..::::>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม<..:::: ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กล่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย
บุคลากร
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ

ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
Link ข้อมูลข่าวสาร/Link Website
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็ปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
Webboard
แผนผังเว็ปไซต์
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
ติดต่อเว็ปมาสเตอร์
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้ระบบส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ที่ตั้ง
ประวัติประบิดาสหกรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
สายตรง สกจ.
อำนาจหน้าที่
ประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี

ข้อมูลการส่งเสริม
นายทะเบียนสหกรณ์
รองทนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
โครงการลดภาระหนี้/พักหนี้
โครงการ ASPL
กิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
องค์ความรู้ (KM) smart farmer ด้านสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์
พระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งและคู่มือ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
คู่มือและขั้นตอน

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
ขั้นตอนและคู่มือ


รวมลิงค์

เว็บไซต์ในจังหวัด

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานประจำปี
กฎหมายสหกรณ์
cpd news
จังหวัดมหาสารคาม
พบกับเราใน facebook

qrcode


::..ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์..:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ


 

 
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมงาน99 ปีสหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกร 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมให้บริการโครงการเยี่ยมเยียนประชาประจำเดือนกุมภาพันธ์  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินรายการวิทยุ 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าติดตาม แนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวและการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้า 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมการเตรียมงาน “มหกรรมเกษตรท้องถิ่น ข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก อส.มหาสารคาม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบโล่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 
นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะกับตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 18มกราคม 2558 นายกำธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  เข้าพบนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อรายงานตัวในการย้ายมาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และรับนโยบายทั้งนี้สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557ก.ตรวจการสหกรณ์ ออกประชุมเสวนาบุคลากรสหกรณ์ เรื่องบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสหกรณ์กับการคุ้มครองระบบสหกรณ์ที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
เมื่อวันที่ 19 ธค 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเตย จำกัด 
ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
เมื่อวันที่ 18 ธค 57 จัดอบรม โครงการ "หลักเศรษฐกิจพอเพียง" 
ร่วมเดินทางส่งนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ไปยังจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่2-4ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างความเจ้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองกุงสวรรค์ 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ทำบุญเลี้ยงพระ 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 
วันที่ 20 พย 2557 อบรม โครงการ "การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)" 
เมื่อวันที่19 พย 57 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 อบรมการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการผลิตวัตถุดิบปุ๋ย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในสถาบันเกษตร
ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางฯ อำเภอกุดรัง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
ชี้แจงโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมเทคนิคการรวบรวมและจำหน่ายข้าวเปลือกในปีการผลิต 2557/58 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเมธี สุพรรณฝ่าย พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวและพืชไร่ 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2557 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่  17 ตุลาคม  2557 

                                                                                                                                                 ดูข่าวเก่าทั้งหมด 

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเหมาวางระบบน้ำในแปลงเกษตรฟาร์กำพี้
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคา
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาวางระบบน้ำในแปลงเกษตร ฟาร์มกำพี้ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานสหกรณฺ์จังหวัดมหาสารคาม
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง   บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสนมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่
ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

สมัครสมาชิก

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าชมขณะนี้