ปีของข้อมูล รหัสสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์ สถานะสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์หลัก ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์
2550 9143 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ตำบลช่องแค ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย สุชาติ ปาละวัฒน์    
2550 9143 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ตำบลช่องแค ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย นรุท นรกิจ    
2550 33 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย มานพ ขำทับทิม    
2550 338 สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย อำนวย แดงมาก 56319428  
2550 338 สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย บุญเทียม ชูสุวรรณ์ 56319337  
2550 340 สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย สุนทร สอนเนียม    
2550 340 สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาง วิมล จนุช 878490668  
2550 6322 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยสี่แคว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ธวัชชัย ลิ้มจำรูญรัตน์ 087-2016884  
2550 6322 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยสี่แคว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาง ยุวดี เจริญสุข    
2550 6322 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยสี่แคว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 3 นาย อนันต์ เย็นตั้ง    
2550 6322 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยสี่แคว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 4 นาย กวดสิน จั้งเจริญพรรัตน์    
2550 6322 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยสี่แคว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 5 นาย สงคราม ตรีหอฃิรัญ    
2550 329 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย สุพิน มั่นคง 089-2318642  
2550 329 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย เฉลียว โรจน์ปัญญาคุปต์ 56305542  
2550 329 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 3 นาย บัณฑิต สิงห์โป่ง 848152095  
2550 329 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 4 นาย สำราญ สอนน้อย 862178694  
2550 329 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 5 นาย พิณ พูลทรัพย์สกุล 898183499  
2550 330 สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ยวน ศิริรักษ์    
2550 331 สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า(กรุงเทพ) ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ขันทอง หมุ่ยแก้ว 817275434  
2550 331 สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า(กรุงเทพ) ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย ทวีป ศรีนาค 878397550  
2550 332 สหกรณ์การเกษตรตาคลี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย สงค์ เกตุมา    
2550 332 สหกรณ์การเกษตรตาคลี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย สุนทร โฉมฉาย    
2550 3754 สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ดวง ชมภูพื้น    
2550 3754 สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาง นงนุช น้อยยาโน 858302475  
2550 334 สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย สนวน ปล่อยทุม 086-0573823  
2550 334 สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย สุวิทย์ พรชื่น 872079705  
2550 3432 สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธิ์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย เสมอ กลิ่นพงษ์    
2550 3432 สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธิ์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย บุญเลิศ พ่วงชมภู    
2550 2465 สหกรณ์การเกษตรบ้านหาดเสลา ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย บุญรัตน์ คลังวิเชียร    
2550 2465 สหกรณ์การเกษตรบ้านหาดเสลา ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย มานะ พลูเอี่ยม    
2550 1464 สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพา ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ธนิตย์ แจ้งชัยภูมิ    
2550 1464 สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพา ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย วิโรจน์ บรรพันธ์    
2550 6860 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ติ่ง ศรีสุทธิ์ 895626196  
2550 6860 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย สลัด คุ้มหาญสูง 846183754  
2550 6860 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 3 นาย พรหมมา ดอนศิลา    
2550 6860 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 4 นาง ทองปาน เทพคำ    
2550 6860 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 5 นาง สมัย คำฤทธิ์    
2550 1701 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตะโก ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย เชิด ฤทธิ์เทพ 872448217  
2550 1701 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตะโก ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย สุบิน พูลทอง 862141518  
2550 9726 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย จีน เนตรทอง 847131676  
2550 1113 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย กิตติ คำบุญมี 878418808  
2550 1113 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย สำรวย ศรีพุฒ 860715025  
2550 1113 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 3 นาง ศิริรัตน์ สระน้อย 899579106  
2550 1623 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ชัยยัน เรืองฤทธิ์ 087-8072773  
2550 1623 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย สุทิน สุขรักษ์ 899062998  
2550 335 สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย เสวย เรืองรอด 817860810  
2550 335 สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย เล็ก แก้วจำรัสสุขสันติ 56356129  
2550 1513 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย สุวิทย์ คุ้มปริยัติ 56238037  
2550 1513 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย ปกาศิต แสงสังข์ 56228218  
2550 1513 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 3 นางสาว พูลสิน ประทุมานนท์ 56279508  
2550 1513 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 4 นาง กัลยา กิติยานุภาพ 56316449  
2550 1513 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 5 นาง ภูสิทธิ์ ทองสิทธิ์ 56271362  
2550 341 สหกรณ์การเกษตรไพศาลี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย แดง พุทธรักษา 56357002  
2550 341 สหกรณ์การเกษตรไพศาลี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย สัญชัย ทองม่วง 899608158  
2550 339 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ทน เสือดี 845051601  
2550 339 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 น.ส. สมบัติ คงคล้าม 857327226  
2550 339 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 3 นาย ประทีป อุตยา 862031038  
2550 1463 สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย มนัส สุขดี 862095684  
2550 1463 สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย ธนวัฒน์ เฉลิมไทย 862152972  
2550 336 สหกรณ์การเกษตรลาดยาว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย รณฤทธิ์ ตุลบุตร 087-8437674  
2550 336 สหกรณ์การเกษตรลาดยาว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย ประเสริฐ นิลเนตร์ 081-8868253  
2550 336 สหกรณ์การเกษตรลาดยาว ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 3 นาย ชุมพร โฉมทอง    
2550 7684 สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย สนธิ ชุ่มจิตต์    
2550 7684 สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย สมศักดิ์ แย้มศรี    
2550 1024 สหกรณ์การเกษตรหนองบัวพัฒนา ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาง บังอร คำสุนา 862055197  
2550 1024 สหกรณ์การเกษตรหนองบัวพัฒนา ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาง สุภกฤษณ์ ประชีพฉาย 857306375  
2550 7420 สหกรณ์โคนมตากฟ้า ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาง แพรวพรรณ ดีนุช 857284086  
2550 7420 สหกรณ์โคนมตากฟ้า ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย นพพร พิมพาภรณ์ 879030016  
2550 3473 สหกรณ์โคนมนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย สังวร พุกเฉย    
2550 1848 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท่าจันทร์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาง ถวิล เอี่ยมสภา    
2550 1848 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท่าจันทร์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาง สุวรรณี พรมศิลา    
2550 2369 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย จำรูญ กลิ่นจันทร์    
2550 2369 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย เพชร เฉลยไข    
2550 2369 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 3 นาง อัญชัน ศิริทัย 899070975  
2550 10515 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองบ้านกระเบื้อง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย พิกุล เอกวัฒน์    
2550 10515 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองบ้านกระเบื้อง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย ไพฑูรย์ พันธ์วัง    
2550 10793 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่เนื้อนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ชาญ ชูชัยมงคล    
2550 10822 สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย บุญช่วย แตงอ่อน    
2550 10822 สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย ชุมพล ป้อมเสมา    
2550 3677 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย สุเทพ อินทร์พรม    
2550 3677 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 2 นาง จำปี เจริญผล    
2550 7423 สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเวสาลี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ดำรงเกียรติ ขุนเณร 56366196  
2550 3397 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 1 สอ. ธนสันต์ จันทร์สว่าง 899597835  
2550 6971 สหกรณ์การเกษตรห้วยน้ำหอม เลิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย เงิน วรพันธ์    
2550 6971 สหกรณ์การเกษตรห้วยน้ำหอม เลิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย วาน กัลพันธ์    
2550 10511 สหกรณ์โคเนื้อ - โคขุนตากฟ้า เลิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร 1 นาย อวิรุทธ์ อยู่ชา 840860559  
2550 10511 สหกรณ์โคเนื้อ - โคขุนตากฟ้า เลิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร 2 นาย จีรวัฒน์ แตงฉ่ำ 870055030  
2550 5922 สหกรณ์กู้ดินฟ้า ถอนชื่อออกจากทะเบียน สหกรณ์การเกษตร 1 นาย ชัยสิทธิ์ มานะดี    
2550 102 ชุมนุมสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งประเทศไทย ดำเนินการ สหกรณ์ประมง 1 นาย ประสงค์ เรือนทอง    
2550 3831 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคเหนือ ดำเนินการ สหกรณ์ประมง 1 นาย ประสงค์ เรือนทอง    
2550 3831 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคเหนือ ดำเนินการ สหกรณ์ประมง 2 นาย จำลอง เอี่ยมทับ    
2550 3908 สหกรณ์การเช่าที่ดินเก้าเลี้ยว ดำเนินการ สหกรณ์นิคม 1 นาย วสันต์ มีสอาด 862041163  
2550 4261 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ร.อ. ไพศาล กลิ่นศรี 08/15328079  
2550 3974 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 นาย เลิศชาย เกตุพุทธรรม 087-1983678  
2550 3974 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 นาย วิสิฐ วงศ์จิตรากร    
2550 3974 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 นาย สุรีย์ ทวีผล    
2550 3974 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 4 นาย ฉลาด ชาติสุทธิ 081-0442726  
2550 3974 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 5 นาง สายสมร อ่ำบุญ    
2550 7544 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 นาย สถิตย์ จูเปีย 56316066  
2550 7544 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 นางสาว ยุพิน จตุพิษ    
2550 7544 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 น.ส. สุธาสินี แสงศรี 897214270  
2550 4102 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ร.ต.อหญิง วรุณศินีย์ ฟูมูลเจริญ    
2550 4102 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 พ.ต.ต. หญิง เมธาพร ผลาวงษ์ 056-221799  
2550 4102 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 ร.ต.อ. มณฑล เหมพิจิตร 056-221004  
2550 4786 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชลประทานซีเมนต์ตาคลี ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 นาย ธงชัย ปาติวงษ์ 056-261725  
2550 4786 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชลประทานซีเมนต์ตาคลี ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 นาย อภิชาติ พลูวงษ์ 056-261725  
2550 5315 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 นาง จิตรา ศิริธนะ    
2550 5315 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 นาง วศินี คำตัน    
2550 6323 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 นาย สมยศ น้อยกลัด    
2550 6323 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 นาย วิสุทธิ์ ตระการสุข    
2550 6323 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 นาย ฐาปกรณ์ เกตุอินทร    
2550 6323 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 4 นาย ภูมินทร์ มากเทพวงษ์    
2550 6323 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 5 นาง วันเพ็ญ ดีทองคำ    
2550 4103 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 จ.ส.อ.หญิง ภัสนา มาสุกุล    
2550 4103 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 ส.ต.ต. ลือศักดิ์ ทองอร่าม    
2550 4413 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 นาง จริยา พวงประเสริฐ    
2550 4413 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 นาย วิษณุ สะบายแท้    
2550 4413 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 นาง สุนทราพร นาคประทุม    
2550 3975 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 นาย วิวรรธณ์ชัย พิลึก 848220568  
2550 3975 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 นาย สมหมาย ลอดชะ 817270607  
2550 3975 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 นาง แพรวพรรณ พร้อมแย้ม 819736556  
2550 4667 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานประปาเขตนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 นาง รัตติยา กฤชทับทอง 056-522815ต่อ107  
2550 4860 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอบอ้อมอุตสาหกรรม เลิกสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 นาย พัฒน์ ภู่โกศล    
2550 5480 ร้านสหกรณ์กองบิน 4 ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 1 รต. สรวัชญ์ พงษ์เพ็ง    
2550 5622 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 1 ผ.ศ. ปัญญา อยู่มาก    
2550 5622 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 2 อาจารย์ เกษม ภู่เจริญธรรม    
2550 5623 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 1 น.ส. อังสนา เปศะนันท์    
2550 5481 สหกรณ์ครูประถมศึกษาอำเภอลาดยาว ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1 นาย สมชาย เสี่ยเจริญ    
2550 5481 สหกรณ์ครูประถมศึกษาอำเภอลาดยาว ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 2 นาย ชรินทร์ เกตุเนตร    
2550 11271 สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1 นาง มานิตย์ สีนาค    
2550 11271 สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 2 นาย วิรัตน์ เพิกขุนทด    
2550 11271 สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 3 นาย สมหมาย เดชใกล็    
2550 10101 สหกรณ์เคหสถานบ้านตาคลี ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1 นาย บุญเดช อาภาตั้งตระกูล    
2550 10101 สหกรณ์เคหสถานบ้านตาคลี ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 2 นาย ขุนนนท์ วงค์ฤทธิ์    
2550 10101 สหกรณ์เคหสถานบ้านตาคลี ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 3 นาง จารีย์ โล่ห์สัมฤทธิ์    
2550 8806 สหกรณ์ชุมชนเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1 นาย สมคิด ศรประสิทธิ    
2550 8806 สหกรณ์ชุมชนเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 2 นาย มนตรี ศิริสมบูรณ์วุฒิ    
2550 8806 สหกรณ์ชุมชนเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 3 นาย บุญเพ็ญ จันทร์สืบแถว    
2550 8806 สหกรณ์ชุมชนเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 4 นาง สุมาลี ชะตาวิถี    
2550 8806 สหกรณ์ชุมชนเมืองนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 5 นาง จำนงค์ ถิ่นขาว    
2550 5805 สหกรณ์เดินรถตากฟ้า ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1 นาง สายหยุด บุญอินทร์    
2550 5807 สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1 นาย สมบัติ บงเจริญ    
2550 5807 สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 2 นาย จำรัส พุกะเสม    
2550 10680 สหกรณ์ตลาดเอื้ออารี ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1 นางสาว อุบลวรรณ ฉันทวิบูลชัย    
2550 10680 สหกรณ์ตลาดเอื้ออารี ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 2 นาย สมจิตร์ ยมนา    
2550 10680 สหกรณ์ตลาดเอื้ออารี ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 3 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชวะฤทธิ์    
2550 5806 สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสารตาคลีศรีเทพ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1 นาย ทัศษ์พลพรรษ ม่วงขาม    
2550 11160 สหกรณ์บริการหัวถนน ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1 นางสาว วิไล ปรางทอง 862017497  
2550 11160 สหกรณ์บริการหัวถนน ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 2 นาย อำนาจ อัตตะโน 862138435  
2550 8244 สหกรณ์บริการตาคลี เลิกสหกรณ์ สหกรณ์บริการ 1 นาย สุทิน เพ็ชรยิ้ม    
2550 8244 สหกรณ์บริการตาคลี เลิกสหกรณ์ สหกรณ์บริการ 2 นาง สุพรรณิการ์ ฮวบสวรรค์    
2550 8244 สหกรณ์บริการตาคลี เลิกสหกรณ์ สหกรณ์บริการ 3 นาง ประถม สินมา    
2550 10880 สหกรณ์บริการศรีสวรรค์ เลิกสหกรณ์ สหกรณ์บริการ 1 นาง ชุลีรัตน์ วิมลเฉลา    
2550 4996 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์ ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 นาย ชูเชษฐ์ เงินบำรุง 56319637  
2550 4996 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์ ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 นาย ราเชทร์ แสนชุ่มชื่น 81962053  
2550 4996 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์ ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3 นาย สมพงษ์ เพ็ญภู่ 56299148  
2550 4996 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์ ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 นาย สุวิทย์ อาจหาญ 862045520  
2550 4996 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์ ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 นาง วันดี เพ็ญวิจิตร 895656173  
2550 4995 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองกรด ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 นาง พัลภา ศรีลาจันทร์ 56288312  
2550 4995 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองกรด ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 นาย สกล ชูแช่ม 895655010  
2550 4995 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองกรด ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3 นาย สมคิด มีเพียร 895689305  
2550 4995 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองกรด ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 นาย ชัยณรงค์ ปั้นวิชัย 819172801  
2550 4995 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองกรด ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 นาย สายหยุด วันชา    
2550 8180 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 นาย ชิน วิไลลักษณ์    
2550 8180 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 นาง เบญจมาศ บุญยืน    
2550 8180 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3 นางสาว สะอาด กองถวิล    
2550 8180 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 นาง ทวี แสงอุไร    
2550 8180 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 นาย อำนาจ คชฤทธิ์    
2550 5158 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 นาง ดวงใจ อรรถอาภา    
2550 5158 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 นาย สุชาติ อดิเรก    
2550 5158 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3 นางสาว พัชรี กฤษ์เฉลิม    
2550 8882 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพยุหะคีรี ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 นาย สมพงษ์ มูลแก้ว    
2550 8882 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพยุหะคีรี ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 ร.ท. นาขวัญ ไล้สมบูรณ์    
2550 8882 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพยุหะคีรี ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3 นาย กำธร จุฑานนท์    
2550 5101 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาโชติรวี ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 น.ส. ยุพา ขจรกล่ำ 081-2836171  
2550 5101 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาโชติรวี ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 น.ส. ลำพวน แก้วงาม 086-9391828  
2550 5101 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาโชติรวี ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3 นาง มะลิวัลย์ นาคมณี    
2550 9962 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูกวางพัฒนา ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 นาย มงคล ศรีสุวรรณ 892693797  
2550 9962 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูกวางพัฒนา ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 นาย สมชาย กลั่นหุ่น 817408140  
2550 9962 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูกวางพัฒนา ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3 นาย เสวก นาคราช    
2550 9962 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูกวางพัฒนา ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 นาย ชูชาติ มั่นสัตย์