สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ 

   
         ประกาศจังหวัดนครปฐม

 

          

 

 

 

    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดนครปฐมจัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และโครงการทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครปฐม ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมร่วมรดน้ำเพื่อขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐมพร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมมอบป้ายคูปองส่วนลด ๑๐% จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ให้กับสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด โดยสมาชิกสหกรณ์และบุคลทั่วไปสามารถตัดคูปองส่วนลด ๑๐% จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร่วมรายการได้ ณ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด

  เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้แทนสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดพิธีรดน้ำขอพรนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เช่น สรุปผลการดำเนินงานการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมงาน นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

  จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและพ่อค้าประชาชนทั่วไป ร่วมใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์พระปฐมเจดีย์ 

  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายธำรงค์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง โดยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ณ ห้องประสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน ยังคงเดินทางไปถอนเงินที่ฝากไว้ หลังจากมีสมาชิกพากันไปถอนเงินตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีข่าวออกมาว่าทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร เกี่ยวข้องและเป็นสาขากับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งกำลังมีปัญหา และสมาชิกบางส่วนเกิดความหวาดกลัวว่าจะส่งผลกระทบกับการเงินของสหกรณ์  โดยวานนี้ทางคณะกรรมการได้เรียกประชุมด่วนเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมถุงพลาสเจอร์ไรซ์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์สำหรับจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ให้การต้อนรับ
  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) ณ ห้องประชุม สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน)  โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000