สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ

จังหวัดหนองคาย  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด,  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด 
และองค์การบริหารส่วนตำบล    นำเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศและข้าวโพดหวานในเขตอำเภอเมือง , ท่าบ่อ ,
ศรีเชียงใหม่, บึงกาฬ  และบึงโขงหลง  จำนวน  100  คน  ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน
ไทยเข้มแข็ง  2555  ระหว่างวันที่  21 - 24  กันยายน  2553  ในด้านต่าง ๆ  อาทิ  ด้านการบริหารจัดการการผลิต
และการตลาด   ณ   บริษัทไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่   (1989)   จำกัด  (ผลิตสับปะรด)  ,  บริษัทกาญน์คอร์น  จำกัด
(ผลิตข้าวโพด), วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์  "ไพรทิพ"  (บล็อคโคลี่และกระเจี๊ยบอบแห้ง)  และวิสาหกิจชุมชน
ตำบลดอนตูม  (มะเขือเทศราชินี) ด้านประวัติศาสตร์  ศาสนา  วัฒนธรรม  และระบอบประชาธิปไตย  ณ  พระบรม
มหาราชวัง  วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพรรคภูมิใจไทย