สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
บุคลากรในหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
การประชุมประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการปฏิบัติงานปี2560
ผลการปฏิบัติงานปี2560
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปี2560
ข้อมูลตามยุทธศาตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาดปี 2560
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณปี 2560

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานประจำปี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการของเรา
Profile สหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ2560
ข้อมูลปริมาณธุรกิจปี2560
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์/ชำระบัญชี
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าว
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
หน้าที่สมาชิก
อุดมการณ์
คู่มือสหกรณ์ชาวบ้าน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือ/คำแะนำการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ๒๕๕๖

โครงการสำคัญ
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
ข้อมูลกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ

ทำความรู้จักกันก่อนนะ
ถามมาตอบไป
แจ้งเรื่องร้องเรียน
คำถามที่ถามซ้ำซาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ผลงานที่น่าสนใจ/กิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

                                  วิสัยทัศน์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

                                  พันธกิจ
พันธกิจที่  1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
พันธกิจที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
พันธกิจที่  3 พัฒนาระบบการกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

                        เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 ปี 2560-2564 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ปี 2565-2569 เป็นองค์กรที่นำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความสามารถทาการแข่งขันและมีภาพลักษณ์ที่ดี
 ปี 2570-2574 เป็นองค์กรที่ยกระดับความสามารถของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถกำกับและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ปี 2575-2579 เป็นองค์กรที่รักษาความสมดุลของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง