2558 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวขวาง จำกัด 
  วันที่ 15 กันยายน 2558 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ที่สหกรณ์การเกษตรตำบลแคน จำกัด    
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน   
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุนชมภาคประชาชน 
15 กันยายน 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สิ้นสุด 30 เมษายน 2558  สหกรณ์การเกษตรแก้งแก จำกัด 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้มใต้ จำกัด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุม Mobile Unit เสริมการรับรู้ภาคเกษตรจังหวัดมหสารคาม ชุดปฏิบัติการที่ 5
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่ กลุ่มเกษตรกรทำนากำพี้  
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานชุดที่ 6 (อำเภอเชียงยืน) ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Units)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรประชาคมน้ำเกลี้ยงเวียงชัย จำกัด 
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ จำกัด 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการจัดสรรการจ่ายเงินปันผลสมาชิก สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้มใต้ จำกัด 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำนาวังยาว 
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด 
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมใหญ่ประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนงัว  
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมเงินกู้กลุ่มเกษตรกรทำนาแห่ใต้ 
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำนาประ ชาพัฒนา 
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช(ท้าวกวด) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้สร้างเมืองมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โครงการคลินิกเกษตรกรเตลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ 12 
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ให้การศึกษาอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในโรงเรียน ตามหลักสหกรณ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการเตรียมขบวนฟ้อนรำกับผู้แทนแต่ละอำเภอ
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกุง 
วันที่14 สิงหาคม 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไฮ  
  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558 
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 
ร่วมกิจกรรมภาคเช้าพิธีใส่บาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแวงน่าง จำกัด  
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ประชุมใหญ่ประจำปี 2557 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้มใต้ จำกัด   
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมคณะกรรมการและเซ็นสัญญา เพื่อเบิกรับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ประมงโกสุมพิสัย จำกัด 
นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ"และฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม 
นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ- แห่เหนือ จำกัด  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้มใต้ จำกัด 
วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม แถลงข่าว การจัดงาน มหกรรม 4 ภาค สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ ฉลอง150 ปี จังหวัดมหาสาคาม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแวงน่าง จำกัด 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ออกติดตามเร่งรัดหนี้และติดตามตรวจสอบการเร่งรัดหนี้กับสมาชิกสหกรณ์การสหกรณ์การเกษตรแก้งแก จำกัด  
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2557 การกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลเขวาไร่ 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโน 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มทำนาโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา10.00 น. ออกติดตามเร่งรัดหนี้สมาชิกค้างสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าตูม  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม  
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมประชุมใหญสามัญประจำปี 57 กลุ่มเกษตรกรทำนาขามป้อม  
  มื่อวันที่ 24 กรกฎาคม. 2558 ร่วมประชุมที่ทำการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ-แห่เหนือ จำกัด 
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2558 นางสาวศิริพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสคย.ดอนงัว จำกัด 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลแคน จำกัด  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการและเซ็นต์สัญญาเงินกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองทุ่ม 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายวิชิต ผิวขาว ผู้ร่วมประชุมรับทราบงบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยแกดำ จำกัด
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา เข้าตรวจเยี่ยมและแนะนำส่งเสริมการดำเนินธุรกิจฯ ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย   
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ที่กลุ่มเกษตรกรทำนายาง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก อส.มหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ติดตามเร่งรัดหนี้สิน สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ-โชคชัย จำกัด 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ติดตามเร่งรัดหนี้สิน สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ-โชคชัย จำกัด 
  สัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2558
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำนาเขื่อน 
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2558 จัดสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม   
25 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลตลาด   
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา ออกเร่งรัดหนี้จากสมาชิก และเตรียมรายละเอียดการเร่งรัดหนี้จากสมาชิกสหกรณ์
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558   
วันที่ 19 มิถุนายน 2558  จัดตลาดเกษตรกรสัญจร บริเวณด้านหน้าโรงงานน้ำตาลวังขนาย อำเภอโกสุมพิสัยจังมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา10.00 น. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยเตย
10 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำกัด 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลตลาด เพื่อรับทราบงบการเงิน
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำกลุ่มทำนายางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย หลังจากประชุมใหญ่ 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำกลุ่มเลี้ยงสัตว์เขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย
เมื่่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558  เข้าร่วมประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย จำกัด 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำคณะกรรมการกลุ่มทำนายางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย เรื่องทำบัญชีและการติดตามเร่งรัดหนี้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรทำนาเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย

16 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่โคกก่อ 
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นัดคณะกรรมการและคู่สมรส เซ็นสัญญาเงินกู้ เพื่อส่งเบิกรับเงินสนับสนุน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองจิก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
วันที่15มิถุนายน 2558 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีข้อบกพร่อง(จกบ) ครั้งที่2/58
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เข้าจัดเก็บข้อมูล สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด
เมื่อวันที่11 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเขื่อน จำกัด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาโนนภิบาล อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สมามัญประจำปี กลุ่มเกษตรทำนาหนองคูขาด บ้านโคกหมากเหลื่อม  
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านเขื่อนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ติดตามงานและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ร่วมประชุมประจำเดือน สหกรณ์เกษตรแกดำ จำกัด อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม   
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย จำกัด   
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคามเขต1 มหาสารคาม จัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2558" 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายกำธร ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน   
เมื่อวันที่4 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลยาง
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 โดยนางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ เซ็นสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาย่างท่าแจ้ง 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ให้คำแนะนำการเซ็นสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
ร่วมประชุมติดตามโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจร(บรูณาการกระทรวงฯ) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558  
2 มิถุนายน 2558 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรราคาตกต่ำและล้นตลาด   
28 พฤษภาคม 2558  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 
28 พฤษภาคม 2558 ร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558“ ข้อสรุปการประชุมคือ ให้จัดงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2558  
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหัวนาไทย จำกัด   
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำทีมจัดตลาดเกษตร    
26 พฤษภาคม 2558 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรวังแสง จำกัด 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำขบวนการผลิตข้าวสารหอมมะลิ "ตักสิลา" ของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด    
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เข้าแนะนำและตรวจสอบความเรียบร้อยการเซ็นสัญญาเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ กลุ่มเกษตรทำนาขามป้อม    
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด     
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ประชุมเตรียมความพร้อมและขั้นตอนในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงอยู่ดีมีสุข จำกัด  
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการตลาดเกษตร (Farmer Market)   
โครงการเยี่ยมเยียนประชนชนประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558   
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เซ็นสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตร กลุ่มเกตรกรเลี้ยงสัตว์หนองกุงสวรรค์   
19 พฤษภาคม 2558 เซ็นสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตร กลุ่มเกษตรกรทำนาเขื่อน  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแก้งแก จำกัด   
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสาวไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านฯ   
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงานขับเคลื่อนงานวาระจังหวัดมหาสารคาม ด้าน ๒   
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของกลุ่มเกษตรทำนาเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558   
เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2558 ประชุมประจำเดือน ณ สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ต้ำโกสุมพิสัย จำกัด
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ให้คำแนะนำธุรกิจโคเนื้อให้แก่สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด   
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามนำข้าราชการข้าราชการฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล

รองผู้ว่ามหาสารคาม ลงแปลงเก็บข้อมูล “ข้าวหอมใบเตย” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด ในวันที่ 30 เมษายน 2558    
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ในวันที่ 30 เมษายน 2558    
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัด "กิจกรรม 5 ส. รู้รักสามัคคี ฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม"
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 รดน้ำขอพรจากบุคลากรอาวุโสของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสรุปแนวทางการจัดทำช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่สินค้าเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ร่วม"งานพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558พบปะหารือข้อราชการกับนางวีณา พงษ์พัฒนา อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
สหกรณ์ ทั่วประเทศ ร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุขสู่ประชาชน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
วันนี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 กรมหม่อนไหม ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดเสวนา “แนวทางการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเส้นไหม”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมพิจารณาคำขอกู้ของสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558
 "150 ปี เมืองมหาสารคาม เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า OTOP ภูมิปัญญาก้าวไกล" ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม กลุ่มเกษตรกรทำนาเขื่อน
เมื่อวันที่25 มีนาคม2558 เข้าตรวจเยี่ยมและชมแปลงผักปลอดสารพิษ 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา   
บรรยายให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ "โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ สร้างความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี เพื่อความปรองดองของคนในชาติ ที่ 20 มีนาคา 2558
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 
งาน "มหกรรมท้องถิ่นไทย ข้าวพันธุ์ดี 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 
ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ณ ห้องอาหารเรือนทอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 
เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดงาน"มหกรรมเกษตรท้องถิ่น  ข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม" ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 
นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 
นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน มอบนโยบายเกี่ยวกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา  10.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำกัด  
   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 บรรยายพิเศษความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษรกรระดับอำเภอ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมงาน99 ปีสหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกร 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมให้บริการโครงการเยี่ยมเยียนประชาประจำเดือนกุมภาพันธ์  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินรายการวิทยุ 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าติดตาม แนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวและการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้า 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมการเตรียมงาน “มหกรรมเกษตรท้องถิ่น ข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก อส.มหาสารคาม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบโล่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 
นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะกับตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 18มกราคม 2558 นายกำธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  เข้าพบนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อรายงานตัวในการย้ายมาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และรับนโยบายทั้งนี้สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557ก.ตรวจการสหกรณ์ ออกประชุมเสวนาบุคลากรสหกรณ์ เรื่องบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสหกรณ์กับการคุ้มครองระบบสหกรณ์ที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
เมื่อวันที่ 19 ธค 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเตย จำกัด 
ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
เมื่อวันที่ 18 ธค 57 จัดอบรม โครงการ "หลักเศรษฐกิจพอเพียง" 
ร่วมเดินทางส่งนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ไปยังจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่2-4ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างความเจ้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองกุงสวรรค์ 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ทำบุญเลี้ยงพระ 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 
วันที่ 20 พย 2557 อบรม โครงการ "การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)" 
เมื่อวันที่19 พย 57 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 อบรมการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการผลิตวัตถุดิบปุ๋ย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในสถาบันเกษตร
ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางฯ อำเภอกุดรัง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
ชี้แจงโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมเทคนิคการรวบรวมและจำหน่ายข้าวเปลือกในปีการผลิต 2557/58 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเมธี สุพรรณฝ่าย พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวและพืชไร่ 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2557 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่  17 ตุลาคม  2557 
rดูข่าวเก่าทั้งหมด ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (30/08/2559)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (19/08/2559)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (05/08/2559)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (19/07/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางน้ำมันเชื้อเพลง (29/04/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด

แนะนำท่องเที่ยวมหาสารคาม

smallnew up9พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวมหาสารคามตั้งอยู่ที่อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ทุกปีมีงานเทศกาลที่พระธาตุและมีปฏิบัติธรรม
Imageกู่ที่มีความสวยงามในแบบอารยธรรมโบราณที่จะได้พบกันที่มหาสารคามกู่นี้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและมีรูปทรงที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
Imageพระคู่บ้านของเราชาวมหาสารคามอีกแห่งหนึ่งมีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามได้ไปกราบไหว้ขอพรในวันสำคัญต่างๆ
Imageพระยืนที่มีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามเคารพอีกแห่งองค์หนึ่งในวันสำคัญได้ไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต
Imageกู่บ้านเขวาเป็นที่เก็บวัตถุมีค่าสมัยโบราณสมัยก่อนซึ่งมีคนเล่าว่าที่นั้นเป็นที่เก็บสิ่งของมีค่ามากมายแต่ยังไม่สามารถค้นพบจนถึงทุกวันนี้
Imageป่าเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งสำหรับวิจัยพืชพันธ์,ต้นไม้ เพื่อสร้างป่าในโครงการปลูกป่า
Imageวนอุทยานที่มีฝูงลิงซุกซนที่มากมายอย่างที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเพราะเป็นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เพื่อให้ลูกหลานดูในอนาคต
Imageงานประจำปีของเราชาวมหาสารคามเหมือนงานวัดสมัยก่อนมีของขายหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกซื้อและมีกิจกรรมสนุกสนานให้เราได้ดูและได้สนุกไปด้วยมากมาย


นายกำธร โป๊ะลำพงษ์
สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

| | |0909804336 | | | 3

 
 

 

 

สมัครสมาชิก

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 Action_Plan2559

 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก


ผู้เข้าชมขณะนี้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร.0-4372-1384