สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Action Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานพื้นฐาน (Function)
แผนประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
-
พนักงานราชการ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
- คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
-
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
- โครงการที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- โครงการที่ ๕ สนับสนุนสหกรณ์ประมงรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้านเกษตรของสมาชิก
- โครงการที่ ๖ พัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด
- โครงการที่ ๘ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
- CPS (รวม จังหวัดปัตตานี/มาตรฐานดีเด่น/ฝ่ายบริหารทั่วไป)
- CPS กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ - ๑๒
- CPS งานประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สหกรณ์
กิจกรรมรอง
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคเกษตร

แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- กิจกรรม ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเต็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กิจกรรม
การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร

- กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
- กิจกรรม ยกระดับการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
- โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร
-
โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์
- โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
- โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
- ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

แผนงานบูรณาการ
แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมรอง เพิ่มขีดความสามารถการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร
กิจกรรมรอง ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประมง
กิจกรรมรอง
เสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านด้วยวิธีการสหกรณ์ ๑๖๒ หมู่บ้าน

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม