สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
บุคลากรในหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
การประชุมประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการปฏิบัติงานปี2560
ผลการปฏิบัติงานปี2560
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปี2560
ข้อมูลตามยุทธศาตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาดปี 2560
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณปี 2560

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานประจำปี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการของเรา
Profile สหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ2560
ข้อมูลปริมาณธุรกิจปี2560
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์/ชำระบัญชี
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าว
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
หน้าที่สมาชิก
อุดมการณ์
คู่มือสหกรณ์ชาวบ้าน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือ/คำแะนำการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ๒๕๕๖

โครงการสำคัญ
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
ข้อมูลกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ

ทำความรู้จักกันก่อนนะ
ถามมาตอบไป
แจ้งเรื่องร้องเรียน
คำถามที่ถามซ้ำซาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ผลงานที่น่าสนใจ/กิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  
  • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร
  • ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและ
    วิธีการสหกรณ์ให้บุคลากร กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
  • ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
    ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ แผนงาน ติดตามเร่งรัดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการ งานบุคลากร งานการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ ประสานงานโครงการจังหวัด

 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ ตลอดประชาชนทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์ให้การจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์โครงสร้างองค์กรเพื่อการส่งเสริมพัฒนา ช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นๆ แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
ศึกษา วิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงานการบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการตลอดจนติดตามประเมินผล
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดแก้ปัญหาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ช่วยเหลือในการดูแล รักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และขบวนการผลิตและประสานงาน และการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฏหมายสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเยียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบบายของนายทะเบียนสหกรณ์
3. ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
5. พัฒนาและประบปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง พื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
7. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
1. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
4. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
6. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และระบบการตรวจการสหกรณ์
7. งานประสานราชการกับอำเภอ โดย
           7.1 มีหน้าที่ปฏิบัติราชการร่วมกับนายอำเภอที่รับผิดชอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน การประชุมอื่นๆ การสัมมนาร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน และทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
           7.2 ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานสหกรณ์หรือภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แก่ ประชาชน หน่วยงาน/องค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
           7.3 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบูรณาการทำงานในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ และ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย