ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

web site นิคมสหกรณ์ และสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

   ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร:

 

             

   ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  วัน พฤหัสบดี  ที่ 12 พฤศจิกายน 2558
        นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายกมล เทพสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์"   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  วัน อังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558
        นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
 

วัน พุธ ที่ 22 ตุลาคม 2558
             นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะทำงานช่วยเหลือด้านบัญชีสหกรณ์นิคมคำอาฮวน จำกัด ได้เข้าช่วยเหลือ สหกรณ์นิคมคำอาฮวน จำกัด ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานทางด้านบัญชีของสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  วัน พุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558
          นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558      
       นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บูรณาการร่วมกับ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" คร้ังที่ 1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   วัน ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558            
        นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีการประชุมจั
ดประชุมเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2558             
        นายวิชัย อุ่นคำ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์การเกษตรตำบลนาโสก จำกัด

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วัน จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558
             นายตรีประพัฒน์ พรศุภสิทธิ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงเย็น พร้อมด้วยนายชัยนิพนธ์ บุตดา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงเย็น เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วัน จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558
นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  วัน จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558
          นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วัน จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558
        นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหา
ร เข้าพบปะพูดคุย และเยี่ยมชมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


  วัน อังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2558
            นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  , นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผอ.นิคมสหกรณ์ดอนตาล และนายวัชระพงษ์ วิกัลปาว์ ทัศคร ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วัน อังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2558 
         นายกมล ปภุสโร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และ นายพงษ์พิพัฒน์   นาโพนงาม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุม Video Conference ชี้แจงสถานการณ์และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วัน อังคาร ที่ 7 ตุลาคม 2558 
          นางประทิน  สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย -ข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วัน อังคาร ที่ 7 ตุลาคม 2558
          ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รับมอบหมายจาก นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัด AEC"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วัน อังคาร ที่ 7 ตุลาคม 2558
             สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบทุนการศึกษาบุตรของนายวิชัย อุ่นคำ และบุตรนายพรศักดิ์ ลาดเหลา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดา
หาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วัน อังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2558
           สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 

 

วันที่ 17 กันยายน 2558
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดงเย็น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดอนตาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

   
   
   
   
   
  ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน Action Plan รายเดือน
 

แบบบันทึกการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card) 

  แบบฟอร์ม Profile   สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร 
                            
กลุ่มอาชีพ
   รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   แบบสำรวจข้อมูลผ่านระบบการติดตามและ
ประเมินผล (ระบบประเมินผล)
   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ
ขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์)
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด
(ระดับกิจกรรมย่อย)
  แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (แบบ จ.๒)
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (แบบ จ.๑
)
   

 

   

 

 

   

 

 

                  


  

       

  

          
             เบอร์โทรศัพท์ 08 9578 4390  
 
 
     
    
 
 


QR code สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร