สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
บุคลากรในหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
การประชุมประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการปฏิบัติงานปี2560
ผลการปฏิบัติงานปี2560
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปี2560
ข้อมูลตามยุทธศาตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาดปี 2560
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณปี 2560

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานประจำปี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการของเรา
Profile สหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ2560
ข้อมูลปริมาณธุรกิจปี2560
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์/ชำระบัญชี
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าว
การกำหนดระเบียบของสหกรณ์
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
หน้าที่สมาชิก
อุดมการณ์
คู่มือสหกรณ์ชาวบ้าน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือ/คำแะนำการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ๒๕๕๖

โครงการสำคัญ
โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ
ข้อมูลกำหนดวงเงินกู้ยืมฯ

ทำความรู้จักกันก่อนนะ
ถามมาตอบไป
แจ้งเรื่องร้องเรียน
คำถามที่ถามซ้ำซาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ผลงานที่น่าสนใจ/กิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 ชื่อ -  สกุล

ระหว่างวันที่

หมายเหตุ

 1.นายจินต์  มาลากุล ณ อยุธยา  1 ก.พ. 2492 - 31 ต.ค. 2495  
 2.นายสุรินทร์  ภูรีสารศักดิ์  1 พ.ย. 2495 - 30 เม.ย. 2500  
 3.นายสมจิตต์  ตังสุรัตน์  1 พ.ค. 2500 - 31 ส.ค. 2510  
 4.นายเมืองทศ  อาทมาท  1 ก.ย. 2510 - 28 ก.พ. 2513  
 5.นายคนิต  พงษ์มาลา  1 มี.ค. 2513 - 31 ต.ค. 2516  
 6.นายอันดับ  ดิษฐ์แก้ว  1 พ.ย. 2516 - 30 ก.ย. 2519  
 7.นายสุมิตร  เทียนไชย  1 ต.ค. 2519 - 31 ม.ค. 2521  
 8.นายสุพจน์  สมบัติเปี่ยม  1 ก.พ. 2521 - 19 ก.ย. 2522  
 9.นายกิตติ  วัชรากร  20 ก.ย. 2522 - 31 ต.ค.2524  
 10.ณรงค์  ชัยมงคล  1 พ.ย. 2524 - 31 ต.ค. 2525  
 11.นายกิตติ  วัชรากร  1 พ.ย. 2525 - 31 มี.ค. 2526  
 12.นายเสรี  พรหมทอง  1 เม.ย. 2526 - 30 ก.ย. 2527   
 13.นายสุวรรณ  บุณสุวรรณ  1 ต.ค. 2527 - 15 ต.ค. 2529  
 14.นายสมบัติ  มณฑาทอง  16 ต.ค. 2529 - 2 ต.ค. 2534  
 15.นายภานุ  กาฬวงค์  3 ต.ค. 2534 - 30 เม.ย. 2536  
 16.นายอุทัย  วิเชียรมณี  1 พ.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537  
 17.นายสมบัติ  มณฑาทอง  1 พ.ย. 2537 - 30 พ.ย. 2537  
 18.นายเพชร  ศิรินุพงค์  16 ธ.ค. 2537 - 1 พ.ค. 2538  
 19.นายภานุ  กาฬวงค์  2 พ.ค. 2538 - 6 พ.ย. 2538  
 20.นายสมบัติ  มณฑาทอง  6 พ.ย. 2538 - 27 มิ.ย. 2539  
 21.นายปรีชา  กิ้มเฉี้ยง  10 ต.ค. 2539 - 22 ม.ค. 2544  
 22.นายเฉลิมบุญ  ศิริบูรณการ  23 ม.ค. 2544 - 6 ก.พ. 2544  
 23.นายสุวิทย์  ปัญญามิตร  7 ก.พ. 2544 - 12 ธ.ค. 2544  รักษาการ
 24.นายเชาวรัตน์  เล็กขาว  13 ธ.ค. 2544 - 1 ก.ค. 2545  รักษาการ
 25.นายเชาวรัตน์  เล็กขาว  2 ก.ค. 2545 - 10 ต.ค. 2548  
 26.นายสุเมธ  ทอธราเมธา  11 พ.ย. 2548 - 20 พย. 2549  
 27.นายวิทยา  เสนทอง  20 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน  

28.นางรอซนานี  สันหมุด

 24 ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน

 

29.นายนิติ  ดาราหะ  28 ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน