สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
การจัดการความรู้(KM)
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"


ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์


ฝ่ายบริหารฯ สารพันปัญหาค่าการศึกษาบุตร 

ฝ่ายบริหารฯ เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายบริหารฯ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายบริหารฯ การจัดทำหนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คูปองเดลินิวส์

กพส. ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2558

ฝ่ายบริหารฯ ตัวอย่างป้าย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

ฝ่ายบริหารฯ Template หนังสือราชการ และฟอนต์ราชการ

ฝ่ายบริหารฯ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กบส. คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ (ข้าวนาปี) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Power Point) 

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ cps (แก้ไข) 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แบบฟอร์มการสรุปผลวิเคราะห์ของสหกรณ์(SWOT) 

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในธุรกิจปั๊มน้ำมันสหกรณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภาพกิจกรรม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดย นายพูนลาภ รัตนาคณหุตานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 Iณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ บ้านว่านและบ้านท่ามะเฟือง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้นำระบบสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและสนับสนุนครัวเรือนให้เกิดการรวมกลุ่มให้สอดคล้องกับศักยภาพภูมิปัญญา  คลิกรายละเอียด
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายนพรัตน์ กุลวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ โดยยึดหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์เป็นหลัก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย คลิกรายละเอียด
วันที่ 6  สิงหาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  นำโดยนางกาญจนา  วิจารณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และนายอรุณ  ขอคำ  ผู้อำนวยการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยคณะชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับภาคเกษตรกร  ลงพื้นที่ตำบลนาทับไฮ  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  เพื่อนำข้อมูลข่าวสาร  ข้อเท็จจริงที่ต้องเผยแพร่ไปยังเกษตรกร/กลุ่ม/สหกรณ์ และพบปะพูดคุย สดับรับฟังปัญหาความเดือดร้อน  ปรับทุกข์  สร้างขวัญกำลังใจและรับฟังข้อคิดเห็นของเกษตรกร   คลิกรายละเอียด
วันที่  5  สิงหาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายโดยนายอรุณ  ขอคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (ชุด 6) รับผิดชอบในเขตอำเภอเฝ้าไร่และอำเภอรัตนวาปี  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยมีหน่วยราชการที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมวางแผน คือ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย  ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย  ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย   ศูนย์วิจัยยางหนองคาย  สำนักงานตลาดกลางยางพารา  เกษตรอำเภอรัตนวาปี  เกษตรอำเภอเฝ้าไร่  จำนวน 13 คน  คลิกรายละเอียด
วันที่  4  สิงหาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายนำโดยนายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย  จำกัด เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการประมวลข้อบกพร่อง  กำหนดแผนงาน  และแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทุกประเภท  รวมทั้งตรวจสอบ  ดูแล และติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนและแนวทางภายในระยะเวลา  ในการประชุมครั้งได้เชิญอัยการจังหวัดหนองคาย  มาให้คำปรึกษาในการประชุมครั้งนี้ด้วย  คลิกรายละเอียด  

  ดูข่าวย้อนหลัง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาเปิดซองสอบราคา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ประกาศ  เอกสารแนบท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

   


โทรศัพท์ : 090-9804328
E-mail :
kasem@cpd.go.th