สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
     Please wait..........
Main menu
SiteMap

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง ( รายงานผล )
แผนงาน งบประมาณ ( แสดงสถานะการเบิกจ่าย )
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม / ฝ่าย
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
การจัดมาตรฐานสหกรณ์
การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
แบบเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
ร่างระเบียบ/บังคับสหกรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานสารบัญ
webboard
Download
oldnews53
บทความ

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
KM ประจำปี

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จำกัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด


Custom Search

  ::  งดเหล้าให้ " ครบพรรษา "  

 


     

 

แนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 
ข้อมูลแต่ละยุทธศาสตร์ กดดูข้อมูลตามลิงค์ได้เลยจ้า 

       


   เอกสารเผยแพร่  

 1.  แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรตามพระราชดำริ 
2. การเกษตรและการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  

 
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  New (20/10/57)       เอกสารแนบ  1     2     3 
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2558     
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ  2558    
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องสอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558    เอกสารแนบ    
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องสอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558     เอกสารแนบ   
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องสอบราคาซื้อพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุและอุปกรณ์ (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียงฯ ) ครั้งที่ 2  
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุและอุปกรณ์ ( โครงการการพัฒนาสถาบันเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงฯ )   
  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องสอบราคาซื้อพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุและอุปกรณ์  (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียงฯ ) 

  หนังสือเวียนภายในสำนักงาน
   ข้อสั่งการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
   เครื่องแบบพนักงานราชการ ( แบบใหม่ ) 
   ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่อแบบปฏิบัติราชการ ( สีกากี ) 
   ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป    
   เทปการประชุม VDO Conference ระบบการตรวจการสหกรณ์ 

 


  ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการจัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนาจังหวัดนครนายก และงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้นำข้าวเหนียวหมูฝอย ไปแจกให้ผู้มาร่วมงาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ วัดบุญนารักขิตาราม
  ดร. ธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ไม้และวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียง กิจกรรมนครนายกเมืองไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายและการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ธีระกุล เอื่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ วัดเขาแดง หมู่ที่ 11 ตำบลสาริกา อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักฟรี และแจกเอกสารสหกรณ์ฟรีแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม 
       นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2557
       " กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขให้ประชาชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 6/2557 ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

   " บทความน่าสนใจ "

   ปลูกอะไร....ก็จะได้อย่างนั้น   ( 20/05/57 )
   ความผิดพลาด   ( 20/05/57 )
   28 ข้อคิดในการในชีวิต  ( 20/05/57 )
   ปัจจัย 9 อย่างสำหรับการใช้ชีวิตที่น่าพอใจ  ( 20/05/57 )
   12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน    ( 20/05/57 )
   ยกตัวเองขึ้น...โดยไม่ยกคนอื่นลง  ( 20/05/57 )
   ตัวเราก็ยังมีค่าที่สุดเสมอ    ( 20/05/57 )
   เรื่องฮาๆ ของอวัยวะในร่างกาย     ( 20/05/57 )

   กลโกงของการซื้อของทางอินเตอร์เน็น   ( 20/05/57 )

   " เกร็ดความรู้เรื่อง AEC  จ้า "   

 

  นายพิเเชษฐ์  วิริยะพาหะ

 ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 , 9 

 


 

  ติดต่อสหกรณ์จังหวัด

 มือถือ  090 - 9804336

  สนง. 037 - 321478

  kamthorn_p@cpd.go.th


LINK WEB

 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 จังหวัดนครนายก
 Webmail
 Intarnet
 ระบบติดตามและประเมินผล
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ประจำปีงบประมาณ 
 รายงานการประชุมประจำเดือน
 รายงานการประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์
 Profile สหกรณ์
 Profile กลุ่มเกษตรกร


 กระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย

 

สั่งซื้อได้ที่
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก
 โทร.037-311300
 
จำหน่ายตัวละ 40 บาท


 ติดต่อ Webmaster

 

 


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 


internet traffic statistics