สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ค่านิยมองค์กร
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์นครสวรรค์
ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ธรรมาภิบาล CQA
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
คำแนะนำนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ร่างข้อบังคับของสหกรณ์
ร่างระเบียบของสหกรณ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


  :: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ "ริเริ่ม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" ::

  

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (17/12/2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (16/10/2557)
ขอให้ตรวจสอบราคาปุ๋ย (19/08/2557)
คู่มือการแก้ไขระเบียบ ฯ (04/12/2556)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการแห่งชาติ (27/09/2556)
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (23/12/2557)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (17/12/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (12/12/2557)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (02/12/2557)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (21/11/2556)
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 2557 (08/01/2558)
รายงานการประชุม ตุลาคม 2557 (24/11/2557)
รายงานการประชุม กันยายน 2557 (22/10/2557)
รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2557 (12/09/2557)
รายงานการประชุม เดือนกรกฎาคม 2557 (16/08/2557)
อ่านทั้งหมด


 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 นายโสรัจ ออไอศูรย์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นำคณะนักกีฬา และกองเชียร์ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาสหกรณ์ ประจำปี 2558 ...
(คลิกรายละเอียด) 

  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 พร้อมด้วย นายโสรัจ ออไอศูรย์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ...
(คลิกรายละเอียด) 
   

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดเกษตรกร ...
(คลิกรายละเอียด) 

   

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นายโสรัจ ออไอศูรย์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ...
(คลิกรายละเอียด) 

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS) ...
(คลิกรายละเอียด) 

 
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 นายพิศิษฐ์ ฉันท์แต่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธี ...
(คลิกรายละเอียด) 
   

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายทรงยศ  ไชยมงคล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
(คลิกรายละเอียด) 

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายโสรัจ  ออไอศูรย์  สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เดินทางเข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  และกราบสักการะศาลพระภูมิ...
(คลิกรายละเอียด) 

 
   

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม 5 ส. ขึ้น ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์...
(คลิกรายละเอียด) 

   

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายทรงยศ ไชยมงคล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ...
(คลิกรายละเอียด)

 

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และสหกรณ์พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ ...
(คลิกรายละเอียด)

 
 

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 
นาย โสรัจ  ออไอศูรย์

สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์


Http://www.free-counter-plus.com