สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

 

   
         ประกาศจังหวัดนครปฐม

      ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๙ รายการ

          

 

 

 

    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานเกษตรกำแพงแสน ภายใต้คำขวัญ ตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางทวีสุข ม่วงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามในสัญญากับสหกรณ์เครือข่ายโคเนี้อ จำกัด ตามโครงการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ "กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โครงการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาด AEC
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม นำผู้แทนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ (อ.สามพราน,อ.นครชัยศรี,อ.พุทธมลฑล) พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ อยู่วัฒนา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด
  ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งมีการจัดมาตรฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑
  นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และระดมสมองร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง
  เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นายประสาร อันโนนย์จารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ น.ส. กมลวรรณ นุชัย ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานปลูกต้นพะยูง ณ บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (หลังใหม่) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ"ศาสนาค้ำพะยูง" ซึ่งเป็นโครงการในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม โดย นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม....
  เมื่อวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  สถานประกอบการ สมาคม และชมรมต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ทั่วทั้งจังหวัดนครปฐม ร่วมบริจาคเงิน และนำสิ่งของมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม อาทิ ...

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน)  โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000