ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
     Please wait..........

ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ติดต่อ webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานคำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
บุคคลากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เรื่องร้องเรียน
webboard
คำถามถามบ่อย FAQ
แผนผังเว็บไซด์
Link เวปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
Link เวปไซต์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


 
 
 
 

ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

  วันที่ 8 เมษายน 2559
  -ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมการผลิตยางปูพื้นจากยางพาราและขี้เลี่อยไม้ยางพารา เลขที่ 04/2559
 วันที่ 29 มีนาคม 2559
  -ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นน้ำยางพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตู้นึ่ง ชุดล้างผลิตภัณฑ์ ถังอบแห้ง ถังหมักน้ำยาง ถังเคมีพร้อมอุปกรณ์ ชุดทำความเย็น ชุดปั่นน้ำยางพารา แบบหมอนที่นอน แบบตุ๊กตา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 03/2559
 วันที่ 25 มีนาคม 2559
  -ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์ เลขที่ 02/2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมการผลิตยางแท่ง(STR)
 วันที่ 18 มีนาคม 2559
 -ร่างประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมการผลิตยางปูพื้นจากยางพารา และขึ้เลี่อยไม้ยางพารา เลขที่ 04/2559
วันที่ 18 มีนาคม 2559

 -ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นน้ำยางพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  ตู้นึ่ง ชุดล้างผลิตภัณฑ์ ถังอบแห้ง ถังหมักน้ำยาง ถังเคมีพร้อมอุปกรณ์ ชุดทำความเย็น ชุดปั่นน้ำยางพารา แบบหมอนที่นอน แบบตุ๊กตา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 03/2559
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 17 มีนาคม 2559
-ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 วันที่ 17 มีนาคม 2559
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
วันที่ 11 มีนาคม 2559
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 01/2559 ประกวดราคาซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
- ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 มีนาคม 2559
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ เครื่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
(ครั้งที่ 3
)
วันที่ 3 มีนาคม 2559
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 01/2559 ประกวดราคาซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
- ร่างประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องทดสอบดิน จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 2
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่่องผสมปุ๋ย แนวตั้ง จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องทดสอบดิน จำนวน 3 เครื่อง
วันที่ 28 มกราคม 2559
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องทดสอบดิน จำนวน 3 เครื่อง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
-ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
-ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
-ประกาศจังหวัดพัทลุง...เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาด12 ที่นั่ง

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวกิจกรรมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

 

   เมื่อวันที่  19 พ.ค.59  ดร.วินัย บัวประดิษฐ์          ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ณ โรงเรียนบ้านควนแหวง หมู่ที่ 7      ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ. พัทลุง ...รายละเอียด

     วันที่ 20 เมษายน 2559 พลเรือเอก ณรงค์       พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ    
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกิจกรรมขยายกำลังผลิตโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม...รายละเอียด
 

   วันที่12 เมษายน 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายสาโรช ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพร...รายละเอียด

   
  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2559  ดร.วินัย บัวประดิษฐ์      ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ณ โรงเรียน ควนพระสาครินทร์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง...รายละเอียด 

 

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จำกัด ออกหน่วยคาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง...รายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559...รายละเอียด

วันที่10 ก.พ.59 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 6,8 (นายคำรณ พวงมณี)และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์(นายเสน่ห์ สภาพันธ์) ได้ติดตามเร่งรัด การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์...รายละเอียด

ข่าวย้อนหลัง


วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 Actionplan59

 ระบบติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

email กรมส่งเสริมสหกรณ์

Intranet กรมส่งเสริมสหกรณ์

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ

ระบบ CPD Card

ระบบใบแจ้งเงินเดือนนและค่าจ้างประจำ

CPS supply chain

 ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

การจัดการองค์ความรู้

Profile สหกรณ์

Profile กลุ่มเกษตรกร

Profile กลุ่มอาชีพ

 สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

 web application

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2549