===== Welcome =====
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 62 ถนนอภิบาลบัญชา ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร.042511228 Fax 042513364 E-mail : cpd_nakhonphanom@cpd.go.th
หน้าหลัก
หน้าแรก
ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
รายงานผลการปฏิบัติงานปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
รายงานผู้ตรวจเขต
ระบบ CPS

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้ง
แผนงาน ผลงาน และงบประมาณ
คำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
swot

ข้อมูลทั่วไป
Link
แบบฟอร์ม dowlond
กระดานข่าวทั่วไป
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
การจัดองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสมาชิก/สหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานและผลของสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
รายชื่อชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน / ผลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
ก องทุนสงเคราะห์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลอื่น ๆ
ข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
website ที่เกี่ยวข้อง
ส่ง E-mail
รายงานการประชุม
คู่มือต่าง ๆ


  
:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โทร.042511228 FAX 042513364 E-mail: cpd_nakhonphanom@cpd.go.th ::

 


จัดสัมมนาในเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตและข้อบกพร่องทางบัญชี

เปิดบริการ ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8

ประชุมเตรียมจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน

อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการด้านการวางแผน

ร่วมสัมมนาเรื่องกฎก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์สวนยางหนองซน

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรตาดขามนางัว

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกร

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโนนตาล

แนะนำส่งเสริมกรรมการของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เหล่าพัฒนา

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองญาติ

   7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 จังหวัดนครพนม (รายละเอียด)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกรีดยางพารา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนานาหนาดก่อนประชุมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำไร่อุ่มเหม้าก่อนประชุมใหญ่

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองญาติ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เหล่าพัฒนาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ผู้ตรวจราชการกรม เขต ฯ 10-11-12ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายางพาราในจังหวัดนครพนม

ร่วมรับฟัง Video Conference เรื่องระบบการตรวจการสหกรณ์

ร่วมสัมมนาเรื่องกฎก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดนครพนม

งานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจังหวัดนครพนมปี57

ผลักดันสหกรณ์การเกษตรสามผงและกลุ่มเกษตรกรทำนานาดีสู่ดีเด่น

ผลักดันสหกรณ์พัฒนาชนบทโคกหินแฮ่จำกัดและกลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมสู่ดีเด่น

ผลักดันสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนมและกลุ่มเกษตรกรทำสวนคำเตยสู่ดีเด่น

ผลักดันสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านหนองยอสามัคคีและกลุ่มเกษตรกรทำนาจอมมณีสู่ดีเด่น

ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่8-2557

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ศึกษาดูงานเครือข่ายสหกรณ์เข้มข้น สมาชิกเข้มแข็ง

ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวไรซ์เบอรี่

เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มอาชีพ

การขับเคลื่อนเครือข่ายทางการเงินสหกรณ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557(กลุ่มเกษตรกรทำนานาหัวบ่อ)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557(กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นางัวพัฒนา)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  สหกรณ์การเกษตรไม้เศรษฐกิจ ยูคาลิปตัส จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557(กลุ่มเกษตรกรทำนานางัวพัฒนา)

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง ทำสัญญากู้ยืมเงินของเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านอ้วนสามัคคี  จำกัด

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำสว่าง

ร่วมงานวันรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาท่าลาด

ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มดีเด่น

ติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น

ประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนม

ประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำนานาขาม

ประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำนาเรณู

มอบจักรยานโรงเรียนเป้าหมายขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ร่วมกิจกรรมอำเภอธาตุพนมยิ้มเคลื่อนที่

ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

สหกรณ์การเกษตรธาตุพนมจัดอบรมสมาชิกเพื่อเพิ่มการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกสูงที่ได้รับเงินอุดหนุนซื้อเครื่องอัดฟาง

ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสังข์พัฒนาจำกัด

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน

ร่วมประชุมคณะกรรมการฯกลุ่มเกษตรกรทำนาจอมมณี

ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำนาจอมมณี

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ของสหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลโคกสูงจำกัด

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ของสหกรณ์ชาวสวนยางพารายางคำจำกัด

ภาพข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว

คู่มือการเขียนข่าวเพื่อส่งสื่อ

ภาพข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในจังหวัดนครพนมโดยนักจัดรายการวิทยุ คุณพร้อมพันธ์  กุลภา

แบบสำรวจความพึงพอใจ+เชื่อมั่นเพื่อให้ผู้มารับบริการกรอกแล้วรวบรวมส่งจังหวัด

แชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows XP

วิธีการลดขนาดไฟล์ภาพให้มีpixel ลดลง

แบบประเมินพนักงานราชการ (ใหม่)  ประกาศหลักเกณฑ์, แบบประเมิน, ตัวอย่าง

แบบประเมินข้าราชการ (แบบสรุป) (แบบ2-3)

แบบประเมินลูกจ้างประจำ (แบบ1) (แบบ2)

ศูนย์ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของกรม

องค์ความรู้ (KM) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ 

วิธีการแก้ไขเมื่อถูกไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ (ดูรายละเอียด)        

BS  

 web site ในจังหวัดและสหกรณ์

     

 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
โทร.042512934 


ข้อมูลทั่วไป

ฐานข้อมูล/สารสนเทศ


 


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved