สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
บุคลากรในหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
การประชุมประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการปฏิบัติงานปี2560
ผลการปฏิบัติงานปี2560
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปี2560
ข้อมูลตามยุทธศาตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาดปี 2560
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณปี 2560

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานประจำปี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการของเรา
Profile สหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ2560
ข้อมูลปริมาณธุรกิจปี2560
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์/ชำระบัญชี
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าว
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
หน้าที่สมาชิก
อุดมการณ์
คู่มือสหกรณ์ชาวบ้าน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือ/คำแะนำการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ๒๕๕๖

โครงการสำคัญ
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
ข้อมูลกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ

ทำความรู้จักกันก่อนนะ
ถามมาตอบไป
แจ้งเรื่องร้องเรียน
คำถามที่ถามซ้ำซาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ผลงานที่น่าสนใจ/กิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
  
 
3 | | |ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | | | 4

ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย  โปร่งใส ไร้ทุจริต


   

  
    
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
        
แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)
               แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 


เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 อ.สายบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ จก. ณ สหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ จำกัด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส อ่านต่อ

 

  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า  ณ สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีรนันท์น เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อ.โคกโพธิ์  เข้าร่วมประชุมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นายชาตรี  เกตุเรน ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จัดทำโครงการสร้างความดีด้วยวิธีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้มอบเงินแก่ผู้พิการในงานวันสากลคนพิการ จังหวัดปัตตานี  โดยมีนายพงษ์เทพ  ไข่มุกด์ เป็นประธานในพิธีมอบ อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 นายชาตรี  เกตุเรน ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ และ     เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน "กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์" ภายใต้กิจกรรมหลักการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  โดยนำคณะนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน และครูผู้รับผิดชอบ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา  อ่านต่อ
   เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และทีมงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้ส่งมอบหนังสือแบ่งปันเป็นความรู้และสื่อความรู้ต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากบุคลากรและขบวนการสหกรณ์ให้กับทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์ ผอ.กพส. ร่วมกับ นางจินดา  เกตุเรน ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ 3 อ.ยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสกก. พปส.รอบอ่าว ต.ยามู,ต.หนองแรต จก. และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ยะหริ่ง จก. อ่านต่อ
   เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโรงเรียน ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา  เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด  สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานีมอบให้ นายสุเมธา  สืบชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ1 อ.เมือง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที.พี.ที. จก. อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยนายชาตรี  เกตุเรน ผอ.กจส.และทีมงาน นำคณะผู้นำหมู่บ้านเดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ ณ จังหวัดพัทลุง อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 อ.ทุ่งยางแดง เข้าร่วมประชุมและถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สนง.สหกรณ์จังหวัดปัตตานีเข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการเกษตรทษฎีใหม่ 2560 ณ พื้นที่ อ.ไม้แก่น อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สนง.สหกรณ์จังหวัดปัตตานีร่วมกับศูนย์ฯ 18 จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรภายหลังประสบอุทกภัย อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2560 นางรอซนานี  สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  นายอาหะมะ ดารีจี ผอ.กสส. ๑๐ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทำงานฯออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งนับเป็นปีที่ 101 ของสหกรณ์ในประเทศไทย โดยมีนายลือชีย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ อ่านต่อ