สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๐

๒. ข้อมูลข่าวสาร

๓. แฟ้มที่มาตรา ๙ ราการเอกสาร

๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

๕. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมปี ๒๕๕๕

๖. ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

๗. แบบสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

๘. คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

๙. แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘