ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
องค์ความรู้และแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

web site นิคมสหกรณ์ และสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

   ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร:

                                    

 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

               เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักานราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
อ่านรายละเอียด
ราย
                เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ       ครั้งที่ 2  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์     อ่านรายละเอียด   รายชื่อแนบท้ายประกาศ       
                    เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์     อ่านรายละเอียด
               เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์   
อ่านรายละเอียด   แนบท้ายประกาศ

 

ประจำเดือน เมษายน 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2559ครั้งที่ 2 /2559 อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 28 เมษายน 2559
              นายเสฐียรพงษ์  อินเพน  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมการตรวจราชการและให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจราชการและตรวจติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร      อ่านเพิ่มเติม
              สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำทีวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   ในหัวข้อวิชา  “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์”  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอดงหลวง    อ่านเพิ่มเติม
              สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำทีวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   ในหัวข้อวิชา  “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์”  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอหว้านใหญ่    อ่านเพิ่มเติม
              สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำทีวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   ในหัวข้อวิชา  “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์”  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอหนองสูง    อ่านเพิ่มเติม
             สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำทีวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   ในหัวข้อวิชา  “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์”  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอเมือง    อ่านเพิ่มเติม
             สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำทีวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   ในหัวข้อวิชา  “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์”  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอดอนตาล    อ่านเพิ่มเติม
 วันที่ 25 เมษายน 2559
           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประจำเดือน มีนาคม 2559
 วันที่  21  มีนาคม  2559
             ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร)  เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานสินค้า " 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" จังหวัดมุกดาหาร      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
             ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร)  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการตลาด้านการเกษตรภายใต้โครงการตามมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จังหวัดมุกดาหาร     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
            ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร)  เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเกษตรกรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร CO-OP Market      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 วันที่  16  มีนาคม  2559
                นายธำรงค์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรม เขต 10,11,12 เป็นประธานในการประชุม "โครงการประชุมติดตามการดำเ
นินงานของสหกรณ์" โดยมี นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมการประชุม รวมทั้ง ผู้แทนสหกรณ์จาก 5 สหกรณ์      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่  7  มีนาคม  2559
             นายวิทยา วัฒนวิเชียร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิ
เศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 2559   ณ  ศูนย์แสดงสินค้าสะหวัน– ไฮเทค แขวงสะหวันนะเขต สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 2  มีนาคม  2559
          นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมทำการตรวจรับ และ ส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร (รถตักผลผลิตการเกษตรล้อยาง
 ขนาด 100 แรงม้า มูลค่า 1,588,950 บาท) จากบริษัททริปเปิ้ล เค โปรดักส์ จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.)      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2559
             สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
จัดงาน "100 ปี สหกรณ์ไทย และวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ”
ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2559
           ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องประโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแล
ะพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพัฒน์ โภคสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด เพื่อขอความเห็นชอบในการลงทุนก่อสร้างตลาดกลางโคเนื้อ และการก่อสร้างโรงสีข้าวขนาด 2-4 ตัน ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2559 
             นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559           
             สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดา
หาร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และดำเนินการจัดทำเอกสารการตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน มูลค่า 1,737,000 บาท) จากบริษัทอุบลเมืองทอง จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับ สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ซึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559
             
นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายกมล  เทพสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมสังเกตุการณ์รวบรวมและรับซื้อยางพาราตามโครงการส่งเสริมการยางในหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดรวบรวม สหกรณ์ยางพารา อ.นิคมคำสร้อย  จำกัด อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2559
              ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแล
ะพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมด้วย นายพัฒน์ โภคสวัสดิ์ ร่วมตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์การตลาด ได้แก่ เครื่องชั่่งดิจิตอลขนาด 2 ตัน มูลค่า 20,000 บาท และ เครื่องผสมปุ๋ย ขนาด 200 กิโลกรัม มูลค่า 76,000 บาท ให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางคำชะอี จำกัด ภายใต้โครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย (กยจ.)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2559
            
นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมการประชุมสรุปและอำนวยความสะดวกในการออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ของคณะกรมราชองค์รักษ์ ที่เข้าตรวจพื้นที่ห้องกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2559
                     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดา
หาร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และดำเนินการจัดทำเอกสารการตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน มูลค่า 1,737,000 บาท) จากบริษัทอุบลเมืองทอง จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ซึ่งเป็นการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.)    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2559
                 นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายบริห
ารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และดำเนินการจัดทำเอกสารการตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน มูลค่า 1,737,000 บาท)  จากบริษัทอุบลเมืองทอง จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางคำชะอี จำกัด ซึ่งเป็นการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2559
                   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดา
หาร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และดำเนินการจัดทำเอกสารการตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร (รถตักผลผลิตการเกษตรล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า มูลค่า 1,588,950 บาท) จากบริษัททริปเปิ้ล เค โปรดักส์ จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด ซึ่งเป็นการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2559                 
                 นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแล
ะพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมสังเกตุการณ์รวบรวมและรับซื้อยางพาราตามโครงการส่งเสริมการยางในหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดรวบรวม สหกรณ์ยางพารานาม่วง จำกัด อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
 วันที่ 18 มกราคม 2559
                 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดา
หาร ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 วันที่ 17 มกราคม 2559
                เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๙   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 16 มกราคม 2559
                 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดา
หารๆ ได้ดำเนินการจัดอบรม " การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ การกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์"      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  วันที่ 12 มกราคม 2559
             สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการรพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด           อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 วันที่ 8 มกราคม 2559
                  เมื่อเวลา 09.30 น. นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการ
ตรวจความพร้อมโครงการขุดลอกแก้ลิงห้วยชะโนด สำหรับแม่ทัพภาคที่ 2 (พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง) และคณะ ณ บ้านหว้านน้อย หมู่ 2 ตำบลหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร    
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

 

 

 

 

 วันที่ 12 มกราคม 2558
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง ประกวดราคาซื้อแม่พันธุ์โคเนื้อ จำนวน ๑๐๘ ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง ประกวดราคาซื้อโรงสีข้าวขนาดกำลังการผลิต ๒๔ ตัน ต่อวัน ของสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 วันที่ 15 ธันวาคม  2558
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถตักผลผลิตการเกษตร ล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า  สหกรณ์นิคมดอนตาล  จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถตักผลผลิตการเกษตร ล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า  สหกรณ์การเกษตรคำชะอี  จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องชั่ง ขนาด 50 ตัน
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องชั่ง ขนาด 50 ตัน
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง ประกวดราคาซื้อแม่พันธุ์โคเนื้อ จำนวน 108 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 วันที่ 9 ธันวาคม  2558
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน  สหกรณ์การเกษตรยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน  สหกรณ์กองทุนสวนยางคำชะอี จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 4 ตัน  สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 4 ตัน  
สกต.ธกส.มุกดาหาร
จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 17 กันยายน 2558
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร :
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดงเย็น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดอนตาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

                   

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน Action Plan รายเดือน

แบบบันทึกการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card) 

แบบฟอร์ม Profile   สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มอาชีพ

 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 แบบสำรวจข้อมูลผ่านระบบการติดตามและประเมินผล (ระบบประเมินผล)

 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (แบบ จ.๒)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (แบบ จ.๑)