..::::>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม<..:::: ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กล่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย
บุคลากร
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ

ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
Link ข้อมูลข่าวสาร/Link Website
หน่วยงานอื่นในจังหวัด
เว็ปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Webboard
แผนผังเว็ปไซต์
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
ติดต่อเว็ปมาสเตอร์
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้ระบบส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ที่ตั้ง
ประวัติประบิดาสหกรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
สายตรง สกจ.
อำนาจหน้าที่
ประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี

ข้อมูลการส่งเสริม
นายทะเบียนสหกรณ์
รองทนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
โครงการลดภาระหนี้/พักหนี้
โครงการ ASPL
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
องค์ความรู้ (KM) smart farmer ด้านสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์
พระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งและคู่มือ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
คู่มือและขั้นตอน

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
ขั้นตอนและคู่มือกรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานประจำปี
กฎหมายสหกรณ์
cpd news
จังหวัดมหาสารคาม
พบกับเราใน facebook

qrcode


::..ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์..:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระดับดี อันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ.2557
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (90 คะแนนขึ้นไป)
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

 
 
นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะกับตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 18มกราคม 2558 นายกำธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  เข้าพบนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อรายงานตัวในการย้ายมาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และรับนโยบายทั้งนี้สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557ก.ตรวจการสหกรณ์ ออกประชุมเสวนาบุคลากรสหกรณ์ เรื่องบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสหกรณ์กับการคุ้มครองระบบสหกรณ์ที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
เมื่อวันที่ 19 ธค 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเตย จำกัด 
ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
เมื่อวันที่ 18 ธค 57 จัดอบรม โครงการ "หลักเศรษฐกิจพอเพียง" 
ร่วมเดินทางส่งนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ไปยังจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่2-4ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างความเจ้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองกุงสวรรค์ 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ทำบุญเลี้ยงพระ 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 
วันที่ 20 พย 2557 อบรม โครงการ "การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)" 
เมื่อวันที่19 พย 57 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 อบรมการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการผลิตวัตถุดิบปุ๋ย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในสถาบันเกษตร
ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางฯ อำเภอกุดรัง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
ชี้แจงโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมเทคนิคการรวบรวมและจำหน่ายข้าวเปลือกในปีการผลิต 2557/58 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเมธี สุพรรณฝ่าย พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวและพืชไร่ 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2557 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่  17 ตุลาคม  2557 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรวบรวมข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58"
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์" เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการออม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
โครงการออมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 โครงการออม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557  โครงการกระจายลำใยจากจังหวัดเชียงรายและได้มีการนำลำใยดังกล่าวเข้าร่วมจำหน่ายในเต็นท์สหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ในงานเกษตรรวมใจ บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงาน“มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ซึ่งจัดโดยจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 น.
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557  ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนา “รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง” และ การเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ณ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน "การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด" ตามโครงการ "ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ" 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2257 นางกาญจนา นามวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินรายการวิทยุในรายการ “อยู่ดีมีสุขกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม” ร่วมกับนางสาวภารดี รัตนมุลตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อเชียงยืน จำกัด ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสมาชิกสหกรณ์ฯ 
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ประชุมร่วมระหว่างกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 กลุ่มเกษตรทำนานาภู อำเภอยางสีสุราชประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 กลุ่มเกษตรกรทำไร่โคกก่อ 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลตลาด ณ ตลาดชุมชนส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม   
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เข้าให้คำแนะนำแก่กรรมการสหกรณ์การเกษตรกรอินทรีย์บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็กพัฒนา จำกัด 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 กลุ่มเกษตรกรทำนากุดปลาดุก 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ได้เข้าให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรทำนาเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. กลุ่มเกษตรกรทำนากำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เข้าแนะนำกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำเลี้ยงสัตว์บ้านเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 กลุ่มเกษตรกรทำนาแกดำ 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายธนศักดิ์ โพธีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ เข้าตรวจการสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา เข้าให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อเชียงยืน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
3กรกฎาคม 25557 ประชุมวางแผนงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขแก่ประชาชน"
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ดำเนินการจัดการประชุมผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม.
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เข้าให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังไผ่-ลาดพัฒนา จำกัด   
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาเลิงแฝก  เพื่อแนะนำการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผู้ใข้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ-โชคชัย จำกัด 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายชาญชัย นาชัยบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินรายการวิทยุในรายการ “อยู่ดีมีสุขกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม”
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของกระบวนการเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ปี 2557 ครั้งที่ 3/2557 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. นางวาสนา ใจประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดประชุมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ณ สำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแวงน่าง จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อติดตามงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557  สหกรณ์การเกษตรวังแสง จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สหกรณ์การเกษตรหนองกุงสวรรค์ร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. สหกรณ์การเกษตรประชาคมน้ำเกลี้ยงเวียงชัย จำกัด 
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแก่สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย จำกัด  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 นางกาญจนา นามวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย จำกัด 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการถ่ายทอดความความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันในจังหวัดมหาสารคาม กว่า 270 คน 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานตามโครงการอบรมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 
เมื่อวันที่ 24มิถุนายน 2557 คณะผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าหารือการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม    
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๕๗ เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด  
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายเกียรติ ดวงพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินรายการวิทยุในรายการ “อยู่ดีมีสุขกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม” ร่วมกับนางสาวภารดี รัตนมุลตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เข้าแนะนำคณะกรรมการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคง อยู่ดีมีสุข จำกัด 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา ได้เข้าชี้แจงงบการเงินหลังจากรับมอบทรัพย์สิน ต่อคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์  ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเลิงแฝก จำกัด
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายด้านข้าวของสหกรณ์ คสช. ที่จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรหลังจากที่โครงการรับจำนำข้าวสิ้นสุดลง  
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เข้าให้การแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลยาง จำกัด 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ เข้าให้การแนะนำกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไฮ อำเภอวาปีปทุม  
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าให้การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ต้อนรับคณะข้าราชการ ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา  
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแดง อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. นางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด 
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ จำกัด ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า(ปุ๋ย) ที่ถึงกำหนดชำระได้เงินทั้งสิ้น 103,390 บาท 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. สหกรณ์การเกษตรตำบลดงใหญ่ จำกัด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด ที่เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพฯ  
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรหนองเหล็ก จำกัด 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ได้ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี
วันที่ 16 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังไผ่-ลาดพัฒนา จำกัด 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2557
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายวรรัฏฐ์ งิ้วราย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมพนักงานราชการ เข้าแนะนำ ส่งเสริมการติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามที่ได้รับเงินกู้ไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวัตถุดิบอาหารโคนมและเครือข่ายข้าวกล้อง 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองไผ่ จำกัด อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 นายชาญชัย ประสานงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำกิจกรรมโครงการการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เข้าแนะนำส่งเสริม สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกิ้ง จำกัด 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยโพธิ์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยโพธิ์
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับรองงบการเงิน 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหวาย จำกัด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลตลาด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เข้าร่วมการประชุมคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557” ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน 2557 ประชาสัมพันธ์ โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันในจังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เข้าแนะนำติดตามเร่งรัดหนี้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามที่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านคุ้มใต้ จำกัด 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลยาง จำกัด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๗ นายธนศักดิ์ โพธีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าตรวจการสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าแนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เกี่ยวกับการดำเนินและวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ  
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้ น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนเรือ จำกัด 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๗ เข้าสังเกตการณ์ การทดสอบประสิทธิภาพโรงสีของสหกรณ์การบรบือ จำกัด  
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลยาง จำกัด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. นายวรรัฏฐ์ งิ้วราย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕๗ นางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะเข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน ในปี 2555 จำนวน 50,000 บาท  
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายธนศักดิ์ โพธีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าตรวจการสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.นางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ เข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มสตรีสหกรณ์ข้าวฮางกุดรัง บ้านกุดรัง อำเภอกุดรัง
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. นายวรรัฏฐ์ งิ้วราย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้มใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารค
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองเสียวนาเสียว จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวสันตุ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ 
นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรชุมชนโคกหินลาด จำกัด 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางสาวอรุณวรรณ ถาวรวานนท์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริม สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก อส.มหาสารคาม จำกัด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๕๗ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังไผ่ลาดพัฒนา จำกัด 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ จัดนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดมหาสารคาม
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด เข้าพบและหารือ นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตามที่จังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์จำหน่ายสินค้า Q Shop 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เข้าแนะนำส่งเสริมพร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด  
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ประชุมการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงาน "7 มิถุนายน  
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นางสมใจ วิจารณ์จักร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินรายการวิทยุในรายการ “อยู่ดีมีสุขกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม” ร่วมกับนางสาวภารดี รัตนมุลตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. กลุ่มเกษตรกรทำนาเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และบรรยายพิเศษหัวข้อ "อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์" ซึ่งดำเนินการเป็นรุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายวรรัฏฐ์ งิ้วราย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมพนักงานราชการในสังกัด เข้าแนะนำส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตตำบลโพนงาม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ออกให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม โดยนายอดุลย์ จันทปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปิดตัวโครงการและพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการออม
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางภัทราพร ศรีตาล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าติดตามงานตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ แปลงเกษตรนายปิ่น ทันพรม สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนากุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.00 น นางภัทราพร ศรีตาล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ออกปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ บ้านหนองอุ่ม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นางสุคนธ์ทิพย์ โพธิ์หล้า นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนากุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มหาสารคาม จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามงานประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางภัทราพร ศรีตาล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
นางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมพนักงานราชการในสังกัด เข้าแนะนำส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทำนาเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองศิริราษฎร์ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการของกลุ่มฯ 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2557"
นางสาวพัชรินทร์ บุญฮวด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลผู้เข้ารับการอบรมที่มีพัฒนาการดีเด่น ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรการสหกรณ์”
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในโครงการสหกรณ์ภาคการเกษตร 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเขื่อน จำกัด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการ 
นายอำมร โคตวงศ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าแนะนำส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทำนายางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
มื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔. ๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนากุดปลาดุก ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองเสียวนาเสียว จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับรองงบการเงิน 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  แนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 รับมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง รอบที่ 2 จำนวน 2,100 กิโลกรัม จากผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. นส.ณัฐสุดา แขวงเมืออง นักวิชาการสหกรณ์ พร้อมด้วยนางลำจวน วะสุรีย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทำนากุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ร่วมให้คำแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรแก่คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทำนาปอพาน 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการของกลุ่มฯ เพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานภายในกลุ่มฯ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 แนะนำให้กลุ่มปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน อย. 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินรายการวิทยุในรายการ “อยู่ดีมีสุขกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม” ร่วมกับนางสาวภารดี รัตนมุลตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม รับมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 1 ตัน 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ทีมพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนาขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
นายวรรัฏฐ์ งิ้วราย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมพนักงานราชการในสังกัด เข้าแนะนำส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทำนาเขื่อน ณ บ้านนายมีชัย นงคะวาส ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ทีมพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนาเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าแนะนำส่งเสริมและตรวจติดตามผลการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการพักหนี้ของสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เข้าพบ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม2557 คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด 
นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว “จังหวัดมหาสารคามให้บริการแก่เกษตรกรและสนับสนุนการผลิตข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2557/58” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรชื่นชม จำกัด 
คณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำความรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ประชุมพิจารณาคำขอกู้และแผนงาน/โครงการของกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เข้าแนะนำส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตตำบลโพนงาม จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ทีมพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ทีมพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนายาง อำเภอบรบือ 
โครงการ "สหกรณ์สอนความรู้ สู่สายใยรัก ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 
สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด เปิดตลาดกลางรับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ประชุมการติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10, 11 และ12. นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด จังหวัดมหาสารคา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตามระบบบริหารและจัดการโครงการ (E-Project) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” หลักสูตร การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Networks) 
รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์และผลสำเร็จ ของโครงการต่อ คณะกรรมการประเมินโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนฯ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557  
สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด  เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด  
บทความเรื่อง "การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์" โดยนางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เกษตรกรรมยั่งยืนมหาสารคาม จำกัด 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ web conference 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” หลักสูตร หลักและวิธีการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีสำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด 
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ด้วยการสงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ปะแป้งสาวน้อย วันที่ 11 เมษายน 2557
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามโครงการเร่งรัดการใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร (ข้าวและถั่วเหลือง) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  
บทความเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น "มหาชัย" ปีที่ 13 ฉบับที่ 224 ประจำวันที่ 1-15 เมษายน 2557 
เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเร่งรัดการใช้เมล็ดพันธุ์ (ข้าวและถั่วเหลือง) ของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 
สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามโครงการเร่งรัดการใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร (ข้าวและถั่วเหลือง) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  ร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด  
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามโครงการเร่งรัดการใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร (ข้าวและถั่วเหลือง) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 
สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามโครงการเร่งรัดการใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร (ข้าวและถั่วเหลือง) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดการอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามโครงการเร่งรัดการใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร (ข้าวและถั่วเหลือง) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ บรรยาย การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด ให้กับเกษตรกรบ้านโนนถาวร หมู่ที่๑๔ ตามโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพอเพียง
เมื่อวันที่ 3 เมษายน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายนของคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๑๑ ราย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
3 เมษายน 2557 นายสถิตย์ ดีหลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ได้เข้าแนะนำส่งเสริม ให้คณะกรรมการสหกรณ์ปศุสัตว์นาดูน จำกัด 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน เข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนาวังยาว  ในด้านการเร่งรัดหนี้เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่อง และชี้แจงแนวทางการหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้บริการแก่สมาชิก 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2557 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม คณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2557 ด้วยการเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม 
สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่งคงอยู่ดีมีสุข จำกัด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2557 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ณ ที่ตั้งโครงการบ้านมั่นคงฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 สหกรณ์เดินรถมหาสารคาม จำกัด ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนเรือ จำกัด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการเร่งรัดการชำระหนี้ของสมาชิก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 
ข่าวที่ได้รับเลือกในการตีพิมพ์ในหนัุงสือพิมพ์โคออปนิวส์ ฉบับที่ 276 ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2557 รวม 4 ข่าว 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น. นายวิชิต ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงอยู่ดีมีสุขมหาสารคาม จำกัด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปศุสัตว์นาดูน จำกัด ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์" หัวข้อวิชา "เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ศูนย์ธุรกิจ สกต.ธกส.มหาสารคาม จำกัด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำไร่โคกก่อ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่โคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์เพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2557 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 1,200 คน ทั้งนี้การอบรมแบ่งออกเป็น 12 รุ่น ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2557 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเขื่อน จำกัด ประชุมกรรมการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
บทความชิ้นแรกของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม". โดยผอ.บัญชา ปัญญาประชุม กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มหาชัย ปีที่13 ฉบับที่223 ประจำวันที่16-31มีนาคม2557 
นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10, 11, 12 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10, 11, 12 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด 
เมื่อวันที่ 17มีนาคม 2557 นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต10,11,12 ตรวจราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10, 11, 12 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการจัดทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวสันตุ จำกัด อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
มื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหาสารคาม ภายใต้โครงการ
พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
12. มีนาคม. 57 มีการจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอนาดูน.
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 กรรมการสหกรณ์การเกษตรตำบลหนองคูขาด จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการเร่งรัดการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรอำเภอกุดรัง ดำเนินการประชุมครั้งที่ 2/2557 ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 น.ส.อรุณวรรณ ถาวรวานนท์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ จำกัด 
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ประจำเดือนมีนาคม 2557 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 คณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2557  
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ประชุมพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2557 
สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยทั้งนี้การอบรมแบ่งออกเป็น 8 รุ่น ได้ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 
  นายขุนศรี ชัยบาล ประธานสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมโครงการช่วยเหลือชาวนา จัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มหาสารคาม และร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือชาวนา
คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เสริมสร้างทักษะในการเขียนและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกิ้ง จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 
  สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557
คณะทำงานตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการออกตรวจโรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2557 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/57 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแวงน่าง จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายประสิทธิ์ วิสิทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ในด้านการตรวจนับและตรวจสอบสภาพปุ๋ยที่สหกรณ์ฯ นำมาจำหน่ายแก่สมาชิก
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายประทวน บัวชา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าแนะนำส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับแก่คณะกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยโพธิ์ จำกัด  
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสนับสนุนสหกรณ์ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด 
  เมื่อวันที่3มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามประจำเดือนมีนาคม2557 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย 
  สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ เมืี่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 
นายวิชิต ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพเวียงสะอาด จำกัด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีสิ้นสุดทางบัญชีธันวาคม 2556 
  จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2557
สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ได้ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2557  
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมสามฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อมอบหมายงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ วันที่ 18 กพ 57
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพเวียงสะอาด จำกัด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมรับรองงบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 56 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นางวนิดา สักการโกศล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ได้เข้าตรวจโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะบุคลากร 3 ฝ่าย ของขบวนการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไทร จำกัด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้มใต้ จำกัด
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 
ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 และบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 
นางสาวอรุณวรรณ ถาวรวานนท์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน พร้อมพนักงานราชการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแนวทางการวางแผนชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2557
ตรวจอุปกรณ์โรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนาแก้งแก อ.โกสุมพิสัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายชาญชัย นาชัยบรูณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ออกแนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็กพัฒนา จำกัด
เมื่อวันทืี่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมจุดกระจายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด 
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม บรรยายเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เมืี่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 
ตัวแทนสหกรณ์ภาคการเกษตรมอบรถจักรยานยนต์ วันที่ 31 มกราคม 2557
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 31 มกราคม 2557
ถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการขบวนการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 
  วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรวังแสง จำกัด
 ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่ประธานกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำักัด
คณะผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวม 12 สถาบัน เพื่อศึกษาดูงานกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด   วันที่ 15 มกราคม 2556
  การฝึกอบรมประธานกลุ่มเกษตรกร ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด วันที่ 15 มกราคม 2557
ประชุมเครือข่ายข้าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด 
คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2556/2557 วันที่ 13 มกราคม 2557
โครงการ "โรงเรียนแก้หนี้แก้จน เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่  8 มกราคม 2556   
   โครงการให้การศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์" วันที่ 4 มกราคม 2557
 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลา ณ สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย จำกัด 
   โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 255
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรอำเภอโกสุมพิสัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556  
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยนางสุวิมล โง้วศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นำทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการรายงานเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาท ณ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจจุดรับจำนำข้าวนอกพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราห์ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอนาดูน วันที่ 11 ธันวาคม 2556 
ตรวจเอกสารเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยของสหรณ์ โครงการพักหนี้ฯ 
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมงานวันพ่อ 5 ธันวา มหาราช 
   นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามและประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญปีใหม่ 2557 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (บูรณาการกรม)”  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
 ติดตามและดูแลการรับจำนำข้าวนอกพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จำกัด  ตำบลเขวา  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ณ  ศูนย์ธุรกิจของสหกรณ์  เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2556  
โครงการเปิดตลาดนัดสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรแกดำ  จำกัด  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
ติดตามดูแลการรับจำนำข้าวนอกพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรแกดำ  จำกัด  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
นางดารณี แย้มศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ “กระเช้าของขวัญปีใหม่ 2557” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด ออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการรับจำนำข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ 
จุดรับจำนำข้าวนอกสถานที่ ตามนโยบายของรัฐบาล ปีการผลิต 2556/2557 
ตรวจจุดรับจำนำข้าวตลาดกลางเพื่อการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด อำเภอเีชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 พฤศิกายน 2556 
ตรวจจุดรับจำนำข้าวตลาดกลางเพื่อการเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 พฤศิกายน 2556 
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านผือ ต.หนองกุง อ.ชื่นชม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายและพัฒนาสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 19 พฤศจิกายน 2556 (นาปี) ที่ตลาดกลางรวบรวมผลผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด
ประชุมกับคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด วันที่ 19 พ.ย. 2556 
   ตรวจจุดรับจำนำข้าว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์การเกษตรแกดำจำกัด อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการน้อมเกล้าถวายพานพุ่มสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ศึกษาดูงานการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จ.น่าน เมื่อวันที่ 8 พ.ย.56
การสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 6-7 พย56 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน
กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 12 วันที่ 26 ตุลาคม 2556
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
บรรยายโครงการให้การศึกษาอบรม กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 
ประชุมหารือ CPS  21 ตุลาคม 2556
  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) วันที่ 21 ตุลาคม 2556
บันทึกเทปรายการ "สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา"  วันที่ 17 ตุลาคม 2556
ทำบุญสำนักงาน วันที่ 16 ตุลาคม 2556 
ทุกท่านทำบุญสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 
พิธีลงนามความร่วมมือตามโครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจข้าวผ่านกลไกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 จังหวัดมหาสารคามดำเนินการโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมสามฝ่าย ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
แสดงควายินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ประชุมประจำเดือน วันที่ 7 ตุลาคม 2556
"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556"
ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เมื่ีอวันที่ 27 กันยายน 2556
รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 5ส. ระดับดีเยี่ยม  วันที่ 27 กันยายน 2556
  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 25 กันยายน 2556
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนที่โรงเรียนบ้านหนองคู ต.หนองปลิง อ.เมือง 24 กันยายน 2556
ได้รับรางวัล "สำนักงานน่าอยู่ โดยหลักการ 5 ส." ในระดับดีเยี่ยม  24 กันยายน 2556
ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ได้รับคัดเลือกให้เป็น "สำนักงานน่าอยู่โดยหลักการ 5ส. ระดับดีเยี่ยม ของจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมประชุมวิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด วันที่ 19 สิงหาคม 2556
ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ประชุมจัดทำโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เกิดเหตุรถทัวร์ร้อยเอ็ด - กทม. แหกโค้งทับกระบะ ที่ถนนมิตรภาพ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 40 ราย
ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อทบทวนข้อเสนอแนะในแผนงานโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ในประเด็นฐานข้อมูลต่างๆ  
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนหัวนาไทย จำกัด ณ ศาลาวัดบ้านหัวนาไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสว่าง ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช
"โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม" กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
พบ นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาที่ 1 เพื่อหารือการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556
ให้กำลังใจ จุดกระจายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556
ประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่1
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร มื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556  
คลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (วันที่ 28 กรกฎาคมน 2556) 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" กับสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
ชี้แจงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
ร่วมประชุมชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม นรู้ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS ) เมื่อวันที่ 24 กรกำคม 2556
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการขยายผลการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
รับใบประกาศฯ จากสถาบัน ดร.อิงลิช มหาสารคาม ผลการจากเรียนภาษาอังกฤษ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านป่าข่าง ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 นายบัญชา ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ แก่ สมาชิก ก.เครดิตยูเนี่ยนหัวนาไทย 
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรม ครั้งที่ 5/2556 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียน ปี 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
การประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ พร้อมบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และบทบาทผู้นำสหกรณ์ในการขับเคลื่อนฯ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
"การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
โครงการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร "1.ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ 2.ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด จัด"
 "การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารเงิน กพส" วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนปฏิับัติงานตาม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
  ประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 3 เมื่อ 26 มิถุนายน 2556
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงฯ" ครั้งที่2/2556
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สหกรณ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2556
พัฒนาระบบสหกรณ์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ ครั้งที่3/2556 วันที่ 20มิถุนายน 2556
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ทัพเรือสัตหีบ
ดูงานที่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด
เรียนภาษาอังกฤษ. 10 มิถุนายน 2556
เจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์กำลังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกcpd. Card. Online รวมถึงสอนและฝึกทำpower point. วันที่ 7 มิถุนายน 2556
อบรมการสร้างเว็ปไซต์ให้สหกรณ์ 4-6 มิถุนายน 2556
โครงการพัฒนาระบบเกษตรฯ ภายใต้แผนพัฒนาฯสมเด็จพระเทพฯ
ประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ (cps) ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จำกัด 5 มิถุนายน 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
   ประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2556
มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 1 มิถุนายน 2556
เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ของสหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
  ประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" ร่วมกับสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
จัดประชุมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ครั้งที่1/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์โคนมโคกก่อมหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
"โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหวาย จำกัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
เข้าร่วมประชุมสามัญครั้งแรกภายใน 90 วันของ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนแพ็กพัฒนา จำกัด เมืี่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
ให้นโยบายแก่คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
ประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ครั้งที่8/2556 วันที่20พฤษภาคม 2556
เรียนภาษาอังกฤษ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ประชุมวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ีะบบงานเกษตร
เข้ารับนโยบายและนำเสนอผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 พค 56
ร่วมงานวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2556

"เรียนภาษาอังกฤษ" เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

ประชุมเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัดเมื่อวันที่ 1พ.ค.56
"เรียนภาษาอังกฤษ" เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
"เรียนภาษาอังกฤษ" เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 (นายสุกรี พันละบุตร) ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้นโยบายการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 
"เรียนภาษาอังกฤษ" เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
วันที่ 21 เมษายน 2556 ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บรรยากาศสัมภาษณ์ท่านสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนม 4 เมษายน 2556
ประชุุมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 9 เมษายน 2556 
6 เมษายน 2556 วันจักรีฯ
ประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนการเข้ารับการอบรม 1เมษายน 2556 
ประชุมประจำเดือน 1 เมษายน 2556 
ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2556
ร่วมงานเกษียณอายุงานของ พนักงานขับรถ สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 
 การบูรณาการการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ สหกรณ์สอนความรู้ สู่สายใยรัก
เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสหกรณ์เดินรถมหาสารคาม จำกัด
ระบบส่งเสริมสหกรณ์( cps) เชิงรุก 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “บริหารจัดการน้ำ 56” 
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส NOD32 ระดับผู้ใช้งาน
การประชุมฯ Q-Shop
  ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
งานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 3
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ประมงผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย 
การประชุมเตรียมการเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2556
ประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
อบรมชำระบัญชี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเสวนา
ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม บรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์"
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดฯ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้เกียรติและเยี่ยมข้าราชการ
  โรงทานที่บริเวณงานนมัสการพระธาตุนาดูน
เสร็จภารกิจการทำบุญที่พระธาตุนาดูน
บรรยากาศงานบุญตอนเช้าก็ได้มีโอกาสไปรับท่านรองวินัยจากที่พักเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารร่วมทำบุญที่พระธาตุนาดูน
ถ่ายทำสารคดี "สร้างสรรค์พลังกลุ่ม" 
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิติการ "แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์"
จัดประชุมเชิงปฏิติการ "แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์" ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน
พิธีเปิด “เบิกฟ้า  สินค้าสหกรณ์”
การสัมมนาทางวิชาการ “การส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้มแข็ง”
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคามและคณะเข้าอวยพรปีใหม่
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ประจำปี 2556 
บริจาคผ้าห่มจำนวน 31 ผืน สำหรับกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
โครงการประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาเชืื่่่อมโยงธุรกิจสหกรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบส่งเสริมสหกรณ์ : CPS เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 
เข้ารับนโยบายและนำเสนอผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
คลินิกสหกรณ์ ในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
คณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เข้าอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่แด่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ เดินทางมารายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเหมาวางระบบน้ำในแปลงเกษตรฟาร์กำพี้
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคา
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาวางระบบน้ำในแปลงเกษตร ฟาร์มกำพี้ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานสหกรณฺ์จังหวัดมหาสารคาม
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 หลัง 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 หลัง 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างทำบรรจุภัณฑ์ถุงสูญญากาศ  เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะ  เอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณเอกสารประกวดราคา
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 ราย
ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  เอกสารประกวดราคา  รายละเอียดคุณลักษณะ 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  รายละเอียดคุณลักษณะ
 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ  
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงคลุม ที่ สกก.บรบือ จำกัด  เอกสารประกวดราคาจ้าง
 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงคลุม  ร่างเอกสารประกวดราคา 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนร้านค้าชุมชน
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ 
 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสถาานที่ประกอบการกลุ่มอาชีพ
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกลุ่มอาชีพ
 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานมหกรรมคาราวานสินค้าเครือข่่ายสหกรณ์
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อมีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนันกงานการเงินและบัญชี
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนันกงานการเงินและบัญชี
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เอกสารแนบ  
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่
ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการการนำรายชื่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  
 
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การจัดประกวดออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอกมหาสารคาม 
ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอกมหาสารคาม

สมัครสมาชิก

ติดต่อผู้ดูแลระบบ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าชมขณะนี้