สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
          โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งคล้า จำกัด
          โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล จำกัด
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบพัฒนาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
          โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจร ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกพันตัน จำกัด
          โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์น้ำมันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ลานเทปาล์มน้ำมัน ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี