สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
   
         ประกาศจังหวัดนครปฐม

                         
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

   ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

   เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมโครงการ "ประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

ภาพถ่าย

    เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด

   นายประสาร อันโนนจารย์ พร้อมคณะข้าราชการ นำสมาชิกสหกณ์ในจังหวัดนครปฐมเยี่ยมชมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี 2557 "สหกรณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 ณ Challenger 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

   วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐมประจำปี ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด
     เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานชมรมจักรยานกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำทีมนักปั่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ณ วัดไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
   เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
   เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายสุรเดช ขันธเสมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ , นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    ศึกษาดูงาน ระบบ CPS ณ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี
    เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ของสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด ณ ที่ทำการใหม่ของสหกรณ์ฯ
    เมื่อวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดตลาดขายสินค้าอุปโภคและบริโภค(ตลาดนัดชุมชน)
    เมื่อวันที่  ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๗  สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการของสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖
   เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม ๒๕๕๗  สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด ทำพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔,๕ เป็นประธานเปิดศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์

บทความเก่า >>>

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


นายประสาร อันโนนจารย์
สหกรณ์จังหวัดนครปฐม
รองนายทะเบียนสหกรณ์

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  


Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000