สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  

@@@...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ....@@@...<< ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์>>

 


ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม ด่วนที่สุด!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Action Plan 2558 
               [ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ณ 1 สค. 57]   [ข้อมูลสหกรณ์รายจังหวัด ณ 1 สค.57]
               Action Plan กจส.
               Action Plan กลุ่มตรวจการสหกรณ์
               Action Plan กพส.
               Action Plan กบส.
               แบบวิเคราะห์ Cps ประเด็นส่งเสริม 13 ข้อ
               แบบฟอร์ม Action Plan ปี 2558
               โครงการ Cps
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม 2557  นางกาญจนา  วิจารณรงค์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  พร้อมคณะ  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด  ณ  ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  มีสมาชิกมาร่วมประชุมกว่า 4,000  คน   คลิกรายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน ณ วัดจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย  จำกัด  เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินในครั้งนี้  คลิกรายละเอียด 

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส โดยมีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ทำความสะอาดภายในห้องปฏิบัติงาน และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย คลิกรายละเอียด 
วันที่  13 – 14 ตุลาคม 2557   ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 58 (Action Plan ปี 58) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนการปฏิบัติงาน  และทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกันระหว่างกลุ่มงานต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนในการปฏิบัติงาน  มีการวางแผนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ครอบคลุมและสามารถให้บริการได้ครบถ้วนทั่วถึงทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตรงตามตัวชี้วัดและนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิกรายละเอียด 

วันที่ 9-10  ตุลาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองคายและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบระดับจังหวัดหนองคายแก่สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางและเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา พร้อมทั้งเชื่อมโยงสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นำไข่ไก่มาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสหกรณ์อีกทาง คลิกรายละเอียด

  ดูข่าวย้อนหลัง

   Video

     

    

 

ดูวิดีโอทั้งหมด

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ประกาศ  เอกสารแนบท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

    


 


 

 

 

 

สหกรณ์จังหวัดหนองคาย