สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  

@@@...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ....@@@...<< ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์>>

 


ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์


กบส. คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ (ข้าวนาปี) New!!

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Power Point) New!!

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ cps (แก้ไข) New!!

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แบบฟอร์มการสรุปผลวิเคราะห์ของสหกรณ์(SWOT) 

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม ด่วนที่สุด!!

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในธุรกิจปั๊มน้ำมันสหกรณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Action Plan 2558 
               [ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ณ 1 สค. 57]   [ข้อมูลสหกรณ์รายจังหวัด ณ 1 สค.57]
               Action Plan กจส.
               Action Plan กลุ่มตรวจการสหกรณ์
               Action Plan กพส.
               Action Plan กบส.
               แบบวิเคราะห์ Cps ประเด็นส่งเสริม 13 ข้อ
               แบบฟอร์ม Action Plan ปี 2558
               โครงการ Cps
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดยนางกาญจนา วิจารณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมงานเปิดตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดหนองคาย จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ณ บริเวณหลักศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนระหว่างอบจ.-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้  คลิกรายละเอียด
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  นางกาญจนา  วิจารณรงค์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  รักษาราชการสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ร่วมเป็นพยานบันทึกลงนามให้สัตยาบรรณ  ข้อปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในการหาเสียงสำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 37 ประจำปี 2558  เพื่อให้การดำเนินการจัดการสรรหาฯ เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ ยุติธรรม  และร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย  จำกัด  โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯในเรื่องการให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิก ให้สมาชิกตระหนักถึงหน้าที่ของตน  และส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินของสมาชิก คลิกรายละเอียด
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงโครงการฯ และติดตามผลการพิจารณาเงินกู้ของแต่ละโครงการฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้  คลิกรายละเอียด

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยนางสาวจารุวรรณ ค่าเอ่น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการตลาดนัดเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดชั้น 3 จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะขยายตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง โดยให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตมาจำหน่ายเป็นประจำแบบถาวร มุ่งเน้นให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค คลิกรายละเอียด

  ดูข่าวย้อนหลัง

   Video

     

    

 

ดูวิดีโอทั้งหมด

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ประกาศ  เอกสารแนบท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

    


 


 

 

 

 

สหกรณ์จังหวัดหนองคาย