===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
รายงานผลการปฏิบัติงานปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
รายงานผู้ตรวจเขต
ระบบ CPS

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้ง
แผนงาน ผลงาน และงบประมาณ
คำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
swot

ข้อมูลทั่วไป
Link
แบบฟอร์ม dowlond
กระดานข่าวทั่วไป
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
การจัดองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสมาชิก/สหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานและผลของสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
รายชื่อชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน / ผลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลอื่น ๆ
ข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
website ที่เกี่ยวข้อง
ส่ง E-mail
รายงานการประชุม
คู่มือต่าง ๆ  
:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โทร.042511228 FAX 042513364 E-mail: cpd_nakhonphanom@cpd.go.th ::

 


 

 

              

ระเบียบวาระการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาวะการณ์ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  รายละเอียด  ตัวอย่างหนังสือและสัญญาค้ำประกัน

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ, พนักงานราชการ ,ลูกจ้างประจำ

รมว.กษ. มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงปี 2558 ในการประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญปี 2558" วันที่ 15 ธันวาคม 2557   ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กรุงเทพมหานคร 

โปรแกรมช่วยคำนวณ Undo การใช้สิทธิ์กลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494 

ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คลิกดูรายละเอียด

บันทึกรายงานโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น คลิ๊กที่นี่

โครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)


 

 

    เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๘  สำนักงานสหกรร์จังหวัดนครพนม โดยนายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ประชุมรับทราบนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายโอภาส  กลั่นบุศย์) ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เกี่ยวกับการที่กรมฯ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และขบวนการสหกรณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  โดยการเชิญขวนสหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกและประชาชน มีการจำหน่ายสินค้าลดราคา ๑๐ % แก่ผู้ที่ตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มาซื้อสินค้าจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

 

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558  ขึ้น  เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2558  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดย นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพล  และถวายพานพุ่ม  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

อ่านเพิ่มเติม

 

    นายอภิรักษ์  พานนูน  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์ภูมิพลังบ้านโคกก่อง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม

 

   นายอภิรักษ์  พานนูน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  ได้จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นที่ อำเภอนาทม  และอำเภอนาหว้า ระหว่างวันที่  27 - 28   มกราคม  2558 

อ่านเพิ่มเติม

 

    ข้าราชการและพนักงานราชการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่  และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์สระแก้ว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

อ่านเพิ่มเติม

 

    นายจิตรธวัช  จันทรินทร์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมประชุมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่เกษตรมาตรฐาน  แก่คณะกรรมการ สกย.ตำบลบ้านแก้ง ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม

 

    นายจิตรธวัช  จันทรินทร์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน แก่คณะกรรมการและสมาชิก    สกย.สีชมพูพัฒนา จำกัด เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม

 

    นายจิตรธวัช  จันทรินทร์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอนาแกและวังยาง ครั้งที่ 1/2557  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนาแก จำกัด เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน  2557

อ่านเพิ่มเติม

 

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม นำโดยนางสาววัชราภรณ์  เตรียมมหาเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แก่นักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                            

 อ่านเพิ่มเติม

 

     วันที่  11  พฤศจิกายน  2557  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม นำโดยนางสาววัชราภรณ์  เตรียมมหาเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ลงพื้นที่เป้าหมายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  บ้านบึงหล่ม หมู่ 6    ต.ดงขวาง  อ.เมือง  จ.นครพนม เพื่อเตรียมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

อ่านเพิ่มเติม

 

 ติดตามผลการรับซื้อข้าวตามนโยบายรัฐบาล  นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้ตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม

 

   นางสาววัชรี  ปุกหุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ในบริเวณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ   ถนนอภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

    อ่านเพิ่มเติม

 

   ข้าราชการและพนักงานราชการฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ  "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 1   ณ  โรงเรียนบ้านพืชผล   ต.นางัว    อ.บ้านแพง    จ.นครพนม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว

 

สาระน่ารู้.......

คู่มือการเขียนข่าวเพื่อส่งสื่อ

ภาพข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในจังหวัดนครพนมโดยนักจัดรายการวิทยุ คุณพร้อมพันธ์  กุลภา

แบบสำรวจความพึงพอใจ+เชื่อมั่นเพื่อให้ผู้มารับบริการกรอกแล้วรวบรวมส่งจังหวัด

แชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows XP

วิธีการลดขนาดไฟล์ภาพให้มีpixel ลดลง

แบบประเมินพนักงานราชการ (ใหม่)  ประกาศหลักเกณฑ์, แบบประเมิน, ตัวอย่าง

แบบประเมินข้าราชการ (แบบสรุป) (แบบ2-3)

แบบประเมินลูกจ้างประจำ (แบบ1) (แบบ2)

ศูนย์ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของกรม

องค์ความรู้ (KM) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ 

วิธีการแก้ไขเมื่อถูกไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ (ดูรายละเอียด)        

BS  

 web site ในจังหวัดและสหกรณ์

     

 
นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
โทร.042512934 


 


สายการบินสู่นครพนม


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved