สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ค่านิยมองค์กร
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์นครสวรรค์
ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ธรรมาภิบาล CQA
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
คำแนะนำนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ร่างข้อบังคับของสหกรณ์
ร่างระเบียบของสหกรณ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


  
:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ "ริเริ่ม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" ::

 

วิดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อแบบรายงานธนาคารสินค้าเกษตร (25/01/2559)
แบบรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ทบทวน ก.ย.57-ส.ค.58) (27/10/2558)
แบบฟอร์ม (Action Plan) (07/10/2558)
แบบรายงานภัยแล้ง (16/07/2558)
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (17/12/2557)
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (30/03/2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 (24/03/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/02/2558)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (23/12/2557)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (17/12/2557)
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558 (15/10/2558)
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 (28/09/2558)
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558 (28/08/2558)
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (13/07/2558)
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 (15/06/2558)
อ่านทั้งหมด


   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเขาดินใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์...
<รายละเอียด>
   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเขาดินใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์...
<รายละเอียด>
   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ จำกัด...
<รายละเอียด>
   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559...
<รายละเอียด>
   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 งานแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมสหกรณ์ "CPD SPORT DAY 2016"...
<รายละเอียด>

 

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์...
<รายละเอียด>
   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพา จำกัด...
<รายละเอียด>
   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 การประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการค้าฯ...
<รายละเอียด>
   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559...
<รายละเอียด>
   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธิ์ จำกัด...
<รายละเอียด>
   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์สอนอาชีพ...
<รายละเอียด>
 

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 

นายโสรัจ  ออไอศูรย์
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์


Http://www.free-counter-plus.com