สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 มาตรฐานสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐

 คำสั่งจังหวัดปัตตานีที่ ๒๑๘๙๘/๒๕๕๙
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด


    การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ประเมินสถานภาพสหกรณ์
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สกก.ยะหริ่ง จก.
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สกย.ควนเปล จก
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สกย.ทุ่งคล้า จก.
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สกย.ห้วยเงาะ จก.
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สหกรณ์ อรบ.ปัตตานี จก.

           แผนพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 - แผนพัฒนาสหกรณ์ สกก.ยะหริ่ง จก.
-  แผนพัฒนาสหกรณ์ สกย.ควนเปล จก.
 - แผนพัฒนาสหกรณ์ สกย.ทุ่งคล้า จก.
- แผนพัฒนาสหกรณ์ สกย.ห้วยเงาะ จก.
- แผนพัฒนาสหกรณ์ อรบ.ปัตตานี จก.

  - ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  - ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐