ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

web site นิคมสหกรณ์ สหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

  
:: xxx :::: xxx :: :: xxx :: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อสำนักงาน 0 4261 1488, 0 4261 4868 สหกรณ์จังหวัด ต่อ 103 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 102 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ต่อ 104 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ต่อ 105 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ต่อ 106 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 1-3 ต่อ 107 ค่ะ :: :: xxx ::

                  

                    

  

   พฤศจิกายน ๒๕๕๗
      นายสุกรี  พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  (ปฏิบัติหน้าที่แทน เขตตรวจราชการที่ 10,11,12)  , นายพนัส  พันธุ์วรรณ  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ให้การต้อนรับ  นายอภิชาต  พงษ์ศรีหดุลชัย  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดูภาพกิจกรรม                28 พ.ย. 57
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดมุกดาหาร และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีฯ ครั้งที่ 15  ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดูภาพกิจกรรม                   8 พ.ย. 57
    ตุลาคม ๒๕๕๗
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายพนัส  พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ  ถวายบังคม และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                    27 ต.ค. 57
   ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                        10 ต.ค. 57
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดย นายพนัส พันธุ์วรรณ  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร และ ท่านผู้อำนวยการ ธกส.มุกดาหาร ร่วมกันจัดประชุม ตามมาตรการด้านการผลิตและการตลาดข้าว ปีการผลิต 2557/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                      8 ต.ค. 57
   สิงหาคม ๒๕๕๗
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมงานวันรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขสู่ชาวนา  ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอน้ำเที่ยง จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       ดูภาพกิจกรรม                         7 ส.ค. 57
   กรกฏาคม ๒๕๕๗
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  นำโดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ตชด. ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                        30 ก.ค. 57
   นางเพ็กน้อย  นพเคราะห์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                      29 ก.ค. 57
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริม (CPS) ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการ   ประชาสัมพันธ์”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                     28 ก.ค. 57
      ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 11 และ 13  ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร และตรวจติดตามงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                    28 ก.ค. 57
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนของ คสช. โดยมีเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ปี 2557/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                   17 ก.ค. 57
   
   ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยประธาน / ผู้จัดการสหกรณ์ ที่ทำธุรกิจรวบรวมข้าวแปรรูปข้าว และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรรวมทั้งสหกรณ์ที่ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าว ในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                 7 ก.ค. 57
   มิถุนายน ๒๕๕๗
   นายสังคม  เดือนเพ็ญศรี  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงครือข่ายธุรกิจโคเนื้อระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                         26 มิ.ย. 57
   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ได้ออกให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ชี้แจง การจัดตั้งสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                18 มิ.ย. 57
   เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                   18 มิ.ย. 57
      จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                  18 มิ.ย. 57
   ประชุมการตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                   17 มิ.ย. 57
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                               16 มิ.ย. 57
   เข้าร่วมโครงการพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนระดับหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานราชการในระดับอำเภอดงหลวง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                13 มิ.ย. 57
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                               12 มิ.ย. 57
   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ  เมืองมุกดาหาร  จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                12 มิ.ย. 57
          ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในระดับจังหวัด โดยรองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                9 มิ.ย. 57
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน ปี 2557”    ศาลาเรารักมุกดาหารหาร (ศาลาขาว)  บริเวณเขื่อนริมโขง  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        ดูภาพกิจกรรม                                                      7 มิ.ย. 57
     ประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1/2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                    4 มิ.ย. 57
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 เข้าตรวจเยี่ยมการเปิดตลาดประมูลยางพารา  ของสหกรณ์ยางพารานาม่วง  จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                   3 มิ.ย. 57
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อแนะนำการจัดทำเอกสารขอเบิกเงินกู้ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาโพธิ์ จำกัด   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                  3 มิ.ย. 57
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น ,ตัดสินประกวดเรียงความ,คัดเลือผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                     2 มิ.ย. 57
   พฤษภาคม ๒๕๕๗
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจัดการประชุม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับคณะกรรมการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         ดูภาพกิจกรรม                                                     28 พ.ค. 57
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1/2557  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557    ณ ห้องประชุม 203   ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          ดูภาพกิจกรรม                                                    27 พ.ค. 57
   
   ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงเย็น  พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกสหกรณ์นิคมดงเย็น จำกัด และ สมาชิกสหกรณ์นิคมคำอาฮวน จำกัด  ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญสำนักงาน    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                              25 พ.ค. 57
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหร ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปี ๒๕๕๗        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            ดูภาพกิจกรรม                                        22 พ.ค. 57
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกติดตาม ให้คำแนะนำ การจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ภายใต้โดเมน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                   22 พ.ค. 57  

 

 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อรุณ  พันธุ์วรรณ  มารดาท่านสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นายพนัส  พันธุ์วรรณ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                    20 พ.ค. 57

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ครั้งที่ 8/2557    ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                                      19 พ.ค. 57
   ประธานพร้อมคณะกรรมการ และ ผู้จัดการ สหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับสหกรณ์จังหวัดคนใหม่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            
   นายพนัส  พันธ์วรรณ  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางมารับตำแหน่งที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และพี่น้อง มาร่วมแสดงความยินดี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557     
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำทีมโดย นายชาลี  ประจงการ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นำทีม ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         ดูภาพกิจกรรม              
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร เรื่อง เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิตในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          ดูภาพกิจกรรม          
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อที่สำนักงานเลขานุการกรมจะได้ทำความเข้าใจในกาคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินกิจการภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        
   ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม         
                   

                                                                                                                                                                                                  อ่านข่าวย้อนหลัง

                   

   

   

 

 

   ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน Action Plan รายเดือน      

   แบบบันทึกการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card) 

   แบบฟอร์ม Profile   สหกรณ์      กลุ่มเกษตรกร       กลุ่มอาชีพ

  รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   แบบสำรวจข้อมูลผ่านระบบการติดตามและประเมินผล (ระบบประเมินผล)

   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์)

  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

     แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (แบบ จ.๒)

    แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (แบบ จ.๑)

 

 


  

       

  

    
 
 
     
    
 
 
QR code สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร