สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
บุคลากรในหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
การประชุมประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการปฏิบัติงานปี2560
ผลการปฏิบัติงานปี2560
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปี2560
ข้อมูลตามยุทธศาตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาดปี 2560
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณปี 2560

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานประจำปี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการของเรา
Profile สหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ2560
ข้อมูลปริมาณธุรกิจปี2560
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์/ชำระบัญชี
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าว
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
หน้าที่สมาชิก
อุดมการณ์
คู่มือสหกรณ์ชาวบ้าน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือ/คำแะนำการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ๒๕๕๖

โครงการสำคัญ
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
ข้อมูลกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ

ทำความรู้จักกันก่อนนะ
ถามมาตอบไป
แจ้งเรื่องร้องเรียน
คำถามที่ถามซ้ำซาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ผลงานที่น่าสนใจ/กิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
  
 
3 | | |ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | | | 4

ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย  โปร่งใส ไร้ทุจริต


   

  
    
 


 

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์ ผอ.กพส. ร่วมกับ นางจินดา  เกตุเรน ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ 3 อ.ยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสกก. พปส.รอบอ่าว ต.ยามู,ต.หนองแรต จก. และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ยะหริ่ง จก. อ่านต่อ
   เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโรงเรียน ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา  เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด  สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานีมอบให้ นายสุเมธา  สืบชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ1 อ.เมือง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที.พี.ที. จก. อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยนายชาตรี  เกตุเรน ผอ.กจส.และทีมงาน นำคณะผู้นำหมู่บ้านเดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ ณ จังหวัดพัทลุง อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 อ.ทุ่งยางแดง เข้าร่วมประชุมและถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สนง.สหกรณ์จังหวัดปัตตานีเข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการเกษตรทษฎีใหม่ 2560 ณ พื้นที่ อ.ไม้แก่น อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สนง.สหกรณ์จังหวัดปัตตานีร่วมกับศูนย์ฯ 18 จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรภายหลังประสบอุทกภัย อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  นายอาหะมะ ดารีจี ผอ.กสส. ๑๐ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทำงานฯออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งนับเป็นปีที่ 101 ของสหกรณ์ในประเทศไทย โดยมีนายลือชีย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรโคกพันตัน จำกัด สหกรณ์การเกษตรสายบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไม้แก่น จำกัด จัดโครงการสินค้าสหกรณ์ไทยร่วมใจช่วยเกษตรกร จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และ ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรไม้แก่น จำกัด สหกรณ์อามานะห์อูตามอ จำกัด สหกรณ์การเกษตรมายอ จำกัด อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และ ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน จำกัด และเกษตรกรหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง อำเภอกะพ้อ อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า  ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.30 น. นายธำรงค์ ไก่ฟ้า รักษาการ ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และเข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยของ สกก.ทุ่งลิปะสะโง จก. สหกรณ์ประมงปัตตานี จก. สหกรณ์ปาล์มน้ำมันปัตตานี จก.      อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และ ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพให้กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ ที่ทำการกลุ่มณทำนาปะกาฮารัง อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และ ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพให้กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ สกก.หนองจิก จก. และสกก.ยะรัง จก. อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และ ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพให้กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ สกก.กะพ้อ จก. และสกก.โคกโพธิ์ จก. อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นตัวแทนส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 5 ราย ณ พื้นที่อำเภอไม้แก่น อ่านต่อ
 

    เมื่อวันที่  10  มกราคม 2560 นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒาธุรกิจสหกณ์ ได้จัดโครงการ สินค้าสหกรณ์ไทยร่วมใจช่วยเกษตรกร ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2560 ณ บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรยะหริ่ง จำกัด อ่านต่อ

         เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. นางอาริตา  วิศพันธุ์  ผอ.กสส.2 และคณะทำงานฯ สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้ออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สนามหน้าองค์กาiบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ หมู่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 144 ราย อ่านต่อ
         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายนิติ  ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี   ข้อบกพร่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน อ่านต่อ
        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์ ผอ.กพส. ได้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมการรองรับผลผลิตลองกองด้าน Demand Side ณ ห้องประชุม ศอ.บต. จังหวัดยะลา อ่านต่อ
          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. บุคลากรในหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานและนโยบายที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานและเกิดความคล่องตัวต่องานส่งเสริมระบบ cps ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน อ่านต่อ
        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. คณะทำงานฯ สหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
ได้ออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนประสานวิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 230 ราย
อ่านต่อ