สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์

 

   
   
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมผล เจียรธรรม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดการประชุมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมจัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์นครปฐม

  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี และพื้นที่ใกล้เคียง และนำสินค้าราคาถูกจากสหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด มาจำหน่ายในราคายุติธรรมพร้อมให้ประชาชนใช้สิทธิคูปองส่วนลด ๑๐% ที่ตัดจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน" เปิดศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ และนิทรรศการสินค้าสหกรณ์ โดยมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรม ให้การต้อนรับ ณ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออม "มีเก็บ มีกิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรักการออมและระดมเงินฝาก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน  ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา พร้อมให้โอวาสแก่ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ จำนวน ๘๐ ราย ที่เข้าร่วมสัมมนา

  สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ฝุดโครงการข้าวแกงสหกรณ์ เริ่มต้นที่จานละ ๑๐ บาท โดยใช้สโลแกนที่ว่า "ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร" โดยเปิดจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ ผู้ปกครอง นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน ๗ มิถุนายน กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายธำรงค์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๔,๕ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ๓ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณวัดกำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน)  โทรศัพท์มือถือ 09-0980-4325
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  
Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000