สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 ผู้ตรวจการสหกรณ์/ชำระบัญชี
๑. คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ ปน.ที่๐๙/๒๕๕๙
    เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจจการสหกรณ์
๒. คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ ๑๐/๒๕๕๙
   เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์