===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
รายงานผลการปฏิบัติงานปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
รายงานผู้ตรวจเขต
ระบบ CPS

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้ง
แผนงาน ผลงาน และงบประมาณ
คำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
swot

ข้อมูลทั่วไป
Link
แบบฟอร์ม dowlond
กระดานข่าวทั่วไป
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
การจัดองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสมาชิก/สหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานและผลของสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
รายชื่อชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน / ผลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลอื่น ๆ
ข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
website ที่เกี่ยวข้อง
ส่ง E-mail
รายงานการประชุม
คู่มือต่าง ๆ

การเชื่อมโยง


ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 28 ก.ย. 2558

AmazingCounters.com

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  จำนวน  3  อัตรา

โครงการอบรมทางไกล (conference) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" รายละเอียดโครงการ  อกสารประกอบการบรรยาย 1

ดูทั้งหมด

 

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระกรุณาพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

   โดยนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ประธานในพิธี  ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีสงฆ์ ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยชัยธรรม อ่านสารนายกรัฐมนตรี สดุดีพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย พร้อมวางพานพุ่ม และเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “สหกรณ์ กับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล” แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมคณะ และตัวแทนสมาชิกขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมสัมมนา

 

 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรในอำเภอปลาปาก ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 323 ราย

 

 

 

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะ มอบพัดลม (18นิ้ว) จำนวน 9 เครื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

     เมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสดิษฐชัย หาญมนตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ลงพื้นที่ สหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้านครพนม จำกัด ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม เพื่อเตรียมข้อมูลสหกรณ์ และส่งประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งโพธิ์ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกหินแฮ่จำกัด  เพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่อที่ประชุม ในเขตอำเภอธาตุพนมและเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

     เมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายเชาวลิต  ดวงจันทร์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์บริการไทนาแก  จำกัด ครั้งที่ 2 โดยนางวนิดา  อามาตย์ทัศน์ (นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ) ประธานชั่วคราวพร้อมคณะ

 

      เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดนายทวี มวลปาก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้มอบพันธุ์ไม้ ตามโครงการ"ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน" และเข้าร่วมประชุมกรรมการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองยอสามัคคี จำกัด ตามโครงการแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองยอสามัคคี จำกัด อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
     เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์  สหกรณ์จังหวัดนครพนม  เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครพนม ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 แห่ง ผู้แทนกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ทั้ง 9 แห่ง
         เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม "ติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในเขตตรวจราชการ 10,11,12 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม  โดยมี  นายธำรงค์  ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ 10, 11, 12  เป็นประธานในการประชุม
        เมื่อวันที่ วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  ณ โรงเรียนบ้านโสกแมว  บ้านโสกแมว  ตำบลอุ่มเหม้า  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม โดยนายสมชาย  วิทย์ดำรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในพิธีเปิด  ในการนี้นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์  สหกรณ์จังหวัดนครพนม  ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมจัดคลินิกสหกรณ์  และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้ร่วมจัดกิจกรรมป่ารักษ์น้ำ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานและร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการโรงสี ขบวนการสหกรณ์ หอการค้าจังหวัด เครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนข้าวอินทรีย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนเกษตรกรจากนาแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร

 

        นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า จำกัด ดำเนินกิจกรรม "CSR 100 ปีสหกรณ์ไทยปันน้ำใจให้น้องน้อย"  โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา

 

 

นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายเชาวลิต ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สำรวจบ้านสมาชิกสหกรณ์ที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ  บ้านประธานสหกรณ์การเกษตรโคกสูงพัฒนา จำกัด อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

      เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2559 นายจาตุรัตน์  สิมทธ์ภินันท์  สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2559 (ครั้งที่ 2) เพื่อรับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์เป้าหมาย 5 แห่ง  โดยมีนายวรรณศักดิ์  ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย        ข้าราชการในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่สหกรณ์ 

 

 

     เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59 เวลา 09.30 น.นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมหนองบึก ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเป็นผู้มอบหนังสือรับรองร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop) และป้ายปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ และ เอกชนคุ้มครองประโยชน์ของเกษตรกรให้ได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

 

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยข้าราชการและพนักงานงานราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการ “CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
        เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  นำโดยนายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะร่วมจัดนิทรรศการและจัดทำสถานี เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองสะโส ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดงาน
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดงาน "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  มีการนำเสนอผลงานวิชาการของโรงเรียนที่ให้การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนดีเด่นในรูปแบบนิทรรศการสหกรณ์และนำเสนอผลงานนักเรียน ๗ โรงเรียน โดยนายสมชาย  วิทย์ดำรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
 

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรก (ศพก.) อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณืไทย มีกิจกรรมประชุมทางวิชาการ โดยนายจาตุรันต์ สมิทภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยนายสมชาย  วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการเปิดงานฉลองวาระครอบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทยและกล่าวปาฐกถาของ   พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
 

     สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม(หลังเก่า) เพื่อเสนอปัญหาที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการกลางระดับอาเภอ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับสมาชิกได้อย่างถูกต้อง และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

อ่านต่อ

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยจัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำข้าวฮางงอก แก่สมาชิกสหกรณ์ชุมชนเกษตรอินทรีย์นครพนม  จำกัด   ตำบลดอนนางหงส์ อำภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

อ่านต่อ

 

  นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย   ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานจังหวัดนครพนม ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดนครพนมร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นายดำรง ศรีฟุยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะทำงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองคู่และโรงเรียนตำรวจตระเวนคอนราดเฮงเค็ล ต.นาใน อ.เมือง จ.นครพนมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 และมอบทุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ทั้ง 2 โรงเรียน

อ่านต่อ

   

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ภายใต้นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนโยบายของผู้ว่าราชการ เพื่อให้สหกรณ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละแผนงาน โครงการ ได้เตรียมพร้อมและดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ

   

     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีท่านสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 10,11,12 เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งได้มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค โดยได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ให้ดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด

อ่านต่อ

 

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าข้าวเปลือกในจังหวัดนครพนม หรือ MOU ระหว่างผู้แทนของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม จำนวน 6 สหกรณ์ กับผู้แทนของผู้ประกอบการโรงสีเอกชนที่จะมารับซื้อข้าวเปลือกจากสหกรณ์ จำนวน 4 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรง มาเป็นประธานและสักขีพยานในพิธิลงนามบันทึกข้อตกลง

อ่านต่อ

                                                                                      ภาพข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง

สาระน่ารู้.......

คู่มือการเขียนข่าวเพื่อส่งสื่อ

ภาพข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในจังหวัดนครพนมโดยนักจัดรายการวิทยุ คุณพร้อมพันธ์  กุลภา

แบบสำรวจความพึงพอใจ+เชื่อมั่นเพื่อให้ผู้มารับบริการกรอกแล้วรวบรวมส่งจังหวัด

แชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows XP

วิธีการลดขนาดไฟล์ภาพให้มีpixel ลดลง

แบบประเมินพนักงานราชการ (ใหม่)  ประกาศหลักเกณฑ์, แบบประเมิน, ตัวอย่าง

แบบประเมินข้าราชการ (แบบสรุป) (แบบ2-3)

แบบประเมินลูกจ้างประจำ (แบบ1) (แบบ2)

ศูนย์ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของกรม

องค์ความรู้ (KM) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ 

วิธีการแก้ไขเมื่อถูกไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ (ดูรายละเอียด)        

 

 web site ในจังหวัดและสหกรณ์

     

 


 

 นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
โทร.042512934 รางวัลเกียรติยศ

รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประจำปี พ.ศ.2558

ความพึงพอใจมากที่สุด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม  62 ถ.อภิบาลบัญชา ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทร. 0 4251 1228 โทรสาร 0 4251 3364  E-mail: cpd_nakhonphanom@cpd.go.th  website: http://webhost.cpd.go.th/nkpcoop