กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
ฐานข้อมูลกลาง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด ตามแผน/งบประมาณ/คำรับรอง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติการบริหารบุคคล
กรอบอัตรากำลัง/อัตราครอง
คำสั่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรอบอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบวินัย
จรรยาบรรณข้าราชการ
แผนงานและงบประมาณ

ข้อมูลที่น่าสนใจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถิติด้านบุคลากร
โครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรอบอัตรากำลังกรม
โครงการย้ายสับเปลี่ยน
ข้อมูลเกษียณอายุ
งานด้านสวัสดิการ
ทุนการศึกษา/ทุนอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง
ห้องข่าว
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

OTHER
รวม LINK

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป
ร้องเรียน
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
แผนที่ตั้ง 

  


 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กันยายน 2559

   ประกาศ ผลการทดสอบลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4
  ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2"
  สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ

 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  รายละเอียด 
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ  ก.พ.ค.
  บันทึกข้อความ แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  (ผู้ครองตำแหน่ง 43 ราย)      

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงาน

  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 133 - 166 , ลำดับที่ 168 - 174 และเรียกสำรอง ลำดับที่ 175 - 184 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ชายแดนภาคใต้) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 16 - 17 มารายงานตัวในวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 28 กันยายน 2559 http://www.cpd.go.th/ewt_news.php?nid=3591&filename=index 
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

   ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 

สิงหาคม 2559

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (เกื้อกูล จำนวน 2 ราย)

   ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8
  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา  (ตำแหน่งครอง 12 ราย) 
  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา  เอกสารแนบ 1    เอกสารแนบ 2

 


บันทึก  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  จำนวน 2 ตำแหน่ง  ดังนี้    รายละเอียด
      1. ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวน 21 ตำแหน่ง
      2. ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด  กรมปศุสัตว์  จำนวน 1 ตำแหน่ง
ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559  เวลา 12.00 น.  

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ตามนโยบาย Smart Officers จำนวน 3 หลักสูตร
 

ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4
ใบสมัคร ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 และ ส3
ใบสมัคร ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส4

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับกลาง (Pre-Intermediate) รุ่นที่ 2

กรกฎาคม 2559

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1102/ว.156 ลว 14 กรกฎาคม 2559  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)
กองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด ที่ กษ 1102/8064  ลว 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ  โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร     รายละเอียดดังนี้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ          กำหนดการโครงการ           ใบตอบรับผู้เข้าร่วมอบรม           รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม          แผนที่

มิถุนายน 2559

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์  เอกสารแนบ 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา    เอกสารแนบ     
  บันทึกข้อความ รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  เอกสารแนบท้าย      

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     เอกสารหมายเลข 6     เอกสารหมายเลข 7    

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ      จัดกลุ่มตำแหน่ง       ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์        เส้นทาง 7

   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี รุ่นที่ 4
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา   เอกสารแนบ 1    เอกสารแนบ 2 
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการหรือชำนาญการ
   การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา    เอกสารแนบ 
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59
รายละเอียด  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

ดูทั้งหมด


  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสนอ ชูจันทร์) เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพทีมงานและการบริการที่ดี" ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีนายสันทาน สีสา ผอ.กกจ.
และนายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สกจ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับ ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59  รายละเอียด
  การประชุมทีมงานจัดการความรู้ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่ (Knowledge Management Team : KM)  ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 129 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.59  รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
นำคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.59   รายละเอียด
  นายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ของกองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59   รายละเอียด 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมและมอบนโยบายการจัดทำผลงานทางวิชาการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ แก่ผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การชี้แจงแนวทาง
จัดทำผลงานทางวิชาการ" โดยมีนายสันทาน  สีสา ผอ.กกจ.กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเดอะทวนทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
27 ก.ค.59  รายละเอียด
  นายปริญญา  เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบาย
และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปพัฒนาด้านความคิด
และการปฏิบัติเชิงระบบแก่ผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การชี้แจง
แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ"  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ก.ค.59  รายละเอียด
  นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 (คณะที่ 3) ประชุมคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นในส่วนกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.59  รายละเอียด
  นายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ พระอุโบสถวัดนรนาถสุนทริการามเมื่อวันที่ 14 ก.ค.59  รายละเอียด
  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานวิถีพุทธ ณ ห้องประชุม 120 และปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าตักศิลาย่าโม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค.59
  รายละเอียด
  นายปริญญา  เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ
การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ข้าราชการอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่
31 พ.ค.59
 
รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อม
ผู้บริหารกรมฯ ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 226 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59
  รายละเอียด 
  พลเอกปัฐมพงศ์  ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ
และกล่าวคำสดุดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
และ วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59
  รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำผู้บริหาร
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 120 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59
รายละเอียด
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน ฉลองครบรอบ "100 ปี สหกรณ์ไทย" ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ก.พ.59
 
รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา
ณ วันนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.59
รายละเอียด 
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
การแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD SPORT DAY 2016
ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.59
  รายละเอียด 
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
ทำบุญเลี้ยงพระและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 4 ม.ค.59
  รายละเอียด

  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
พร้อมด้วยนายปริญญา  เพ็งสมบัติ นายเสนอ  ชูจันทร์
และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.58
 
รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เมื่อวันที่
3 ธ.ค.58
  รายละเอียด
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ผ้าพระกฐิน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 พ.ย.58
  รายละเอียด   
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ "การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์" ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่
27 ต.ค.58
  รายละเอียด
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ฯ
เมื่อวันที่ 1 ต.ค.58
  รายละเอียด 

ภาพกิจกรรมเก่า

  
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 08 9214 5892 
โทร.0 2281 6735 ต่อ 301


 

จำนวนผู้เข้าชม


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th