..::::>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม<..:::: ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กล่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย
บุคลากร
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ

ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
Link ข้อมูลข่าวสาร/Link Website
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็ปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
Webboard
แผนผังเว็ปไซต์
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
ติดต่อเว็ปมาสเตอร์
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้ระบบส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ที่ตั้ง
ประวัติประบิดาสหกรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
สายตรง สกจ.
อำนาจหน้าที่
ประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี

ข้อมูลการส่งเสริม
นายทะเบียนสหกรณ์
รองทนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
โครงการลดภาระหนี้/พักหนี้
โครงการ ASPL
กิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
องค์ความรู้ (KM) smart farmer ด้านสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์
พระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งและคู่มือ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
คู่มือและขั้นตอน

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
ขั้นตอนและคู่มือ


รวมลิงค์

เว็บไซต์ในจังหวัด

 


qrcode

::..ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์..:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ 

 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสรุปแนวทางการจัดทำช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่สินค้าเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ร่วม"งานพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558พบปะหารือข้อราชการกับนางวีณา พงษ์พัฒนา อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
สหกรณ์ ทั่วประเทศ ร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุขสู่ประชาชน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
วันนี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 กรมหม่อนไหม ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดเสวนา “แนวทางการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเส้นไหม”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมพิจารณาคำขอกู้ของสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558
 "150 ปี เมืองมหาสารคาม เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า OTOP ภูมิปัญญาก้าวไกล" ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม กลุ่มเกษตรกรทำนาเขื่อน
เมื่อวันที่25 มีนาคม2558 เข้าตรวจเยี่ยมและชมแปลงผักปลอดสารพิษ 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา   
บรรยายให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ "โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ สร้างความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี เพื่อความปรองดองของคนในชาติ ที่ 20 มีนาคา 2558
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 
งาน "มหกรรมท้องถิ่นไทย ข้าวพันธุ์ดี 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 
ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ณ ห้องอาหารเรือนทอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 
เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดงาน"มหกรรมเกษตรท้องถิ่น  ข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม" ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 
นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 
นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน มอบนโยบายเกี่ยวกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา  10.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำกัด  
   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 บรรยายพิเศษความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษรกรระดับอำเภอ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมงาน99 ปีสหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกร 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมให้บริการโครงการเยี่ยมเยียนประชาประจำเดือนกุมภาพันธ์  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินรายการวิทยุ 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าติดตาม แนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวและการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้า 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมการเตรียมงาน “มหกรรมเกษตรท้องถิ่น ข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก อส.มหาสารคาม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบโล่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 
นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะกับตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 18มกราคม 2558 นายกำธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  เข้าพบนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อรายงานตัวในการย้ายมาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และรับนโยบายทั้งนี้สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557ก.ตรวจการสหกรณ์ ออกประชุมเสวนาบุคลากรสหกรณ์ เรื่องบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสหกรณ์กับการคุ้มครองระบบสหกรณ์ที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
เมื่อวันที่ 19 ธค 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเตย จำกัด 
ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
เมื่อวันที่ 18 ธค 57 จัดอบรม โครงการ "หลักเศรษฐกิจพอเพียง" 
ร่วมเดินทางส่งนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ไปยังจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่2-4ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างความเจ้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองกุงสวรรค์ 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ทำบุญเลี้ยงพระ 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 
วันที่ 20 พย 2557 อบรม โครงการ "การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)" 
เมื่อวันที่19 พย 57 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 อบรมการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการผลิตวัตถุดิบปุ๋ย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในสถาบันเกษตร
ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางฯ อำเภอกุดรัง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
ชี้แจงโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมเทคนิคการรวบรวมและจำหน่ายข้าวเปลือกในปีการผลิต 2557/58 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเมธี สุพรรณฝ่าย พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวและพืชไร่ 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2557 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่  17 ตุลาคม  2557 

                                                                                                                                                 ดูข่าวเก่าทั้งหมด 

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเหมาวางระบบน้ำในแปลงเกษตรฟาร์กำพี้
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคา
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาวางระบบน้ำในแปลงเกษตร ฟาร์มกำพี้ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานสหกรณฺ์จังหวัดมหาสารคาม
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกาศจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง   บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสนมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่
ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า


แนะนำท่องเที่ยวมหาสารคาม

smallnew up9พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวมหาสารคามตั้งอยู่ที่อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ทุกปีมีงานเทศกาลที่พระธาตุและมีปฏิบัติธรรม
Imageกู่ที่มีความสวยงามในแบบอารยธรรมโบราณที่จะได้พบกันที่มหาสารคามกู่นี้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและมีรูปทรงที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
Imageพระคู่บ้านของเราชาวมหาสารคามอีกแห่งหนึ่งมีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามได้ไปกราบไหว้ขอพรในวันสำคัญต่างๆ
Imageพระยืนที่มีความสวยงามและเราชาวมหาสารคามเคารพอีกแห่งองค์หนึ่งในวันสำคัญได้ไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต
Imageกู่บ้านเขวาเป็นที่เก็บวัตถุมีค่าสมัยโบราณสมัยก่อนซึ่งมีคนเล่าว่าที่นั้นเป็นที่เก็บสิ่งของมีค่ามากมายแต่ยังไม่สามารถค้นพบจนถึงทุกวันนี้
Imageป่าเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งสำหรับวิจัยพืชพันธ์,ต้นไม้ เพื่อสร้างป่าในโครงการปลูกป่า
Imageวนอุทยานที่มีฝูงลิงซุกซนที่มากมายอย่างที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเพราะเป็นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เพื่อให้ลูกหลานดูในอนาคต
Imageงานประจำปีของเราชาวมหาสารคามเหมือนงานวัดสมัยก่อนมีของขายหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกซื้อและมีกิจกรรมสนุกสนานให้เราได้ดูและได้สนุกไปด้วยมากมาย


| | |0909804336 | | | 3

 
 

 

 


สมัครสมาชิก

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ผู้เข้าชมขณะนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 165 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4372-1384
โทรสาร 0-4372-1384 ต่อ 111