สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........

จังหวัดหนองคาย  โดยนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดหนองคาย  ณ  โรงเรียนคำปะกั้ง  ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอโพนพิสัย  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2553 

ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ได้นำ
หน่วยบริการพร้อมนิทรรศการสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  มาร่วมดำเนินการในครั้งนี้  และได้รับความสนใจจาก
ประชาชนตลอดกิจกรรม