ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

web site นิคมสหกรณ์ และสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

   ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร:

  

 
   ประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๘
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 8  มิถุนายน  2558     ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้งจิตสำนักไทยไม่โกง"   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 5  มิถุนายน  2558     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน         ปี 2558"   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 4  มิถุนายน  2558     นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ ร่วมงาน "สภากาแจังหวัดมุกดาหาร" 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   เมื่อวัน อังคาร ที่ 2  มิถุนายน  2558     นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
   เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2558       นายวิทยา  วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์  (กสน.5) ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาล    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

    เมื่อวัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558       นายวิทยา  วัฒนวิเชียร    ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจโคเนื้อของสหกรณ์ ปี 2558    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

  เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558  นางประทิน  สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   


  เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยบริการคลินิคเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   
 

        เมื่อวัน จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับฟังการถ่ายทอดดาวเทียมทางไกล (ประชุม Conferencen)   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook


          เมื่อวัน จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจัดการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 1ครั้งที่ 1/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         facebook
          เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558  นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 (Kick off)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         facebook
   เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558   นายตรีปพัฒน์  พรศุภสิทธิ์  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงเย็น ร่วมส่งเสริมโดยการปลูก และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ปลูกกล้วยหอม และต้นข่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธ์พืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        
   ประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๘
          วันที่ 23เมษายน2558 นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงาน “สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ประจำเดือน เมษายน2558ณด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
         วันที่ 20 เมษายน 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนำเสนอ โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้กับบุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   
   
 

       วันที่ 9 เมษายน 2558  ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เน้นเพิ่มศักยภาพผู้นำสหกรณ์ และการสร้างเครือข่าย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     


    วันที่ 1 เมษายน 2558  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จับมือเดลินิวส์ร่วมรณรงค์เผยแพร่านสหกรณ์(คูปองส่วนลดสินค้า 10 %)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
   ประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๘
 

           วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ นางประทินสีสาสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พบปะผู้นำสหกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook


            วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘   นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาราชเจ้า พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
           วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ประธานกลุ่ม/และเลขานุการกลุ่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) ณ นิคมสหกรณ์สหกรณ์ดอนตาล จำกัด
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
          วันที่ 24 มีนาคม 2558นายชาลีประจงการผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบกระปุกออมสินรูปแพะ ๖๐ ใบ และสมุดออมทรัพย์ออมความดี ๖๐ เล่มแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
 

       วันที่ 24มีนาคม 2558 นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงาน “สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ประจำเดือนมีนาคม255๘
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook


 

       วันที่ 20 มีนาคม 2558นางประทินสีสาสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” และเปิดตัวสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        facebook


        วันที่ 19 มีนาคม 2558นางประทินสีสาสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม โครงการ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        facebook
      วันที่ 6 มีนาคม  2558 นางประทินสีสาสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือการค้าระหว่าง สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหารราชอาณาจักรไทยกับ บริษัท สะหวันมีชัย จำกัดแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาวอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        facebook
   ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
         วันที่ 19กุมภาพันธ์ 2558 นางประทินสีสาสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
 

    วันที่19 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิทยา วัฒนวิเขียร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร หลักสูตรหลักการผสมปุ๋ยเคมี ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook


 

         วันที่ 17กุมภาพันธ์2558  นางประทินสีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด แบบเยือน ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook


           วันที่ 16กุมภาพันธ์2558 นางประทินสีสาสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงาน “สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
            วันที่ 13กุมภาพันธ์2558 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ออกให้ความรู้และประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์  ณ สหกรณ์การเกษตรโนนยาง  จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
           วันที่ 12กุมภาพันธ์2558 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ออกให้ความรู้และประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์  ณ  สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านวังไฮ จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

          วันที่ 11กุมภาพันธ์2558 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ออกให้ความรู้และประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์   ณ  สหกรณ์แปรรูปผลผลิตกาเรกษตรอำเภอหนองสูง จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัดโดยคณะกรรมการสหกรณ์ทั้ง 15 ท่าน ดำเนินการเปิดตลาดประมูลยางพารา เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาดยางพาราให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๘
         วันที่ 29 มกราคม 2557ผู้ว่าราชการจังหวดมุกดาหาร นายสกลสฤษดิ์ บุญประดิษฐ์ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
         วันที่  26 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมโครงการสร้างระบบภูมิคุ้มครองการเงินของสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
   ประจำเดือน ธันวาคม 2557
        วันที่ 25 ธันวาคม 2557สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
   วันที่ 25 ธันวาคม 2557สหกรณ์จังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญสำนักงาน  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
   วันที่ 25 ธันวาคม 2557นางเพ็กน้อยนพเคราะห์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นตัวแทนมอบสิ่งของร่วมในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
   วันที่ 24 ธันวาคม 2557ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10,11,12มอบนโยบายในการทำงาน และร่วมประชุมแลเปลี่ยนความคิดเห็น ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม           facebook
      เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ     
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          facebook

   อ่านข่าวย้อนหลัง

                   
 

   
   
   
   
   
  ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน Action Plan รายเดือน
 

แบบบันทึกการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card) 

  แบบฟอร์ม Profile   สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร 
                            
กลุ่มอาชีพ
   รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   แบบสำรวจข้อมูลผ่านระบบการติดตามและ
ประเมินผล (ระบบประเมินผล)
   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ
ขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์)
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด
(ระดับกิจกรรมย่อย)
  แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (แบบ จ.๒)
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (แบบ จ.๑
)
   

 

   

 

 

   

 

 

                  


  

       

  

    
 
 
     
    
 
 


QR code สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร