สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ

  

@@@...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ....@@@...<< ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์>>

 

 


 

ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

แบบรายงานโครงการ/แผนงาน ตามแผนการตรวจราชการ ๕๗ จำนวน ๑๒ โครงการ ด่วนที่สุด!!

แนวทางการดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช

แบบรายงานแผนผลการปฏิบัติงาน cps (e-project)Update 10/04/57

รายงานยอดสะสมการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57

การขยายระยะเวลาการเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (เอกสารดาวน์โหลด)
      แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้กรณีให้สมาชิกกู้)
      แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้กรณีจัดหา และรวบรวม)
      แบบคำขอกู้สำหรับสหกรณ์
      หนังสือสัญญา กพส. (ทั่วไป) (ปรับปรุงแถว 64-65 เลือกแบบงวดชำระ) (แก้ไข 14 ส.ค. 55)
      สัญญาค้ำประกัน (แก้ไข 27 มี.ค. 55)
      ตารางคำนวณการวิเคราะห์ IRR MCR

ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
     คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
 
     คู่มือการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้

 

วันที่  19  สิงหาคม  2557  นายอดิศร  ธรา  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป  ตามยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ยุทธศาสตร์ที่ 2  คือ  สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์  ให้เป็นรากฐานสำคัญ  ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   ณ ที่ทำการกำนัน  ต. เหล่าต่างคำ  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย  ลิกรายละเอียด
วันที่ 18 สิงหาคม  2557  นายอดิศร  ธรา  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการประชุมการถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์สู่ผู้นำชุมชนองค์กรประชาชน ตามยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสาโรช  จินดาวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน   ลิกรายละเอียด
วันที่ 15 สิงหาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดยนายอดิศร ธรา สหกรณ์จังหวัดหนองคาย และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 276 ต้น ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ. วัดอรัญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  ลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  57  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์  จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  นำโดยท่านคำอ้วน  คำภู่แก้ว  หัวหน้าแผนกส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์  ได้นำคณะผู้ศึกษาดูงานจำนวน  20  คน  มาฝึกอบรมในด้านการบริหารสหกรณ์ตามหลักการ  วิธีการ  อุดมการณ์สหกรณ์ในประเทศไทย    ลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายอดิศร ธรา สหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมจัดคลินิกสหกรณ์ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดหนองคาย เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  ลิกรายละเอียด

ดูข่าวย้อนหลัง

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  

     

    

 

ดูวิดีโอทั้งหมด

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล