สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........

นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติและออกให้บริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2554
ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ให้คำปรึกษาและส่งเสริม
งานสหกรณ์ พร้อมจัดนิทรรศการ นำโดยนายจีระณ์ ขวัญยืน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แทน
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทีมงานและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ให้บริการ มีประชาชน
ให้ความสนใจใช้บริการอย่างคับคั่ง

  
  
  
  

                                                                                                                         จีระณ์/ข่าว
                                                                                                                     พูนลาภ/ภาพ