สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ค่านิยมองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนงาน / โครงการแต่ละปี ตามงบประมาณ กสส.
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
งบทดลอง
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์นครสวรรค์
ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ธรรมาภิบาล CQA
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
คำแนะนำนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างข้อบังคับของสหกรณ์
ร่างระเบียบของสหกรณ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 

 
 
 
 
 
 

 


  :: คำขวัญจังหวัดนครสวรรค์ : เมืองสี่แควแห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ ::

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว ขนาดไม่ต่ำกว่า 220 แรงม้า... (23/05/2560)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/05/2560)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว ขนาดไม่ต่ำกว่า 220 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์จำนวน 3 คัน... (05/05/2560)
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) กำหนดวัน เวลาและสถาน... (23/05/2560)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (08/05/2560)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (30/03/2558)
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 (16/05/2560)
รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 (31/03/2560)
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (28/02/2560)
อ่านทั้งหมด


    วันที่  7 มีนาคม 2560 สหกรณ์จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครสวรรค์...
<รายละเอียด>
   วันที่  3 มีนาคม 2560 ติวเข้มกฎหมายฟอกเงิน ป้องกันขบวนการฟอกเงินผ่านสหกรณ์...
<รายละเอียด>
  วันที่  2 มีนาคม 2560 เปิดกระปุกเงินออม แบ่งปันแก่สังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...
<รายละเอียด>
 

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 

ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

 
 

 

 

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายโสรัจ  ออไอศูรย์
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์


 

URL Counter


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  794 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60000
โทร 0 5622 1059 โทรสาร 0 5622 1059 ต่อ 16 อีเมล์ : cpd_nakhonsawan@cpd.go.th