สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
บุคลากรในหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
การประชุมประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการปฏิบัติงานปี2560
ผลการปฏิบัติงานปี2560
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปี2560
ข้อมูลตามยุทธศาตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาดปี 2560
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณปี 2560

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานประจำปี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการของเรา
Profile สหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ2560
ข้อมูลปริมาณธุรกิจปี2560
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์/ชำระบัญชี
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าว
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
หน้าที่สมาชิก
อุดมการณ์
คู่มือสหกรณ์ชาวบ้าน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือ/คำแะนำการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ๒๕๕๖

โครงการสำคัญ
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
ข้อมูลกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ

ทำความรู้จักกันก่อนนะ
ถามมาตอบไป
แจ้งเรื่องร้องเรียน
คำถามที่ถามซ้ำซาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ผลงานที่น่าสนใจ/กิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 •  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัด แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  1. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
         2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 4. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ และกลุ่ม
         
         ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 12 กลุ่มมีภารกิจร่วมกัน คือ การช่วยเหลือ สนับสนุน ประสานงาน และให้คำแนะนำในทางปฏิบัติแก่
         หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าไปสัมผัสกับสหกรณ์ในพื้นที่โดยตรง

   ฝ่ายบริหารทั่วไป  
     
            -  ข้าราชการ         จำนวน    4  คน
     
            
  -  ลูกจ้างประจำ      จำนวน    3  คน 
            -  
  พนักงานราชการ จำนวน    4  คน
     
     
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
       มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์ประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างดังต่อไปนี้ 
            -  ข้าราชการ          จำนวน  2  คน
            -  พนักงานราชการ จำนวน  1  คน
    
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
        มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มต่าง ๆ โดยเป็นการศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นำไปปฏิบัติ      
            -  ข้าราชการ          จำนวน   2  คน 
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ โดยเป็๋นการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นำไปปฏิบัติ 
            -  ข้าราชการ           จำนวน  3  คน
            -  พนักงานราชการ  จำนวน  1  คน
  กลุ่มตรวจการสหกรณ์
       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจการสหกรณ์ โดยวิเคราะห์และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ /ระเบียบ ข้อมบกพร่อง และด้านกฎหมายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            - ข้าราชการ                จำนวน  2  คน
            - พนักงานราชการ       จำนวน  1  คน

   
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  มีหน้าที
       
  1. ดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ 
      
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุุมเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ 
       
  3. ส่งเสิมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณฺ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ 
      
  4. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพื้ที่อำเภอที่รับผิดชอบ  
       5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รีบมอบหมาย
                    โดยแบ่งกลุ่มส่งเสริมออกเป็น  12  กลุ่ม 
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    1   อำเภอเมือง          ข้าราชการ  4   คน   พนักงานราชการ 1 คน
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    2   อำเภอหนองจิก     ข้าราชการ  2   คน
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    3   อำเภอยะหริ่ง        ข้าราชการ  1   คน   พนักงานราชการ  1 คน
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    4   อำเภอโคกโพธิ์     ข้าราชการ   1  คน   พนักงานราชการ  1 คน
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    5   อำเภอแม่ลาน       ข้าราชการ   1  คน 
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    6   อำเภอยะรัง          ข้าราชการ   2  คน   พนักงานราชการ  1 คน
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    7   อำเภอกะพ้อ         ข้าราชการ   1  คน  
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    8   อำเภอมายอ         ข้าราชการ   1  คน 
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    9   อำเภอทุ่งยางแดง  ข้าราชการ   1   คน
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   10  อำเภอสายบุรี        ข้าราชการ  1   คน  พนักงานราชการ 1 คน
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   11  อำเภอปะนาเระ      ข้าราชการ  1   คน
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   12  อำเภอไม้แก่น        ข้าราชการ   1   คน