สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

        ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อห้องเย็นพร้อมเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

   

  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายธำรงค์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๔,๕ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อติดตามปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และเป็นการปรึกษาหารือวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม
  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกระเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด พร้อมทั้งนำนโยบายการแก้วิกฤติปัญหาภัยแล้งของทางภาครัฐแจ้งให้กับเหล่าสมาชิกสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด รับทราบ
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากสมาชิกสหกรณ์ที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างคับคั่ง และกล่าวย้ำเตือนสมาชิกสหกรณ์ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรให้ตระหนักถึงสถานการณ์ ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี
  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ "๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย และแสดงพลังให้สาธารณชนได้เห็นถึงความ เข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ไทย
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention Hall  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมเพื่อหารือในการกำหนดกิจกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559 และงาน 100 ปี การสหกรณ์ไทย
  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายประสาร อันโนนจารย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าตรวจบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์แทนคำขอบคุณบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานประกวดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ และไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สมาคมกล้วยไม้สกุลช้าง สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายอนุชา ฟักสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ร่วมพิธีทำบุญเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบการเงิน" และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์
  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
  จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นำทีมโดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และทีมงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นำของขวัญ เครื่องเขียน และขนม มาแจกเด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กประจำปี 2559 จังหวัดนครปฐม ณ พระราชวังสนามจันทร์

  สหกรณ์สอนอาชีพ กลุ่มเกษตรกรทำนาวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000