สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
การจัดการความรู้(KM)
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"


   

    

 

ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

รายงานภาวะราคาสินค้าและบริการข่าวตลาด


 ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายอรุณ ขอคำ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายนพรัตน์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ประชุมชี้แจงผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  คลิกรายละเอียด

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองใบ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายปรีชา พิลากุล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และนางสาวพิมพร แสงภักดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมการจัดฝึกอบรม โดยถ่ายทอดความรู้เรื่อง "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร บ้านโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  คลิกรายละเอียด

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายบรรเจิด ทองใบ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นางสาวพิมพร แสงภักดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมการจัดฝึกอบรม โดยถ่ายทอดความรู้เรื่อง "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  คลิกรายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายนพรัตน์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านซอย 12 จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของนายสำรวม เผื่อนจวง ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านซอย 12 จำกัด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย(ปลูกฟักทอง ฟักเขียว แตงกวา) ซึ่งอยู่ในช่วงการให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวไปประกอบอาหารในครัวเรือนและส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายตามตลาดท้องถิ่นเพื่อเป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว คลิกรายละเอียด

  ดูข่าวย้อนหลัง

ตรวจการฯ แบบรายงานตรวจการ

ฝ่ายบริหารฯ บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารฯ สารพันปัญหาค่าการศึกษาบุตร 

ฝ่ายบริหารฯ เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายบริหารฯ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายบริหารฯ การจัดทำหนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารฯ Template หนังสือราชการ และฟอนต์ราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสินราคา โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (บุ้งกี๋และผาน) จำนวน 3 คัน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาเปิดซองสอบราคา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คู่มือระบบการลงทะเบียน (ผู้ค้ากับภาครัฐ)  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

AmazingCounters.com