สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  

@@@...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ....@@@...<< ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์>>

 

 


 

 

แบบรายงานแผนผลการปฏิบัติงาน cps (e-project)Update 10/04/57

PowerPoint ผู้ตรวจราชการกรมฯ

รายงานยอดสะสมการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 

การขยายระยะเวลาการเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57  

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (เอกสารดาวน์โหลด) 
       แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้กรณีให้สมาชิกกู้)
       แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้กรณีจัดหา และรวบรวม)
       แบบคำขอกู้สำหรับสหกรณ์
       หนังสือสัญญา กพส. (ทั่วไป) (ปรับปรุงแถว 64-65 เลือกแบบงวดชำระ) (แก้ไข 14 ส.ค. 55)
       สัญญาค้ำประกัน (แก้ไข 27 มี.ค. 55)
       ตารางคำนวณการวิเคราะห์ IRR MCR

ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
       คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
 
       คู่มือการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2 จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนวางแนวทางการดำเนินงาน การส่งเสริมการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมมุสิกะมาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย คลิกรายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้ออกหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ในงานโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนนาดีพิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย   คลิกรายละเอียด
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจาณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดโดยมติที่ประชุมอนุมัติเงินกู้ กพส. ให้แก่สหกรณ์ จำนวน 5 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557  คลิกรายละเอียด
เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2557 โดยนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนายอดิศร ธรา สหกรณ์จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ กรรมการและสมาชิกสหกรณ์ร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การมอบโล่เกียรติคุณ และกิจกรรมสังสรรค์ชาวสหกรณ์ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  คลิกรายละเอียด
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจาณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยมติที่ประชุมอนุมัติเงินกู้ กพส. ให้แก่สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง คือ1. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัวเงิน  จำกัด 2. สหกรณ์กองทุนสวนยางวังหลวง จำกัด 3. สหกรณ์กองทุนสวนยางโพนทอง จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557คลิกรายละเอียด 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยนายอรุณ ขอคำ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ นำนักเรียนโรงเรียนอาโอยาม่า ทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ไผ่งาม ของลุงประยงค์ ใจเป็น ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คลิกรายละเอียด

ดูข่าวย้อนหลัง

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล