สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ

จังหวัดหนองคาย  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด,  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด 
และองค์การบริหารส่วนตำบล    นำเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศและข้าวโพดหวานในเขตอำเภอเมือง , ท่าบ่อ ,
ศรีเชียงใหม่, บึงกาฬ  และบึงโขงหลง  จำนวน  100  คน  ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ไทยเข้มแข็ง  2555  ระหว่างวันที่  21 - 24  กันยายน  2553  ในด้านต่าง ๆ  อาทิ  ด้านการบริหารจัดการการผลิต
และการตลาด   ณ   บริษัทไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่   (1989)   จำกัด  (ผลิตสับปะรด)  ,  บริษัทกาญน์คอร์น  จำกัด
(ผลิตข้าวโพด), วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์  "ไพรทิพ"  (บล็อคโคลี่และกระเจี๊ยบอบแห้ง)  และวิสาหกิจชุมชน
ตำบลดอนตูม  (มะเขือเทศราชินี) ด้านประวัติศาสตร์  ศาสนา  วัฒนธรรม  และระบอบประชาธิปไตย  ณ  พระบรม
มหาราชวัง  วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพรรคภูมิใจไทย

  
 
  
   
  

 

  


 


 

 

 

 

สหกรณ์จังหวัดหนองคาย