สนง.สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
องค์ความรู้และแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

web site นิคมสหกรณ์และสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
ระบบร้องทุกข์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

  
 

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร


ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  
  เวลา 13.00 น. นายพรศักดิ์ ลาดเหลา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมสังเกตการณ์การรวบรวมยางพาราของสหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด    
           นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายพรศักดิ์ ลาดเหลา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ของ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง  จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2559   
                 นายเสฐียรพงษ์  อินเพน มอบหมายให้ นายชาลี ประจงการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 จัดนิทรรศการและให้บริการการเกษตร ใน“งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  
 

     เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 5/2559   

 

อ่านข่าวย้อนหลัง...ที่นี่

 

              

    


 
 


Copyright 2001 - - All Rights Reserved