สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ค่านิยมองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนงาน / โครงการแต่ละปี ตามงบประมาณ กสส.
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์นครสวรรค์
ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ธรรมาภิบาล CQA
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
คำแนะนำนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างข้อบังคับของสหกรณ์
ร่างระเบียบของสหกรณ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 
 

 
 
 
 
 
 

 


  :: คำขวัญจังหวัดนครสวรรค์ : เมืองสี่แควแห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ ::

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อชุดบ่อน้ำเย็นสะสมความเย็น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ประจำสหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด (28/11/2559)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ (28/11/2559)
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรื (10/11/2559)
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (30/03/2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 (24/03/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/02/2558)
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 (01/11/2559)
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 (07/10/2559)
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 (02/09/2559)
อ่านทั้งหมด


   วันที่  26 มกราคม 60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2...
<รายละเอียด>
  วันที่  11 มกราคม 60 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร อำเภอพยุหะคีรี ...
<รายละเอียด>
 

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 

ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

 
 

 

 

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายโสรัจ  ออไอศูรย์
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์


 

URL Counter


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  794 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60000
โทร 0 5622 1059 โทรสาร 0 5622 1059 ต่อ 16 อีเมล์ : cpd_nakhonsawan@cpd.go.th