สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  

@@@...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ....@@@...<< ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์>>

 


ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์


กบส. คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ (ข้าวนาปี) New!!

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Power Point) New!!

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ cps (แก้ไข) New!!

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แบบฟอร์มการสรุปผลวิเคราะห์ของสหกรณ์(SWOT) 

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม ด่วนที่สุด!!

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในธุรกิจปั๊มน้ำมันสหกรณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Action Plan 2558 
               [ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ณ 1 สค. 57]   [ข้อมูลสหกรณ์รายจังหวัด ณ 1 สค.57]
               Action Plan กจส.
               Action Plan กลุ่มตรวจการสหกรณ์
               Action Plan กพส.
               Action Plan กบส.
               แบบวิเคราะห์ Cps ประเด็นส่งเสริม 13 ข้อ
               แบบฟอร์ม Action Plan ปี 2558
               โครงการ Cps
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 17  ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยนายอรุณ  ขอคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  จัดโครงการสร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านว่าน  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์มีกิจกรรมการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับกรรมการและระดับสมาชิก  คลิกรายละเอียด 
วันที่  15  ธันวาคม  2557   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  จัดโครงการเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินระบบสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  โดยมีนายพยอม  สวัสดี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  เป็นวิทยากรและร่วมเสวนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสวนาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินแบบยั่งยืน   มีสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายที่เข้าร่วมเสวนา  จำนวน  13 สหกรณ์ คลิกรายละเอียด 
วันเสาร์ที่  13  ธันวาคม  2557  นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  พร้อมคณะ  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย  จำกัด  พร้อมให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสหกรณ์  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย คลิกรายละเอียด 
วันศุกร์ที่  12  ธันวาคม  2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  จัดโครงการสร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  สหกรณ์การเกษตรสังคม  จำกัด  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  โดยนายอรุณ  ขอคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  คลิกรายละเอียด 
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม  2557 นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร  ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  โดยพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร  จำนวน  2  แห่ง   คลิกรายละเอียด 

  ดูข่าวย้อนหลัง

   Video

     

    

 

ดูวิดีโอทั้งหมด

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ประกาศ  เอกสารแนบท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

    


 


โทรศัพท์ : 090-9804328
E-mail :
kasem@cpd.go.th