สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
๏ปฟ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  

@@@...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับ....@@@...<< ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์>>

 


ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์


กบส. คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ (ข้าวนาปี) New!!

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Power Point) New!!

ฝ่ายบริหารฯ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ cps (แก้ไข) New!!

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แบบฟอร์มการสรุปผลวิเคราะห์ของสหกรณ์(SWOT) 

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม ด่วนที่สุด!!

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในธุรกิจปั๊มน้ำมันสหกรณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Action Plan 2558 
               [ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ณ 1 สค. 57]   [ข้อมูลสหกรณ์รายจังหวัด ณ 1 สค.57]
               Action Plan กจส.
               Action Plan กลุ่มตรวจการสหกรณ์
               Action Plan กพส.
               Action Plan กบส.
               แบบวิเคราะห์ Cps ประเด็นส่งเสริม 13 ข้อ
               แบบฟอร์ม Action Plan ปี 2558
               โครงการ Cps
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 28 มกราคม 2558  นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2558   ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  คลิกรายละเอียด

วันที่ 28 มกราคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  โดยมีบุคลากรสำนักงานฯ เข้าร่วมตรวจสุขภาพในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน คลิกรายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  โดยนายศุภกิจ  ช่างเรือ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางโพนทอง  จำกัด  จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนในเรื่องเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ซึ่งเป็นเงินกองทุนที่ทำให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น   คลิกรายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลนาทับไฮ  จำกัด  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการของสหกรณ์ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้รวบรวมยางวงเงิน 10,000 ล้านบาท    คลิกรายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  โดยนายอรุณ  ขอคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมจัดทำประชาคมเพื่อสำรวจศักยภาพและความต้องการของเกษตรกรในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองบาง  ตำบลวัดธาตุ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ซึ่งได้มีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดทำประชาคมในครั้งนี้  จำนวน 56 คน คลิกรายละเอียด

  ดูข่าวย้อนหลัง

   Video

     

    

 

ดูวิดีโอทั้งหมด

 

             ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ประกาศ  เอกสารแนบท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

    


 


โทรศัพท์ : 090-9804328
E-mail :
kasem@cpd.go.th