สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์ 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 
    ร่างประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานฆ่าสัตว์มาตรฐาน ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปเนื้อโคขุนให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
      ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
 
 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการนครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานและร่วมปลูกต้นพยุง ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฎิบัติการ จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ จังหวัดนครปฐม ณ เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฎิบัติการ"จังหวัดสะอาด" 3Rs "ประชารัฐ" จังหวัดนครปฐม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมโรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฎิบัติการ"จังหวัดสะอาด" 3Rs "ประชารัฐ" จังหวัดนครปฐม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ และเวลา 13.00 น. ตรวจติดตาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายอนุชา ฟักสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 7.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ (สภากาแฟ) ประจำเดือนพฤษภาคม 60 ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  10.30 น. (27 เม.ย.60) นายประสาร อันโนนจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

บทความเก่า >>>

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทีวี png ข่าวสารและกิจกรรมทางสื่อโทรทัศน์ 

  NCTV 12 ก.พ. 60 คณะชุมนุมสหกรณ์ประเทศเนปานดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม (มะเขือเทศราชินี)
  NCTV 10 ก.พ. 60 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ประเทศเนปาล
  วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด
  นครปฐมเคเบิ้ลทีวี 26 ม.ค. 60 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เมืองนครปฐม
  ข่าว NCTV นครปฐมเคเบิ้ลทีวี วันที่ 23 มกราคม 60 พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ณ วัดไร่ขิง
  ข่าวเด่นประจำวัน นครปฐมเคเบิ้ลทีวี 16 ม.ค. 60 อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ข่าวอื่นๆ ....


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000