สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


 
 

   
         ประกาศจังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ (อ.สามพราน,อ.นครชัยศรี,อ.พุทธมลฑล) พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ อยู่วัฒนา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด
  ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งมีการจัดมาตรฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑
  นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และระดมสมองร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง
  เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นายประสาร อันโนนย์จารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ น.ส. กมลวรรณ นุชัย ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานปลูกต้นพะยูง ณ บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (หลังใหม่) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ"ศาสนาค้ำพะยูง" ซึ่งเป็นโครงการในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม โดย นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม....
  เมื่อวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  สถานประกอบการ สมาคม และชมรมต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ทั่วทั้งจังหวัดนครปฐม ร่วมบริจาคเงิน และนำสิ่งของมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม อาทิ ...

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน)  โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000