สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
การจัดการความรู้(KM)
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"


ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์


ฝ่ายบริหารฯ เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายบริหารฯ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายบริหารฯ การจัดทำหนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คูปองเดลินิวส์

กพส. ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2558

ฝ่ายบริหารฯ ตัวอย่างป้าย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

ฝ่ายบริหารฯ Template หนังสือราชการ และฟอนต์ราชการ

ฝ่ายบริหารฯ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กบส. คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ (ข้าวนาปี) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Power Point) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ cps (แก้ไข) 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แบบฟอร์มการสรุปผลวิเคราะห์ของสหกรณ์(SWOT) 

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในธุรกิจปั๊มน้ำมันสหกรณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายจัดประชุมซักซ้อมการจัดงาน “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี 2558” ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และคณะครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 และ เขต 2 เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  และกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี 2558”  คลิกรายละเอียด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558  นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ร่วมเปิดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย  ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ OTOP หนองคาย ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย   โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  นายสุชาติ  นพวรรณ  เป็นประธานในเปิดงานฯ  ในครั้งนี้  ภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน  อาทิ  พืช ผักพื้นบ้าน  ผักปลอดสาร  ข้าวสาร  สินค้าแปรรูปจากชุมชนต่างๆ  กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าราคาถูก และกิจกรรมการประกวดร้องเพลง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี คลิกรายละเอียด

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558  นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เพื่อเตรียมจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  คลิกรายละเอียด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ต้นแบบ  ให้แก่ ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 3 สหกรณ์  คือ  สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย  จำกัด  สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ  จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย  จำกัด  โดยได้รับเกียรติจาก นายสาโรช  จินดาวณิชย์  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ คลิกรายละเอียด

  ดูข่าวย้อนหลัง

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ประกาศ  เอกสารแนบท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

   


โทรศัพท์ : 090-9804328
E-mail :
kasem@cpd.go.th