สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์ 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 
 
 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์โดยสารสหกรณ์เดินรถในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

  วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบเงินให้กับหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 10,000 บาท ตามโครงการสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ หมู่บ้านเด็ก อ.เมือง จ.นครปฐม
  วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายอนุชา ฟักสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมได้ออกหน่วยเพื่อให้บริการประาชนในครั้งนี้ด้วย
  วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครปฐม นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อ.สามพราน,อ.นครชัยศรี,อ.พุทธมณฑล) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมเปิดกระปุกออมสินเพื่อนำเงินมาแบ่งปันแด่ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 9 มีนาคม 2560 รวมเป็นเงินจำนวน 11,439 บาท
  วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 7.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม (สภากาแฟ) ประจำเดือน มีนาคม 2560 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ในโอกาสเปิดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงาน ฯ ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ อ.สามพราน จ.นครปฐม
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559 สหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี จำกัด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

บทความเก่า >>>

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทีวี png ข่าวสารและกิจกรรมทางสื่อโทรทัศน์ 

  NCTV 12 ก.พ. 60 คณะชุมนุมสหกรณ์ประเทศเนปานดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม (มะเขือเทศราชินี)
  NCTV 10 ก.พ. 60 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ประเทศเนปาล
  วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด
  นครปฐมเคเบิ้ลทีวี 26 ม.ค. 60 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เมืองนครปฐม
  ข่าว NCTV นครปฐมเคเบิ้ลทีวี วันที่ 23 มกราคม 60 พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ณ วัดไร่ขิง
  ข่าวเด่นประจำวัน นครปฐมเคเบิ้ลทีวี 16 ม.ค. 60 อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ข่าวอื่นๆ ....


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000