สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
การจัดการความรู้(KM)
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"


ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์


กพส. ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2558 New!!

ฝ่ายบริหารฯ ตัวอย่างป้าย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน New!!

ฝ่ายบริหารฯ Template หนังสือราชการ และฟอนต์ราชการ

ฝ่ายบริหารฯ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กบส. คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ (ข้าวนาปี) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Power Point) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ cps (แก้ไข) 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แบบฟอร์มการสรุปผลวิเคราะห์ของสหกรณ์(SWOT) 

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในธุรกิจปั๊มน้ำมันสหกรณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Action Plan 2558 
               [ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ณ 1 สค. 57]   [ข้อมูลสหกรณ์รายจังหวัด ณ 1 สค.57]
               Action Plan กจส.
               Action Plan กลุ่มตรวจการสหกรณ์
               Action Plan กพส.
               Action Plan กบส.
               แบบวิเคราะห์ Cps ประเด็นส่งเสริม 13 ข้อ
               แบบฟอร์ม Action Plan ปี 2558
               โครงการ Cps
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม  2558  นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์  ให้กับบุคลากรภาครัฐระดับตำบล  และผู้นำชุมชน  ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย  จำนวน 50 คน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  อุดมการณ์  หลักการ  วิธีการและคุณค่าของสหกรณ์  และการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ตามคู่มือการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์   คลิกรายละเอียด
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 นายอรุณ  ขอคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง คลิกรายละเอียด
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม  2558 นางกาญจนา  วิจารณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ร่วมพิธีเปิดงานสับปะรดจังหวัดหนองคาย  ซึ่งหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกันจัดงานดังกล่าว  ภายใต้งานฉลองอนุสารีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ปี 2558  โดยเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  นายสุชาติ  นพวรรณ  เป็นประธานในพิธีเปิดนี้  ในการจัดงานดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่  5 – 13 มีนาคม 2558 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  ให้ผู้ที่เยี่ยมชมได้ร่วมสนุกทุกวัน คลิกรายละเอียด

  ดูข่าวย้อนหลัง

   Video

     

    

 

ดูวิดีโอทั้งหมด

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ประกาศ  เอกสารแนบท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

   


โทรศัพท์ : 090-9804328
E-mail :
kasem@cpd.go.th