สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงานและงบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
การจัดมาตรฐานสหกรณ์
การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การตัดสินค้าขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546

การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบสหกรณ์
แบบเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
ร่างระเบียบ/บังคับสหกรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้แผนพัฒนาสหกรณ์
KM ประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานสารบัญ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
บทความ
SiteMap
webboard

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จำกัด


Custom Search


ภาพ InFo Graphic สหกรณ์

 

 


VTR ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสหกรณ์


ศูนย์การบริการภาครัฐ
สำหรับประชาชน

 
 
 
 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก


ที่ตั้งสำนักงาน ข1/333 ถนนสันคูเมือง
ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

เบอร์โทรศัพท์ 0-3731-1300,0-3731-2557
เบอร์โทรสาร 0-3731-2557

    


Website: http://webhost.cpd.go.th/ewt/nakhonnayok/

แผนที่สำนักงาน 


 
 นายธำรงค์  ไก่ฟ้า
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจที่ 3,9,14

อีเมล์ : thungrong@cpd.go.th


  ติดต่อสหกรณ์จังหวัด นางสุภาพ  ไทยน้อย

 มือถือ   095 - 5127898

  สนง. 037 -312557

suphap_2505@hotmail.com


LINK WEB

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดนครนายก
  Webmail
  Intarnet
  ระบบติดตามและประเมินผล
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร


 

 โล่รางวัลเกียรติยศ
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก

ได้รับรางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการเป็นหน่วยงานต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการประจำปี 2558
"ระดับดีมาก"
(คลิกดูภาพใหญ่)

 

 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก
โครงการประกวดเว็บไซด์
งานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระดับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
(สำนักงานสหกรณ์จังหวัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(คลิกภาพใหญ่) 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ติดต่อ Webmaster 

 


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 


internet traffic statistics


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved