ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

เมนูหลัก
หน้าแรก
รับรองรายงานการประชุม

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานคำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
บุคคลากร

บริการของเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เรื่องร้องเรียน
webboard
คำถามถามบ่อย FAQ
แผนผังเว็บไซด์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


   :: xxx :: :: .... ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" >>> ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพัทลุง เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน/ :: :: xxx ::
 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

คลิก 

  ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การขอจดทะเบียนสหกรณ์และกลุ่ม  
       เกษตรกร
 คลิก

 ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 คู่มือการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับสหกรณ์

คลิก 

 คู่มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์

คลิก

 ขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ

คลิก

 ร่างสัญญาค้ำประกันจำนอง   คลิก

 

  

  วันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ 
  วันที่  ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
    รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัด โดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน (ครั้งที่ ๒) 
  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรม ผลิตข้าวกล้องสังข์หยด UHT (ครั้งที่ ๓) 
  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม ปรับปรุงเตาโรงงานยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงาน
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุ โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ โครงการพัฒนาการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
    ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการ ผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓
    ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์   โครงการ ผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓
     คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการ ผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล้องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT
   วันที่ ๒๕ มิถุนายน๒๕๕๘ 
  ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๘ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง     เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๘ 
  วันที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๘ 
    ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล่องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   แนบ1      แนบ2
    ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์จังหวัดโดยการผลิตน้ำข้าวกล่องสังข์หยดบรรจุกล่อง UHT 
  วันที่  ๒  มีนาคม ๒๕๕๘ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ กิจกรรมแปรรูปยางแผ่นรมควันเป็นยางอัดก้อน ด้วยวิธีการทงอิเล็กทรอนิกส์ 
  วันที่  ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  กิจกรรมการสร้างเครือข่ายตลาดการบริโภคสุกรคุณภาพและเที่ยงธรรม 
  วันที่  ๘  ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา      เอกสารประกวดราคาซื้อที่ ๐๒/๒๕๕๘ 
 

                                                      ข่าวย้อนหลัง >>>     

                    

 

    นายเชาวลิต สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน เมื่อวันที่ ๗  มิถุนาย ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหยีในสามัคคี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (รายละเอียด)

 

   นายเชาวลิต สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดปากสระ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง (รายละเอียด)

 

  เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายวินัย  บัวประดิษฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดท่ามะเดื่อ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (รายละเอียด)

 

  นางรัตน์ศร  ลอยผา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียด)

 

  นางรัตน์ศร  ลอยผา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียด)
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศณีบรรพต จ.พัทลุง ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียด)
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบลและผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สกก.พนมวังก์ จำกัด (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการเสริมสร้างความภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ รร.บ้านแหลมกรวด หมู่.๓ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง (รายละเอียด)
    นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชราชการที่ ๖,๘ เดินทางมาประชุมมอบนโยบาย และติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยมี นายเสรี  ศรีหะไตร ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดป่าบอนตำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๗ (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โดยนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ (รายละเอียด)
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง (รายละเอียด)
    ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมใจกันรดน้ำขอพร สหกรณ์จังหวัดพัทลุง (นายอักษร  เสนาไชย ) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๔๗ (รายละเอียด)
    รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งสเริมสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ฯ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (รายละเอียด)
    นายเสรี  ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักสงฆ์ธารทิพย์ ม.๒ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง (รายละเอียด)
    ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖ ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุงและหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลุกจ้างประจำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (รายละเอียด)
   กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ปิดล้อมศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ดูภาพ)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ (รายละเอียด)
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประชุมอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีนายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผวจ.พัทลุง ประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดโคกโดน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๒๕๕๖ (รายละเอียด)
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุหัว เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชนเดือนตุลาคม ๒๔๔๖ โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดปากประ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อ ๒๒ ต.๕.๕๖ (รายละเอียด)
   นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (รายละเอียด)
    สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด จัดประชมุใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ (คลิกรายละเอียด)
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพการจัดการหลักการบริหารสหกรณ์ โดยมีนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเรื่อนไทยทักษิณา อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  <รายละเอียด>
  นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔๘ ของสหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด <รายละเอียด>
    นายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกาบบัวศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ วัดกงหิต  ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นำโดยนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะทำงาน ร่วมจัดนิทรรศการในงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๕๖ ณ วัดบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายเสนอ  ชูจันทร์ ผุ้ตรวจราชการกรมส่งเสริมหสกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๘ เดินทางมาประชุมติดตามผลการปฏิบัตงานตามนโยบายของกรมฯ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด  โดยนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สกก.พนมวังก์ จำกัด <รายละเอียด>
    เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เครื่อข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง เข้ายื่นหนังสือ ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธี เมือ่วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง <รายละเอียด>
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน โดยมีนายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๕๖  <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นายเสนอ  ชูจันทร์ ผุ้ตรวจราชการกรมฯ เขต ๖,๘ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สกก.พนมวังก์ จำกัด เมื่อ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด ตรวจสอบโรงสี และโกดังเก็บข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๕๖ <รายละเอียด>
 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ต.เข่าย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๖ <รายละเอียด>

    เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ชาวนาในจังหวัดพัทลุง ได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เรียกร้องให้รัฐบาลคงราคารับจำนำข้าวเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ <รายละเอียด>
    สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางนพค.พัทลุง จำกัด จัดกิจกรรมครบรอบ ๔๐ ปี การก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายดลเดช พัฒนรัฐ รอง ผวจ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ นิคมสร้างตนเองควนขนุน อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง เมื่อ ๙ พ.ค.๕๖ <รายละเอียด>
    นายวิญญู  ทองสกุล ผวจ.พัทลุง นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกันรดน้ำขอพรสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องสหกรณ์จังหวัด <รายละเอียด>
    ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง และประชาชนร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายกเหล่ากาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นธานในพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ของสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๖ โดยมีนายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน <รายละเอียด>
   นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการใน จ.พัทลุงร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๖ ณ ห้องประชุมกาบบัวศาลากลาง จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนา Smart Farmer แก่สมาชิกสหกรณ์โคนม เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด <รายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งลาน อ.เมือง จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานประจำเดือน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   นายวิญญู  ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้ว่าพบประชาชนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ณ รร.บ้านควนดินแดง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๖ <รายละเอียด>
    ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สนง.สหกรณ์ จ.พัทลุง เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่อง การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q Shop) เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 56 <รายละเอียด>
   นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกลุ่มอาชีพกับศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    รายการ สร้างสรรค์ พลังกลุ่ม เดินทางมาถ่ายทำสารคดีกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมหสกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   รองอธิบดีฯ โอภาส กลั่นบุศย์ พร้อด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์กระจายสินค้า ณ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    รองอธิบดีฯ โอภาส กลั่นบุศย์ พร้อด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมหสกรณ์ เขต ๖,๘ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๘ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่มช่องทางตลาดและตลาดชุมชนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference ถ่ายทอดทางไกลจากห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ เรื่อง การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   นายพลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการออมแก่นักเรียนโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สกก.พนมวังก์ จำกัด <รายละเอียด>
    จังหวัดพัทลุง เปิดจุดจำหน่ายลองกองเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ (ลองกอง) ราคาตกต่ำ <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านด่านโลด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งถ่ายทอดทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ณ โรงแรมน่านคีรีธารา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดการประชุมเชื่อมโยงธุรกิจและการสร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ สกก.โนนสูง จำกัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
     นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯเขตตรวจราชการที่ ๖,๘เดินทางมาตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในกระทรวงเกษตรฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและรองผู้ว่าราชการจังหวัด <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์สหกรณ์ รุ่นที่ ๔ ณ สกก.พนมวังก์ จำกัด เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
   นายสุรินทร์  นวลกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จำกัด จัดประชุมเสวนาทิศทางของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จะเดินไปทิศทางไหน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม สกก.พนมวังก์ จำกัด <รายละเอียด>
    ว่ที่ รต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.พัทลุง ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมีนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นำกล่าวรายงาน เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลบ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง ยื่นหนังสือต่อ นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๕ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นางสาวกรนภา  ชัยวัฒน์ ผอ.กลุ่มแผนงาน กรมส่งสเริมสหกรณ์ เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการไทยเข้มแข็ง ณ โรงงานผลิตนม UHT และนมพาสเจอร์ไรส์ ของสก.โคนมพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    นายวิญญู  ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕ โดยมีนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวยพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ คลองโรงตรวน ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง <รายละเอียด>
 

  เมื่อวันที่  ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์สหกรณ์ หลัการ วิธีการและคุณค่าสหกรณ์ ณ วัดคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง <รายละเอียด>

 

    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ณ วัดป่าบอนต่ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๗ พ.ย.๒๕๕๕ <รายละเอียด>
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 เดินทางมาปฏิบัติราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    นายวิญญู  ทองสกุล ผวจ.พัทลุง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแก้ไขปัญหารับจำนำข้าว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    โรงเรียนบ้านควนดินสอ และโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลาง จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวหมอน อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   นายณัฐวุฒิ  ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป๋นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ พระบิดาแห่งยางพาราไทย ณ สกย.จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    สหกรณ์การเกษตรกงหรา จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกงหรา เมื่อวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
   นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด โดยนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการหสกรณ์ (สหกรณ์พี่ช่วยน้อง) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฮันส์ไซเดล เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ รร.ชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง
   เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมนุมเรียกร้องเรื่องการแก้ไขปัญหายางพาราตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพารา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สนง.สหกรณ์ จ.พัทลุงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และหิ้วปินโตไปวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางผ่านสถาบันเกษตรกร เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด  <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการในงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๘ โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
 

  นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมลคล และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>

 

  โครงการปลูกต้นไม้และหิ้วปินโตไปวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วัดทุงสวนธรรม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>

    ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมุฎราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลพญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง  เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม 2555 <คลิกรายละเอียด>
    พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    โครงการผู้ว่าพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕<คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง อัญเชิญพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    กลุ่มจัดตั้งฯ จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานหสกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด จัดงานครบรอบ ๒๗ ปี คล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมจังหวัดพัทลุง โดยมี ร.ต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านบ่อทราย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ และการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานหสกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ วัดปุณณาวาส อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของ สกย.บ้านคลองใหญ่พัฒนา จำกัด เมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานของดีเมืองลุงประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     กลุ่มเกษตรทำนาตะโหมดรับเงินรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง มอบเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับสหกรณ์การเกษตรป่าพะยอม จำกัด และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โตนดด้วน เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายอารี ไกรนรา ผช.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด> 
    นายอารี ไกรนรา ผช.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อบต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ "สหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน" ณ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด <คลิกรายละเอียด>
    พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ cpo ของสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามมัญประจำปี ๒๕๕๕ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ  จำกัด เมื่อวันที่  ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ นายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕,๖ (นายวิจักร อากัปกริยา) เดินทางมาประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ เมื่อวันที่  ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจัดโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง เมือ่วันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานหสกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล อ.ลานข่อย จ.พัทลุง เมือ่วันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
   นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมวางพวงมาลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด> 
   เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ CPS ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายชาย คงแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการโซห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
   พิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่  ๙ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"กินข้าวสังข์หยดเมืองลุง" เมื่อวันที่  ๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัสพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง  จำกัด เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการบริหารจัดการลานเทปาล์มและการเชื่อมโยงเครือข่ายลานเทคุณภาพสถาบันเกษตรกร เมื่อวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมชัยคณาธานี <คลิกรายละเอียด>
    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
   นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อมอบนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  <คลิกรายละเอียด>
    นางรัตน์ศร  ลอยผา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมซักซ้อมการชดเชยดอกเบี้ยหนี้สินเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๕๓ เมื่อวันที่  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดประชุมข้าราชการ/พนักงาน โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมทางไกล เรื่อง การปฏิบัติตามคำรับรองการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     ประชุมคณะทำงานตัวชีวัดธรรมาภิบาลสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมทางไกลผ่านระบบ vdo conference คณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงออกให้บริการโครงการผู้ว่าพบประชาชน เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    จังหวัดพัทลุงแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำด้วยวิธีการสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง  จำกัด <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำ เมื่อวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๕ จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>

                                                                      

 

  ใบลาต่างๆ     สัญญากู้ยืมเงิน กพส.
  ค่าเบี้ยเลี้ยง     สัญญาค้ำประกัน กพส.
  ค่าศึกษาบุตร    บันทึกต่อท้าย
  ค่าเช่าบ้าน  
  ค่ารักษาพยาบาล  

นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สายตรงสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

นายเชาวลิต  สะรอหมาด
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง
โทร 09-5372-4435

web application กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2549 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 5 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง  จ.พัทลุง โทร 074-614211 ต่อ 101 แฟกซ์ 074-613253

อีเมล์ cpd_phatthalung@cpd.go.th