สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์

 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

        ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางมลฤดี ชาวกงจักร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีผลการดำเนินงานดีเด่นแห่งชาติ โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 12 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 59 ณ วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมออกหน่วยให้บริการสมาาชิกสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน ตามแผนพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (บูรณาการกระทรวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศาลาการเปรียณวัดทุ่งน้อย ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับจังหวัด นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

  วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการประชุมเชื่อมโยงการตลาด ภายใต้โครงกาปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โดยได้รับเกียรติจากนายกสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม และผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการประชุมเชื่อมโยงการตลาด ภายใต้โครงกาปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โดยได้รับเกียรติจากนายกสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม และผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์"  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ขยายขอบเขตการเชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม รวมมูลค่ากว่า 28 ล้านบาท นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว
  วันที่ 7 มิถุนายน 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559  ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ.เมือง จ.นครปฐม
  ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เชิญสหกรณ์ภาคการเกษตรที่จำหน่ายปัจจัยการผลิต สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จำกัด และผู้แทนจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference)ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายอนุชา ฟักสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000