สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
บุคลากรในหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
การประชุมประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการปฏิบัติงานปี2560
ผลการปฏิบัติงานปี2560
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปี2560
ข้อมูลตามยุทธศาตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาดปี 2560
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณปี 2560

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานประจำปี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการของเรา
Profile สหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ2560
ข้อมูลปริมาณธุรกิจปี2560
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์/ชำระบัญชี
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าว
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
หน้าที่สมาชิก
อุดมการณ์
คู่มือสหกรณ์ชาวบ้าน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือ/คำแะนำการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ๒๕๕๖

โครงการสำคัญ
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
ข้อมูลกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ

ทำความรู้จักกันก่อนนะ
ถามมาตอบไป
แจ้งเรื่องร้องเรียน
คำถามที่ถามซ้ำซาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ผลงานที่น่าสนใจ/กิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 

                                                            Action  Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

                             แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐

 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
         
กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แผนงานพื้นฐาน (Function)
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
รายการ  บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
          กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
                    กิจกรรมรอง  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
                              - 
พนักงานราชการ
แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
          กิจกรรมหลัก  พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
                   
กิจกรรมรอง  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
          กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
                    กิจกรรมรอง  พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
                                         - โครงการสร้างระบบน้ำในไร่นา
                    กิจกรรมรอง  พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร(คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร)      

                    กิจกรรมรอง  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
                   
กิจกรรมรอง  กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
                    กิจกรรมรอง  เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                    กิจกรรมรอง  พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)
แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมหลัก  การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                     กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                     กิจกรรมรอง  เกษตรทฤษฎีใหม่
                     กิจกรรมรอง  การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุมเกษตรกร

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
         
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
                    
กิจกรรมรอง  สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
          กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
                    
กิจกรรมรอง  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
          กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
                    
กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
                              - โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

 แผนงานบูรณาการ
แผนงาน  บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
          กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
                    กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม