===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
รายงานผลการปฏิบัติงานปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
รายงานผู้ตรวจเขต
ระบบ CPS

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้ง
แผนงาน ผลงาน และงบประมาณ
คำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
swot

ข้อมูลทั่วไป
Link
แบบฟอร์ม dowlond
กระดานข่าวทั่วไป
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
การจัดองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสมาชิก/สหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานและผลของสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
รายชื่อชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน / ผลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลอื่น ๆ
ข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
website ที่เกี่ยวข้อง
ส่ง E-mail
รายงานการประชุม
คู่มือต่าง ๆ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 28 ก.ย. 2558

AmazingCounters.com


  
:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โทร.042511228 FAX 042513364 E-mail: cpd_nakhonphanom@cpd.go.th ::

 


 

      

ดาวน์โหลดไฟล์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด)

นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์)

ค่านิยม กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (รายละเอียด)

VDO สหกรณ์ต้นแบบจังหวัดนครพนม     

     สหกรณ์การเกษตรสว่างภูมี จำกัด       สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร  จำกัด

     สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน  จำกัด      สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 20 พ.ย.2558 ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (ประกาศ) (หนังสือเชิญ)


 

ภาพข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว

 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นายดำรง ศรีฟุยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะทำงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองคู่และโรงเรียนตำรวจตระเวนคอนราดเฮงเค็ล ต.นาใน อ.เมือง จ.นครพนมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 และมอบทุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ทั้ง 2 โรงเรียน

อ่านต่อ

   

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ภายใต้นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนโยบายของผู้ว่าราชการ เพื่อให้สหกรณ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละแผนงาน โครงการ ได้เตรียมพร้อมและดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ

   

     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีท่านสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 10,11,12 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งได้มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค โดยได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ให้ดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด

อ่านต่อ

 

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าข้าวเปลือกในจังหวัดนครพนม หรือ MOU ระหว่างผู้แทนของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม จำนวน 6 สหกรณ์ กับผู้แทนของผู้ประกอบการโรงสีเอกชนที่จะมารับซื้อข้าวเปลือกจากสหกรณ์ จำนวน 4 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรง มาเป็นประธานและสักขีพยานในพิธิลงนามบันทึกข้อตกลง

อ่านต่อ

 

     เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่มีการนำยุทธศาสตร์ด้านการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรง  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไพฑูรย์ รักประเทศ เป็นประธานมอบ 

 

 

อ่านต่อ

 

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายสมชาย วิทย์ดารง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปี .. 2558 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนพฤศจิกายน พ..2558

 

 

อ่านต่อ

 

      เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่อง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บริหารหนี้” โดย กบข.ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมหนองบึก3  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 

อ่านต่อ 

 

      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายดำรง  ศรีฟุยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายดำรง  ศรีฟุยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวัน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ขึ้นรับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป จากอธิบีดกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ ในวันสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตุลาคม 2558 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่ประชาชน ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านค้อวิทยา ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

อ่านต่อ

 

นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ระดับจังหวัด  โดยมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ของขบวนการสหกรณ์ที่มีคุณภาพดี ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2558  ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด และได้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 11 กันยายน 2558  โดยนายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

อ่านต่อ

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมได้จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด ในอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด)  โดย นางบริสุทธ์  เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข ตามกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม 

อ่านต่อ

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านกฎหมายเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพและบรรยายพิเศษแนวนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด     ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม โดยสหกรณ์จังหวัดนครพนม นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการ ฯ เขต 10,11,12  นายสุกรี  พันละบุตร และผู้ตรวจราชการ ฯ เขต 13,14 นายวัชรินทร์  ภู่แพร มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 150 คน       

อ่านต่อ

   เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์  สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีคณะอนุกรรมการเข้าประชุม 10  ท่าน มีสหกรณ์ยื่นเอกสารขอกู้ 6  แห่ง  เป็นเงินยี่สิบล้านบาท ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้จำนวน  5  แห่ง เป็นเงินสิบสามล้านบาท
   เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือน ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ คณะครู นักเรียน ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมร่วมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม และกองกำกับการตำรวจคระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร ได้ให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมกำหนด โดยนายสมชาย วิทย์ดำรง และนายธวัช  ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการมอบรางวัล
   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม     เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด และได้ชี้แจงงานตามนโยบายของรัฐบาล..กรมส่งเสริมสหกรณ์..นโยบายจังหวัดและของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
 

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายดำรง  ศรีฟุยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านคำแม่นางสามแยก อำเภอหนองซน  ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 2   และให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์  หลักการ   และวิธีการ สหกรณ์ ตลอดจนขั้นตอนของการจัดตั้งสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มเกษตรชาวสวนยาง    คำแม่นางดอนหก มีคณะผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร จำนวน 7 คน และผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน หลังจากนี้คณะผู้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรได้รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  ต่อไป

   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้นำทีมงานออกร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" หรือจังหวัดเคลื่อนที่นั่นเอง มีการจัดนิทรรศการ แจกเอกสารเผยแพร่ จับสลากรับของรางวัล
 

   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสุกรี  พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10-11-12 พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีนายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม  และข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง 

 

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2558 เวลา  14.00  น. นายจาตุรันต์  สมิทภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม  พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ของสหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม  จำกัด  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  เพื่อสอบถามปัญหา ผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

อ่านต่อ

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2558 โดยมีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ราย

อ่านต่อ

 

 นายดำรง  ศรีฟุยเดช    ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   กล่าวว่าเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม   2558  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  7  และหมู่ที่  14  บ้านนาหนองหวาย   อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

(อ่านต่อ)

 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  ให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์และคุณสมบัติของ Smart Farmer เพื่อพัฒนาให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาหว้า จำกัด สามารถผ่านคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละคุณสมบัติของ Smart Farmer ในพื้นที่ได้นำสมาชิกกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 คน ศึกษาดูงาน

(อ่านต่อ)

 

สาระน่ารู้.......

คู่มือการเขียนข่าวเพื่อส่งสื่อ

ภาพข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในจังหวัดนครพนมโดยนักจัดรายการวิทยุ คุณพร้อมพันธ์  กุลภา

แบบสำรวจความพึงพอใจ+เชื่อมั่นเพื่อให้ผู้มารับบริการกรอกแล้วรวบรวมส่งจังหวัด

แชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows XP

วิธีการลดขนาดไฟล์ภาพให้มีpixel ลดลง

แบบประเมินพนักงานราชการ (ใหม่)  ประกาศหลักเกณฑ์, แบบประเมิน, ตัวอย่าง

แบบประเมินข้าราชการ (แบบสรุป) (แบบ2-3)

แบบประเมินลูกจ้างประจำ (แบบ1) (แบบ2)

ศูนย์ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของกรม

องค์ความรู้ (KM) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ 

วิธีการแก้ไขเมื่อถูกไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ (ดูรายละเอียด)        

 web site ในจังหวัดและสหกรณ์

     

 


 

 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
โทร.042512934 


รางวัลเกียรติยศ

รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประจำปี พ.ศ.2558

ความพึงพอใจมากที่สุด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่

 


 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  62 ถ.อภิบาลบัญชา ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทร. 0 4251 1228 โทรสาร 0 4251 3364  E-mail: cpd_nakhonphanom@cpd.go.th  website: http://webhost.cpd.go.th/nkpcoop