ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ติดต่อสหกรณ์จังหวัด
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง/บุคลากร
แผนงาน/โครงการ
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเรา

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน
โครงการกลางยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี
ธรรมาภิบาล ควบคุมภายใน CQA
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
บุคลากร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในสถาบันเกษตรกร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดการความรู้ (KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนจัดตั้งสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์
ฐานะทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานสหกรณ์
การแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
ติดต่อ Webmaster

 LINK  สหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จำกัด
ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จำกัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนนทบุรี จำกัด
สหกรณ์บริการภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน จำกัด 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  


สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

 โทรศัพท์มือถือ  :  081 971 7176
ที่ทำงาน  :  02 580 7355 กด 1
E-mail  :
WIROJ@cpd.go.th

  7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
   -  วันที่ 18 มิถุนายน 2558 12.30 น.  ณ ศาลาเอนกประสงค์ผู้ใหญ่สมยศ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี
   -  วันที่ 24 มิถุนายน 2558 08.30 น.  ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านคลองสอง  ต.ทวีวัฒนา  อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี
  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  
  - 21 พฤษภาคม 2558 ณ วัดมะสง ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 - 18 มิถุนายน 2558 ณ วัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
- 16 กรกฎาคม 2558 ณ มัสยิดแสงประทีป ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
- 20 สิงหาคม 2558 ณ อบต.บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
- 17 กันยายน 2558 ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ 2550
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 0-2580-7355
โทรสาร 0-2591-6921,0-2580-7355   ติดต่อ Webmaster somintu_p@hotmail.com
 E-mail : cpd_nonthaburi@cpd.go.th