สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ

  

@@@...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ....@@@...<< ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์>>

 

 


 

 

ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

 

แนวทางการดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช

แบบรายงานแผนผลการปฏิบัติงาน cps (e-project)Update 10/04/57

รายงานยอดสะสมการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57

การขยายระยะเวลาการเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (เอกสารดาวน์โหลด)
      แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้กรณีให้สมาชิกกู้)
      แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้กรณีจัดหา และรวบรวม)
      แบบคำขอกู้สำหรับสหกรณ์
      หนังสือสัญญา กพส. (ทั่วไป) (ปรับปรุงแถว 64-65 เลือกแบบงวดชำระ) (แก้ไข 14 ส.ค. 55)
      สัญญาค้ำประกัน (แก้ไข 27 มี.ค. 55)
      ตารางคำนวณการวิเคราะห์ IRR MCR

ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
     คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
 
     คู่มือการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 นายอดิศร  ธรา  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย และนางกาญจนา  วิจารณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าร่วมงาน,จัดนิทรรศการและนำไข่ไก่จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ตำบลปะโค จำกัด ไปร่วมกิจกรรมในงานวันรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว คืนความสุขให้ชาวนา จังหวัดหนองคาย  ลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายนพรัตน์  กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายอรุณ  ขอคำ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด พร้อมแนะนำ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสหกรณ์ และเป็นตัวแทนในการแจกรางวัลออมทรัพย์ดีเด่นให้กับสมาชิกและจับสลากแจกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนสังคมวิทยาอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
  ลิกรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม  2557  นายอดิศร   ธรา  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัดหนองคาย จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุมใน “ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้วิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม” ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ลิกรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ร่วมกันจัดโครงการ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน"    ลิกรายละเอียด      
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับ และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 โดยนายอดิศร  ธรา สหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  ลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดหนองคาย ทั้งด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการสหกรณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงิน ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ลิกรายละเอียด

ดูข่าวย้อนหลัง

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  

     

    

 

ดูวิดีโอทั้งหมด

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล