ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

web site นิคมสหกรณ์ และสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

   ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร:

 

 

 

วันที่ 17  กันยายน 2558
        ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
          ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดงเย็น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
         ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดอนตาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2558
          ประกาศจังหวัดมุกดาหาร :  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

   ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
   วัน อาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558
       สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 
      สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วัน พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 
        สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ภายใต้โครงการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  วัน อ้งคารที่ 4  สิงหาคม 2558 
          สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2558    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘

วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สม
เด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวาย
พระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สม
เด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2558
นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด เพื่อแก้ใขปัญหาการผิดนัดการส่งชำระหนี้ฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2558
นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจการาชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 10 11 12 ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2558
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ออกให้ความรุ้ในเรื่องการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในการลงนามในสัญญากู้เงิน และหนังสือค้ำประกันของสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2558
างประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด คร้ังที่ 1/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2558
ลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจัดการประชุมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2558
นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวัน พุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2558
นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานและนำบูธนิทรรศการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2558 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2558 และ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2558 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

                   
 

   
   
   
   
   
  ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน Action Plan รายเดือน
 

แบบบันทึกการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card) 

  แบบฟอร์ม Profile   สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร 
                            
กลุ่มอาชีพ
   รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   แบบสำรวจข้อมูลผ่านระบบการติดตามและ
ประเมินผล (ระบบประเมินผล)
   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ
ขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์)
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด
(ระดับกิจกรรมย่อย)
  แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (แบบ จ.๒)
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (แบบ จ.๑
)
   

 

   

 

 

   

 

 

                  


  

       

  

    
 
 
     
    
 
 


QR code สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร