สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........

การประชุมข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

ครั้งที่  1/2553  วันที่   30  ตุลาคม  2552      เวลา  09.00  น.

  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

ผู้เข้าประชุม     56    คน

 

 

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

ลายมือชื่อ

1

นาย

อดิศร   ธรา

สหกรณ์จังหวัดหนองคาย

อต.

อดิศร   ธรา

2

นาย

พีระ     ลัคนากาล

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

พีระ     ลัคนากาล

3

นาง

กาญจนา  วิจารณรงค์

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

กาญจนา  วิจารณรงค์

4

นาย

นพรัตน์   กุลวงษ์

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

นพรัตน์   กุลวงษ์

5

น.ส.

ปิยากร    กองไกรกลาง

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

ปิยากร    กองไกรกลาง

6

นาย

จีระณ์    ขวัญยืน

นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการ

จีระณ์    ขวัญยืน

7

นาย

อภิชาติ    พันธศรี

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

อภิชาติ    พันธศรี

8

นาย

มงคล  สุโนภักดิ์

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

มงคล  สุโนภักดิ์

9

นาย

จำเนียร  ทุมไมล์

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

จำเนียร  ทุมไมล์

10

นาง

ละเอียด  แท่นทองชัย

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

ละเอียด  แท่นทองชัย

11

นาย

ปิติพงศ์    ธรรมวงศา

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

ปิติพงศ์    ธรรมวงศา

12

นาย

วัย     ม่วงใหม

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

วัย     ม่วงใหม

13

นาย

อรุณ    ขอคำ

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

อรุณ    ขอคำ

14

นาง

สุภัทรา  พาติกบุตร

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

สุภัทรา  พาติกบุตร

15

นาย

เสรี   แกล้วทนงค์

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อาวุโส

เสรี   แกล้วทนงค์

16

นาง

เสงี่ยม    จันทับ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

อาวุโส

เสงี่ยม    จันทับ

17

นาย

พูนลาภ  รัตนาคณหุตานนท์

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

พูนลาภ  รัตนาคณหุตานนท์

18

นาง

ณัฐนันท์  ศรีสมบัติ

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

ณัฐนันท์  ศรีสมบัติ

19

นาง

รวิภา     เพชรฤาชัย

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

รวิภา     เพชรฤาชัย

20

นาย

เสกสรรค์   ไตรทิพย์

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

เสกสรรค์   ไตรทิพย์

21

นาย

พงศ์สันต์  ขำปู่

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

พงศ์สันต์  ขำปู่

22

นาย

จิตณรงค์  ลอยลม

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

จิตณรงค์  ลอยลม

23

นาง

ศศมน  เงาะปก

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ชำนาญงาน

ศศมน   เงาะปก

24

นาย

วัชรินทร์     ขำคม

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ชำนาญงาน

วัชรินทร์     ขำคม

25

นาย

ปรีชา    พิลากุล

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ชำนาญงาน

ปรีชา    พิลากุล

26

นาง

กนกวรรณ  แก้วมุงคุณ

นักวิชาการสหกรณ์

ปฏิบัติการ

กนกวรรณ  แก้วมุงคุณ

27

น.ส.

สุมาลี  จันทร์ราช

นักวิชาการสหกรณ์

ปฏิบัติการ

สุมาลี  จันทร์ราช

28

น.ส.

อรวรรณ  ทิพย์เดชา

นักวิชาการสหกรณ์

ปฏิบัติการ

อรวรรณ  ทิพย์เดชา

 

 

 

 

 

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

ลายมือชื่อ

29

นาง

นัฎยงค์  ธรา

นักวิชาการสหกรณ์ 

 

นัฎยงค์  ธรา

30

น.ส.

สุภาภรณ์  บุญทัน

นักวิชาการสหกรณ์ 

 

สุภาภรณ์  บุญทัน

31

น.ส.

ฤทัยรัตน์  ธรรมยาฤทธิ์

นักวิชาการสหกรณ์ 

 

ฤทัยรัตน์  ธรรมยาฤทธิ์

32

นาง

โสญรา    ขำปู่

นักวิชาการสหกรณ์ 

 

โสญรา    ขำปู่

33

น.ส.

วณีย์  ชานุบาล

นักวิชาการสหกรณ์

 

วณีย์  ชานุบาล

34

น.ส.

เกษร    สกุลทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

เกษร    สกุลทอง

35

นาง

ภัทรวรรณ  อินทิสาร

นักวิชาการสหกรณ์

 

ภัทรวรรณ  อินทิสาร

36

นาง

รัชนก    จินตนานันท์

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

รัชนก    จินตนานันท์

37

น.ส.

จีรโชติ   นิเวศน์

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 

จีรโชติ   นิเวศน์

38

น.ส.

ราตรี   ศรีบัวบาล

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 

ราตรี  ศรีบัวบาล

39

นาย

ภูวเดช   ตาลชุม

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ภูวเดช   ตาลชุม

40

น.ส.

เสาวลักษณ์   มีธรรม

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

เสาวลักษณ์   มีธรรม

41

น.ส.

เหมือนใจ    อินทะขีณี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

เหมือนใจ    อินทะขีณี

42

น.ส.

 ไพวรรณ์  พรมมานันท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 ไพวรรณ์  พรมมานันท์

43

นาย

นิรันดร์    เดชสุทธิ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นิรันดร์    เดชสุทธิ์

44

นาย

ประสาท  โหยงโสภา

พนักงานขับรถยนต์

 

ประสาท  โหยงโสภา

45

นาย

สุรชัย   นิเวศน์

พนักงานขับรถยนต์

 

สุรชัย  นิเวศน์

46

นาง

วารุณี  กุลวงษ์

พนักงานขับรถยนต์

 

วารุณี  กุลวงษ์

47

นาย

บุญไล  สุขเสน

พนักงานขับรถยนต์

 

บุญไล  สุขเสน

48

นาย

วีระ  เสมอสมัย

พนักงานขับรถยนต์

 

วีระ  เสมอสมัย

49

นาย

ประยุน  ปุนนา

พนักงานขับรถยนต์

 

ประยุน  ปุนนา

50

นาย

พชร  ธรา

พนักงานขับรถยนต์

 

พชร  ธรา

51

นาย

วิสิษฐ์  ไตรยางค์

พนักงานขับรถยนต์

 

วิสิษฐ์  ไตรยางค์

52

นาง

จรรยาภรณ์  รัตนาคณหุตานนท์

พนักงานพิมพ์ดีด  ชั้น 3

 

จรรยาภรณ์  รัตนาคณหุตานนท์

53

นาย

จิณณ์  ผาละนัด

พนักงานพิมพ์ดีด  ชั้น 1

 

จิณณ์  ผาละนัด

54

นาย

โรเดอเวคมาเซปป้า  เฮอร์มเซ่น

พนักงานพิมพ์ดีด  ชั้น  1

 

โรเดอเวคมาเซปป้า  เฮอร์มเซ่น

55

นาย

วันชัย  โสดา

พนักงานบริการอัดสำเนา

 

วันชัย  โสดา

56

นาย

ประยงค์  กุลลา

พนักงานเก็บเอกสาร

 

ประยงค์  กุลลา

 

ผู้ไม่เข้าประชุม   1   คน

 

 

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

สาเหตุ

1

นาย

สุรศักดิ์  สุวรรณใจ

นักวิชาการสหกรณ์

ชำนาญการ

ไปราชการ

 

 

 

 

 

 

 เริ่มประชุมเวลา  09.20 .

                                นายอดิศร   ธรา  ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ประธานฯ  แนะนำข้าราชการใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  จำนวน  3 คน  คือ  นางกนกวรรณ 
แก้วมุงคุณ  นางสาวสุมาลี  จันทร์ราช  และนางสาวอรวรรณ  ทิพย์เดชา 

นายพูนศักดิ์  สุขมี  เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ  7  จังหวัดขอนแก่น  ได้ขอเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2553  ตามโครงการ 
“การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
”  และคัดเลือกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ  โดยที่ประชุมรับทราบและคัดเลือก 
สกก.นิคมฯ โพนพิสัย  จำกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว                

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.       การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย  (วันที่  29  ตุลาคม  2552)

1)      นายคมสัน  เอกชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายคนใหม่ แนะนำตัวเองและแจ้งนโยบายให้ที่
ประชุมทราบ นโยบายเรื่องอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณไม่เกิน  50  ล้านบาท  มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
การจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณไม่เกิน  10  ล้านบาท  มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้ว่าฯ  เน้นโยบายของรัฐ
ในเรื่องการป้องกันยาเสพติด ควบคุมการจำหน่ายสุราและบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า  18  ปี  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ทุกข์สุขของประชาชน  งานในหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีแผนงานและผลงานตามตัวชี้วัด  งานปกติของแต่ละ
หน่วยงานผู้ว่าฯ  จะไม่ยุ่งเกี่ยว  ยกเว้นมีเรื่องร้องเรียนถึงผู้ว่าฯ

2)      แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่และย้ายไปที่อื่น

Ø    นายสาโรช  แสงอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหนองคาย  ดูแลหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

Ø    นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  ผอ.สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย  กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

Ø    พันเอกสนิท  สนิทพงศ์พันธ์  สัสดีจังหวัดนครพนม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งสัสดี
จังหวัดหนองคาย

Ø    นางสาวสุรภา  กสานติกุล  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ  สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย

Ø    นางอัมพร    พินะสา  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย  เขต  3  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  3

Ø    น.อ. สมประสงค์  วิศลดิลกพันธ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง  เขตหนองคาย

Ø    นายกอบเกียรติ  กาญจนะ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 Ø    นายศุภกิจ    ริยะการ  สรรพากรพื้นที่หนองคาย  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สรรพากร
พื้นที่ขอนแก่น

3)      โครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็ง  วันที่  26  พฤศจิกายน  2552    บริเวณศาลากลางจังหวัด
หนองคาย  เวลา 18.00 น.  ข้าราชการให้ไปร่วมกิจกรรมทุกคน  การแต่งกายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

4)      โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  จังหวัดหนองคาย  กำหนด
ในวันที่  16  พฤศจิกายน  2552    บ้านดงมดแดง  ม.10  ต.โพนแพง  อ.รัตนวาปี

5)      การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดหนองคาย 

ภาพรวมจังหวัดหนองคายเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับ 7  ของประเทศ  คิดเป็นร้อยละ  97.69% 
ของงบประมาณฃที่ได้รับจัดสรร          

6)      การเตรียมการแข่งขันซีเกมส์  ครั้งที่  25  “เวียงจันทน์เกมส์”  จังหวัดหนองคายจะจัดแสดงสินค้า
 
OTOP  และสินค้าพื้นเมือง    สถานที่ข้างศาลาเจ้าพ่อหลักเมือง  และโครงการหนองคายกินดี  อยู่ดี  MICT  เปิดประตูสู่
อินโดจีน  ในวันที่  7
– 10  ธันวาคม  2552  บริเวณหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  มีการแสดง
คอนเสิร์ตและจำหน่ายอาหารราคาถูก

7)      การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  จังหวัดหนองคายมีผู้เสียชีวิตแล้ว  3  คน 

2.       การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง  ที่จังหวัดจันทบุรี 
ระหว่างวันที่  19
– 22 ตุลาคม  2552  โดยนายฉกรรจ์  แสงรักษาวงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้แจ้งยุทธศาสตร์ของ
ท่านอธิบดี    คือ   ให้สถาบันเกษตรกรมีศักดิ์ศรี   ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ให้สมาชิก
มีความศรัทธาและเชื่อมั่นระบบสหกรณ์  การดูแลสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แล้ว 
ควรจะดูแล  1  คน  ต่อ  10  สหกรณ์ 
KPI  ของกรมฯ  ปี  52  ได้คะแนน  4.59  ปีต่อไปต้องทำให้ได้คะแนนถึง  4.7 
ผลงานต้องได้ตามแผนงานที่กำหนด  หากผลงานที่ส่งให้กรมฯ  ไม่ได้ตามแผนงานจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในงวดถัดไป เรื่องสมาชิกสมทบ  จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  ให้ถือใช้ตามระเบียบเดิม  และให้รอ
คำวินิจฉัยจากกรมฯ  ต่อไป  เรื่องเงินน้ำท่วม เงินชดเชยดอกเบี้ยให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว  เรื่องการบริหาร
โครงสร้างใหม่ให้มีประสิทธิภาพ  จะมีการจัดอบรมสหกรณ์อำเภอให้มีความเข้มแข็งในเรื่องการส่งเสริมสหกรณ์
ต่อไป

นายจีระณ์  ขวัญยืน  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เพิ่มเติม

สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ได้แจ้งถึงภารกิจและแผนงานปี 53  ของสำนักฯ  ประกอบด้วย  5 
แผนงาน  19  กิจกรรม  รายละเอียดของแผนงานจะสำเนาเอกสารมอบให้กลุ่มงาน กพส.  ต่อไป

สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์  แจ้งภารกิจและแผนงานปี 53  ประกอบด้วย  5 
โครงการหลักคือ  โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรให้แก่สถาบันเกษตรกร  โครงการรวบรวมกุ้งด้วยระบบ 
contact  farming  โครงการส่งเสริมการให้
บริการเครื่องจักรกลของกลุ่มเกษตรกร  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

ภารกิจและแผนงานปี  53  ของสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ประกอบด้วย  การพัฒนาสหกรณ์
เน้นเรื่องมาตรฐานสหกรณ์  การดำเนินงานของสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จ  ในเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เป็นหลัก
ในการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน  เป้าหมาย  20
%  ภายใน 5  ปี  (ปี 53 – 57)  การกำหนด  KM  เพื่อนำมาพัฒนา
สหกรณ์
ให้เข้าสู่มาตรฐาน  การจัดประกวดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น  ปี  53  รายละเอียดจะสำเนาเอกสารมอบ
กลุ่มจัดตั้งฯ  ต่อไป

ภารกิจของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย     เป็นสำนักที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งที่เกี่ยวข้องและ
 ไม่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  ข้อหารือของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  โดยกรมฯ  ได้จัดทำระเบียบเพื่อให้ถือ
ปฏิบัติด้วยแล้ว

ภารกิจของสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  โครงการต่าง ๆ  ของศูนย์ถ่ายทอดฯ  ที่  1 – 20 
ในภาพรวมมีวัตถุประสงค์ประเมินพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์  ตามโครงสร้าง
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเน้นการจัด
ฝึกอบรมในปี  53  คือ  อบรมข้าราชการใหม่  ใช้เวลาประมาณ  1  เดือน  นอกจากนี้เรื่องงบประมาณการศึกษา
ดูงานของนักเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ  ยังมีงบประมาณน้อย  ขอให้กองแผนงานและกองคลังพิจารณา
เพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ด้วย

3.       การจัดสรรคอมพิวเตอร์  มีชุดเครื่องคอมพิวเตอร์จัดสรรให้ทั้งหมด  11  ชุด  สหกรณ์อำเภอ
  17  อำเภอ  สละสิทธิ์  6  อำเภอ คือ  อ.เมือง  อ.สระใคร  อ.โพธิ์ตาก  อ.พรเจริญ  อ.เซกา  และ  อ.ท่าบ่อ

4.       เรื่องแผนงาน/ผลงาน 

ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ปี 52  ได้ลำดับที่ 45(ปีที่แล้ว
ได้ลำดับที่ 54)  แต่เป็นลำดับสุดท้ายของเขต  10  ส่วนที่ทำให้คะแนนตก  คือเรื่องทะเบียนคุม  ในปี  53 
จึงขอให้คณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ประชุมหารือแก้ไขปัญหาต่อไป  สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานขอให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานและทันตามกำหนดให้มากขึ้นด้วย

5.       การเข้ามาปฏิบัติราชการที่จังหวัดของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  โดยหาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์อำเภอจะเข้ามาราชการในจังหวัด  ขอให้เข้าพบสหกรณ์
จังหวัดด้วย  และให้  ฝบท.  เตรียมสมุดลงชื่อและแจ้งเรื่องที่เข้ามาราชการด้วย

                                มติ  ที่ประชุมรับทราบ

               

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

                                ได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
http://webhost.cpd.go.th/nongkhai  เพื่อพิจารณาความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุม
  หากประสงค์จะแก้ไขตรงส่วนใด  ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

                                มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1.  แบบประเมินความคาดหวังฯ  ของกรมฯ  ส่งยังไม่ครบ  หากสหกรณ์อำเภอใด
ยังไม่ส่งขอให้เร่งดำเนินการด้วย

                                มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  พิจารณา  และถือปฏิบัติ

4.1    ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายจีระณ์   ขวัญยืน  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  แจ้งเรื่องตามวาระดังนี้

 

4.1.1           วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ส่งนักศึกษาฝึกงาน

                                                วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ส่งนักศึกษาฝึกงานในระดับชั้น  ปวส. 1  แผนก
วิชาชีพบัญชี  ระหว่างวันที่ 12   ตุลาคม   2552  ถึงวันที่   5   กุมภาพันธ์   2553   จำนวน  3  คน  คือ  นางสาว
สุดารัตน์    ยุนิลา    นางสาวเพ็ญนภา    ศรีสุโย  และนางสาวจุฬาลักษณ์    พันโส

4.1.2           ผลการสัมมนาตามโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้
สถาวการณ์เปลี่ยนแปลง

                                    แจ้งแล้วในวาระที่  1

4.1.3           แจ้งประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  พ.ศ.  2552

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน  แจ้งบุคลากรในสังกัด
ทุกคนให้ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวข้างต้น  และให้ปิดประกาศในสถานที่ซึ่งบุคลากร
ของกรมฯ  และผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงได้สะดวกและเห็นได้อย่างชัดเจน  รายละเอียดจะสำเนา
เอกสารให้ต่อไป

4.1.4  การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน  พ.ศ.  2552

กองการเจ้าหน้าที่  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1011/ว21 ลงวันที่  15
  กันยายน  2552  เรื่อง  การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
  พ.ศ.  2551  มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ  นอกจากนี้สามารถเปิดดูได้ที่ 
website  กรมฯ 
(
http://www.cpd.go.th)  ราาายละเอียดจะสำเนาเอกสารให้ต่อไป

4.1.5  การติดตั้ง  ADSL  ให้กับสำนักงานสหกรณ์อำเภอ

ศูนย์สารสนเทศ  แจ้งยกเลิกอีเมล์เรื่อง  การชะลอการติดตั้ง  ADSL  ให้กับสหกรณ์อำเภอ 
เนื่องจากเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของศูนย์สารสนเทศ  ดังนั้น  การติดตั้ง 
ADSL  ให้กับสหกรณ์อำเภอ
จึงดำเนินการต่อไปได้  และขอให้สหกรณ์อำเภอจัดหาสถานที่ในการติดตั้งและรอการประสานงานจาก
เจ้าหน้าที่ 
TOT  ต่อไป

4.1.6  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  (คพร.)  3  เรื่อง

กองการเจ้าหน้าที่  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1008.5/47  ลงวันที่  15 กันยายน 
2552  แจ้งตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  จำนวน  3  เรื่อง 

1.  เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2552

2.  เรื่อง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2552

3.  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2552  และคู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

                                รายละเอียดจะสำเนาเอกสารให้ต่อไป

4.1.7   คู่มือการให้บริการของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้จัดทำคู่มือการให้บริการของบุคลากร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และจัดส่ง
มาให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด   เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
มีความ     พึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าประทับใจแก่ผู้มารับบริการ

 4.1.8           โรงพยาบาลหนองคาย  แจ้งเรื่อง

1.       ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  17  พ.ศ.  2552  ให้โรงพยาบาลหนองคาย
  เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่  100
%  ไม่มีเขตสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  2,000.-บาท

2.       ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  โรงพยาบาลหนองคาย  ขอเรียนเชิญ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  2553  ทั้งนี้การเข้ารับการตรวจสุขภาพ  ยังไม่ต้อง
ชำระค่าบริการแต่อย่างใด  และโรงพยาบาลหนองคายขอรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ
และจะเรียกเก็บค่าบริการในภายหลัง  สำหรับหน่วยงานใดที่มีผู้แจ้งความประสงค์จะตรวจสุขภาพตั้งแต่  20 ราย
ขึ้นไป  แจ้งยืนยันเป็นหนังสือราชการ  โรงพยาบาลยินดีจะให้บริการ    ที่ตั้งของหน่วยงานนั้น  และจะกำหนด
วันนัดหมายให้บริการต่อไป

4.1.9           สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จำกัด

1.       แจ้งการชำระเงินให้กับสหกรณ์ผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เพื่ออำนวย
ความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก  โดยสมาชิกจะต้องใช้แบบใบแจ้งการชำระเงินแล้วนำไป
ชำระเงินที่เคาน์เตอร์  ธ.กรุงไทยได้ทุกสาขา  ค่าธรรมเนียมรายการละ  15  บาท

2.       การให้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษผ่านเครือข่าย  A.T.M.  กรุงไทย 
โดยสหกรณ์ฯ  เพิ่มช่องทางการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษผ่านเครือข่าย 
A.T.M.  กรุงไทยทั่วราชอาณาจักร 
ค่าธรรมเนียมในเขต  กทม.และปริมณฑล  ครั้งละ  10  บาท  นอกเขตครั้งละ  15  บาท

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

 

4.2  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นายอรุณ  ขอคำ  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  แจ้งเรื่องตามวาระดังนี้

4.2.1     เรื่อง  มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (ทั่วประเทศ)  ประจำปี  2552  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด  7,573 
แห่ง  นำมาจัดมาตรฐาน  5,908 แห่ง  ไม่นำมาจัดมาตรฐาน  1,605  แห่ง  ผ่านมาตรฐาน  3,734  แห่ง  ไม่ผ่าน
มาตรฐาน  2,174 แห่ง  สรุ
ปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี  2552  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด    11 9  แห่ง   นำมาจัดมาตรฐาน  91  แห่ง  ไม่นำมาจัดมาตรฐาน  28  แห่ง  ผ่านมาตรฐาน
  69  แห่ง  ไม่ผ่านมาตรฐาน  22 แห่ง

สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประจำปี  2552  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด  ฃ72  กลุ่ม  นำมาจัดมาตรฐาน  36  กลุ่ม  ไม่นำมาจัดมาตรฐาน  36  กลุ่ม  ผ่าน
มาตรฐาน  30  กลุ่มไม่ผ่านมาตรฐาน  6  กลุ่ม

4.2.2           เรื่อง  จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย

สหกรณ์ทั้งหมด 107  แห่ง  ดำเนินงาน  90  แห่ง  จัดตั้งใหม่ไม่ถึง  2  ปี  4  แห่ง 
หยุดดำเนินการ/ไม่ดำเนินธุรกิจ   13  แห่ง     กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด  62  แห่ง  ดำเนินงาน  44  แห่ง  หยุดดำเนิน
กิจการ/ ไม่ดำเนินธุรกิจ  18  แห่ง   

 4.2.3      เรื่อง  รายงานการชำระบัญชี

                                            สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี  จำนวน  13  แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  จำนวน  20 
แห่ง  รายละเอียดพร้อมชื่อผู้ชำระบัญชีปรากฏตาม 
Power  point  ที่นำเสนอให้ที่ประชุมทราบแล้ว 

4.2.4     เรื่อง  การประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น  ประจำปี  2553

                                            การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น  ประจำปี  2553  ระดับจังหวัด 
สำนักงานสหกรณ์จัดทำประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ  ระดับภาคเขตฯ  ทำโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ 
กรมฯ  ทำโล่รางวัล

                                            สำหรับประเภทการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น  รวมถึงเกณฑ์การให้
คะแนนได้เสนอที่ประชุมตาม 
Power  point  ให้ทราบแล้ว

4.2.5     แผนปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

                                            -  ได้รับเงินงบประมาณการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเกษตรกรผู้ปลูก   
มะเขือเทศ และข้าวโพดฝักอ่อน  รวมทั้งหมด 200 คน

                                                 มะเขือเทศ :  อ.บึงโขงหลง  20  คน  อ.ท่าบ่อ  20  คน  อ.บึงกาฬ  40  คน 

อ.ศรีเชียงใหม่  20  คน  อ.เมือง  40  คน   อ.โพนพิสัย  20 คน  รวม  160  คน

                                                ข้าวโพดฝักอ่อน :  อ.เมือง  20  คน  อ.โพนพิสัย  20  คน  รวม  40  คน

                                                -  เงินงบประมาณ 640,000.- บาท

                                            มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

4.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

นายพีระ  ลัคนากาล   ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  แจ้งเรื่องตามวาระดังนี้

4.3.1     โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน ผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                                ตัวชี้วัด :  สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย
ตามโครงการฯ  ไม่น้อยกว่า  80
%  งบเงินอุดหนุนฯ  จำนวน  9,530,400.-บาท  โดยโอนเงินให้จังหวัด
เป็นรายไตรมาส  ส่วนกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ  กรมฯ  จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  จึงขอให้สหกรณ์อำเภอ
ตรวจสอบสหกรณ์ที่เข้าโครงการฯ ในเรื่อง  แผ่นการ์ดลูกหนี้รายตัว  เอกสารหลักฐานที่สหกรณ์ขอเบิก
เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย 3
%  หนังสือสหกรณ์  สำเนาใบเสร็จ  สำเนารายงานประชุมคณะกรรมการ 
แบบรายงานสรุปการขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย  เอกสารหลักฐานที่สหกรณ์เบิกจ่ายให้สมาชิกสหกรณ์
ทำกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ  และหนังสือจากสหกรณ์ถึงสหกรณ์จังหวัดหนองคายด้วย

4.3.2      เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

                                                ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ได้รับอนุมัติวงเงิน  12.8  ล้านบาท  (จำนวน  29 
สหกรณ์)  ได้ทำคำขอไป  3  วัตถุประสงค์  คือ  เป็นทุนให้สมาชิกสหกรณ์กู้   เป็นทุนจัดหาสินค้าแก่
สหกรณ์   เป็นทุนรวบรวมผลผลิต

                                                การเร่งรัดหนี้ปกติ  17  สหกรณ์  (17  สัญญา)  เงิน  14.65  ล้านบาท 
หนี้โครงการพิเศษฯ  1  สหกรณ์ (1 สัญญา) เงิน 1 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 1
%  ต่อปี  ระยะเวลาให้กู้
หมุนเวียนต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี( 2552-2554) 

                                4.3.3           โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
แก่สถาบันเกษตรกร

                                ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ได้รับอนุมัติวงเงิน  18,792,500.-บาท  กรณี
ปลอดดอกเบี้ย  หากชำระภายใน  1  ปี คิดดอกเบี้ยร้อยละ  1  ต่อปี  กรณีผิดสัญญาคิดค่าปรับร้อยละ  3 
ต่อปี  การเร่งรัดหนี้ปกติ  สหกรณ์  36  แห่ง  เงิน  13.105  ล้าน  กลุ่มเกษตรกร  18  แห่ง  เงิน  5.18
ล้านบาท  รวมเงิน  18.285  ล้านบาท

4.3.4           โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร

                ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ได้รับอนุมัติวงเงิน  3.48  ล้านบาท  โครงการสิ้นสุด  30
กันยายน 2553  ชั้นลูกหนี้ชั้น 1  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  1  ต่อปี  ลูกหนี้ชั้น 2  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  2 
ต่อปี  ลูกหนี้ชั้น 3  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3  ต่อปี

                                การเร่งรัดหนี้ปกติกลุ่มเกษตรกร  5  แห่ง  เงิน  1.510  ล้านบาท  อนุมัติเงินกู้  3  กลุ่ม 
เป็นเงิน  1.5  ล้านบาท วงเงินคงเหลือ  0.47  ล้านบาท

4.3.5  การส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์   

                                ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2546 –
2551  จำนวน  30  แห่ง  แผนปฏิบัติงานคือ  ทบทวน  ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ที่ครบกำหนดหรือปฏิบัติ
ไม่ได้     การนำแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  การจัดโครงการสัมมนาเพื่อเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2546
– 2551  การฝึกอบรมข้าราชการจังหวัดและอำเภอ  5  รุ่น 

                                4.3.6  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เพื่อนำไปสู่เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ์  (
CQA)

                                การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์   2  สหกรณ์  การยกระดับชั้นการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์  จากพอใช้เป็นดีถึงดีมาก  จำนวน  3  แห่ง  ตัวชี้วัดที่  2.2  ของกลุ่ม
ภารกิจ  การยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์จากพอใช้เป็นดีถึงดีมากให้ได้
ร้อยละ  60   การส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณธรรม  ระดับชั้นการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ดีถึงดีมาก  จำนวน  23  แห่ง  ปีที่แล้วทำ 
MOU  ได้  15  แห่ง  สหกรณ์ที่ทำ  MOU  เมื่อปี
  2552  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลตั้งแต่  70  คะแนนขึ้นไปให้ผ่าน  70
%  ของสหกรณ์ที่ทำ 
MOU    

                                4.3.7  อุทกภัยปี  2551    มีจำนวน  8  แห่ง

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นางกาญจนา  วิจารณรงค์  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  แจ้งเรื่องตาม
วาระดังนี้

4.4.1  การรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์  ปี  2553

        ขอให้สหกรณ์อำเภอทำสรุปผลรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรส่งให้กลุ่มงานฯ    เช่นเดิม  โดยเก็บข้อมูลจากงบทดลอง  แต่ไม่ต้องส่งงบทดลอง
มาให้ทางจังหวัด  ภายในทุกวันที่  5  ของเดือน

4.4.2  การส่งเสริมกิจกรรมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ

        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  แจ้งให้สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสำรวจว่า  สหกรณ์ใดมีการดำเนินกิจกรรมการออมในโรงเรียน  ซึ่งชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ จะมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
หนองคายได้คัดเลือกโรงเรียนศรีวิไลวิทยาเข้าร่วมโครงการ  และได้ประสาน
 ไปยังโรงเรียน
ศรีวิไลวิทยาเรียบร้อยแล้ว  สำหรับการจัดกิจกรรมกำหนดในวันที่  2  พฤศจิกายน  2552  ตั้งแต่
เวลา  13.00
– 16.00 น.

4.4.3  โครงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะเขือเทศโรงงานภายใต้การแบ่งเขต
พื้นที่ตามความเหมาะสม (
Zoning)

จากการเข้าร่วมประชุมการจัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  แบ่งเป็นยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดประกอบด้วย  จังหวัดหนองคาย  อุดรธานี  หนองบัวลำภู  และเลย  เน้น  3  ยุทธศาสตร์
  คือ  การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน / ยกระดับการผลิตสินค้าทางการเกษตร / การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   ยุทธศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย  คือ  การสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน  ชุมชนและสังคม / การสร้างมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้า
ทางการเกษตร / การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / การส่งเสริมการค้า  การลงทุน
และการท่องเที่ยว / การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน / การพัฒนาการให้บริการ

                ยุทธศาสตร์ของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายคือ  ยุทธศาสตร์แผนงาน
ลดความยากจนของประชาชน / การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน /
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร / การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

                                หน่วยงานจะต้องคิดแผนงาน / โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
  ที่กล่าวมา  เพื่อของบประมาณการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ  ในปี 53  จังหวัด
หนองคายได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  2,520,000.-บาท  ในเรื่องแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตการเกษตร  เพื่อการบริโภคและอุสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด  จังหวัดหนองคาย
จึงได้เลือกดำเนินการโครงการการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะเขือเทศโรงงานภายใต้การแบ่ง
เขตพื้นที่ตามความเหมาะสม  (
Zoning)  โครงการดังกล่าวมีสำนักงานเศรษฐกิจทางการผลิต 
เป็นประธาน  และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เป็นคณะทำงานร่วมด้วย
  พืชเศรษฐกิจ
ที่คัดเลือกเข้าโครงการคือ  มะเขือเทศ  ดำเนินการในเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ  160  ราย  และ
ข้าวโพดหวาน  ดำเนินการในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน  40  ราย  ซึ่งงบประมาณในส่วน
ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรรให้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 
695,000.-บาท  โดยจะต้องวางแผนงานได้ได้ตามกลยุทธ์การส่งเสริมและวางแผนการตลาด
อย่างมีระบบและกลยุทธ์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการตลาด  และ
ขอให้สหกรณ์อำเภอวางแผนงาน / โครงการ  ตรวจสอบพื้นที่การปลูกมะเขือเทศและ
ข้าวโพดหวานที่เขตรับผิดชอบเพื่อเสนอเข้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดไว้ด้วย

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

 

 4.5  วาระข้อเสนอแนะของสหกรณ์อำเภอ

                                1.  สหกรณ์อำเภอศรีเชียงใหม่  (นายเสรี  แกล้วทนงค์  เจ้าพนักงานส่งเสริม
สหกรณ์อาวุโส)  แจ้งว่าหากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะส่งหนังสือถึงสหกรณ์  ขอให้ส่ง
สำเนาหนังสือถึงสหกรณ์อำเภอให้รับทราบด้วย

                                2.  สหกรณ์อำเภอรัตนวาปี  (นาจำเนียร  ทุมไมล์  นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ)  แจ้งว่ายังไม่ได้เข้าแนะนำตัวต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จำนวน  3  แห่ง  ได้

เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินและร่วมงานวันปิยมหาราชร่วมกับนายอำเภอรัตนวาปี 

                                3.  สหกรณ์อำเภอท่าบ่อ  (นายปิติพงศ์  ธรรมวงศา  นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ)  แจ้งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมกลุ่ม  สกก.ท่าบ่อ  จำกัด 
มีข้อสังเกตคือ  มีตัวแทนผู้จำหน่ายปุ๋ยมาเสนอจำหน่ายปุ๋ย
ให้กับสหกรณ์  สหกรณ์อำเภอ
ได้แนะนำให้สหกรณ์ตรวจสอบประวัติตัวแทนจำหน่าย  บริษัทปุ๋ย  คุณภาพปุ๋ย  และ
สำรวจความต้องการของสมาชิกก่อนแล้วจึงตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่

                                เข้าร่วมประชุมกับ  สผน.บ้านโพนสา  จำกัด  ปรากฏว่ามีสมาชิก
ขอลาออก  156  คน  เหลือสมาชิก  25   คน  สหกรณ์ดำเนินธุรกิจให้บริการสูบน้ำ
เพียงอย่างเดียว  มีเงินทุนประมาณ  80,000.-บาท  สหกรณ์ประสงค์จะเปลี่ยนมาดำเนิน
ธุรกิจซื้อ  ธุรกิจขาย  และธุรกิจสินเชื่อ  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนหน้านี้

                                กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านว่าน  จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกจำนวน  7  ราย   
ละ  ประมาณ  15,000.-บาท  ตรวจสอบแล้วไม่พบสัญญากู้เงิน  พบแต่การลงลายมือชื่อ
ไว้เท่านั้น  สหกรณ์อำเภอจะดำเนินการเร่งรัดให้สหกรณ์ทำสัญญากู้เงินและกำหนด
ระเบียบให้ถือใช้ต่อไป

                                4.  สหกรณ์อำเภอเฝ้าไร่  (นายจิตณรงค์  ลอยลม  นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ)  แจ้งว่าอำเภอเฝ้าไร่จะทำการเปิดหอประชุมหลังใหม่  ในวันที่  2  พฤศจิกายน
  2552  เวลา  09.30 น.  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องการดำเนินงานกิจกรรม 5

 

ที่ประชุมมีมติปฏิบัติกิจกรรม  5 ส  ประจำเดือนตุลาคม  2552  ในวันที่
  20  พฤศจิกายน  2552

                                มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ

 

                                -  ไมมี  -

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

 

 

                                                                                                                                                       เลิกประชุมเวลา  13.20  .

               

(ลงชื่อ)   เหมือนใจ   อินทะขีณี  ผู้จดบันทึกรายงาน

                                                                                                                         (น.ส.เหมือนใจ  อินทะขีณี)

                                                                                                                                เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

(ลงชื่อ)         จีระณ์  ขวัญยืน             ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                 (นายจีระณ์   ขวัญยืน)

        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ