สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ (สถานะการเงิน)
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
การจัดมาตรฐานสหกรณ์
การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบสหกรณ์
แบบเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
ร่างระเบียบ/บังคับสหกรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน

ข้อมูลข่าวสาร
KM ประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานสารบัญ
ศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
บทความ
SiteMap
webboard

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จำกัด


Custom Searchสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก


ที่ตั้งสำนักงาน ข1/333 ถนนสันคูเมือง
ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

เบอร์โทรศัพท์ 0-3731-1300,0-3731-2557
เบอร์โทรสาร 0-3731-2557

    


Website: http://webhost.cpd.go.th/ewt/nakhonnayok/

แผนที่สำนักงาน 


 


 


นายปราโมทย์  เนตรสว่าง

 ผู้ตรวจราชการกรม
เขต 3, 9


  ติดต่อสหกรณ์จังหวัด 

 นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี
สหกรณ์จังหวัดนครนายก

 มือถือ  081- 2959459

  สนง. 037 - 321478

 phitsanu_k@ cpd.go.th


LINK WEB

 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 จังหวัดนครนายก
 Webmail
 Intarnet
 ระบบติดตามและประเมินผล
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ประจำปีงบประมาณ 
 รายงานการประชุมประจำเดือน
 รายงานการประชุมประจำเดือนกรมส่งเสริมสหกรณ์
 Profile สหกรณ์
 Profile กลุ่มเกษตรกร


 กระปุกออมสินแพะ

 

สั่งซื้อได้ที่
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครนายก
 โทร.037-312557
 จำหน่ายตัวละ 50 บาท


  ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 

 

 

 

 

 ติดต่อ Webmaster

 


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 


internet traffic statisticsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ข1-333  ถนนสันคูเมือง ตำบลนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ 037-311300  โทรสาร  037-312557

โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก