สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........

 ที่

ผู้ตรวจการ 

ตรวจการสหกรณ์ 

อำเภอ

 1  

Email :
1.สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยเงาะ จำกัด
2.สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล จำกัด
3.สหกรณ์กองทุนสวนยางจาเราะบาตี จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรกำปงบารู จำกัด
5.สหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรเพื่อการแปรรูปอุตสาหกรรม จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์
ยะรัง
มายอ
สายบุรี
หนองจิก

 2  

 

นายชาตรี เกตุเรน
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0841934686
Email : chatree@cpd.go.th
                                                                
1.สหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์ จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรไม้แก่น จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรสายบุรี จำกัด
4.สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งคล้า จำกัด
5.สหกรณ์ไบโอดีเซลปัตตานี จำกัด
6.สหกรณ์ซาซูต้า จำกัด
7.ร้านสหกรณ์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี จำกัด
8.สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน จำกัด
9.สหกรณ์การเกษตรแม่ลานพัฒนา จำกัด
10. สหกรณ์กองทุนสวนยางมะแนดาแล จำกัด                                                 
11.สหกรณ์กองทุนสวนยางมะนังยง จำกัด
12.สหกรณ์กองทุนสวนยางโต๊ะแนพัฒนา จำกัด                           
13.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยางแดง จำกัด
โคกโพธิ์
ไม้แก่น
สายบุรี
สายบุรี
เมือง
เมือง
เมือง
แม่ลาน
แม่ลาน
กะพ้อ
ทุ่งยางแดง
กะพ้อ
โคกโพธิ์

 3

 

นายนาวี หะยีดอเลาะ
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 081-990-6634
Email : nawee@cpd.go.th
                                                    
1.สหกรณ์อัลมาอูนและอามานะห์ จำกัด                                  
2.สหกรณ์สตรีมายอ จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรหนองจิก จำกัด
เมือง
มายอ
ปะนาเระ
หนองจิก

 4

 

นายวิชัย รักศิลป์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-659-4690
Email : wichai@cpd.go.th
                                                  
1.สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมันปัตตานี จำกัด      
2.สหกรณ์ปาล์มน้ำมันปัตตานี จำกัด
3.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปัตตานี จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด
โคกโพธิ์
หนองจิก
หนองจิก
หนองจิก

 5

 

นายสุริยา เงินทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 087-298-4474
Email : suriya@cpd.go.th
1.สหกรณ์การเกษตรเมืองปัตตานี จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ปัตตานี จำกัด

เมือง
เมือง     

 

 6

 

นายอับดุลรอนิง มาหะมุ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 086-968-2062
Email : abdulroning@cpd.go.th
1.สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์นักปกครองอำเภอปะนาเระ จำกัด         
เมือง
ปะนาเระ

 7  

 

นายไพโรจน์ กาฬสุวรรณ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทรศัพท์ 081-959-5076
Email : pairot@cpd.go.th
                                                                  
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ค่านสิรินธร จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรทุ่งน้ำดำ จำกัด
3.สหกรณ์กองทุนสวนยางคอกวัว จำกัด                                                           
ยะรัง
ทุ่งยางแดง
กะพ้อ

 8

 

นางอัสลีนา ระเด่นอาหมัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-294-4686
Email : asleena@cpd.go.th
1.สหกรณ์การเกษตรยะรัง จำกัด
2.สหกรณ์กองทุนสวนยางลาคอ จำกัด                                   
3.สหกรณ์การเกษตรมายอ จำกัด
4.ร้านสหกรณ์ปัตตานี จำกัด
ยะรัง
สายบุรี  
มายอ
เมือง

 9

 

นายนอรดีน เจะแล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-733-6433
Email : nuradeen@cpd.go.th
1.สหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จำกัด
2.สหกรณ์บีนา จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด                              
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
กะพ้อ   
เมือง
เมือง
เมือง

 10

 

นายธวัชชัย ทองปลอด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-897-6079
Email : thawatchai_tp@cpd.go.th
                                                              
1.สหกรณ์กองทุนสวนยางนาประดู่ จำกัด
2.สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้าง จำกัด                                         
3.สหกรณ์รักษ์ถิ่นเขาตูม จำกัด
4.สหกรณ์กองทุนสวนยางลานควาย จำกัด
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์  
ยะรัง
ยะรัง

 11

 

 

นางสาวรอปิอ๊ะ มะมิง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 087-293-2325
Email : ropiah@cpd.go.th
                                                                    
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ที พี ที ปัตตานี จำกัดจำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์คอนติเนลตัล แปซิฟิก(1979) จำกัด                             
4.สหกรณ์กองทุนสวนยางควนพัฒนาจำกัด        
5.สหกรณ์กองทุนสวนยางลาแล จำกัด
6.สหกรณ์กองทุนสวนยางวังกะพ้อ จำกัด
เมือง
เมือง
เมือง
ปะนาเระ
ทุ่งยางแดง
กะพ้อ

 12  

 

นายฉ่าฝีอี ล่าเต๊ะ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 086-294-3711
Email : chafeee@cpd.go.th
                                                               
1.สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกพันตัน จำกัด
2.สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรยะหริ่ง จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ จำกัด
5.สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงปัตตานี จำกัด
6.สหกรณ์สตรียะรัง จำกัด
7.สหกรณ์สตรีทุ่งยางแดง จำกัด
8.สหกรณ์รถยนต์โดยสารรอบเมืองปัตตานี จำกัด                                
9.สหกรณ์รถยนต์โดยสารปัตตานี จำกัด
10.สหกรณ์การเกษตรกูแบสีราพัฒนา จำกัด
11.ร้านสหกรณ์คุรุสภาปัตตานี จำกัด
12.สหกรณ์ชุมชนดารุสลาม จำกัด
13.สหกรณ์เขาตูมพัฒนา จำกัด
แม่ลาน
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
สายบุรี
เมือง
ยะรัง
ทุ่งยางแดง
เมือง
เมือง
ยะรัง
เมือง
แม่ลาน
ยะรัง

 13

 

นางจินดา เกตุเรน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 085-077-4350
Email : chinda@cpd.go.th
                                                             
1.ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด                                 
3.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด
4.สหกรณ์ประมงปัตตานี จำกัด
เมือง
เมือง
เมือง        
เมือง

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved