สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
     Please wait..........
Main menu
SiteMap

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง ( รายงานผล )
แผนงาน งบประมาณ ( แสดงสถานะการเบิกจ่าย )
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม / ฝ่าย
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
การจัดมาตรฐานสหกรณ์
การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
แบบเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
ร่างระเบียบ/บังคับสหกรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานสารบัญ
webboard
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
oldnews53
บทความ

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
KM ประจำปี

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จำกัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร


Custom Search

  ::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับค่ะ  

 

   


         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในวันที่่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์ผักฟรี จำหน่ายเชื้อเห็ด 3 ชนิด และจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น

 

 


        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกร่วมจัดนิทรรศการโครงการงดเผาฟางข้างและตอซังเกษตร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ แปลงสาธิต หมู่ 4 บ้านเนินหินแร่ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก  (ภาพเพิ่มเติม)
 


         การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก โดยมีนายจิตวัฒน์ วิกสิต นายอำเภอ  ปากพลี เป็นอนุกรรมการ ร่วมด้วย นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นรองประธานอนุกรรมการ และผู้แทนจากสหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์   
        ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการ "ออมวันละบาท ฉลาดใช้จ่าย ถวายเป็นพระราชกุศล" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำกัด โดยกำหนดออมเงินวันละบาท ตั้งแต่วันที่   2 กุมภาพันธ์ ถึงสิงหาคม 2558 และนำเงินที่ออมได้ถวายเป็นพระราชกุศล      คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)   

  นายปราโมทย์  เนตรสว่าง

 ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3, 9


 

  ติดต่อสหกรณ์จังหวัด

 นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี
สหกรณ์จังหวัดนครนายก

 มือถือ  081- 2959459

  สนง. 037 - 321478

 


LINK WEB

 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 จังหวัดนครนายก
 Webmail
 Intarnet
 ระบบติดตามและประเมินผล
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ประจำปีงบประมาณ 
 รายงานการประชุมประจำเดือน
  รายงานการประชุมประจำเดือนกรมส่งเสริมสหกรณ์
 Profile สหกรณ์
 Profile กลุ่มเกษตรกร


 กระปุกออมสินแพะ

 

สั่งซื้อได้ที่
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก
 โทร.037-312557

 
จำหน่ายตัวละ 50 บาท


  ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 

 

 

 

 

 ติดต่อ Webmaster

 


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 


internet traffic statistics