สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์

 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

        
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  นายภัทรดิฐ ขันธเสมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วย นางสาวสุนีย์ เกียรติแสงทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงเรียนการบิน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ภายใต้กิจกรรม "เดิน ปั่น ปันน้ำใจ ปลูกป่าปีมหามงคล" โดยมีกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ถวายราชสดุดี กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติ และขบวนเดินเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าปีมหามงคล ณ พัน.อย.ฯ ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการตลาด โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ระหว่างหอการค้าจังหวัดนครปฐม กับ สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสหกรณ์ที่ร่วมโครงการจุดบริการประชาชน จุดพักรถและจุดบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ณ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด, สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด, สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 14 กรกฎาคม 59 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 59 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 30 มิ.ย. 59 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดนครปฐม กับสหกรณ์การเกษตร โดยได้รับเกียรติจากประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหารหอการค้าจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ และมีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 สหกรณ์ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จำกัด สหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
  วันที่ 29 มิถุนายน 59 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๔,๕ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ และผู้แทนจากสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมจำนวน 5 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีผลการดำเนินงานดีเด่นแห่งชาติ โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 12 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 59 ณ วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมออกหน่วยให้บริการสมาาชิกสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน ตามแผนพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (บูรณาการกระทรวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศาลาการเปรียณวัดทุ่งน้อย ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับจังหวัด นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000