ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
องค์ความรู้และแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

web site นิคมสหกรณ์และสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

  
 
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร (อยู่ในระหว่างปรับปรุงเวปไซต์)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  
       นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล และ นายตรีปพัฒน์ พรศุภสิทธิ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงเย็น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐  (One Map) จังหวัดมุกดาหาร   
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2559  
             นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการบรรยายโครงการการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร       รุ่นที่ 4    
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559  
 

     นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวิศวะนนท์ โสมสิทธิ์   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ    กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้านซ่ง เพื่อชี้แจงโครงการเสริมสร้างสถาบันเกษตรกรสู่ SMEs ในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
     นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวัชระพงษ์ วิกัลปาว์ ทัศคร   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมคำสร้อย จำกัด เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์    
 

อ่านข่าวย้อนหลัง...ที่นี่

 

              

    


 
 


Copyright 2001 - - All Rights Reserved