กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
ฐานข้อมูลกลาง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด ตามแผน/งบประมาณ/คำรับรอง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติการบริหารบุคคล
กรอบอัตรากำลัง/อัตราครอง
คำสั่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบวินัย
จรรยาบรรณข้าราชการ
แผนงานและงบประมาณ
งานด้านสวัสดิการ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถิติด้านบุคลากร
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
โครงการย้ายสับเปลี่ยน
งานด้านทะเบียนประวัติ
ข้อมูลเกษียณอายุ
งานด้านสรรหา
ทุนการศึกษา/ทุนอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

OTHER
รวม LINK

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป
ร้องเรียน
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
แผนที่ตั้ง


 

  
กองการเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

พฤษภาคม 2559

   การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2559 บันทึก ที่ กษ 1102/ว 112  คำอธิบายแบบเสนอชื่อ  ประกาศหลักเกณฑ์  แบบเสนอชื่อสาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปี 59  แบบเสนอชื่อสาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
   กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันฯ 
   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
 


บันทึกข้อความ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์  
   - ใบสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 
   - รับสมัครตั้งแต่ 18 - 31 พฤษภาคม 2559 
 

แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2559
 
บันทึกข้อความ   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง อัครราชทูต(ฝ่ายการเกษตร)       ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 1๒.00 น.  
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (กรมประมง)

 

เมษายน 2559

  ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 107 - 128 และเรียกสำรอง ลำดับที่ 129 - 133 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ชายแดนภาคใต้) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 14 และเรียกสำรอง ลำดับที่ 15  มารายงานตัวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 http://www.cpd.go.th/ewt_news.php?nid=3591&filename=index
 
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)  
    - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
    - ประกาศกรมฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
    - ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 
    - ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
    - ใบสมัคร
  สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ 
  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ  
 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   (ตำแหน่งไม่เกื้อกูล 8 ราย)     

แบบใบสมัครเขียนผลงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5    

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ 

 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   (ตำแหน่งเกื้อกูล 2 ราย)        

แบบใบสมัครเขียนผลงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     เอกสารหมายเลข 6  

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ 

  ตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัด (ศอ.บต) แทนตำแหน่งที่ว่าง
   สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ
 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ    ใบสมัคร
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผุู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา   เอกสารแนบ  

  บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม จำนวน 1 ตำแหน่ง หากสนใจให้ยื่นเอกสารส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 1๒.00 น.  
 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 306/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 

บันทึกข้อความ  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)  
    - ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
    - ใบสมัคร
 
บันทึกข้อความ รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา จำนวน 79 ตำแหน่ง  

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     เอกสารหมายเลข 6     เอกสารหมายเลข 7    

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ      จัดกลุ่มตำแหน่ง       ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์        เส้นทาง 7

มีนาคม 2559

   สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 

 ขอเชิญข้าราชการรับฟังการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" จังหวัด  ศูนย์ 20 ศูนย์  โครงการ  หัวข้อบรรยาย ใบเซ็นชื่อ

  หลักเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
 


บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
หากสนใจให้ยื่นเอกสาร
ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๑ เมษายน 2559 เวลา 1๒.00 น.  
    1. กรมชลประทาน  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  จำนวน 1 ตำแหน่ง
        - ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับสูง)  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 
    2. กรมพัฒนาที่ดิน  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  จำนวน 1 ตำแหน่ง

        - ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)  กองการเจ้าหน้าที่
        - ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) ระดับสูง)  สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6, 7, 8

 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2559
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 218/2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559
 

 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี
 

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  แผนที่ 

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา  
   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  
 

บันทึกข้อความ  การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึง  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 

  สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น  
  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา  (ตำแหน่งครอง 3 ราย)    

กุมภาพันธ์ 2559

  สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559   
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 150/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 149/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 148/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 147/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 146/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 145/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 144/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559
    - ประกาศรับสมัคร
    - แบบฟอร์ม 1-3   แบบฟอร์ม 4    แบบฟอร์ม 5
 

ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 69 - 90 และลำดับที่ 92 - 100 และเรียกสำรอง ลำดับที่ 101 และลำดับที่ 103 - 106  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ชายแดนภาคใต้) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 7 - 10 และเรียกสำรอง ลำดับที่ 11 - 13  มารายงานตัวในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  http://www.cpd.go.th/ewt_news.php?nid=1644&filename=index
   เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559
   บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ:ระดับกลาง(Pre-intermediate) รุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 

บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง  
      
download แบบฟอร์ม  ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น.  
    1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  จำนวน 1 ตำแหน่ง
        - ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง
    2. กรมพัฒนาที่ดิน  ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  จำนวน 2 ตำแหน่ง
        - ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) ระดับสูง)  สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 
        - ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ระดับสูง)  สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
    3. กรมปศุสัตว์  ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  จำนวน 5 ตำแหน่ง
        - ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) ระดับสูง)  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย, สกลนคร, พิจิตร, ประจวบคีรีชันธ์, ชุมพร 
    4. กรมส่งเสริมสหกรณ์  ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  จำนวน 8 ตำแหน่ง
        - ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์) ระดับสูง)  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
        - สหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์) ระดับสูง)  สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว, สงขลา, หนองบัวลำภู, สกลนคร, อุบลราชธานี, ลำพูน, น่าน

  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา  (ตำแหน่งครอง 7 ราย)   

มกราคม 2559

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และ/หรือต่างประเทศประจำปี 2559
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
   ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และหรือต่างประเทศประจำปี 2559
   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา    (ตำแหน่งครอง 3 ราย)         
 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   (ตำแหน่งครอง 2 ราย)     

แบบใบสมัครเขียนผลงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ  

   การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

ธันวาคม 2558

   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 

บันทึกข้อความ   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน ๔๘ ตำแหน่ง    
รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

บันทึกข้อความ   การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๙ ตำแหน่ง    
รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 

   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
  ประกาศ เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งหมด 8 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 2 เส้นทางที่ 3 เส้นทางที่ 4 เส้นทางที่ 5 เส้นทางที่ 6 เส้นทางที่ 7 เส้นทางที่ 8 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   (ตำแหน่งครอง 5 ราย)     

แบบใบสมัครเขียนผลงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ  

 

 บันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่  กษ  0202/ว 7585  ลว. 15 ธ.ค. 2558  เรื่อง  ขอส่งเอกสาร  
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 1116/2558  ลว.  9 ธ.ค. 2558  เรื่อง  คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 1117/2558  ลว.  9 ธ.ค. 2558  เรื่อง  คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 1121/2558  ลว.  9 ธ.ค. 2558  เรื่อง  คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   กรมป่าไม้ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 12
  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยไม่ถือเป็นวันลา
รายละเอียด 
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา   
   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 

 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  รุ่นที่ 21

   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558   

พฤศจิกายน 2558
  บันทึก  ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ    
  กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  จำนวน 10 ตำแหน่ง (75 อัตรา)    
 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1  และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง     

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา    

 

กรมการข้าว ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา    

  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา     
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา       (ตำแหน่งครอง 40 ราย)         ลำดับที่ 1 - 20       ลำดับที่ 21 - 40         

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  10 พ.ย. 2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
  บันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่  กษ  0202/ว6749  ลว. 5 พ.ย. 2558  เรื่อง  ขอส่งเอกสาร  
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 950/2558  ลงวันที่  2 พ.ย. 2558  เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 951/2558  ลงวันที่  2 พ.ย. 2558  เรื่อง  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2559
   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกองการเจ้าหน้าที่
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลว. 29 ต.ค. 2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
    - นายวิมล  จันทรโรทับ  ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง
    - นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์  ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 930/2558 ลว. 7 ต.ค. 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน เอกสารแนบ
  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ดาวน์โหลดเอกสาร

  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อม
ผู้บริหารกรมฯ ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 226 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59  รายละเอียด 
  พลเอกปัฐมพงศ์  ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ
และกล่าวคำสดุดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
และ วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59  รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำผู้บริหาร ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่
พระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 120 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59
รายละเอียด
   พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน ฉลองครบรอบ "100 ปี สหกรณ์ไทย" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ก.พ.59 
รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา ณ วันนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.59  รายละเอียด  
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD SPORT DAY 2016 ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 ม.ค.59  รายละเอียด  
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่
พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 4 ม.ค.59  รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
พร้อมด้วยนายปริญญา  เพ็งสมบัติ นายเสนอ  ชูจันทร์
และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.58 
รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เมื่อวันที่
3 ธ.ค.58  รายละเอียด
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า
พระกฐิน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 พ.ย.58  รายละเอียด   
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ "การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์" ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.58  รายละเอียด
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.58  รายละเอียด 

ภาพกิจกรรมเก่า

  
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-2816735 ต่อ 301

 

จำนวนผู้เข้าชม


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th