สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์

 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

         เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559 ในเดือนที่ผ่านมาและนำปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มาพูดคุยเพื่อระดมความคิดและหาวิธีแก้ไข ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้แทนจากตามนโยบายรัฐบาล ให้ทุกภาคส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนและให้ภาคธุรกิจเป็นกลไกกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในภาคส่วนของสหกรณ์ประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันสหกรณ์ประมงที่มีศักยภาพให้เชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่ทำอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ข้อมูลทางการตลาด และส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม สนองนโยบายลดค่าครองชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของรัฐบาล โดยในวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้จัดคาราวานสินค้าสหกรณ์ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคายุติธรรม เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากภัยแล้ง ณ วัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายเจริญ สมพงศ์นวกิจ พร้อมคณะทำงานฝึกอบรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.สามพราน จ.นครปฐม
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครปฐม ร่วมวางพวงงมาลาเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม สนองนโยบายลดค่าครองงชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของรัฐบาล โดยในวันที่ 24-25 เมษายน 2559 ได้จัดคาราวานสินค้าสหกรณ์ ณ วัดห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนายเจริญ สมพงศ์นวกิจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมตามโครงการ "ฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน" ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
  วันที่ 21 เมษายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2559 ณ วัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม สนองนโยบายลดค่าครองงชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของรัฐบาล
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เตรียมพร้อมเปิดจุดให้บริการประชาชนเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 โดยเปิดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในอำเภอเมืองนครปฐมเพื่อให้เป็นจุดพักรถสำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000