สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนภูมิยุทธศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่
แผนงาน งบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
รายงานประจำปี
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุมเขตฯ 10 จ.หนองคาย
หนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
swot สหกรณ์
การจัดการความรู้(KM)
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
ประวัติการตั้ง จ.บึงกาฬ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ฐานข้อมูล/สารสนเทศสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและงบการเงินสหกรณ์
ข้อมูลและงบการเงินกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สมัครสอบงานราชการ
ดูทีวีช่อง 3
ดูทีวีช่อง 5
ดูทีวีช่อง 7
ดูทีวีช่อง 9
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

Link เว็บไซต์
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย
สนง.สภาเกษตรกร จ.หนองคาย

เกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
  

 

 

ชื่อ   นายสมบัติ   เมฆทรงกลด    วัน/เดือน/ปีเกิด     22  มกราคม  2502
ภูมิลำเนา   
จังหวัดพิจิตร

 

* ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนอำนวยศิลป์
* ระดับปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเกษตร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* ระดับปริญญาโท  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  


* ปี 2525 - 2533  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และสหกรณ์อำเภอในจังหวัด
                นราธิวาส
* ปี 2533 - 2552  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  สังกัดกองสหกรณ์พาณิชย์
                และธนกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
* ปี 2552 - 2553 ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดยโสธร
* ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  : ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)
โทรศัพท์ : 090-9804328
E-mail :
kasem@cpd.go.th