website สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
     Please wait..........
ข้อมูลสำนักงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผนที่ตั้งสำนักงานฯโดยสังเขป
โครงสร้างสำนักงาน
อัตรากำลัง
อำนาจ/หน้าที่
รายงานการประชุม
link นิคมสหกรณ์เชียงคำ
link สหกรณ์ในจังหวัดพะเยา
รายงานประจำปี
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
กลุ่มตรวจการณ์

ข้อมูลการส่งเสริม
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
CQA
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ของ ค.พ.ช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ ของนายทะเบียนสหกรณ์
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ และคู่มือ
ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์

บริการของเรา
กระดานข่าว Webboard
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
ระบบร้องเรียน
SITEMAP แผนผังเว็บไซต์
E-mail
download แบบฟอร์มชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา ประเภทสหกรณ์หลัก สหกรณ์การเกษตร ที่อยู่ 1/5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 0 5441 2364 โทรสาร 0 5441 2364 อีเมลล์  fca_pyo@thaicooperative.com เว็บไซต์ http://www.coopthai.com/chcoop_py  วันที่จดทะเบียน 15/10/2524 เลขทะเบียนสหกรณ์ กสก.31/2524 วันสิ้นปีทางบัญชี 31 มี.ค.

รายชื่อสหกรณ์สมาชิก

          ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา จำกัด มีสมาชิกทั้งหมด 20 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร,สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ร้านค้า ดังนี้

1. สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด

2. สหกรณ์ผู้ผลิตลิ้นจี่ จำกัด

3. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด

4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด

5. สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด

6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด

7. สหกรณ์การเกษตรดอกคำใต้ จำกัด

8. สหกรณ์การเกษตรรวมน้ำใจ จำกัด

9. สหกรณ์ปศุสัตว์พะเยา จำกัด

10. สหกรณ์การเกษตรและแปรรูปห้วยลาน จำกัด

11. สหกรณ์การเกษตรภูกามยาว จำกัด

12. สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด

14. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม จำกัด

15. สหกรณ์การเกษตรปง จำกัด

16. สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จำกัด

17. สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด

18. สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด

19. สหกรณ์ร้านค้าบ้านสถาน จำกัด

20. สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด


 


นายคำรณ  พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่ 16

  
นายไพรัตน์  เสมอเชื้อ
สหกรณ์จังหวัดพะเยา
รองนายทะเบียนสหกรณ์
Email : 
prirat@cpd.go.th
โทรศัพท์ : 091-774-8534

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้ารับชมเว็บไซต์