สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
การจัดการความรู้(KM)
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"


   

    

 

ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

รายงานภาวะราคาสินค้าและบริการข่าวตลาด


 ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายวัฒนา พารีศรี ประธานกรรมการร้านสหกรณ์สวัสดิกรา ร.พ.ร้าน.ท่าบ่อ จำกัด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการบริหารงานของสหกรณ์และระบบบัญชีของร้านสหกรณ์ โดยนางสุกัญญา วงษ์สมบัติ ผู้จัดการร้านสหกรณ์ฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับระบบการบริหารงานของร้านค้าสหกรณ์ พร้อมนำคณะเยี่ยมชมร้านค้าสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ จำกัด คลิกรายละเอียด
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวพิมพร แสงภักดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังหลวง จำกัด คลิกรายละเอียด
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายปรีชา  พิลากลุ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และนางสาวณัฐญาภรณ์  แพเอี่ยมทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมแจกเอกสารให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ให้กับประชาชนทั่วไป ในงาน Field day ณ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  คลิกรายละเอียด
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางกาญจนา วิจารณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางวรณัน หาญราชา นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ตำบลเวียงคุก จำกัด  คลิกรายละเอียด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายอรุณ ขอคำ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมแจกเอกสารให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ให้กับประชาชนทั่วไป ในงาน Field day ณ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอโพธิ์ตาก (สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ) เป็นประธานเปิดงานฯ ในครั้งนี้ คลิกรายละเอียด

  ดูข่าวย้อนหลัง

ตรวจการฯ แบบรายงานตรวจการ

ฝ่ายบริหารฯ บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารฯ สารพันปัญหาค่าการศึกษาบุตร 

ฝ่ายบริหารฯ เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายบริหารฯ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายบริหารฯ การจัดทำหนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารฯ Template หนังสือราชการ และฟอนต์ราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสินราคา โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (บุ้งกี๋และผาน) จำนวน 3 คัน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาเปิดซองสอบราคา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คู่มือระบบการลงทะเบียน (ผู้ค้ากับภาครัฐ)  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

AmazingCounters.com