สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 

   
         ประกาศจังหวัดนครปฐม

 

          

 

 

 

    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมทีมงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางเลน จำกัด
  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทวีสุข ม่วงศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายสุรเดช ขันธเสมา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ นางมลฤดี ชาวกงจักร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม โดยการเก็บกวาดขยะมูลฝอยโดยรอบบริเวณสำนักงานฯ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดสวนหย่อมเพื่อเพิ่มความสวยงาม
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นำผู้แทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยการนำของนายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อบต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
  นายธัชชัย สพานแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และคณะได้จัดให้มีการประชุมเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกลุ่ม สมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน)  โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000