สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์


 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 
 
 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  วันที่ 16 มกราคม 2560 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 ราย
  วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณลานหน้าวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานฯ โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สมาคมกล้วยไม้ต่างๆ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกล้วยไม้จังหวัดนครปฐม เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) สำนักงานสุพรรณบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560
  วันที่ 26 ธันวาคม 59 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์และเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมสัมมนา สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  วันที่ 23 ธันวาคม 59 เวลา 9.30 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดนครปฐม โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 4 เป็นพยานในพิธีฯ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมร่วมต้อนรับและจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
  วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคกลาง) เพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพลู จำกัด ที่ส่งเข้าประกวดสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ต่อไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพลู จำกัด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
  วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ให้กับสมาชิกสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุม สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

บทความเก่า >>>

  อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ให้กับสมาชิกสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุม สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ณ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารจากเกษตรกรมาจำหน่ายภายในงาน OTOP to the Factory ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
  เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขานครปฐม (วันที่ 23 พฤศจิกายน 59)
  เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารของสหกรณ์ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เปิดจุดจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ออกอากาศทางช่อง 7 HD วันที่ 7 พย 59
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เปิดจุดจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ออกอากาศทางช่อง MCOT HD 30 ช่วงข่าวค่ำ ในประเทศ

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000