สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์

 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนในการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น โดยมี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายอนุชา ฟักสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมรับฟังคำชี้แจงของบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ที่เข้ามาส่งเสริมและให้คำแนะนำกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประชารัฐ คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ : กลุ่มสัตว์น้ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางประชารัฐ ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด
  วันที่ 19 กันยายน 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ จังหวัดนครปฐม ระหว่างผู้แทนผู้ผลิตข้าวตามโครงการแปลงใหญ่ และนายกสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
  วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 7.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ" ประจำเดือนกันยายน 2559 ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
  วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  นายอนุชา ฟักสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสินค้าประมง ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 29 สิงหาคม 59 เวลา 13.30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด และร้านสหกรณ์โรงเรียนการบิน จำกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน
  วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 59 ณ วัดศิลามูล ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  นายวัชระ ช่วยประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมออกหน่วยให้บริการสมาาชิกสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000