สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 

   
         ประกาศจังหวัดนครปฐม

  ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

  ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

          ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
          ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานปลูกต้นพะยูง ณ บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (หลังใหม่) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ"ศาสนาค้ำพะยูง" ซึ่งเป็นโครงการในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม โดย นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม....
  เมื่อวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  สถานประกอบการ สมาคม และชมรมต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ทั่วทั้งจังหวัดนครปฐม ร่วมบริจาคเงิน และนำสิ่งของมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม อาทิ ...
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 16.39 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์
  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดนครปฐม รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด โดยสหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด จะนำเงินมาฝากกับสหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด ให้ลดค่าใช้จ่ายลง
  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลงานโครงการปี ๒๕๕๗ และการวางแผนการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บ้านรักทะเลรีสอร์ท อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ นายกิติพงษ์ โตโพธิ์ไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปผลการจัดตั้งตลาดเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Farmer Market) ปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวทวีสุข ม่วงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม >>>

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน)  โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000