ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

web site นิคมสหกรณ์ และสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

   ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร:

 

  

 
   ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘
   วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558 
      สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สม
เด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร    
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558
       สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  และลงนามถวาย
พระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมา
ร   
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558
          สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สม
เด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2558 
            นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด เพื่อแก้ใขปัญหาการผิดนัดการส่งชำระหนี้ฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2558 
            นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจการาชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 10 11 12  ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2558 
         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ออกให้ความรุ้ในเรื่องการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในการลงนามในสัญญากู้เงิน และหนังสือค้ำประกันของสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2558 
        างประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด คร้ังที่ 1/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2558     
            ลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจัดการประชุมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม       
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2558   
               นางประทิน สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”      
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน พุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2558     
              นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานและนำบูธนิทรรศการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3  กรกฏาคม 2558     สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2558 และ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3  กรกฏาคม 2558     สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  ประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๘
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 26  มิถุนายน  2558     สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมรณงรงค์ เนื่องนในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    เมื่อวัน อังคาร ที่ 23  มิถุนายน  2558     นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับการดำเนินงานเข้าร่วมระบบมรดกทางการเกษตรโลกของประเทศไทยระดับจังหวัด 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 19  มิถุนายน  2558     สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมพลังปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน  2558 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 18  มิถุนายน  2558     สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาตลาดเกษตร (Farmer Market)  จังหวัดมุกดาหาร   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 8  มิถุนายน  2558     ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้งจิตสำนักไทยไม่โกง"   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 5  มิถุนายน  2558     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน         ปี 2558"   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 4  มิถุนายน  2558     นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ ร่วมงาน "สภากาแจังหวัดมุกดาหาร" 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 2  มิถุนายน  2558     นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
   เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2558       นายวิทยา  วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์  (กสน.5) ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาล    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

    เมื่อวัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558       นายวิทยา  วัฒนวิเชียร    ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจโคเนื้อของสหกรณ์ ปี 2558    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

  เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558  นางประทิน  สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   


  เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยบริการคลินิคเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   
 

        เมื่อวัน จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับฟังการถ่ายทอดดาวเทียมทางไกล (ประชุม Conferencen)   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook


          เมื่อวัน จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจัดการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 1ครั้งที่ 1/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         facebook
          เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558  นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 (Kick off)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         facebook
   เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558   นายตรีปพัฒน์  พรศุภสิทธิ์  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงเย็น ร่วมส่งเสริมโดยการปลูก และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ปลูกกล้วยหอม และต้นข่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธ์พืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        

   อ่านข่าวย้อนหลัง

                   
 

   
   
   
   
   
  ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน Action Plan รายเดือน
 

แบบบันทึกการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card) 

  แบบฟอร์ม Profile   สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร 
                            
กลุ่มอาชีพ
   รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   แบบสำรวจข้อมูลผ่านระบบการติดตามและ
ประเมินผล (ระบบประเมินผล)
   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ
ขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์)
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด
(ระดับกิจกรรมย่อย)
  แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (แบบ จ.๒)
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (แบบ จ.๑
)
   

 

   

 

 

   

 

 

                  


  

       

  

    
 
 
     
    
 
 


QR code สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร