สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ค่านิยมองค์กร
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์นครสวรรค์
ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ธรรมาภิบาล CQA
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
คำแนะนำนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ร่างข้อบังคับของสหกรณ์
ร่างระเบียบของสหกรณ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


   :: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ "ริเริ่ม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" ::

 


6 เมษายน วันจักรี

 

 

ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (21/11/2556)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 (13/11/2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (04/11/2556)
รับสมัครพนักงานราชการ (18/10/2556)
ประกาศจ้างเหมาบริการงานยานพพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) (17/10/2556)
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 2557 (24/03/2557)
รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2557 (26/02/2557)
รายงานการประชุม ธันวาคม 2557 (23/01/2557)
รายงานการประชุมเดือน พฤศจิกายน 2556 (24/12/2556)
เดือน ตุลาคม 2556 (12/11/2556)
อ่านทั้งหมด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คู่มือการแก้ไขระเบียบ ฯ (04/12/2556)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการแห่งชาติ (27/09/2556)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 702/2556 เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ (21/08/2556)
สาร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 (14/02/2556)
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 (31/10/2555)
อ่านทั้งหมด


 

วันที่ 27 มีนาคม 2557 นายพิศิษฐ์  ฉันท์แต่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ...
(คลิกรายละเอียด) 

   วันที่ 27 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 2 ...
(คลิกรายละเอียด)
  วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนม ...
(คลิกรายละเอียด) 
  วันที่ 20 มีนาคม 2557 นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ  ...
(คลิกรายละเอียด) 
   

วันที่ 17 มีนาคม 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ...
(คลิกรายละเอียด)

   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม ...
(คลิกรายละเอียด)

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ เข้าร่วม...
(คลิกรายละเอียด)

 
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. ขึ้น เพื่อปฏิบัติตาม...
(คลิกรายละเอียด)
 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ...
(คลิกรายละเอียด)

 

   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการส่งเสริม...
(คลิกรายละเอียด)
 


วันที่ 21 มกราคม 2557 นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียน
...
(คลิกรายละเอียด)

 

  วันที่ 17 มกราคม 2557 นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธี...
(คลิกรายละเอียด)
   วันที่ 16 มกราคม 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์...
(คลิกรายละเอียด)
 

วันที่ 16 มกราคม 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมการขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้าร่วม ( CDC ) ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้น...
(คลิกรายละเอียด)  

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และ...
(คลิกรายละเอียด)

 
   วันที่ 20 ธันวาคม 2556 นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ เข้าร่วม...
(คลิกรายละเอียด)
   วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร...
(คลิกรายละเอียด)
   วันที่ 16 ธันวาคม 2556 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมตามโครงการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ขึ้น...
(คลิกรายละเอียด)
   วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
(คลิกรายละเอียด)
 


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ เข้าร่วม
...
(คลิกรายละเอียด)

 
 

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18  ...
(คลิกรายละเอียด)

 
 

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 
นายปราโมทย์  เนตรสว่าง
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
โทร 08-9669-9951
Email pramote_n@cpd.go.th 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์


Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์Counters

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved