สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
การจัดการความรู้(KM)
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"


ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์


กพส. ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2558 New!!

ฝ่ายบริหารฯ ตัวอย่างป้าย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน New!!

ฝ่ายบริหารฯ Template หนังสือราชการ และฟอนต์ราชการ

ฝ่ายบริหารฯ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กบส. คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ (ข้าวนาปี) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Power Point) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ cps (แก้ไข) 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แบบฟอร์มการสรุปผลวิเคราะห์ของสหกรณ์(SWOT) 

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในธุรกิจปั๊มน้ำมันสหกรณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 10  เมษายน 2558 ได้นำคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายสุชาติ  นพวรรณ)  เพื่อรับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย และเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย  จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ในด้านทุนดำเนินงานของสหกรณ์  เนื่องจากสหกรณ์มีความสามารถในการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์  และใช้ทุนของสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ  ส่งผลให้สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินสูง นับว่าเป็นจุดแข็งของสหกรณ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นทำให้สมาชิกนำเงินมาลงทุนโดยแทบจะไม่ได้พึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก  คลิกรายละเอียด
วันที่  9 เมษายน  2558  คณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์  กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน  จำนวน 12 คน  นำโดย ดร.เตี๋ยน  วันนะสุก  รองหัวหน้ากรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์, เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์  และคณะผู้แทนจากมูลนิธิ HANNS SEIDEL แห่งประเทศเยอรมัน  เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย ณ  สหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย จำกัด  คลิกรายละเอียด
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558  นายภานุพงค์  แสงคำ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  และ  นางกาญจนา  วิจารณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เวียงคุก  จำกัด  และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่งามเจริญ  จำกัด  เพื่อสำรวจกระบวนการ,ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดหนองคาย  และได้สอบถามปัญหาในการเลี้ยงและการจำหน่ายไข่ไก่ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้สหกรณ์มีการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้กับสหกรณ์ต่อไป  คลิกรายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 58  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดยสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ร่วมทำบุญใส่บาตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ   คลิกรายละเอียด
 

  ดูข่าวย้อนหลัง

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ประกาศ  เอกสารแนบท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

   


โทรศัพท์ : 090-9804328
E-mail :
kasem@cpd.go.th