ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ติดต่อสหกรณ์จังหวัด
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง/บุคลากร
แผนงาน/โครงการ
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเรา

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน
โครงการกลางยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี
ธรรมาภิบาล ควบคุมภายใน CQA
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
บุคลากร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในสถาบันเกษตรกร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ
มาตรฐานสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนจัดตั้งสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์
ฐานะทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
ติดต่อ Webmaster
  

 
คู่มือการใช้งานระบบส่งเสริมสหกรณ์
ระบบรายงานผลส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตกร
เอกสารดาวน์โหลดพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คลิก

 เที่ยวชม ซื้อ สินค้า/ผลิตภัณฑ์  งานตลาดนัดเกษตรกร Farmer market ทุกวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

มุิถุนายน 2559
 
“7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” คลิก
 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” คลิก
พฤษภาคม 2559
 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  คลิก
 ประชุมติดตามแผน ผลการปฏิบัติงาน
คลิก
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดจีนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิก
เมษายน 2559
 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี พ.ศ.2559 คลิก
 ประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ คลิก
 จุดบริการประชนชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ คลิก
 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (บูรณาการกระทรวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คลิก
 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (บูรณาการกระทรวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คลิก 
 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 คลิก

  ข่าวย้อนหลัง


  โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร คลิก
  “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559”  คลิก
   “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” คลิก
 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  คลิก

กิจกรรมย้อนหลัง

  ประกวดผลการแข่งขันกิจกรรมการประกวด โครงการจัดงาน 7 มิถุนายน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 คลิก
  แบบกรอกข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ประจำปี 2559 คลิก
  ขอความร่วมมือบริจาคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึก "พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์" คลิกรายละเอียด
  รายละเอียดการประกวดผลงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมหกรณ์นักเรียน ปี 2559 " คลิกรายละเอียด 
  ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  สาร พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      คลิกรายละเอียด
  โครงการ ประกวดคำขวัญสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย คลิกรายละเอียด   
  ผลการตัดสินการประกวดโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบและประกวดเรียงความ  คลิกรายละเอียด   
  แบบฟอร์มการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 - 2559  คลิก  
   แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี คลิก   

 

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market ทุกวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ขั้นตอนการขอกู้และเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ขั้นตอนจัดตั้งสหกรณ์

คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบ

ผลผลิตต่างๆของสหกรณ์ทั่วประเทศ

KM Smart Farmer สหกรณ์

คลิก....


 

 รับฟังข่าวสารสหกรณ์จาก สถานีวิทยุชุมชน คนเกาะเกร็ด
 FM 105.75 MHZ  ช่วงเวลา 11.15 น.  ประเมินเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์ ประจำปี 2556 - 2558 และประเมินเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2556 - 2558 
  คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ที่ 13/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการแนะนำส่งเสิมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นนทบุรี จำกัด
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 923/2558 ลว 21 พ.ค. 58 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการขับรถยนต์ราชการ (เพิ่มเติม)

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ที่ 5 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรบางกรวย จำกัด

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ที่ 4 /2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เฉพาะราย)

กระทู้ ถาม - ตอบ
 
ที่ทำงาน  :  02 580 7355 กด 1
E-mail  :
WIROJ@cpd.go.th
    หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ปี 2559
- 26 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลเมืองพิมลราช ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
- 23 มิถุนายน 2559 ณ วัดใหม่ผดุงเขต ต.สาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
- 25 สิงหาคม 255 ณ อบต.ท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีสงวนลิขสิทธิ์ 2550
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 0-2580-7355
โทรสาร 0-2591-6921,0-2580-7355   ติดต่อ Webmaster somintu_p@hotmail.com
 E-mail : cpd_nonthaburi@cpd.go.th