สนง.สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
องค์ความรู้และแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

web site นิคมสหกรณ์และสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
ระบบร้องทุกข์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

  
 

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร


ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 วันที่ 25 สิงหาคม 2559  
                    วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 . นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายภาสวี เกษร ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย – ลาว “Meeting and Business Matching Between Northeastern Thailand & Lao PDR”
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559  
 

           วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต. ธเนศ เยื่องกระโทก ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร   ศรีประสงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมสุดยอด SME ของดีทั่วไทย จังหวัดมุกดาหาร” จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร  

  วันที่ 23 สิงหาคม 2559  
        วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชาลี  ประจงการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงให้การศึกษาอบรมแก่เกษตรกรผู้ซึ่งขอจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรคำป่าหลาย จำกัด จำนวน 100 คน ให้การศึกษาอบรม ในหัวข้อ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์    
 วันที่ 22 สิงหาคม 2559  
 

        วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายตรีปพัฒน์  พรศุภสิทธิ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงเย็น ร่วมกับ สมาชิกสหกรณ์นิคมคำอาฮวน จำกัด โรงเรียนชุมชนคำอาฮวนและสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมสหกรณ์ดงเย็น ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน" เฉลิมพระเกียรติฯ     

 

อ่านข่าวย้อนหลัง...ที่นี่

 

              

    


 
 


Copyright 2001 - - All Rights Reserved