สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
     Please wait..........
Main menu
SiteMap

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง ( รายงานผล )
แผนงาน งบประมาณ ( แสดงสถานะการเบิกจ่าย )
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม / ฝ่าย
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
การจัดมาตรฐานสหกรณ์
การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
แบบเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
ร่างระเบียบ/บังคับสหกรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานสารบัญ
webboard
Download
oldnews53
บทความ

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
KM ประจำปี

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จำกัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด


Custom Search

  :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกค่ะ

 


 

 

 

 

 

 ผลิตภัณฑ์ " น้ำดื่มตราขุนด่านนครนายก "

 

 

 
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องสอบราคาซื้อพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุและอุปกรณ์ (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียงฯ ) ครั้งที่ 2  New ( 12/06/2557 ) 
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุและอุปกรณ์ ( โครงการการพัฒนาสถาบันเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงฯ )   
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องสอบราคาซื้อพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุและอุปกรณ์  (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียงฯ ) 
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

  หนังสือเวียนภายในสำนักงาน
   ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป    
   เทปการประชุม VDO Conference ระบบการตรวจการสหกรณ์ 

 


        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 6/2557 ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
  " สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  ร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดระจำปี 2557 ชาวนครนายกร่วมใจปรองดอง สมานฉันท์ หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดถัย สังคมอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด " โดยนำน้ำดื่มตราขุนด่านที่ผลิตจากสหกรณ์ชุมนุมบริการไปแจกให้ผู้มาร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. นครนายก จำกัด ร่วมจำหน่ายสินค้างาน "ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ" ตามนโยบายของ คสช. ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณสวนหลวง ร.9
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกเข้าร่วมดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครนายก วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ วัดลำบัวลอย อำเภอปากพลี จังหวันครนายก
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557  โดยมีนายธีระกุล  เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2 วันองคารที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  การจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557 โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประะธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตรแก่โรงเรียน  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ภาพข่าว

   " บทความน่าสนใจ "

   ปลูกอะไร....ก็จะได้อย่างนั้น   ( 20/05/57 )
   ความผิดพลาด   ( 20/05/57 )
   28 ข้อคิดในการในชีวิต  ( 20/05/57 )
   ปัจจัย 9 อย่างสำหรับการใช้ชีวิตที่น่าพอใจ  ( 20/05/57 )
   12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน    ( 20/05/57 )
   ยกตัวเองขึ้น...โดยไม่ยกคนอื่นลง  ( 20/05/57 )
   ตัวเราก็ยังมีค่าที่สุดเสมอ    ( 20/05/57 )
   เรื่องฮาๆ ของอวัยวะในร่างกาย     ( 20/05/57 )

   กลโกงของการซื้อของทางอินเตอร์เน็น   ( 20/05/57 )

   " เกร็ดความรู้เรื่อง AEC  จ้า "   

 

  นายพิเเชษฐ์  วิริยะพาหะ

 ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 , 9 

 


 

  ติดต่อสหกรณ์จังหวัด

 มือถือ  090 - 9804336

  สนง. 037 - 321478

  kamthorn_p@cpd.go.th


LINK WEB

 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 จังหวัดนครนายก
 Webmail
 Intarnet
 ระบบติดตามและประเมินผล
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ประจำปีงบประมาณ 
 รายงานการประชุมประจำเดือน
 รายงานการประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์
 Profile สหกรณ์
 Profile กลุ่มเกษตรกร


 กระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย

 

สั่งซื้อได้ที่
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก
 โทร.037-311300
 
จำหน่ายตัวละ 40 บาท


 ติดต่อ Webmaster

 

 


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 


internet traffic statistics