ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ติดต่อสหกรณ์จังหวัด
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
อัตรากำลัง/บุคลากร
การจัดการความรู้ (KM)
เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน/โครงการ
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์/กลุ่มฯ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์
ฐานะทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบบุคคลากร
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
โครงการกลางยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี
ผลประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ธรรมาภิบาล CQA
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
แผนปฏิบัติงาน
บุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมฯ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลความรู้
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
แผนกลยุทธ์
ขั้นตอนจัดตั้งสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนปฏิบัติงานประจำปี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
บทวิเคราะห์กลุ่มงาน
มาตรฐานสหกรณ์
การแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ
วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในสถาบันเกษตรกร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มอาชีพสหกรณ์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนและผลกระทบ
Whole Value Chain Network

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลด

 LINK  สหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จำกัด
ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จำกัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนนทบุรี จำกัด
สหกรณ์บริการภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน จำกัด
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
 โทรศัพท์มือถือ  :  081 971 7176
ที่ทำงาน  :  02 580 7355
โทรสาร  :  02 580 7355
E-mail  :
 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดรายการวิทยุ "สหกรณ์พบกับประชาชน" วันที่ 11 ธันวาคม 2557 10.00 น. ณ สถาณีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด ICE F.M. 105.75 MHZ

สงวนลิขสิทธิ์ 2550
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 0-2580-7355
โทรสาร 0-2591-6921,0-2580-7355   ติดต่อ Webmaster somintu_p@hotmail.com
 E-mail : cpd_nonthaburi@cpd.go.th