สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 

   
   
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณเทศบาลเมืองนครปฐม

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน"๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี ๒๕๕๘" ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  เวลลา ๐๙.๐๐ น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒,นางทวีสุข ม่วงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และ นายธัชชัย สพานแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมพิธีฯ

  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ (อ.กำแพงแสน,อ.ดอนตูม,อ.บางเลน) ร่วมประชุมใหญ่ ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด

  เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (ข้างทำเนียบรัฐบาล) วันที่ ๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน

  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดนครปฐมจัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และโครงการทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครปฐม ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน)  โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000