สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
     Please wait..........
Main menu
SiteMap

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง ( รายงานผล )
แผนงาน งบประมาณ ( แสดงสถานะการเบิกจ่าย )
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม / ฝ่าย
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
การจัดมาตรฐานสหกรณ์
การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
แบบเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
ร่างระเบียบ/บังคับสหกรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานสารบัญ
webboard
Download
oldnews53
บทความ

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
KM ประจำปี

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จำกัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร

หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน
หนังสือเวียนภายใน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


Custom Search

  ::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับค่ะ  

 


ขอเชิญถวายพระพรออนไลน์  คลิกเลยจ้า


แนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ

การตรวจสอบสิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


 

 
   การจัดซื้อ / จัดจ้าง    
   ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ( 14/11/57)  NEW 
   ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ( 20/10/57)            เอกสารแนบ  1     2     3

 

พิธีเปิดงานตลาดเกษตรกรจังหวัดนครนายก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

       

                          

 

     
     การตรวจติดตามงานในเขตตรวจราชการที่ 3 , 9 ของนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
       
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายกด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปีงบประมาณ 2558 วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 1,999,000 ตัว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)

 
 
          


  นายพิเเชษฐ์  วิริยะพาหะ

 ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 , 9 

 


 

  ติดต่อสหกรณ์จังหวัด

 มือถือ  090 - 9804336

  สนง. 037 - 321478

  kamthorn_p@cpd.go.th


LINK WEB

 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 จังหวัดนครนายก
 Webmail
 Intarnet
 ระบบติดตามและประเมินผล
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ประจำปีงบประมาณ 
 รายงานการประชุมประจำเดือน
 รายงานการประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์
 Profile สหกรณ์
 Profile กลุ่มเกษตรกร


 กระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย

 

สั่งซื้อได้ที่
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก
 โทร.037-311300
 
จำหน่ายตัวละ 40 บาท


 ติดต่อ Webmaster

 

 


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 


internet traffic statistics


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ข1-333  ถนนสันคูเมือง  ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-311300 , โทรสาร 037-312557
E-mail : 
nakhonnayok@cpd.go.th