ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
     Please wait..........

ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
รับรองรายงานการประชุม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้่งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงสหกรณ์จังหวัด

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานคำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
บุคคลากร

บริการของเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เรื่องร้องเรียน
webboard
คำถามถามบ่อย FAQ
แผนผังเว็บไซด์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 

 

  

 ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องทดสอบดิน จำนวน ๓ เครื่อง ครั้งที่ ๒
---------------------------------------------------------------------------------
 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่่องผสมปุ๋ย   แนวตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องทดสอบดิน จำนวน ๓ เครื่อง
---------------------------------------------------------------------------------
 วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องทดสอบดิน จำนวน ๓ เครื่อง
---------------------------------------------------------------------------------
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร(ดีเซล)ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
----------------------------------------------------------------------------------

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
-ประกาศจังหวัดพัทลุง...เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาด๑๒ ที่นั่ง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
-รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัด โดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน (ครั้งที่ ๒)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรม ผลิตข้าวกล้องสังข์หยดUHT(ครั้งที่๓)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม ปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘โครงการพัฒนาการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓
-ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ โครงการ ผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      ครั้งที่ ๓
-คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการ ผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๘
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
-ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล่องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบ1 แนบ2
-ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล่องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ กิจกรรมแปรรูปยางแผ่นรมควันเป็นยางอัดก้อน ด้วยวิธีการทงอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
-ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา เอกสารประกวดราคาซื้อที่ ๐๒/๒๕๕๘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวย้อนหลัง

 ข่าวกิจกรรมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสหกรณ์รวมน้ำใจต้านภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุกรกันดาร โรงเรียนโปงเลา จ.แม่ฮ่องสอน...รายละเอียด

  สสจ.พัทลุง ร่วมงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...รายละเอียด 
    เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัด   โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง...รายละเอียด
   เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สามัคคีปรองดอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ...รายละเอียด
   เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง...      รายละเอียด

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘ นายเชาวลิต สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดพัทลุง มอบเช็คเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ...    รายละเอียด
 

 ข่าวย้อนหลัง

                                                                      

 


อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 Actionplan59

 ระบบติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

email กรมส่งเสริมสหกรณ์

Intranet กรมส่งเสริมสหกรณ์

ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ

ระบบ CPD Card

ระบบใบแจ้งเงินเดือนนและค่าจ้างประจำ

CPS supply chain

 ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

การจัดการองค์ความรู้

Profile สหกรณ์

Profile กลุ่มเกษตรกร

Profile กลุ่มอาชีพ

 สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

 web application

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดพัทลุง

สินค้าสหกรณ์

 

 

 

 

 

 
 สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2549