สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์ 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 
 
 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  วันที่ 19 เมษายน 2560 นางมลฤดี ชาวกงจักร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายอนุชา ฟักสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรหณ์ นายธัชชัย สพานแก้ว ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ นางทวีสุข ม่วงศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนางสาวพิชามญชุ์ เชาวนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เคหสถานศาลายาเมืองฟ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  12 เมษายน 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบน้ำดื่มเพื่อบริการแก่ประชาชน ณ ศุนย์บริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
  วันที่ 11 เมษายน 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐมร่วมโครงการสภากาแฟประจำเดือนเมษายน 2560 และร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
  วันที่ 10 เมษายน 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 และร่วมรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
  วันที่ 9 เมษายน 2560 นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางมาเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card) เป็นการเปิดตัวโครงการเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ  บริเวณศาลาวัดลานตากฟ้า ตำบลลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
  วันที่ 3 เมษายน 2560 นายอนุชา ฟักสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหนังสือให้กับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ตามโครงการแบ่งปันความรู้หนังสือชุมชนจากคนสหกรณ์
  วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 7.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์
  เวลา 8.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ พร้อมด้วยนายธัชชัย สะพานแก้ว ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ นางสาวขวัญศิริ หวานชื่น รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 "สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ" ณ กองอำนวยการวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
  วันนี้ (28 มี.ค.60) นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อำเภอพุทธมณฑล เทศบาลตำบลคลองโยง สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด และขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ สหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดยร่วมกันขุดลอกคูคลอง และทำความสะอาดชุมชน ณ พื้นที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 26 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด อ.สามพราน จ.นครปฐม

  วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์โดยสารสหกรณ์เดินรถในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

  วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบเงินให้กับหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 10,000 บาท ตามโครงการสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ หมู่บ้านเด็ก อ.เมือง จ.นครปฐม

บทความเก่า >>>

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทีวี png ข่าวสารและกิจกรรมทางสื่อโทรทัศน์ 

  NCTV 12 ก.พ. 60 คณะชุมนุมสหกรณ์ประเทศเนปานดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม (มะเขือเทศราชินี)
  NCTV 10 ก.พ. 60 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ประเทศเนปาล
  วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด
  นครปฐมเคเบิ้ลทีวี 26 ม.ค. 60 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เมืองนครปฐม
  ข่าว NCTV นครปฐมเคเบิ้ลทีวี วันที่ 23 มกราคม 60 พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ณ วัดไร่ขิง
  ข่าวเด่นประจำวัน นครปฐมเคเบิ้ลทีวี 16 ม.ค. 60 อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ข่าวอื่นๆ ....


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000