สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ 

   
         ประกาศจังหวัดนครปฐม

 

          

 

 

 

    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายธำรงค์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง โดยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ณ ห้องประสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน ยังคงเดินทางไปถอนเงินที่ฝากไว้ หลังจากมีสมาชิกพากันไปถอนเงินตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีข่าวออกมาว่าทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร เกี่ยวข้องและเป็นสาขากับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งกำลังมีปัญหา และสมาชิกบางส่วนเกิดความหวาดกลัวว่าจะส่งผลกระทบกับการเงินของสหกรณ์  โดยวานนี้ทางคณะกรรมการได้เรียกประชุมด่วนเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมถุงพลาสเจอร์ไรซ์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์สำหรับจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ให้การต้อนรับ
  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) ณ ห้องประชุม สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมทีมงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางเลน จำกัด
  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทวีสุข ม่วงศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายสุรเดช ขันธเสมา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ นางมลฤดี ชาวกงจักร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม โดยการเก็บกวาดขยะมูลฝอยโดยรอบบริเวณสำนักงานฯ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดสวนหย่อมเพื่อเพิ่มความสวยงาม

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน)  โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000