ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ติดต่อสหกรณ์จังหวัด
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง/บุคลากร
แผนงาน/โครงการ
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเรา

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน
โครงการกลางยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี
ธรรมาภิบาล ควบคุมภายใน CQA
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
บุคลากร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในสถาบันเกษตรกร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
องค์ความรู้ประจำปี2559 (KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ
มาตรฐานสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนจัดตั้งสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์
ฐานะทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องสหกรณ์
คู่มือการแก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
ติดต่อ Webmaster

 LINK  สหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จำกัด
ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จำกัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนนทบุรี จำกัด
สหกรณ์บริการภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน จำกัด 
 
 โทรศัพท์มือถือ  :  081 971 7176
ที่ทำงาน  :  02 580 7355 กด 1
E-mail  :
WIROJ@cpd.go.th  7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
   -  วันที่ 18 มิถุนายน 2558 12.30 น.  ณ ศาลาเอนกประสงค์ผู้ใหญ่สมยศ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี
   -  วันที่ 24 มิถุนายน 2558 08.30 น.  ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านคลองสอง  ต.ทวีวัฒนา  อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี
  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  
  - 21 พฤษภาคม 2558 ณ วัดมะสง ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 - 18 มิถุนายน 2558 ณ วัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
- 16 กรกฎาคม 2558 ณ มัสยิดแสงประทีป ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
- 20 สิงหาคม 2558 ณ อบต.บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
- 17 กันยายน 2558 ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ 2550
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 0-2580-7355
โทรสาร 0-2591-6921,0-2580-7355   ติดต่อ Webmaster somintu_p@hotmail.com
 E-mail : cpd_nonthaburi@cpd.go.th