สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์

 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

         เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

              ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เชิญสหกรณ์ภาคการเกษตรที่จำหน่ายปัจจัยการผลิต สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จำกัด และผู้แทนจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference)ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายอนุชา ฟักสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางสาวแสงดาว หาญวัง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวนงลักษณ์ อินธิวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะทำงานฝึกอบรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายธัชชัย สพานแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชมการจัดโครงการประชารัฐที่จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายภาณุพงศ์  แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทไทยยูเนี่ยน เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด
  วันที่ 23 พฤษภาคม 59 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการสหกรณ์ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ฯ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
  วันที่ 19 พ.ค. 59 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000