สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์


 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

                เรื่อง ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                เรื่อง สอบราคาจ้างชุดก่อสร้าง
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมผู้บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซักซ้อมการปั่นจักรยานตามโครงการ Bilk For Dad ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
  นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ .....

  ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี จำกัด

  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมจัดอบรมโครงการการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ กลุ่มเกษตรกรวัดละมุด

  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐมเข้ารับการอบรม โดยโครงการจัดระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเวทีชุมชน การส้างการรับรู้ ความเข้าใจสถานการณ์น้ำ และการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งปี 2558-2559 ณ ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "คูปองส่วนลดน้ำมัน : สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน" ระหว่างบริษัท บางจากปิโตเลี่ยม จำกัด(มหาชน) กับ ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

  วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดสระกระเทียมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ณ สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000