สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
     Please wait..........
  

 

 

ชื่อ   นายสมบัติ   เมฆทรงกลด    วัน/เดือน/ปีเกิด     22  มกราคม  2502
ภูมิลำเนา   
จังหวัดพิจิตร

 

* ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนอำนวยศิลป์
* ระดับปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเกษตร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* ระดับปริญญาโท  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  


* ปี 2525 - 2533  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และสหกรณ์อำเภอในจังหวัด
                นราธิวาส
* ปี 2533 - 2552  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  สังกัดกองสหกรณ์พาณิชย์
                และธนกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
* ปี 2552 - 2553 ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดยโสธร
* ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  : ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)