ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53

web site นิคมสหกรณ์ สหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

  
:: xxx :::: xxx :: :: xxx :: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อสำนักงาน 0 4261 1488, 0 4261 4868 สหกรณ์จังหวัด ต่อ 103 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 102 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ต่อ 104 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ต่อ 105 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ต่อ 106 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 1-3 ต่อ 107 ค่ะ :: :: xxx ::

                               

 

 

 

   เมษายน ๒๕๕๗
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวชุมชน" ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       ดูภาพกิจกรรม         
   มีนาคม ๒๕๕๗
       วันที่  25  มีนาคม  2557  นายพัฒน์  โภคสวัสดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สหกรณ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรอำเภอหนองสูง    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        
       ดร.จุมพล  สงวนสิน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (
e-GP ระยะที่ 2   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่   
 
26 – 28 มีนาคม  2557
     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557  ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก     จ.มุกดาหาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         ดูภาพกิจกรรม          
    วันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2557  นายพัฒน์ โภคสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนอำเภอหนองสูง  โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ ปลัดอาวุโสอำเภอหนองสูง เป็นประธานในที่ประชุม 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม           
    วันพุธ ที่ 19 มีนาคม 2557  นายภาสวี  เกษร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอหนองสูง โดยมีนายจรูญ วงค์นารี ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสูง เป็นประธาน 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม           
   วัน ศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2557  ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โครงการนำเกณฑ์วัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม           
   วันที่ 13 มีนาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          ดูภาพกิจกรรม          
 

  วันที่ 5 มีนาคม 2557 นางสาวรัตนา สุวรรณศรี นักวิชาการสหกรณ์ และนางสาวปิยะพร ฤกษ์งาม ออกตรวจเยี่ยมแนะนำและร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานิคมคำสร้อย และสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  นายสังคม เดือนเพ็ญศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ของ จังหวัดมุกดาหาร ณ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด  อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      ดูภาพกิจกรรม      
    นายพัฒน์ โภคสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้าน  วังไฮ จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      
   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      
   มกราคม ๒๕๕๗
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        facebook         
 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช"   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         
   ธันวาคม ๒๕๕๖
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยแก่สมาชิก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
         
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในเขตนิคมสหกรณ์ดงเย็น
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         
   พฤศจิกายน ๒๕๕๖
        นายสังคม เดือนเพ็ญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเสวนา "โครงการประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายในจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            facebook                
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีวางพุ่มทองพุ่มเงินและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            facebook         
   กันยายน ๒๕๕๖
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยนายกมล ปภุสโร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook      
  เมื่อวัน พุธ ที่ 25  กันยายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมโครงการพัฒนาการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์และเครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          facebook         
  เมื่อวัน อังคาร  ที่ 24  กันยายน 2556  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้มอบเช็คดอกเบี้ยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก ให้แก่สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด ที่ประสบอุทกภัยปี 2554 (ปีที่ 3)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการ สหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook    
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการออมในระบบสหกรณ์   ประจำปีงบประมาณ 2556    ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง  ตำบลพังแดง  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   facebook   
   สิงหาคม ๒๕๕๖
   นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6  ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         
   ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร เนื่องในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา  12 สิงหาคม 2556       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        facebook     

 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ออกให้บริการประชาชน  “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์”  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook    
   สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการผลิตมูลโคให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2556”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook        
   กรกฏาคม ๒๕๕๖
 

นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร    พร้อมกับคณะนายกเทศมตรี ตำบลดงเย็น  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขานุการ  กรมการปกครอง  , สื่อสารมวลชนพร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   facebook   

               นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง ของ สนง.สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2556    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook    
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายมาหาราช
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    facebook    
   ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับทราบคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook     
   นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์กจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเกษตรกรในโครงการเสริมภาพลักษณ์ ของปลานิลแม่น้ำโขงภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการเลี้ยงปลานิล ในกระชังของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังจังหวัดมกดาหาร”   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook      
   คัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        facebook       
   มอบเช็คให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook      
   มิถุนายน ๒๕๕๖
   การประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ
2556   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook   
   ประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook  
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เปิดกระปุกออมสินกิจกรรมการออมในโรงเรียน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook       

 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหร ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 7/2556    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook    
   นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2556
  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook       
  สำนักงานสหกรณ์จัหวัดมุกดาหารจัดการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติภาพรวมของสำนักงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook     
   สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออกจากระยองสู่มุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook     
   ร่วมทำบุญเนื่องในวัน 10 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก "มอบโลหิตเป็นของขวัญ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook   
   ทำบุญเลี้ยงพระพร้อมทั้งผูกแขนรับขวัญผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงเย็น คนใหม่ 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook       
   ร่วมงานรวมพลัง รวมคุณค่า เพิ่มบทบาทบัตรสินเชื่อเกษตรกรฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     facebook     
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ดำเนินการจัดรายการวิทยุฯ "สหกรณ์พบประชาชน"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook       
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  จัดการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   facebook   
                   

                                                                                                                                                                                                  อ่านข่าวย้อนหลัง

                   

   

 

 

   ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน Action Plan รายเดือน      

   แบบบันทึกการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card) 

   แบบฟอร์ม Profile   สหกรณ์      กลุ่มเกษตรกร       กลุ่มอาชีพ

  รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   แบบสำรวจข้อมูลผ่านระบบการติดตามและประเมินผล (ระบบประเมินผล)

   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์)

  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

     แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (แบบ จ.๒)

    แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (แบบ จ.๑)

 

 
  
 
 
     
    
 
 
QR code สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร