สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์ 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 
 
 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 สหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี จำกัด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติเนปาล จำกัด จำนวน 32 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และกลุ่มอาชีพผู้ปลูกมะเขือเทศราชินี สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เดินทางมาอำนวยความสะดวกแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ให้การต้อนรับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และนำผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด มาจัดแสดงในกิจกรรมนี้ด้วย
  วันที่ 31 มกราคม 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลักไม้ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 7.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีลาสิกขา ของพระพระภิกษุสงฆ์ ที่เข้าร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)  ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 24 มกราคม 60 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการสัมมนาและอบรมเรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุม ร้าน Max Beef  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

บทความเก่า >>>

  อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ให้กับสมาชิกสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุม สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ณ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารจากเกษตรกรมาจำหน่ายภายในงาน OTOP to the Factory ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
  เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขานครปฐม (วันที่ 23 พฤศจิกายน 59)
  เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารของสหกรณ์ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เปิดจุดจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ออกอากาศทางช่อง 7 HD วันที่ 7 พย 59
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เปิดจุดจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ออกอากาศทางช่อง MCOT HD 30 ช่วงข่าวค่ำ ในประเทศ

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000