ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงถึงผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณในแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
การออกเอกสารสิทธิที่ดิน
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์นิคม
กฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์

เรื่องทั่วไป
ลิ้งค์ ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ติดต่อ webmaster
ข่าวประชาสัมพันธ์
Webboard (ถาม - ตอบ)
ผังเว็บไซต์ (Site Map)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ,คำสั่ง,ประกาศของ คพช.

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์ และคู่มือ
การจัดตั้งสหกรณ์นิคม
การจัดตั้ง สหกรณ์การเกษตรProfile  สหกรณ์

ข้อมูลทั่วไป

            1.  ชื่อสหกรณ์ :                       นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็นหนึ่ง   จำกัด

            2.  ประเภท :                           สหกรณ์นิคม

            3.  ที่อยู่ :                                  651  หมู่ 2  ต. คลองหินปูน   อ. วังน้ำเย็น  จ. สระแก้ว

            4.  หมายเลขโทรศัพท์ :          037-513-094            หมายเลขโทรสาร:    037-513-094

            5.  E-mail Address :               NKWNY1_651@hotmail.com  .Website URL    Coopthin.com/nkwny1

            6.  จดทะเบียนเมื่อวันที่:         4    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2518  ทะเบียนเลขที่ :   กสน 72 / 2521

            7.  วันสิ้นปีทางบัญชี  วันที่ :  31   เดือน มีนาคม    ของทุกปี

ข้อมูล  ณ วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.   2552   (เพื่อรวบรวมเป็นสถิติสหกรณ์)

            8.  จำนวนสมาชิก : ………3,496……….    ราย    เป็นชาย  ......1,623...........  ราย     เป็นหญิง  .....1,864.........  ราย

            9.  จำนวนหุ้น : ……924,454…… หุ้น  มูลค่าหุ้น.......9,244,540.............. บาท

            10.  มาตรฐานสหกรณ์ :   (.....)  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     (.....)  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ในข้อที่.....................................

            11.  สหกรณ์ต้นแบบ :     (ตามหลักเกณฑ์ 16 ข้อ)        (....) เป็นสหกรณ์ต้นแบบ          (....)   ไม่เป็นสหกรณ์ต้นแบบ

            12.  ประธานคณะกรรมการ :        

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

1

นายประสพ    สงเคราะห์

ประธารกรรมการ

087-080-1725

 

2

นายอินแปง    มีโชค

รองประธานกรรมการ

084-917-9975,037-513-118

 

3

นายวีระศักดิ์      ก้านสัญชัย

เลขานุการ

037-513-245

 

4

นายสมบัติ    เจริญ

เหรัญญิก

086-109-4376

 

5

นางปัญญา    เงางาม

กรรมการ

085-666-9282

 

            13. คณะกรรมการ:

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

6

นายวันดี               บุญมี

กรรมการ

086-1544798

 

7

นายประพฤติ         เคแสง

กรรมการ

089-2115829

 

8

นางกุหลาบ           เฉตรไธสง

กรรมการ

085-9154637

 

9

นายสวาทดิ์           สุกกะ

กรรมการ

087-4373126

 

10

นายสมนึก              สีสม

กรรมการ

081-5593683

 

11

นางสุนิสา              ทุมมี

กรรมการ

089-2061209

 

12

นายบุญมา             อุตส่าห์

กรรมการ

080-2850877

 

13

นายประนาม          เขาบรรทัด  

กรรมการ

086-1024982

 

14

นางวันนา               สรสิทธิ์

กรรมการ

-

 

15

นายสมาน            ประสาวะนัง

กรรมการ

089-9333298

 

            รวมกรรมการชาย        11   ราย             รวมกรรมการหญิง           4         ราย

            14.  ผู้ตรวจสอบกิจการ :

1

นายคำหมุน       สืบสิงห์          

ผู้ตรวจสอบกิจการ

-

 

 

 

 

 

-2-

 

15.  ชื่อผู้จัดการ

1

นางบังอร         บริรักษ์เลิศ          

ผู้จัดการ

089-9665635

 

 

16.  จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์   6    ราย    เป็นชาย   2   ราย      เป็นหญิง        4      ราย

ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน

1. วงเงินกู้ยืม / ค้ำประกัน  ที่นายทะเบียนเห็นชอบ :   30,000,000.-  บาท

     นายทะเบียนเห็นชอบเมื่อวันที่ :      13      เดือน    กันยายน     พ.ศ.  2550

2.  วงเงินการกู้ยืม / การค้ำประกัน ที่นายทะเบียนเห็นชอบก่อนวงเงินปัจจุบัน   30,000,000.-  บาท

ข้อมูล    วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2550  (วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์)

2.  งบดุล / งบกำไรขาดทุน

                            2.1  งบดุล                                                                                       บาท                                                                            

                -  ทรัพย์สิน                                                             34,225,861.36.-                                                        

                -  หนี้สิน                                                                 24,241,746.20  

                -  ทุน (รวมกำไร)  (ขาดทุน)  (สทุธิ)                          9,984,115.16                       

2.2 งบกำไรขาดทุน

                - กำไร  (ขาดทุน)  สุทธิ                                              222,172.95.-

3.  ลูกหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ :

                            4.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์                                     จำนวน              2,400,000.-                    บาท

                            4.2 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร                  จำนวน                    -                               บาท

                            4.3 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร                             จำนวน                    -                               บาท

                            4.4 เงินรายได้นิคมสหกรณ์                                    จำนวน                    -                               บาท

                            4.5 เงินทุนอื่นๆ  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์           จำนวน                    -                               บาท

4.  ลูกหนี้เงินกู้จากแหล่งอื่นๆ                                            จำนวน                    -                               บาท

ข้อมูลธุรกิจหลัก  (กาเครื่องหมาย  /  หน้าข้อที่สหกรณ์ทำธุรกิจ) ปริมาณธุรกิจให้รายงาน ณ วังนสิ้นปีทางบัญชีล่าสุดที่ตรงกับงบการเงิน

                            1. (  / ) รับฝากเงิน                   ปริมาณธุรกิจ                                                                                             8,238,502.21.-  บาท

                            2. ( /  ) ให้เงินกู้                       ปริมาณธุรกิจ                                                                                                 25,239,867.- บาท

                            3. ( /  ) รวบรวมผลผลิตสมาชิก (ระบุบผลผลิตหลักที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิก  3  อันดับ)                 3,385,026.96.- บาท

                                      1.  มันสำปะหลัง    3,031,806.09.-                     2. ข้าวเปลือก   292,581.15.-                

                            4. ( /  ) จัดหาสินค้ามาจำหน่าย (  / ) ปัจจัยการผลิต  ( /  ) สินค้าอุปโภคบริโภค  ( /  ) จำหน่ายน้ำมัน   (   )  อื่นๆ.............

         ปริมาณธุรกิจ           -                  บาท

                            5. (    ) แปรรูปผลิตผล  (ระบุชนิดของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์  3  อันดับ)

                                     1........................................2........................................3..............................................

                                6.(   )  ไม่ดำเนินธุรกิจ  เนื่องจาก   กรุณาเลือกเหตุผลที่สหกรณ์ไม่ดำเนินธุรกิจ  (  )  ยังไม่เริ่มดำเนินการ

                                                                                                                                                                 (    )  หยุดดำเนินการ

                                                                                                                                                                 (    )  อยู่ระหว่างชำระบัญชี

                                                                                                                                                                 (    )  อยู่ระหว่างเลิกสหกรณ์

                                                                                                                                                                 (    )  เลิกสหกรณ์

                                                                                                                                                                 (    )  ถอนชื่อจากทะเบียน

 

 

-3-

ข้อมูลทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  อุปกรณ์การตลาด  (เช่น โรงสี , ฉาง , ลานตาก , ฯลฯ )

ลำดับ

รายการ

จำนวน

 หน่วย

ขนาดรวม

 หน่วยนับ

          ใช้ / ไม่ใช้

1

ฉางข้าวเปลือก

-

แห่ง

-

ตัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

2

ฉางเอนกประสงค์

1

แห่ง

500

ตัน

ใช้  ( /  )            ไม่ใช้  (   )

3

ไซโลข้าวเปลือก

-

แห่ง

-

ตัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

4

ไซโลข้าวโพด

-

แห่ง

-

ตัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

5

ลานตาก

1

แห่ง

2,450

ตร.ม

ใช้  ( /  )            ไม่ใช้  (   )

6

เครื่องชั่ง

1

เครื่อง

40

ตัน

ใช้  ( /  )            ไม่ใช้  (   )

7

ศูนย์รวบรวมน้ำยางสด

-

แห่ง

-

ตัน / วัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

8

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

-

แห่ง

-

ตัน / วัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

9

ถังรวบรวมน้ำนมดิบ (Farm  Cooling Tank

-

แห่ง

-

ตัน / วัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

10

โรงสี

-

โรง

-

ตัน / 24 ชม.

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

11

เครื่องอบลดความชื้น

-

เครื่อง

-

ตัน / 24 ชม.

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

12

โรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์

-

โรง

-

ตัน / ชม.

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

13

โรงงานน้ำมันปาล์ม

-

โรง

-

ตัน/ทะลาย/ชม.

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

14

โรงงานผสมอาหารสัตว์

-

โรง

-

ตัน / ชม.

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

15

โรงงานยางแท่ง

-

แห่ง

-

ตัน / วัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

16

โรงรมควันยางพารา

-

แห่ง

-

ตัน / วัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

17

โรงผึ่งยางแผ่นดิบ

-

แห่ง

-

ตัน / วัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

18

โรงงานนมพาสเจอร์ไรส์

-

แห่ง

-

ตัน / วัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

19

โรงงานนม   UHT

-

แห่ง

-

ตัน / วัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

20

โรงอบลำไย

-

แห่ง

-

ตัน / วัน

ใช้  (   )            ไม่ใช้  (   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหินปูน  อำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว 27210
โทร 0-3725-2969 , โทรสาร 0-3725-2969