===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
รายงานผลการปฏิบัติงานปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
รายงานผู้ตรวจเขต
ระบบ CPS

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้ง
แผนงาน ผลงาน และงบประมาณ
คำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
swot

ข้อมูลทั่วไป
Link
แบบฟอร์ม dowlond
กระดานข่าวทั่วไป
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
การจัดองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสมาชิก/สหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานและผลของสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
รายชื่อชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน / ผลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลอื่น ๆ
ข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
website ที่เกี่ยวข้อง
ส่ง E-mail
รายงานการประชุม
คู่มือต่าง ๆ  
:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โทร.042511228 FAX 042513364 E-mail: cpd_nakhonphanom@cpd.go.th ::

 


 

         

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 20 พ.ย.2558 ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (ประกาศ) (หนังสือเชิญ)


 

ภาพข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านกฎหมายเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพและบรรยายพิเศษแนวนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม โดยสหกรณ์จังหวัดนครพนม นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการ ฯ เขต 10,11,12 นายสุกรี  พันละบุตร และผู้ตรวจราชการ ฯ เขต 13,14 นายวัชรินทร์  ภู่แพร มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 150 คน       (คลิกรายละเอียดและภาพ)

   เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  นายจาตุรัตน์  สมิทธ์ภินันท์  สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีคณะอนุกรรมการเข้าประชุม 10  ท่าน มีสหกรณ์ยื่นเอกสารขอกู้ 6  แห่ง  เป็นเงินยี่สิบล้านบาท ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้จำนวน  5  แห่ง เป็นเงินสิบสามล้านบาท
   เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือน ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ คณะครู นักเรียน ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมร่วมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม และกองกำกับการตำรวจคระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร ได้ให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมกำหนด โดยนายสมชาย วิทย์ดำรง และนายธวัช  ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการมอบรางวัล
   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด และได้ชี้แจงงานตามนโยบายของรัฐบาล..กรมส่งเสริมสหกรณ์..นโยบาย
จังหวัดและของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายดำรง  ศรีฟุยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านคำแม่นางสามแยก อำเภอหนองซน  ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 2 และให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ ตลอดจนขั้นตอนของการจัดตั้งสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มเกษตรชาวสวนยางคำแม่นางดอนหก มีคณะผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร จำนวน 7 คน และผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน หลังจากนี้คณะผู้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรได้รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ต่อไป
   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้นำทีมงานออกร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" หรือจังหวัดเคลื่อนที่นั่นเอง มีการจัดนิทรรศการ แจกเอกสารเผยแพร่ จับสลากรับของรางวัล
 

   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสุกรี  พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10-11-12 พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีนายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม และข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง 

 

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2558 เวลา  14.00  น. นายจาตุรันต์  สมิทภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม  พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ของสหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม  จำกัด  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  เพื่อสอบถามปัญหา ผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (อ่านต่อ)

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2558 โดยมีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ราย

(อ่านต่อ)

 

 นายดำรง  ศรีฟุยเดช    ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   กล่าวว่า   เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม   2558  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  7  และหมู่ที่  14  บ้านนาหนองหวาย   อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

(อ่านต่อ)

 

 ให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์และคุณสมบัติของ Smart Farmer เพื่อพัฒนาให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาหว้า จำกัด สามารถผ่านคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละคุณสมบัติของ Smart Farmer ในพื้นที่ได้นำสมาชิกกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 คน ศึกษาดูงาน

(อ่านต่อ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระน่ารู้.......

คู่มือการเขียนข่าวเพื่อส่งสื่อ

ภาพข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในจังหวัดนครพนมโดยนักจัดรายการวิทยุ คุณพร้อมพันธ์  กุลภา

แบบสำรวจความพึงพอใจ+เชื่อมั่นเพื่อให้ผู้มารับบริการกรอกแล้วรวบรวมส่งจังหวัด

แชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows XP

วิธีการลดขนาดไฟล์ภาพให้มีpixel ลดลง

แบบประเมินพนักงานราชการ (ใหม่)  ประกาศหลักเกณฑ์, แบบประเมิน, ตัวอย่าง

แบบประเมินข้าราชการ (แบบสรุป) (แบบ2-3)

แบบประเมินลูกจ้างประจำ (แบบ1) (แบบ2)

ศูนย์ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของกรม

องค์ความรู้ (KM) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ 

วิธีการแก้ไขเมื่อถูกไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ (ดูรายละเอียด)        

 web site ในจังหวัดและสหกรณ์

     

 
นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
โทร.042512934 


 


สายการบินสู่นครพนมCopyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved