สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
บุคลากรในหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
การประชุมประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการปฏิบัติงานปี2560
ผลการปฏิบัติงานปี2560
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปี2560
ข้อมูลตามยุทธศาตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาดปี 2560
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณปี 2560

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานประจำปี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการของเรา
Profile สหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ2560
ข้อมูลปริมาณธุรกิจปี2560
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์/ชำระบัญชี
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าว
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
หน้าที่สมาชิก
อุดมการณ์
คู่มือสหกรณ์ชาวบ้าน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือ/คำแะนำการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ๒๕๕๖

โครงการสำคัญ
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
ข้อมูลกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ

ทำความรู้จักกันก่อนนะ
ถามมาตอบไป
แจ้งเรื่องร้องเรียน
คำถามที่ถามซ้ำซาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ผลงานที่น่าสนใจ/กิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
  
 
3 | | |ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | | | 4

ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย  โปร่งใส ไร้ทุจริต


   

  
    
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
        
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
                      ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการประกวดจดบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
                      ผลการประกวดกิจกรรมผลงานนักเรียน
                     ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

 

   วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอาหะมะ ดารีจี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 อำเภอสายบุรี พร้อมด้วย นางฟาตีมะฮ์ ปูตะ นักวิชาการสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสายบุรี จำกัด จัดโครงการสินค้าราคาถูกช่วงเดือนรอมฎอน  อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2560 นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ นายสะมาแอ นามัย ผอ. กสส.4 อำเภอโคกโพธิ์ และนางสาวมุกดา กุลธรรม นวส.ปก. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลงาน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อ่านต่อ
    เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน  อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับนางสาวรอปิอ๊ะ มะมิง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 อำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์  อ่านต่อ
   วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางอัสลีนา  ระเด่นอาหมัด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และทีมงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนในการออกร้านนาวากาชาด "วันรวมน้ำใจเพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี" ในการจัดงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ปี 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
   วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน  โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับนางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ ผอ.กพส. นายสาโรจน์ จิตราวุธ ผอ.กสส.11 อ.ปะนาเระ  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)บริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี นายสะมาแอ  นามัย  ผอ.กสส. 4  อ.โคกโพธิ์  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) บริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด หกรณ์จังหวัดปัตตานี และนายนิเปาซี เจ๊ะแว ผอ.กสส. 9 อ.ทุ่งยางแดง พร้อมคณะทำงานฯ ออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
      เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายเซาะฮารียา  แลแฮ  ผอ.กสส. 7  อ.กะพ้อ  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกะรุบีอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
 

   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวรอปิอ๊ะ  มะมิง  ผอ.กสส. 8  อ.มายอ  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอาหะมะ  ดารีจี  ผอ.กสส. 10 อ.สายบุรี  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต "โครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ....." ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาคณะกรรมการเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง" ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี นางโสภิดา ศรัทธารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางรอปิอ๊ะ มะมิง ผอ.กสส 8 อ.มายอ ร่วมกิจกรรมวันข้าวมะจานู ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมายอ อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายนิเปาซี  เจ๊ะแว ผอ.กสส. 9 อ.ทุ่งยางแดง  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  นางรอปิอ๊ะ  มะมิง ผอ.กสส. 8 อำเภอมายอ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมายอ จำกัด ขับเคลื่อนวาระปัตตานี 2560  "ร่วมสร้างปัตตานีให้เจริญรุ่งเรือง" โดยพัฒนาสหกรณ์การเกษตรมายอฯ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมายอ จำกัด  ประมงอำเภอ ชุมชนตำบลปะโด และโรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 อำเภอมายอ จังหัดปัตตานี ร่วมโครงการสหกรณ์รวมใจรักษ์เพื่อพ่อของแผ่นดิน อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  นางโสภิดา  ศรัทธารัตน์ ผอ.กพส. รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และนายเซาะฮารียา แลแฮ ผอ.กสส. 7 อ.กะพ้อ พร้อมคณะทำงานฯ ออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวังกะพ้อพทิยาคม หมู่ 2 ตำบลกะรูบี อำเภอกะพ้อม จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายนิเปาซี  เจ๊ะแว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 อำเภอทุ่งยางแดง เข้าร่วมกิจกรรมปั่นสองน่อง ท่องทุ่งแตงโมพรีเมี่ยม โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว อ่านต่อ
 


  เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 อ.สายบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ จก. ณ สหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ จำกัด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส อ่านต่อ

 

    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า  ณ สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีรนันท์น เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อ.โคกโพธิ์  เข้าร่วมประชุมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ่านต่อ
     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นายชาตรี  เกตุเรน ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จัดทำโครงการสร้างความดีด้วยวิธีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้มอบเงินแก่ผู้พิการในงานวันสากลคนพิการ จังหวัดปัตตานี  โดยมีนายพงษ์เทพ  ไข่มุกด์ เป็นประธานในพิธีมอบ อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 นายชาตรี  เกตุเรน ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ และ     เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน "กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์" ภายใต้กิจกรรมหลักการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  โดยนำคณะนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน และครูผู้รับผิดชอบ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา  อ่านต่อ
   เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และทีมงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้ส่งมอบหนังสือแบ่งปันเป็นความรู้และสื่อความรู้ต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากบุคลากรและขบวนการสหกรณ์ให้กับทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์ ผอ.กพส. ร่วมกับ นางจินดา  เกตุเรน ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ 3 อ.ยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสกก. พปส.รอบอ่าว ต.ยามู,ต.หนองแรต จก. และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ยะหริ่ง จก. อ่านต่อ
   เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโรงเรียน ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา  เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด  สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานีมอบให้ นายสุเมธา  สืบชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ1 อ.เมือง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที.พี.ที. จก. อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยนายชาตรี  เกตุเรน ผอ.กจส.และทีมงาน นำคณะผู้นำหมู่บ้านเดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ ณ จังหวัดพัทลุง อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 อ.ทุ่งยางแดง เข้าร่วมประชุมและถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สนง.สหกรณ์จังหวัดปัตตานีเข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการเกษตรทษฎีใหม่ 2560 ณ พื้นที่ อ.ไม้แก่น อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สนง.สหกรณ์จังหวัดปัตตานีร่วมกับศูนย์ฯ 18 จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรภายหลังประสบอุทกภัย อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  นายอาหะมะ ดารีจี ผอ.กสส. ๑๐ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทำงานฯออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งนับเป็นปีที่ 101 ของสหกรณ์ในประเทศไทย โดยมีนายลือชีย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ อ่านต่อ