..::::>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม<..:::: ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กล่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย
บุคลากร
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ

ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
Link ข้อมูลข่าวสาร/Link Website
หน่วยงานอื่นในจังหวัด
เว็ปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Webboard
แผนผังเว็ปไซต์
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
ติดต่อเว็ปมาสเตอร์
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้ระบบส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ที่ตั้ง
ประวัติประบิดาสหกรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
สายตรง สกจ.
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/โครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
อำนาจหน้าที่
ประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี

ข้อมูลการส่งเสริม
นายทะเบียนสหกรณ์
รองทนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลทั่วไปและวันจดทะเบียน
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
โครงการลดภาระหนี้/พักหนี้
โครงการ ASPL
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
องค์ความรู้ (KM) smart farmer ด้านสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์
พระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งและคู่มือ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
คู่มือและขั้นตอน

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
ขั้นตอนและคู่มือกรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานประจำปี
กฎหมายสหกรณ์
cpd news
จังหวัดมหาสารคาม
พบกับเราใน facebook

qrcode


::..ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์..:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลสำนักงานที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556"

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้รับคัดเลือกให้เป็น "สำนักงานน่าอยู่โดยหลักการ 5ส. ระดับดีเยี่ยม ของจังหวัดมหาสารคาม จากผลการประเมินโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด

 

 

   
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” หลักสูตร หลักและวิธีการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีสำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ด้วยการสงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ปะแป้งสาวน้อย วันที่ 11 เมษายน 2557
บทความเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น "มหาชัย" ปีที่ 13 ฉบับที่ 224 ประจำวันที่ 1-15 เมษายน 2557 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  ร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด  
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ บรรยาย การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด ให้กับเกษตรกรบ้านโนนถาวร หมู่ที่๑๔ ตามโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพอเพียง
เมื่อวันที่ 3 เมษายน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายนของคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๑๑ ราย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
3 เมษายน 2557 นายสถิตย์ ดีหลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ได้เข้าแนะนำส่งเสริม ให้คณะกรรมการสหกรณ์ปศุสัตว์นาดูน จำกัด 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน เข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนาวังยาว  ในด้านการเร่งรัดหนี้เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่อง และชี้แจงแนวทางการหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้บริการแก่สมาชิก 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2557 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม คณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2557 ด้วยการเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม 
สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่งคงอยู่ดีมีสุข จำกัด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2557 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ณ ที่ตั้งโครงการบ้านมั่นคงฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 สหกรณ์เดินรถมหาสารคาม จำกัด ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนเรือ จำกัด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการเร่งรัดการชำระหนี้ของสมาชิก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 
ข่าวที่ได้รับเลือกในการตีพิมพ์ในหนัุงสือพิมพ์โคออปนิวส์ ฉบับที่ 276 ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2557 รวม 4 ข่าว 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น. นายวิชิต ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงอยู่ดีมีสุขมหาสารคาม จำกัด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปศุสัตว์นาดูน จำกัด ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์" หัวข้อวิชา "เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ศูนย์ธุรกิจ สกต.ธกส.มหาสารคาม จำกัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำไร่โคกก่อ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่โคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์เพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2557 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 1,200 คน ทั้งนี้การอบรมแบ่งออกเป็น 12 รุ่น ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2557 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเขื่อน จำกัด ประชุมกรรมการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
บทความชิ้นแรกของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม". โดยผอ.บัญชา ปัญญาประชุม กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มหาชัย ปีที่13 ฉบับที่223 ประจำวันที่16-31มีนาคม2557 
นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10, 11, 12 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10, 11, 12 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด 
เมื่อวันที่ 17มีนาคม 2557 นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต10,11,12 ตรวจราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10, 11, 12 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการจัดทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวสันตุ จำกัด อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
มื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหาสารคาม ภายใต้โครงการ
พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
12. มีนาคม. 57 มีการจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอนาดูน.
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 กรรมการสหกรณ์การเกษตรตำบลหนองคูขาด จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการเร่งรัดการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรอำเภอกุดรัง ดำเนินการประชุมครั้งที่ 2/2557 ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 น.ส.อรุณวรรณ ถาวรวานนท์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ จำกัด 
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ประจำเดือนมีนาคม 2557 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 คณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2557  
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ประชุมพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2557 
สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยทั้งนี้การอบรมแบ่งออกเป็น 8 รุ่น ได้ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 
  นายขุนศรี ชัยบาล ประธานสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมโครงการช่วยเหลือชาวนา จัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มหาสารคาม และร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือชาวนา
คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เสริมสร้างทักษะในการเขียนและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกิ้ง จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 
  สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557
คณะทำงานตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการออกตรวจโรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2557 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/57 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแวงน่าง จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายประสิทธิ์ วิสิทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ในด้านการตรวจนับและตรวจสอบสภาพปุ๋ยที่สหกรณ์ฯ นำมาจำหน่ายแก่สมาชิก
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายประทวน บัวชา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าแนะนำส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับแก่คณะกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยโพธิ์ จำกัด  
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสนับสนุนสหกรณ์ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด 
  เมื่อวันที่3มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามประจำเดือนมีนาคม2557 
 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย 
  สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ เมืี่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 
นายวิชิต ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพเวียงสะอาด จำกัด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีสิ้นสุดทางบัญชีธันวาคม 2556 
  จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2557
สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ได้ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2557  
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมสามฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อมอบหมายงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ วันที่ 18 กพ 57
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพเวียงสะอาด จำกัด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมรับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 56 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นางวนิดา สักการโกศล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ได้เข้าตรวจโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะบุคลากร 3 ฝ่าย ของขบวนการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไทร จำกัด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้มใต้ จำกัด
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 
ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 และบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 
นางสาวอรุณวรรณ ถาวรวานนท์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน พร้อมพนักงานราชการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2557
ตรวจอุปกรณ์โรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนาแก้งแก อ.โกสุมพิสัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายชาญชัย นาชัยบรูณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ออกแนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็กพัฒนา จำกัด
เมื่อวันทืี่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมจุดกระจายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด 
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม บรรยายเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เมืี่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 
   
 
ตัวแทนสหกรณ์ภาคการเกษตรมอบรถจักรยานยนต์ วันที่ 31 มกราคม 2557
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 31 มกราคม 2557
ถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการขบวนการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 
  วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรวังแสง จำกัด
 ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่ประธานกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำักัด
คณะผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวม 12 สถาบัน เพื่อศึกษาดูงานกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด   วันที่ 15 มกราคม 2556
  การฝึกอบรมประธานกลุ่มเกษตรกร ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด วันที่ 15 มกราคม 2557
ประชุมเครือข่ายข้าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด 
คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2556/2557 วันที่ 13 มกราคม 2557
โครงการ "โรงเรียนแก้หนี้แก้จน เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่  8 มกราคม 2556   
   โครงการให้การศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์" วันที่ 4 มกราคม 2557
 
   
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลา ณ สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด 
   โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 255
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรอำเภอโกสุมพิสัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556  
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยนางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นำทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาท ณ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจจุดรับจำนำข้าวนอกพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราห์ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอนาดูน วันที่ 11 ธันวาคม 2556 
ตรวจเอกสารเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยของสหรณ์ โครงการพักหนี้ฯ 
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมงานวันพ่อ 5 ธันวา มหาราช 
   นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามและประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญปีใหม่ 2557 
   
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (บูรณาการกรม)”  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
 ติดตามและดูแลการรับจำนำข้าวนอกพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จำกัด  ตำบลเขวา  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ณ  ศูนย์ธุรกิจของสหกรณ์  เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2556  
โครงการเปิดตลาดนัดสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรแกดำ  จำกัด  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
ติดตามดูแลการรับจำนำข้าวนอกพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรแกดำ  จำกัด  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ “กระเช้าของขวัญปีใหม่ 2557” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด ออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการรับจำนำข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ 
จุดรับจำนำข้าวนอกสถานที่ ตามนโยบายของรัฐบาล ปีการผลิต 2556/2557 
ตรวจจุดรับจำนำข้าวตลาดกลางเพื่อการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด อำเภอเีชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 พฤศิกายน 2556 
ตรวจจุดรับจำนำข้าวตลาดกลางเพื่อการเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 พฤศิกายน 2556 
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านผือ ต.หนองกุง อ.ชื่นชม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายและพัฒนาสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 19 พฤศจิกายน 2556 (นาปี) ที่ตลาดกลางรวบรวมผลผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด
ประชุมกับคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด วันที่ 19 พ.ย. 2556 
   ตรวจจุดรับจำนำข้าว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์การเกษตรแกดำจำกัด อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการน้อมเกล้าถวายพานพุ่มสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ศึกษาดูงานการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จ.น่าน เมื่อวันที่ 8 พ.ย.56
การสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 6-7 พย56 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน
   
กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 12 วันที่ 26 ตุลาคม 2556
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
บรรยายโครงการให้การศึกษาอบรม กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 
ประชุมหารือ CPS  21 ตุลาคม 2556
  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) วันที่ 21 ตุลาคม 2556
บันทึกเทปรายการ "สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา"  วันที่ 17 ตุลาคม 2556
ทำบุญสำนักงาน วันที่ 16 ตุลาคม 2556 
ทุกท่านทำบุญสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 
พิธีลงนามความร่วมมือตามโครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจข้าวผ่านกลไกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 จังหวัดมหาสารคามดำเนินการโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมสามฝ่าย ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
แสดงควายินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ประชุมประจำเดือน วันที่ 7 ตุลาคม 2556

 
"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556"
ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เมื่ีอวันที่ 27 กันยายน 2556
รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 5ส. ระดับดีเยี่ยม  วันที่ 27 กันยายน 2556
  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 25 กันยายน 2556
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนที่โรงเรียนบ้านหนองคู ต.หนองปลิง อ.เมือง 24 กันยายน 2556
ได้รับรางวัล "สำนักงานน่าอยู่ โดยหลักการ 5 ส." ในระดับดีเยี่ยม  24 กันยายน 2556
ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ได้รับคัดเลือกให้เป็น "สำนักงานน่าอยู่โดยหลักการ 5ส. ระดับดีเยี่ยม ของจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมประชุมวิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด วันที่ 19 สิงหาคม 2556
ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ประชุมจัดทำโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เกิดเหตุรถทัวร์ร้อยเอ็ด - กทม. แหกโค้งทับกระบะ ที่ถนนมิตรภาพ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 40 ราย
ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อทบทวนข้อเสนอแนะในแผนงานโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ในประเด็นฐานข้อมูลต่างๆ  

สิงหาคม

 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนหัวนาไทย จำกัด ณ ศาลาวัดบ้านหัวนาไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสว่าง ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช
"โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม" กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
พบ นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาที่ 1 เพื่อหารือการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556
ให้กำลังใจ จุดกระจายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556
ประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่1
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร มื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556  
คลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (วันที่ 28 กรกฎาคมน 2556) 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" กับสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
กรกฎาคม  
ชี้แจงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
ร่วมประชุมชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม นรู้ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS ) เมื่อวันที่ 24 กรกำคม 2556
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการขยายผลการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
รับใบประกาศฯ จากสถาบัน ดร.อิงลิช มหาสารคาม ผลการจากเรียนภาษาอังกฤษ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านป่าข่าง ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 นายบัญชา ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ แก่ สมาชิก ก.เครดิตยูเนี่ยนหัวนาไทย 
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรม ครั้งที่ 5/2556 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียน ปี 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
การประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ พร้อมบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และบทบาทผู้นำสหกรณ์ในการขับเคลื่อนฯ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
"การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
โครงการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร "1.ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ 2.ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด จัด"
 
มิถุนายน "การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารเงิน กพส" วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนปฏิับัติงานตาม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
  ประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 3 เมื่อ 26 มิถุนายน 2556
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงฯ" ครั้งที่2/2556
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สหกรณ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2556
พัฒนาระบบสหกรณ์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ ครั้งที่3/2556 วันที่ 20มิถุนายน 2556
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ทัพเรือสัตหีบ
ดูงานที่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด
เรียนภาษาอังกฤษ. 10 มิถุนายน 2556
เจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์กำลังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกcpd. Card. Online รวมถึงสอนและฝึกทำpower point. วันที่ 7 มิถุนายน 2556
อบรมการสร้างเว็ปไซต์ให้สหกรณ์ 4-6 มิถุนายน 2556
โครงการพัฒนาระบบเกษตรฯ ภายใต้แผนพัฒนาฯสมเด็จพระเทพฯ
ประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ (cps) ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จำกัด 5 มิถุนายน 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
   ประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2556
มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 1 มิถุนายน 2556
พฤษภาคม
เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
  ประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" ร่วมกับสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
จัดประชุมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ครั้งที่1/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์โคนมโคกก่อมหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
"โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหวาย จำกัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
เข้าร่วมประชุมสามัญครั้งแรกภายใน 90 วันของ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนแพ็กพัฒนา จำกัด เมืี่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
ให้นโยบายแก่คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
ประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ครั้งที่8/2556 วันที่20พฤษภาคม 2556
เรียนภาษาอังกฤษ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ประชุมวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ีะบบงานเกษตร
เข้ารับนโยบายและนำเสนอผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 พค 56
ร่วมงานวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2556

"เรียนภาษาอังกฤษ" เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

ประชุมเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัดเมื่อวันที่ 1พ.ค.56
เมษายน   
"เรียนภาษาอังกฤษ" เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
"เรียนภาษาอังกฤษ" เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 (นายสุกรี พันละบุตร) ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้นโยบายการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 
"เรียนภาษาอังกฤษ" เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
วันที่ 21 เมษายน 2556 ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บรรยากาศสัมภาษณ์ท่านสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนม 4 เมษายน 2556
ประชุุมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 9 เมษายน 2556 
6 เมษายน 2556 วันจักรีฯ
ประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนการเข้ารับการอบรม 1เมษายน 2556 
ประชุมประจำเดือน 1 เมษายน 2556 
 
ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2556
ร่วมงานเกษียณอายุงานของ พนักงานขับรถ สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 
 การบูรณาการการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ สหกรณ์สอนความรู้ สู่สายใยรัก
เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสหกรณ์เดินรถมหาสารคาม จำกัด
ระบบส่งเสริมสหกรณ์( cps) เชิงรุก 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “บริหารจัดการน้ำ 56” 
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส NOD32 ระดับผู้ใช้งาน
การประชุมฯ Q-Shop
  ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
งานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 3
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ประมงผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย 
การประชุมเตรียมการเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2556
ประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
อบรมชำระบัญชี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเสวนา
ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม บรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์"
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดฯ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้เกียรติและเยี่ยมข้าราชการ
  โรงทานที่บริเวณงานนมัสการพระธาตุนาดูน
เสร็จภารกิจการทำบุญที่พระธาตุนาดูน
บรรยากาศงานบุญตอนเช้าก็ได้มีโอกาสไปรับท่านรองวินัยจากที่พักเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารร่วมทำบุญที่พระธาตุนาดูน
ถ่ายทำสารคดี "สร้างสรรค์พลังกลุ่ม" 
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิติการ "แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์"
จัดประชุมเชิงปฏิติการ "แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์" ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน
พิธีเปิด “เบิกฟ้า  สินค้าสหกรณ์”
การสัมมนาทางวิชาการ “การส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้มแข็ง”
   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคามและคณะเข้าอวยพรปีใหม่
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ประจำปี 2556 
บริจาคผ้าห่มจำนวน 31 ผืน สำหรับกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
โครงการประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาเชืื่่่อมโยงธุรกิจสหกรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบส่งเสริมสหกรณ์ : CPS เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 
เข้ารับนโยบายและนำเสนอผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
คลินิกสหกรณ์ ในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
คณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่แด่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ เดินทางมารายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
   
   
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะชาวสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาสหกรณ์
  4 ธ.ค. 55 นายบัญชา ปัญญาประชุม รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
  เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.55 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจฯเขต 10,11และ 12 ประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับข้าราชการ กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ภาคเกษตร จ.มหาสารคาม เพื่อเตรียมการจัดอบรมสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จำนวน 500 คน และการเตรียมการต้อนรับ รมช.เกษตรฯ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ในวันที่ 9 ธ.ค.55 ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
   
   
ท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่านสุกรี พันละบุตร ตรวจเยี่ยมและให้นโยบาย
โครงการจังหวัดเยี่ยมเยี่ยนประชาชน 2/2556 ณ บริเวณ อบต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
  ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 1/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
  ตรวจจุดรับจำนำข้าวเปลือกสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/2556
   
  จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม จัดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 11 โดยจัดแข่งขันที่ ที่ว่าการอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 โดยมี
   
  เมื่่อวันที่ 25 กันยายน 2555 นายสุรพงษ์ สุทธิสา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการแสดงมุติตาจิตเนื่องจากเกษียณอายุราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ มีการประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศการบริหารจัดการน้ำชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง
   
จังหวัดมหาสารคามทำพิธีมอบรางวัลโครงการออม
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรร์ CQA
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555
 
   
  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555
 
  กิจกรรมแสดงสินค้าอาหารปลอดภัยและแปรรูปในต่างจังหวัด ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 25 พฤาภาคม 2555
  ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 24 พฤาภาคม 2555
ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 23 พฤาภาคม 2555
ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 22 พฤาภาคม 2555
  ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 21 พฤาภาคม 2555
  ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 18 พฤาภาคม 2555
  ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 17 พฤาภาคม 2555
  ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 16 พฤาภาคม 2555
  ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 15 พฤาภาคม 2555
   ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 14 พฤาภาคม 2555
  ภาพบรรยากาศโครงการ สินค้าอุปโภคบริโภค "ถูกทั้งแผ่นดิน" วันที่ 11 พฤาภาคม 2555
   
   
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด เมื่อวันที่ 12 เมษายน
2555
  วันที่ 10 เมษายน 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวในประเพณีวันสงกรานต์
   
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 นายสุรพงษ์ สุทธิสา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และพ.จ.อ.ประเสริฐ มาลัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด เผยแพร่หลักการ อุดมการ และวิธีการสหกรณ์ และวิชาการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ด้วยการศึกษาดูงาน ที่กลุ่มผักบ้านส่อง
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 นายสุรพงษ์ สุทธิสา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พ.จ.อ.ประเสริฐ มาลัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มผักปลอดสารพิษ โครงการพัมนาระบบการบริหารจัดการน้ำ
  สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด เปิดศูนย์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 นายวีรวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด ณ บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
  วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2555 มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณศูนย์ธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด
 
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 นายสุรพงษ์ สุทธิสา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ปรุะชุมคณะทำงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวของจังหวัดมหาสารคาม
   
   

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน
  นางดารณี  แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบพัฒนาจังหวัด ปี2554
   

 

นายสุรพงษ์ สุทธิสา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดรับจำนำข้าวเปลือก ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2554/2555

โครงการจิตรอาสาช่วยภัยน้ำท่วมชาวกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2554
  งานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
   
   
   
  เมื่อวันที่ 27 28 29 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน 2554 นายสุรพงษ์ สุทธิสา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ระดมเงินบริจาคของสหกรณ์ต่างๆ จัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยในอำเภอโกสุมพิสัย
  โครงการออมทรัพย์ ออมความดี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีนายสุรพงษ์ สุทธิสา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประะานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด และคณะูผู้บริหารสหกรณ์ต่าง ๆ ต่าง
  นายสุรพงษ์ สุทธิสา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้สำรวจอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 
   
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บริเวณหน้าลานเอนกประสงค์ป้างบิ๊กซีมหาสารคาม
   
  รางวัลโครงการบริหารจัดการน้ำระดับเขตและระดับประเทศ 29 สิงหาคม 2554
  เมื่อวันที่ 24 - 28 สิงหาคม  2554 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ขึ้น ซึ่งมีนายยิ่งยศ ธนจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
  "ค้นหาสุดยอดคนออม" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ กิจกรรมการส่งเสริมการออมในโรงเรียน 
 
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการแผนงานงบประมาณ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  จังหวัดมหาสารคาม 
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 นายสุกรี พันละบุตร สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบโคตามโครงการทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม ของสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมาสารคาม และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม บันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงเครือข่ายข้าราชการตักสิลา
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูป (OTOP) แปรรูปตัดเย็บกระเป๋าและเสื้อสูทให้กับกลุ่มอาชีพ ในสังกัดสหกรณ์การเกษตร
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด ประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2554
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพบชาวสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด และได้ทำพิธีมอบโค ตามโครงการทำบุญเพื่อพ่อไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นายทองทวี พิมพ์เสน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำหวยคะคาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
อบรมกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าโพธ์ สังกัดสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด เป็นกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มต่อยอด) ปี 2554
ประชุมเครือข่ายการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
มอบโคตามโครงการทำบุยเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 จำนวน 15 ตัว
วันที่ 11 เมษายน 2554 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดทำพิธี รดน้ำ ดำหัว แก่ท่านสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 นายสุกรี พันละบุตร สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 3 ฝ่าย

วันที่ 1 เมษายน 2554 นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำเกษตรกรบ้านหนองโจด บ้านโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 นายสุกรี พันละบุตร สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเสริมสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
24 มีนาคม 2554 นายสุกรี พันละบุตร สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด
วันที่ 24 มีนาคม 2554 นายสุกรี พันละบุตร สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบโคให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด ตามโครงการทำบุญเพื่อพ่อ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ นางจำลอง ยิ้มสรวล พร้อมคณะ จากกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน การตลาดข้าวสาร ของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
Mr.Chikara sato ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น และนายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมจัดงานโครงการมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1 วันที่ 12-14 มีนาคม 2554
วันที่ 9 มีนาคม 2554 นายเอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 12 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
นายสุกรี พันละบุตร สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีอบรมและมอบกระปุกออมสินแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหลาว อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

นายสุกรี พันละบุตรสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และนายสำเนียงคำคอน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ได้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์การเกษตรชุมนุมสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างทำบรรจุภัณฑ์ถุงสูญญากาศ  เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะ  เอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณเอกสารประกวดราคา
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 ราย
ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  เอกสารประกวดราคา  รายละเอียดคุณลักษณะ 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  รายละเอียดคุณลักษณะ
 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ  
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงคลุม ที่ สกก.บรบือ จำกัด  เอกสารประกวดราคาจ้าง
 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงคลุม  ร่างเอกสารประกวดราคา 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนร้านค้าชุมชน
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ 
 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสถาานที่ประกอบการกลุ่มอาชีพ
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกลุ่มอาชีพ
 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานมหกรรมคาราวานสินค้าเครือข่่ายสหกรณ์
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อมีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนันกงานการเงินและบัญชี
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนันกงานการเงินและบัญชี
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เอกสารแนบ  
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่
ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการการนำรายชื่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  
 
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การจัดประกวดออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอกมหาสารคาม 
ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอกมหาสารคาม4 | | |09-0335-1818 3

สมัครสมาชิก

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าชมขณะนี้