สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
การจัดการความรู้(KM)
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"


ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์


ฝ่ายบริหารฯ สารพันปัญหาค่าการศึกษาบุตร 

ฝ่ายบริหารฯ เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายบริหารฯ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายบริหารฯ การจัดทำหนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คูปองเดลินิวส์

กพส. ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2558

ฝ่ายบริหารฯ ตัวอย่างป้าย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

ฝ่ายบริหารฯ Template หนังสือราชการ และฟอนต์ราชการ

ฝ่ายบริหารฯ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กบส. คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ (ข้าวนาปี) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Power Point) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ cps (แก้ไข) 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แบบฟอร์มการสรุปผลวิเคราะห์ของสหกรณ์(SWOT) 

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในธุรกิจปั๊มน้ำมันสหกรณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรกุดดู่ จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 24 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด โดยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด นายบุญชู มังสา ได้ถ่ายทอดการบริหารงานด้านธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเมืองหนองคาย จำกัด ทำอย่างไรให้สหกรณ์มียอดหนี้ค้างชำระลดลงจนเหลือน้อยที่สุด ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับฟังและนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป คลิกรายละเอียด

วันที่  23 กันยายน  2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  นำโดยนางกาญจนา  วิจารณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายได้จัดโครงการประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท  จำกัด  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย   คลิกรายละเอียด
วันที่  22 กันยายน  2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  นำโดยนางกาญจนา  วิจารณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายได้จัดโครงการประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง  จำกัด  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย   คลิกรายละเอียด
วันที่ 17-18 กันยายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดยนายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายและผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดหนองคาย เดินทางไปสำรวจช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์(ไข่ไก่) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  คลิกรายละเอียด
วันที่ 11 กันยายน 2558 นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 กลุ่ม  คลิกรายละเอียด

  ดูข่าวย้อนหลัง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาเปิดซองสอบราคา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

AmazingCounters.com