สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู http://webhost.cpd.go.th/nongbualamphu
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงานตามแผน
แผนภูมเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
แผนงานและโครงการ
วิเคราะห์สหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด(ไม่มี)
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
รับจำนำข้าวเปลือก

ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูล ปี 2554
ฐานข้อมูล ปี 2555
ฐานข้อมูล ปี 2556
ฐานข้อมูล ปี 2557
ฐานข้อมูล ปี 2558

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหา E:mail
ผู้ดูแลระบบ
webboard
Download

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

สหกรณ์จังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒


      
  
 

 
มือถือ 092-249-6591สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

โทร.042-316701-3