สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 

   
         ประกาศจังหวัดนครปฐม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

                      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

         รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

         รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนสุวรรณภูมิออร์คิดส์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมแถลงข่าว
  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  ๑๖ ก.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” สร้างความสามัคคีความมั่นคงแก่ประเทศชาติ  ซึ่งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรัก ความสามัคคีเสริมสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม โดยมี นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม
  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์และความปรองดองแห่งชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมงาน (พบปะหัวหน้าส่วนราชการ) สภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ เรือนจำกลางนครปฐม
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดนครปฐม จัดงาน"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน" ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
   เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานของสหกรณ์
    เมื่อวันที่ ๔ กรกฤาคม ๒๕๕๗ นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับแลัขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ และประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (cps) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
    เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด ทำพิธีทำบุญในโอกาสที่ก่อตั้งสหกรณ์มาครบ ๙ ปี และเพื่อเปิดอาคารใหม่ของสหกรณ์ พร้อมทั้งฉลองโล่พระราชทานรางวัลสหกรณ์บริการดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าาราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 

 โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  


Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000