สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์


 

 


   


   ประกาศจังหวัดนครปฐม

        ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน ทรัพย์สิน และบริเวณโดยรอบสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ

 

        ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ

 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ประชุมติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นอำเภอต่างๆ

  จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ณ บริเวณวัดห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน

  งานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ จังหวัดนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาค ภาคตะวันตก

  กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์   เพื่อให้ผู้นำสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างระบบคุ้มครองทางด้านการเงิน

  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน และสำนักงาน ปปช.จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ศูนย์ข้าวชุมชน หรือศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด เพื่อรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อบังคับให่แก่คณะกรรมการสหกรณ์

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 

 


 


 โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000