===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
รายงานผลการปฏิบัติงานปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
รายงานผู้ตรวจเขต
ระบบ CPS

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
โครงสร้างอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้ง
แผนงาน ผลงาน และงบประมาณ
คำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนภูมิเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
swot

ข้อมูลทั่วไป
Link
แบบฟอร์ม dowlond
กระดานข่าวทั่วไป
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
การจัดองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสมาชิก/สหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานและผลของสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
รายชื่อชุมนุมสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน / ผลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
ก องทุนสงเคราะห์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลอื่น ๆ
ข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
website ที่เกี่ยวข้อง
ส่ง E-mail
รายงานการประชุม
คู่มือต่าง ๆ


  
:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โทร.042511228 FAX 042513364 E-mail: cpd_nakhonphanom@cpd.go.th ::

 


ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คลิกดูรายละเอียด

บันทึกรายงานโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น คลิ๊กที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร  http://e-service.cpd.go.th/pi_survey 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ประกาศ) (รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กันยายน 2557 (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 19 กันยายน 2557 (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)  (รายละเอียดวุฒิการศึกษา)

Spot วิทยุประชาสัมพันธ์งานไหลเรือไฟนครพนมปี 2557

โครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

โครงการฝึกอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรธาตุพนมจำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรเรณูนครจำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์พัฒนาชนบทโคกหินแฮ่จำกัด

เข้าเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางสีชมพูพัฒนา

จัดอบรบโครงการลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกสูง

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ของสหกรณ์การเกษตรกุตาไก้

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ของสหกรณ์การเกษตรโคกสูงพัฒนา

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ของสหกรณ์การเกษตรปลาปาก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์

การอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน

จัดอบรมโครงการลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนที่ศาลาวัดสระโบกบัวทองนาแก

จัดอบรมโครงการลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนที่สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน

ประชุมซักซ้อม เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน

ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ

ร่วมงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวจังหวัดนครพนม

สหกรณ์มาทำสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

อบรมโครงการฝึกอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนที่สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2557

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตรวจสอบราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตของสก.พัฒนาชนบทโคกหินแฮ่ จำกัด

ตรวจสอบราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตของสหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด

ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรของ คสช

ให้การศึกษาอบรมทางสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ชาวสวนยางพุ่มแก จำกัด

ตรวจสอบราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตของสก.พัฒนาชนบทโคกหินแฮ่ จำกัด

ตรวจสอบราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตของสหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด

ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรของ คสช

ให้การศึกษาอบรมทางสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ชาวสวนยางพุ่มแก จำกัด

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด

กิจกรรมคืนความสุขครั้งที่2

กิจกรรมคืนความสุขครั้งที่1

กิจกรรมคืนความสุข(เปิดงาน)

ชี้แจงโครงการออมเฉลืมพระเกียรติฯ 57

เตรียมความพร้อมแผนรวบรวมข้าว

เสวนาข้าวอินทรีย์นครพนมที่บิ๊กซีนครพนม

จัดกิจกรรมปลูกยางพาราใน ร.ร. ตชด

ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่จัดตั้งใหม่

ประชุมคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดนครพนม

สหกรณ์ชาวสวนยางพาราในนครพนมรวมตัวกันเป็นหนึ่งจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4จัดทำกิจกรรม5ส

ประสานงานกับโรงเรียนปลาปากวิทยา เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ประสานโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ประสานโรงเรียนนาแกพิทยาคมเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ประสานโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวังยางเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ชาวสวนยางพุ่มแก

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนมได้เดินทางมาเพื่อรับรองงบการเงิน

จัดเตรียมต้นกล้ายางพาราเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8

แนะนำส่งเสริมกรรมการของสหกรณ์กองทุนสวนยางคำแม่นางสามแยก

ประสานโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาทมเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ร่วมประชุมกรรมการประจำเดือนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองแวง

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พนอม

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่พะทาย

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๗กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่ล้อม

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๗กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวง

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๗ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๗ของกลุ่มเกษตรกรทำนาโพนทอง

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๗ของสหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทมจำกัด

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๗สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ร่วมกิจกรรมวันปักดำนาข้าวอินทรีย์ของจังหวัด

ร่วมบริจาคโลหิตกับสมาชิกสหกรณ์

จัดสัมมนาในเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตและข้อบกพร่องทางบัญชี

เปิดบริการ ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8

ประชุมเตรียมจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน

อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการด้านการวางแผน

ร่วมสัมมนาเรื่องกฎก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์สวนยางหนองซน

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรตาดขามนางัว

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกร

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโนนตาล

แนะนำส่งเสริมกรรมการของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เหล่าพัฒนา

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองญาติ

ภาพข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว

คู่มือการเขียนข่าวเพื่อส่งสื่อ

ภาพข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในจังหวัดนครพนมโดยนักจัดรายการวิทยุ คุณพร้อมพันธ์  กุลภา

แบบสำรวจความพึงพอใจ+เชื่อมั่นเพื่อให้ผู้มารับบริการกรอกแล้วรวบรวมส่งจังหวัด

แชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows XP

วิธีการลดขนาดไฟล์ภาพให้มีpixel ลดลง

แบบประเมินพนักงานราชการ (ใหม่)  ประกาศหลักเกณฑ์, แบบประเมิน, ตัวอย่าง

แบบประเมินข้าราชการ (แบบสรุป) (แบบ2-3)

แบบประเมินลูกจ้างประจำ (แบบ1) (แบบ2)

ศูนย์ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของกรม

องค์ความรู้ (KM) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ 

วิธีการแก้ไขเมื่อถูกไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ (ดูรายละเอียด)        

BS  

 web site ในจังหวัดและสหกรณ์

     

 
นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
โทร.042512934 


ข้อมูลทั่วไป

ฐานข้อมูล/สารสนเทศ


 Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved