สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
การจัดการความรู้(KM)
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"

 


 

ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์


ฝ่ายบริหารฯ สารพันปัญหาค่าการศึกษาบุตร 

ฝ่ายบริหารฯ เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายบริหารฯ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายบริหารฯ การจัดทำหนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คูปองเดลินิวส์

กพส. ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2558

ฝ่ายบริหารฯ ตัวอย่างป้าย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

ฝ่ายบริหารฯ Template หนังสือราชการ และฟอนต์ราชการ

ฝ่ายบริหารฯ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กบส. คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ (ข้าวนาปี) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Power Point) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ cps (แก้ไข) 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แบบฟอร์มการสรุปผลวิเคราะห์ของสหกรณ์(SWOT) 

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในธุรกิจปั๊มน้ำมันสหกรณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  นางกาญจนา  วิจารณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ร่วมประชุมกับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ,12,14  นายธนิตย์  อเนกวิทย์  เป็นประธานในที่ประชุมได้ตรวจติดตาม  โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในจังหวัดหนองคาย  ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย  เข้าร่วมประชุม 40 คน  คลิกรายละเอียด
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  กลุ่มตรวจการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์  โดยการบูรณาการระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์  สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ของสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย  คลิกรายละเอียด
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการของผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนหนองคาย  ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2559 กิจกรรมรอง มาตรการกำกับ  ดูแล  คุ้มครอง  ระบบสหกรณ์  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนหนองคาย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตรวจการและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์  ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์   คลิกรายละเอียด
วันที่  12 ตุลาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  นำโดย  นางกาญจนา  วิจารณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมคณะ  นำผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  นายจิรศักดิ์  วงษ์คำจันทร์  ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพสหกรณ์จำนวน 2 กลุ่ม  เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย โดยการสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลการผลิต  การจำหน่าย และการรักษาคุณภาพสินค้า  และถ่ายภาพเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ณ  กลุ่มอาชีพแปรรูปสับปะรดบ้านหนองคอน  บ้านหนองคอน  ตำบลโพนแพง  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  และกลุ่มอาชีพสตรีสหกรณ์จักสานบ้านบกหวาน  บ้านบกหวาน  ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย คลิกรายละเอียด

  ดูข่าวย้อนหลัง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาเปิดซองสอบราคา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

AmazingCounters.com