===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
รายงานผลการปฏิบัติงานปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
รายงานผู้ตรวจเขต
ระบบ CPS

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้ง
แผนงาน ผลงาน และงบประมาณ
คำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
swot

ข้อมูลทั่วไป
Link
แบบฟอร์ม dowlond
กระดานข่าวทั่วไป
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
การจัดองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสมาชิก/สหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานและผลของสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
รายชื่อชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน / ผลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลอื่น ๆ
ข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
website ที่เกี่ยวข้อง
ส่ง E-mail
รายงานการประชุม
คู่มือต่าง ๆการเชื่อมโยง


ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 28 ก.ย. 2558

AmazingCounters.com


  

 

:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โทร.042511228 FAX 042513364 E-mail: cpd_nakhonphanom@cpd.go.th ::

 


 

      

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เพื่อรายงานตัว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสมรรถนะครั้งมี 1 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกอบการประชุม conference วันที่ 15 ก.พ. 59  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและว่าด้วยการป้องกันและปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

ดาวน์โหลดไฟล์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย  

ดูทั้งหมด

 

   เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  นำโดยนายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะร่วมจัดนิทรรศการและจัดทำสถานี เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองสะโส ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดงาน
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดงาน "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  มีการนำเสนอผลงานวิชาการของโรงเรียนที่ให้การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนดีเด่นในรูปแบบนิทรรศการสหกรณ์และนำเสนอผลงานนักเรียน ๗ โรงเรียน โดยนายสมชาย  วิทย์ดำรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
 

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรก (ศพก.) อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณืไทย มีกิจกรรมประชุมทางวิชาการ โดยนายจาตุรันต์ สมิทภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยนายสมชาย  วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการเปิดงานฉลองวาระครอบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทยและกล่าวปาฐกถาของ   พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
 

     สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม(หลังเก่า) เพื่อเสนอปัญหาที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการกลางระดับอาเภอ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับสมาชิกได้อย่างถูกต้อง และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

อ่านต่อ

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยจัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำข้าวฮางงอก แก่สมาชิกสหกรณ์ชุมชนเกษตรอินทรีย์นครพนม  จำกัด   ตำบลดอนนางหงส์ อำภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

อ่านต่อ

 

  นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย   ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานจังหวัดนครพนม ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดนครพนมร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นายดำรง ศรีฟุยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะทำงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองคู่และโรงเรียนตำรวจตระเวนคอนราดเฮงเค็ล ต.นาใน อ.เมือง จ.นครพนมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 และมอบทุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ทั้ง 2 โรงเรียน

อ่านต่อ

   

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ภายใต้นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนโยบายของผู้ว่าราชการ เพื่อให้สหกรณ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละแผนงาน โครงการ ได้เตรียมพร้อมและดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ

   

     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีท่านสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 10,11,12 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งได้มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค โดยได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ให้ดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด

อ่านต่อ

 

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าข้าวเปลือกในจังหวัดนครพนม หรือ MOU ระหว่างผู้แทนของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม จำนวน 6 สหกรณ์ กับผู้แทนของผู้ประกอบการโรงสีเอกชนที่จะมารับซื้อข้าวเปลือกจากสหกรณ์ จำนวน 4 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรง มาเป็นประธานและสักขีพยานในพิธิลงนามบันทึกข้อตกลง

อ่านต่อ

                                                                                                                                          ภาพข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง

สาระน่ารู้.......

คู่มือการเขียนข่าวเพื่อส่งสื่อ

ภาพข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในจังหวัดนครพนมโดยนักจัดรายการวิทยุ คุณพร้อมพันธ์  กุลภา

แบบสำรวจความพึงพอใจ+เชื่อมั่นเพื่อให้ผู้มารับบริการกรอกแล้วรวบรวมส่งจังหวัด

แชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows XP

วิธีการลดขนาดไฟล์ภาพให้มีpixel ลดลง

แบบประเมินพนักงานราชการ (ใหม่)  ประกาศหลักเกณฑ์, แบบประเมิน, ตัวอย่าง

แบบประเมินข้าราชการ (แบบสรุป) (แบบ2-3)

แบบประเมินลูกจ้างประจำ (แบบ1) (แบบ2)

ศูนย์ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของกรม

องค์ความรู้ (KM) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ 

วิธีการแก้ไขเมื่อถูกไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ (ดูรายละเอียด)        

 

 web site ในจังหวัดและสหกรณ์

     

 


 

 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
โทร.042512934 


รางวัลเกียรติยศ

รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประจำปี พ.ศ.2558

ความพึงพอใจมากที่สุด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่

 


 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  62 ถ.อภิบาลบัญชา ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทร. 0 4251 1228 โทรสาร 0 4251 3364  E-mail: cpd_nakhonphanom@cpd.go.th  website: http://webhost.cpd.go.th/nkpcoop