สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์


 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ๖ ตัน ช่วงยาวแบบกระบะเหล็ก จำนวน ๑ รายการ
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานตากข้าวเปลือกพื้นที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ รายการ
 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 7.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีใส่บาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

  วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาเกษตร เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ คณะเหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากด้วยความอาลัย ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

  สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิรกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 7.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมราชการ พระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ พยาบาล คณะลูกเสือป่า ลูกเสือขนนก องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มชาติพันธ์ และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า กว่า 1,000 คน พร้อมใจแต่งกายไว้ทุกข์ ร่วมพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และงานนโยบายสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับและร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ  ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้าแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ณ โรงแรมริเวอร์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนในการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น โดยมี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายอนุชา ฟักสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมรับฟังคำชี้แจงของบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ที่เข้ามาส่งเสริมและให้คำแนะนำกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประชารัฐ คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ : กลุ่มสัตว์น้ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางประชารัฐ ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด
  วันที่ 19 กันยายน 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ จังหวัดนครปฐม ระหว่างผู้แทนผู้ผลิตข้าวตามโครงการแปลงใหญ่ และนายกสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000