ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ติดต่อ webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานคำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
บุคคลากร
งบทดลอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เรื่องร้องเรียน
webboard
คำถามถามบ่อย FAQ
แผนผังเว็บไซด์
Link เวปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
Link เวปไซต์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
แผนผังเว็บไซต์

หมวดหน้าเว็บเพจทั่วไป
 • หน้าหลัก
  ข้อมูลทั่วไป
 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • อำนาจหน้าที่
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
 • ทำเนียบบุคลากร
 • สายตรงสหกรณ์จังหวัด
 • รายงานประจำปี
 • รายงานการประชุม
 • รับรองรายงานการประชุม
 • ติดต่อ webmaster
 • ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 • รองนายทะเบียนสหกรณ์
 • ผู้ตรวจการสหกรณ์
 • ผู้สอบบัญชี
 • ผู้ชำระบัญชี
 • จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
 • หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
 • สารสนเทศสหกรณ์
 • สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
 • กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 • ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
 • ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
 • โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
 • โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
 • อุปกรณ์การตลาด
 • ตัวชี้วัดตามแผนงานคำรับรอง
 • แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
 • บุคคลากร
 • งบทดลอง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
 • ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 • พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
 • พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
 • ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
 • กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
 • ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 • ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
 • บริการของเรา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 • เรื่องร้องเรียน
 • webboard
 • คำถามถามบ่อย FAQ
 • แผนผังเว็บไซด์
 • Link เวปไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
 • Link เวปไซต์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

 • วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  กรมส่งเสริมสหกรณ์

   

   Actionplan59

   ระบบติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

  email กรมส่งเสริมสหกรณ์

  Intranet กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ

  ระบบ CPD Card

  ระบบใบแจ้งเงินเดือนนและค่าจ้างประจำ

  CPS supply chain

   
   ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  การจัดการองค์ความรู้

  Profile สหกรณ์

  Profile กลุ่มเกษตรกร

  Profile กลุ่มอาชีพ

   สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

   web application

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดพัทลุง

   

   

   

   

   

   

   

   


   สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2549