สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 ข้อมูลกลางของหน่วยงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

 ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ 2559
      หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์
        - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
        - รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบตัวชี้วัด ปี 2559