สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 

   
         ประกาศจังหวัดนครปฐม

  ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

  ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

          ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
          ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางสาวอุรภรณ์ สารสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติแทนสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์
  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
    เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด และร้านสหกรณ์โรงเรียนการบิน จำกัด 
  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔,๕ และสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕
  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ

  เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมปลูกข้าววันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ ที่หมู่ ๑ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

   วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร  ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมกว่า ๕๐๐ คน
  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ ๒
  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางสาวอุรภรณ์ สารสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการยกระดับการเรียนรู้การสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด ณ โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สร้างความปรองดองถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก, ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสน, ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแถลงข่าว
  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 

 โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000