สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


    โครงการพักหนี้

- ขั้นตอนการยื่นฯ

คำชี้แจงโครงการฯ.

- ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

- แบบทะเบียนลูกหนี้

- หนังสือสหกรณ์ขอเบิก

- หลักเกณฑ์โครงการ