สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 บุคลากรในหน่วยงาน

 

 

 ชื่อ

 นางรอซนานี  สันหมุด

 ตำแหน่ง  สหกรณ์จังหวัดปัตตานี
 คุณวุฒิ  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
 สาขา  พัฒนาสังคม
 หมายเลขโทรศัพท์  08-9870-9984
 E-mail

 rosananee@cpd.go.th

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป


                                                                                     

 ชื่อ

นางอัสลีนา  ระเด่นอาหมัด
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 สาขา เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
 หมายเลขโทรศัพท์ 08-9294-4686                
 E-mail asleena@cpd.go.th

                                                                 

ชื่อ นางอรยา สระมุณี ชื่อ นางสาวนันท์นภัส สวัสดี
NANNAPAS  SAWASDEE
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คุณวุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา การจัดการทั่วไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6489-1786 หมายเลขโทรศัพท์ 08-3398-4142
E-mail Oraya@cpd.go.th E-mail zigzag_p@windowslive.com

 

                                                                                                                                                   

             

 ชื่อ  นางซาปิน๊ะ  แวอุมา  ชื่อ  นางนันท์นภัส  ชฎาแก้ว
 ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ ส3  ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ ส3
 คุณวุฒิ  ปวช.  คุณวุฒิ  มศ.5
 สาขา  พาณิชยกรรม  สาขา -
 หมายเลขโทรศัพท์  08-5081-5911  หมายเลขโทรศัพท์  08-9463-7647
 E-mail  sapeena@cpd.go.th  E-mail  nannapat_ch@cpd.go.th
 

                                                                                      

 

 

 ชื่อ  นายอับดุลนาเซร์  เจ๊ะปอ
 ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 คุณวุฒิ  ป.6
 สาขา  -
 หมายเลขโทรศัพท์  08-9295-8630
 E-mail                  @cpd.go.th
 

                                            

 ชื่อ  นายอัซมันต์ สาแยตือปะ  ชื่อ   นางสาวต่วนฮาซานา  ซารี
 Tuanhasana  Saree
 ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 คุณวุฒิ  ปริญญาตรี  คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขา  การออกแบบ  สาขา  การบัญชี
 หมายเลขโทรศัพท์  09-8671-6991  หมายเลขโทรศัพท์  08-9974-5589
 E-mail  Asmant_Stp@cpd.go.th  E-mail  Tuanhasana888@gmail.com
 
 

               

    

 ชื่อ  นางสาวรุสนี  มะแซ  ชื่อ  นางสาวยาวาเฮร์  อาแว
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต  คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขา  การจัดการทั่วไป  สาขา  การบัญชี
 หมายเลขโทรศัพท์  08-6493-9770  หมายเลขโทรศัพท์  08-1275-4412
 E-mail  minnee12 @hotmail.com               E-mail  yada-11@hotmail.com

               

 ชื่อ  นางสาวซอฟียะห์  กะลูแป
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 คุณวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 สาขา  การบัญชี
 หมายเลขโทรศัพท์  08-1368-0908
 E-mail  Sofiyah2220@gmail.com


กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 ว่าง

 ชื่อ

 
 ตำแหน่ง  
 คุณวุฒิ  
 สาขา  
 หมายเลขโทรศัพท์            
 E-mail  
 

                  

 ชื่อ-สกุล  นางสาวมุกดา  กุลธรรม
 ตำแหน่ง  นักวิขาการสกรณ์ปฏิบัติการ
 คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขา  การจัดการท่องเที่ยว
 หมายเลขโทรศัพท์  09-4263-5979
 E-mail  mookda_ku@cpd.go0th
 

ชื่อ   นางซูรายา  สุวรรณชมภู  
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 คุณวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา  การบัญชี
 หมายเลขโทรศัพท์  08-9737-2347
E-mail  suraya_kd@cpd.go.th

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์

 

ชื่อ

นางมาดี วรสูตร
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขา เศรษฐศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 09-3747-7474 
E-mail madee@cpd.go.th

 

 

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาลฎา บุญสุริยวงศ์
(parnlada Boonsuriyawong)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ ปริญาโท
สาขา การจัดการธุรกิจเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ 08-5034-9087
E-mail parnlada.p@hotmail.com


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ชื่อ

นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ ปริญญาโท 
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1698-2224
E-mail Sopita_s@cpd.go.th


                                                                                   

  ชื่อ 
 นางสาวรอซีดะ ลือแบซา  ชื่อ นายระพี   ยิ้มช้อย
  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  คุณวุฒิ  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขา  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  สาขา การบริหารธุรกิจ
 หมายเลขโทรศัพท์  08-6966-5835  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1785-1526
  E-mail  rosidah_lu@cpd.go.th  E-mail rapee_yi@cpd.go.th

 

ชื่อ นายอารีสัน สามะ
ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4633-0682
E-mail Arisan-SaSuke@hotmail.com

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

ชื่อ

นายดำริ สะหีมซา
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา เศรษฐศาตร์สหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7923-6989
E-mail dumri@cpd.go.th

ชื่อ

นางสุดารัตน์ กุสสัย
(sudarat kutsai)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ การบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การตลาด
หมายเลขโทรศัพท์ 08-3183-4625
E-mail ctickim@yahoo.co.th


ชื่อ

นายสุเพียน ยูโซะ
ตำแหน่ง นิติกร
คุณวุฒิ นิติศาสตร์บัณทิต
สาขา
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7074-4245
E-mail @cpd.co.th


กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมืองชื่อ

นายสุเมธา สืบชาติ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1533-0873
E-mail sumaytha@cpd.go.th

 

                                                             

ชื่อ
นายธนวัฒน์  ศิริสุวรรณ ชื่อ  นางสาวศิรินธิรา สาแมหาดี
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา เศรษฐศาตร์ สาขา การบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4632-7556 หมายเลขโทรศัพท์ 08-7292-0896
E-mail tsirisuwan@hotmail.com E-mail sirinthira_sa@cpd.go.th

                                                                                         

ชื่อ

นายกิตติพงษ์ ณ รัชกาล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
คุณวุฒิ นิติศาสตร์บัณทิต
สาขา ส่งเสริมสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9970-9870
E-mail kittipong@cpd.go.th

 

ชื่อ นางรังสิมา หะยีหามะ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9975-2329
E-mail Rungsima_hj@cpd.go.th


กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 อำเภอหนองจิก


 ชื่อ

 นางอาริตา  วิศพันธุ์
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 คุณวุฒิ  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 สาขา  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 หมายเลขโทรศัพท์  08-9978-8307                 
 E-mail  arita@cpd.go.th

ชื่อ

นายเธียรธเนศ ศรีแสนยงค์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1690-7278
E-mail teantanata@cpd.go.th


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  อำเภอยะหริ่ง


 

ชื่อ นางจินดา   เกตุเรน
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขา เศรษฐศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9655-2071
E-mail  chinda@cpd.go.th

ชื่อ นางสาวโรสมาณี สะรอนี
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การจัดการทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1536-6706
E-mail Rosamanee_snn@cpd.go.th


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  อำเภอโคกโพธิ์


 

 

ชื่อ

นายสะมะแอ นามัย
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขา บริหารธุรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1478-1839
E-mail samair@cpd.go.th

                                                                                             

 ชื่อ

นายปิยะณัฐ   พุ่มดอกไม้
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 คุณวุฒิ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 สาขา เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
 หมายเลขโทรศัพท์ 08-2351-3326           
 E-mail digsudterah@hotmail.com


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5  อำเภอแม่ลาน


 

 

 ชื่อ

 นายแวตอปา  ดาโอะ
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
 คุณวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 สาขา  สหกรณ์
 หมายเลขโทรศัพท์  08-9876-8092             
 E-mail  weatopa@cpd.go.th

 ชื่อ

 นางสาวมาดีฮะห์  อาเก๊ะ
 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 คุณวุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต
 สาขา  คอมพิวเตอร์ศึกษา
 หมายเลขโทรศัพท์  09-3580-9971        
 E-mail  hana_paknam@hotmail.com


กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  6  อำเภอยะรัง


 

ชื่อ นางสาวมณทิรา กูนิง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณทิต
สาขา การเงินการธนาคาร
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6289-3297
E-mail montira_kng@cpd.co.th

ชื่อ นายมานัส แตบาตู
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4327-8963
E-mail

 manastaebatu@outlook.go.th

ชื่อ นางสาวสุดา ส่งประดิษฐ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การจัดการทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1963-4401
E-mail @cpd.go.th


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  7  อำเภอกะพ้อ


 

ชื่อ

นายเซาะฮารียา แลแฮ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาการเกษตร
สาขา สหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-2822-6050
E-mail sohhareeya@cpd.go.th


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    8  อำเภอมายอ


 

 ชื่อ

 นางสาวรอปิอ๊ะ  มะมิง
 ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขา การบัญชี
 หมายเลขโทรศัพท์  08-7293-2325            
 E-mail  ropiah@cpd.go.th

 


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    9  อำเภอทุ่งยางแดง


 

ชื่อ

นายนิเปาซี เจ๊ะแว
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การตลาด
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7291-9559
E-mail salapao@cpd.go.th


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    10  อำเภอสายบุรี


 

ชื่อ นายอาหะมะ  ดารีจี
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การจัดการทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ 08-3653-4616
E-mail @cpd.go.th

ชื่อ นางฟาตีมะฮ์ ปูตะ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1948-7193
E-mail @cpd.go.th


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    11  อำเภอปะนาเระ


 

 

ชื่อ

นายสาโรจน์ จิตราวุธ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
คุณวุฒิ ป.สหกรณ์สถาบันการศึกษาสหกรณ์
สาขา -
หมายเลขโทรศัพท์ 08-0061-0304
E-mail sarote_jr@cpd.go.th

 


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    12  อำเภอไม้แก่น


 

ชื่อ นางสาวซียะ ยูโซะ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 08-3653-4616
E-mail seya@cpd.go.th

 


 พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์


 

 

                         

                    

 ชื่อ  นายดอเลาะ  ลอมอ  ชื่อ นายฮารน  ดาราแม
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ  -  คุณวุฒิ  -
 สาขา -  สาขา  -
 หมายเลขโทรศัพท์ 08-3398-2711  หมายเลขโทรศัพท์  08-3186-8581
 E-mail  @cpd.go.th  E-mail  @cpd.go.th

 

 

                                                                     

 ชื่อ  นายมูฮามะนอร์  จะปะกิยา  ชื่อ นายอายุ   สาและ
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจบัณฑิต  คุณวุฒิ  -
 สาขา  การตลาด  สาขา  -
 หมายเลขโทรศัพท์  08-0541-5690  หมายเลขโทรศัพท์  08-4964-6994
 E-mail  @cpd.go.th  E-mail  @cpd.go.th

                                                              

 ชื่อ  นายมูหามะอาลี   วานิ  ชื่อ นายวัฒนศักดิ์ มีสามานะ
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ  ปวส.  คุณวุฒิ  -
 สาขา  -  สาขา  -
 หมายเลขโทรศัพท์  08-4749-5294  หมายเลขโทรศัพท์  08-4854-5707
 E-mail  @cpd.go.th  E-mail  @cpd.go.th

                                                              

 ชื่อ  นายซูลกิฟฟรี  อิสเฮาะ   ชื่อ  นายอัลอิสนัน  แลแฮ
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 คุณวุฒิ  -   คุณวุฒิ  ปวส.
 สาขา  -   สาขา  -
 หมายเลขโทรศัพท์  08-1540-8433   หมายเลขโทรศัพท์  09-3749-9790
 E-mail  @cpd.go.th  E-mail  -