กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
ฐานข้อมูลกลาง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด ตามแผน/งบประมาณ/คำรับรอง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติการบริหารบุคคล
กรอบอัตรากำลัง/อัตราครอง
คำสั่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบวินัย
จรรยาบรรณข้าราชการ
แผนงานและงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
งานด้านสวัสดิการ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถิติด้านบุคลากร
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
โครงการย้ายสับเปลี่ยน
งานด้านทะเบียนประวัติ
ข้อมูลเกษียณอายุ
งานด้านสรรหา
ทุนการศึกษา/ทุนอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

OTHER
รวม LINK

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป
ร้องเรียน
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
แผนที่ตั้ง

 

  
กองการเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

สิงหาคม 2558

  ประกาศ กรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา       เอกสารแนบ    

แบบใบสมัครเขียนผลงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     เอกสารหมายเลข 6     เอกสารหมายเลข 7

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ  

 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ  (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร  1006/ว17  ลว. 28 ก.ค. 2558)
 
การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร  1006/ว16  ลว. 28 ก.ค. 2558)
 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับต้น  (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร  1006/ว14  ลว. 24 ก.ค. 2558)
 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ    ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ    ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

บันทึกข้อความ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับเงิน

ประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ      เอกสารแนบ   
 
คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   

 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งครอง 31 ราย)    

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 

 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา   (เอกสารแนบ 1  ลำดับที่ 1 - 16   ลำดับที่ 17 - 34)     เอกสารแนบ 2   
 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

 
 ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 52 - 59 , 61- 62 , 64 - 67 และเรียกสำรอง ลำดับที่ 68  มารายงานตัวในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 31 สิงหาคม 2558   คลิ๊กรายละเอียด
 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (ตำแหน่งครอง 5 ราย) 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners) รุ่นที่ ๒ (ส่งใบสมัครถึง กกจ.ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ก่อน ๑๒.๐๐ น.

 

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  รายชื่อ 
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้นตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส๒ และ ส๓   ใบสมัคร 


กรกฎาคม 2558

  มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
รับสมัครนักบริหาร ระดับสูง (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)   
(รับสมัครระหว่างวันที่ 8 ก.ค. - 3 ส.ค. 2558)      ใบสมัคร     ประกาศแก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัคร
 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
   - นายอลงกรณ์  กรณ์ทอง  ดำรงตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (กระทรวงเกษตรฯ) 
   - นายอนันต์  ลิลา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง
   - นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  ดำรงตำแหน่ง  รองปลัดกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง

 
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) และยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) 
  อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  

มิถุนายน 2558

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เรื่อง  รับโอนข้าราชการ  
     - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
รับสมัครจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ 
 


 บันทึก   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
-  ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตว์แพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) ระดับสูง)) 
กรมปศุสัตว์ จำนวน  3  ตำแหน่ง 
-  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) กรมการข้าว จำนวน 1 ตำแหน่ง      
รับสมัครภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 
บันทึกข้อความ เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา        (ตำแหน่งครอง 2 ราย)   
 
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (ผู้นำระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
 
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Placement Test)  โครงการ   รายละเอียด   ใบสมัคร    ตัวอย่าง    
  ข้อมูลสำหรับสมาชิก กบข.ผู้ประสงค์ไปใช้สิทธิ์ UNDO  รายละเอียด 1 2 3 
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
- นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ      ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
- นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์   ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
 


หนังสือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เรื่อง  รับโอนข้าราชการ  
     - ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ  
รับสมัครจนถึงวันที่  31  ก.ค.  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ 
 
บันทึก   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
-  ตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง)) 
กรมส่งเสริมการเกษตร   จำนวน  12  ตำแหน่ง         
รับสมัครภายในวันที่  ๑๑  มิ.ย.  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
บันทึก   การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร
ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    - ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมวิชาการเกตร  
    - ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมส่งเสริมสหกรณ์     
รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๘ - ๑๖  มิ.ย.  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 


  โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาทีมงาน สู่องค์กร
แห่งความสุข" กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 280 คน ตั้งแต่วันที่
28-30 ส.ค.58  ณ โรงแรมดิวารี จอมเทียนบีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  รายละเอียด
 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำทีม
ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม "Bike for Mon ปั่นเพื่อแม่ "
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.58 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี"
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 26-28 ก.ค.58 
ณ โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  รายละเอียด
  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
"การนวดกดจุด สะท้อนเท้า Foot Reflexology"
โดยอาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.58
ณ ห้องประชุม 120 ชั้น 1 อาคาร 1 รายละเอียด 
  โดยคณะแพทย์จาก รพ.บ้านแพ้ว จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมติดตามผลการรักษาสุขภาพและพบแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรกรม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58 
ณ ห้องประชุม 120 ชั้น 1 อาคาร 1  รายละเอียด
  ด้วยท่านผู้หญิงดัชรีรัช  รัชนี ชายาในหม่อมเจ้าภีคเดช รัชนี
ได้ถึงแก่อนิจกรรม โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพใน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.58 เวลา 19.00 น.
ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราขวรวิหาร 
รายละเอียด
  กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.58
ณ กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
รายละเอียด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา (ระหว่าง พ.ค.-ก.ย.58) จำนวน 6 ครั้ง 
โดยมีบุคลากรของกรม เข้าร่วมเป้นจำนวนมาก 
ครั้งที่ 1 วัดบุปผาราม เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58  รายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติและนายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดี
เป็นตัวแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำเงินบริจาคไปมอบให้แก่รัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.58 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล   รายละเอียด 

 

นายโอภาส  กลั่นบุศย์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.58 ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1
และนายสันทาน  สีสา ได้นำบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
เข้ารดน้ำ ขอพรจากรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน 
รายละเอียด  
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาท
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.58
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชั้น 6  รายละเอียด
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดพิธีรับมอบเข็มเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ(60 พรรษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 23 มี.ค.58 ณ ห้องรับรอง 226 
 รายละเอียด

 

นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกบุคลากรกรม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยา
ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.58
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 
 
รายละเอียด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ได้เชิญชวนบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 
 รายละเอียด
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มี.ค.58 ณ ดีเอชแอล
บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม  
และได้รับรางวัลประเภทบุคคล (รางวัลคะแนนรวมสูงสุด) 
รายละเอียด
  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฯ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.58 ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1   รายละเอียด
 

นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สทส.
และสันติบาตสหกรณ์ฯ 
 รายละเอียด

  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตฯ
เมื่อวันที่ 24 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม สทส.อาคารฝึกอบรม 
รายละเอียด  
 
  นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชาฯ 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.58 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  รายละเอียด   

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 
รายละเอียด 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งที่ 1-3) โดยเริ่มตั้งแต่
เดือน พ.ย.57 - มี.ค.58 โดยมีบุคลากรของกรม เข้าร่วม
เป้นจำนวนมาก
ครั้งที่ 4 17 ก.พ.58  วัดราชาธิราช 
ครั้งที่ 5 27 มี.ค.58   วัดปรินายกวรวิหาร รายละเอียด 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ขอรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่
29 ม.ค.58 ณ ห้องประชุม 120  อาคาร 1
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2558 
" CPD SPORTDAY 2015"  เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58
ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.58
ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2558 "โครงการ
คืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57
ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินฯ และร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.57  ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายละเอียด 

ภาพกิจกรรมเก่า

  
นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-2816735 ต่อ 301

 

จำนวนผู้เข้าชม


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th