สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

 E-Download Form

 ๑. ร่าง แบบ Action Plan ปี ๒๕๖๐ 
 ๒. แบบรายงาน e-project ปี ๒๕๖๐
 ๓. ทะเบียนคุมการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


 แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
   - แบบประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนฯ


                       ระเบียบเกี่ยวกับเงินทุน
๑. คำแนะนำการถือใช้ระเบียบฯ
๒. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมฯ
๓. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษา
๔. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์
๕. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้เงินทุนสวัสดิการฯ

แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับการเงิน

 - แบบเบี้ยเลี้ยงไม่มีสูตร

 - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

 - แบบบันทึกส่งใช้เงินยืม

 - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 - ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 - ใบสำคัญที่แนบพร้อมใบเบิกเงินฯ

 - ใบสำคัญรับเงิน

 - สัญญายืมเงิน

 - หนังสือมอบอำนาจ