สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ค่านิยมองค์กร
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
งบประมาณแต่ละปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์นครสวรรค์
ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ธรรมาภิบาล CQA
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
คำแนะนำนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ร่างข้อบังคับของสหกรณ์
ร่างระเบียบของสหกรณ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


  :: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ "ริเริ่ม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" ::

 


 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (16/10/2557)
ขอให้ตรวจสอบราคาปุ๋ย (19/08/2557)
คู่มือการแก้ไขระเบียบ ฯ (04/12/2556)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการแห่งชาติ (27/09/2556)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 702/2556 เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ (21/08/2556)
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (21/11/2556)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 (13/11/2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (04/11/2556)
รับสมัครพนักงานราชการ (18/10/2556)
ประกาศจ้างเหมาบริการงานยานพพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) (17/10/2556)
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม กันยายน 2557 (22/10/2557)
รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2557 (12/09/2557)
รายงานการประชุม เดือนกรกฎาคม 2557 (16/08/2557)
รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 2557 (22/07/2557)
รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม 2557 (21/06/2557)
อ่านทั้งหมด


 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันปิยะ...
(คลิกรายละเอียด) 

  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ...
(คลิกรายละเอียด) 
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมในพิธีลงนามสัญญาฝากเก็บแปรสภาพและจัดจำหน่ายข้าว โครงการจัดการข้าวเพื่อยกระดับรายได้ชาวนาอย่างยั่งยืน   ...
(คลิกรายละเอียด) 
 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ...
(คลิกรายละเอียด) 

 
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม 5.ขึ้น ตามนโยบายกรมฯ...
(คลิกรายละเอียด) 
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมจัดกิจกรรม   ...
(คลิกรายละเอียด) 
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด   ...
(คลิกรายละเอียด) 
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมจัดกิจกรรม   ...
(คลิกรายละเอียด) 
   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00 น.นายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมจัดกิจกรรม   ...
(คลิกรายละเอียด)
 

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 
นายปราโมทย์  เนตรสว่าง
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
โทร 08-9669-9951
Email pramote_n@cpd.go.th 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์


Http://www.free-counter-plus.com