แผนผังเว็บไซต์

หมวดหน้าเว็บเพจทั่วไป
 • หน้าหลัก
  กลับหน้าหลัก
  ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • อำนาจหน้าที่
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • ทำเนียบบุคลากร
 • ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
 • สายตรงสหกรณ์จังหวัด
 • แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ผลผลิต
  การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  การจัดการความรู้ KM
 • ปี 2551
 • ปี 2552
 • ปี 2553
 • ปี 2556
 • สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
 • อุปกรณ์การตลาด
 • ฐานะการเงินของสหกรณ์
 • รายชื่อชุมนุมสหกรณ์
 • กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด(profile)
 • จำนวนกลุ่มเกษตรกร
 • รายชื่อกลุ่มเกษตรกร
 • กลุ่มอาชีพ
 • กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 • เงินกู้ กพส.
 • รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชี
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
 • พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
 • ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
 • กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
 • ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
 • ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 • ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
 • ศูนย์บริการร่วมขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
  ระบบจองชื่อสหกรณ์ออนไลน์
  แบบฟอร์มดาวโหลด
  รายงานการประชุม
  หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เว็บไซต์จังหวัดพัทลุง
  เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
  ลิงค์เว็ปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
 • สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง  จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง  จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน  จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรควนขนุน  จำกัด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ  จำกัด
 • สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พัทลุง  จำกัด
 • สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขต สปก.บ้านทางเกวียน  จำกัด
 • สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขต สปก.บ้านทางเกวียน  จำกัด
 • สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใหญ่พัฒนา  จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรตะโหมด  จำกัด
 • ลิ้งค์เว็บไซต์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
 • กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด
 • ติดต่อ Webmaster
  ข้อมูลทั่วไป
 • หน้าแรก
 • รับรองรายงานการประชุม
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • อำนาจหน้าที่
 • ที่ตั้่งสำนักงาน
 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
 • ทำเนียบบุคลากร
 • สายตรงสหกรณ์จังหวัด
 • ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
 • ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
 • โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
 • โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
 • อุปกรณ์การตลาด
 • ตัวชี้วัดตามแผนงานคำรับรอง
 • แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
 • บุคคลากร
 • บริการของเรา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 • เรื่องร้องเรียน
 • webboard
 • คำถามถามบ่อย FAQ
 • แผนผังเว็บไซด์

 •  สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2549