===== Welcome =====
     Please wait..........
นิคมสหกรณ์บาเจาะ
หน้าหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานนิคมสหกรณ์
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ผลการฏิบัติงาน

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ในจังหวัดนราธิวาส

งานจัดที่ดิน
หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (กสน.3)
หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน. 5)

กฎหมาย/ระเบียบ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัิติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชกฤาฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์นิคม
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์

คู่มือแนะนำ
คู่มือคำแนะนำการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าปลอดภัย
คู่มือโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือคำแนะนำเกษตรอินทรีย์ ปี 2553

LINK
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนจัดนิคมสหกรณ์
จังหวัดนราธิวาส
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง
เว็บไซท์น่าสนใจอื่นๆ

เรื่องทั่วไป
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กระดานข่าว
เว็บที่น่าสนใจ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ข่าวสาร
สมัครรับข่าวสาร
สมัครยกเลิก

  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์นิคมสหกรณ์บาเจาะ:::: xxx ::

เชิญชวนผู้มีที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์เร่งขอออกเอกสารสิทธิ์

       “นิคมสหกรณ์บาเจาะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์เร่งดำเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตนิคมก่อนสิ้นสภาพและที่ดินต้องแปรเป็นที่ราชพัสดุในปี ๒๕๕๘”

 

 

 เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายไพโรจน์ พิธีรัตนานนท์ ผอ.นิคมสหกรณ์บาเจาะ จัดประชุมร่วมกัน ๓ ฝ่าย เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการปิดบัญชีสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด รายละเอียด

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(นายโอภาส   กลั่นบุศย์) และคณะ ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมสหกรณ์บาเจาะ
รายละเอียด
 เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ สำนักงานนิคมสหกรณ์บาเจาะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสมาชิกนิคมสหกรณ์บาเจาะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มัสยิดประจำหมู่บ้าน สำนักสงฆ์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ ๗๐ คน อีกทั้งสมาชิกยังได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านของตนเองอีกด้วย
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
Copyright 2001-2004 -

นิคมสหกรณ์บาเจาะ หมู่ 4 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  โทร. 073-565-167  email:cpd_nk-bajao@cpd.go.th

- All Rights Reserved