กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
ฐานข้อมูลกลาง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด ตามแผน/งบประมาณ/คำรับรอง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติการบริหารบุคคล
กรอบอัตรากำลัง/อัตราครอง
คำสั่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบวินัย
จรรยาบรรณข้าราชการ
แผนงานและงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
งานด้านสวัสดิการ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถิติด้านบุคลากร
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
โครงการย้ายสับเปลี่ยน
งานด้านทะเบียนประวัติ
ข้อมูลเกษียณอายุ
งานด้านสรรหา
ทุนการศึกษา/ทุนอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

OTHER
รวม LINK

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป
ร้องเรียน
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
แผนที่ตั้ง

 

  
กองการเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 


มิถุนายน 2558

  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เรื่อง  รับโอนข้าราชการ  
     - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
รับสมัครจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ 
 

 บันทึก   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
-  ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตว์แพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) ระดับสูง)) 
กรมปศุสัตว์ จำนวน  3  ตำแหน่ง 
-  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) กรมการข้าว จำนวน 1 ตำแหน่ง      
รับสมัครภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

  บันทึกข้อความ เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา        (ตำแหน่งครอง 2 ราย)   
  รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (ผู้นำระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
  โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)    
   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Placement Test)  โครงการ   รายละเอียด   ใบสมัคร    ตัวอย่าง    
  ข้อมูลสำหรับสมาชิก กบข.ผู้ประสงค์ไปใช้สิทธิ์ UNDO  รายละเอียด 1 2 3 
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
- นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ      ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
- นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์   ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
   ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหนังสือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เรื่อง  รับโอนข้าราชการ  
     - ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ  
รับสมัครจนถึงวันที่  31  ก.ค.  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ 

บันทึก   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
-  ตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง)) 
กรมส่งเสริมการเกษตร   จำนวน  12  ตำแหน่ง         
รับสมัครภายในวันที่  ๑๑  มิ.ย.  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
บันทึก   การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร
ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    - ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมวิชาการเกตร  
    - ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมส่งเสริมสหกรณ์     
รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๘ - ๑๖  มิ.ย.  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 

พฤษาคม 2558

  หนังสือสำนักงาน กศน ที่ ศธ 0210.118/1360 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ตามโครงการ
สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจช่วยเนปาล   รายละเอียด 1   2   3   4    
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ
และประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นราชการเพราะเกษียณอายุราชการ
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราขการเพราะเกษียณอายุราชการ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยมีความประสงค์รับย้าย
/ โอนข้าราชการ
 

บันทึกข้อความ เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา     เอกสารแนบท้าย     บันทึกข้อความขอยกเลิกการรับสมัครในลำดับที่ 21 ตำแหน่งเลขที่ 1402   

การจัดกลุ่มตำแหน่ง   คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ          
ประกาศกรมฯ ลงวันที่ 13 ส.ค. 2552  

 


บันทึก   การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    - ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมการข้าว   จำนวน 1 ตำแหน่ง
ภายในวันที่  ๒๑  พ.ค. ๒๕๕๘  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 

  

บันทึก   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
    - ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/นายสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล))  กรมปศุสัตว์  จำนวน 4 ตำแหน่ง
ภายในวันที่  ๑๘  พ.ค. ๒๕๕๘  เวลา  ๑๒.๐๐  น.

  แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งครอง) 
   แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งครองเกื้อกูล) 

เมษายน 2558

 

ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ขั้นตอนที่ 1 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม) 
ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.moac.go.th หรือ http://www.kst.go.th
 

 

ประกาศ  เรื่อง  รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งว่างจำนวน 55 ตำแหน่ง   ลำดับที่ 1 - 19  ลำดับที่ 20 - 38  ลำดับที่  39-55 )  และ  (ตำแหน่งครอง 2 ตำแหน่ง)
  บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งครอง จำนวน 12 ตำแหน่ง)   เอกสารแนบท้าย    
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ  เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  
หนังสือ  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส)
มีนาคม 2558

 
ประกาศ  เรื่อง  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     - 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสุ่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์    
     -  หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.   
1    2    
     - 
ใบสมัคร
 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารแนบ (แบบไม่เกื้อกูล จำนวน 12 ราย)   

 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารแนบ (แบบเกื้อกูล จำนวน 3 ราย)   

  บันทึกข้อความ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ     เอกสารแนบท้าย   
   สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558


บันทึกข้อความ   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    - ผู้ตรวจราชการกระทรวงกุมภาพันธ์ 2558

 


บันทึกข้อความ   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
    - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
    - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ผอ.กองปฏิบัติการฝนหลวง)
 

 บันทึกข้อความ ที่ กษ 1102/664 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network))  
 

บันทึกข้อความ ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา     เอกสารแนบท้าย   

 
บันทึกข้อความ   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
    - กรมการข้าว (ผอ.สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว)
    - กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัดชัยนาท)
    - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5 และ
       ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 8)มกราคม 2558

   บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/313 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.moac.go.th หรือ http://www.kst.go.th)
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ จำนวน 21 ตำแหน่ง)   เอกสารแนบ 1    เอกสารแนบ 2    
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 49/2558 เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ จำนวน 15 ตำแหน่ง)   เอกสารแนบท้าย    
  หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ สวพส./ว154 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
   การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 

 บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/ว 17 เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ        คัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษลงมา    รายละเอียดตำแหน่ง                    
เอกสารหมายเลข 1      เอกสารหมายเลข 2      เอกสารหมายเลข 3      เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 5      เอกสารหมาย
เลข 6      เอกสารหมายเลข 7
                                      
การจัดกลุ่มตำแหน่ง   คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ          
ประกาศกรมฯ ลงวันที่ 13 ส.ค. 2552        
   

 

บันทึกข้อความ   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
    - กรมประมง
    - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
    - กรมส่งเสริมการเกษตร
    - กรมประมง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ นร 1010/1119 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 9 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 

บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๑๑๐๒/ว ๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


ธันวาคม 2557

  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง)
 
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับต้น  (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  จำนวน 1 ตำแหน่ง) 
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  (กรมวิชาการเกษตร  จำนวน 3 ตำแหน่ง) 
 


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ

  บันทึกข้อความ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    เอกสารแนบท้าย  
   บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๑๑๐๒/๕๑๐๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3251&Itemid=346 
  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บันทึกข้อความ
 

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  เอกสารแนบ    
    - ผู้ตรวจราชการกระทรวง
   
  
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เอกสารแนบ    
    - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวง)
    - กรมส่งเสริมการเกษตร (รองอธิบดี)
    - กรมปศุสัตว์ (รองอธิบดี)
    - กรมการข้าว (รองอธิบดี)
    - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รองเลขาธิการ)
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  เอกสารแนบ  แบบฟอร์ม
 
 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เอกสารแนบ      แบบฟอร์ม 


 

 

นายโอภาส  กลั่นบุศย์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.58 ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1
และนายสันทาน  สีสา ได้นำบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
เข้ารดน้ำ ขอพรจากรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน 
รายละเอียด  
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาท
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.58
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชั้น 6  รายละเอียด
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดพิธีรับมอบเข็มเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ(60 พรรษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 23 มี.ค.58 ณ ห้องรับรอง 226 
 รายละเอียด

 

นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกบุคลากรกรม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยา
ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.58
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 
 
รายละเอียด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ได้เชิญชวนบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 
 รายละเอียด
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มี.ค.58 ณ ดีเอชแอล
บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม  
และได้รับรางวัลประเภทบุคคล (รางวัลคะแนนรวมสูงสุด) 
รายละเอียด
  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฯ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.58 ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1   รายละเอียด
 

นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สทส.
และสันติบาตสหกรณ์ฯ 
 รายละเอียด

  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตฯ
เมื่อวันที่ 24 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม สทส.อาคารฝึกอบรม 
รายละเอียด  
 
  นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชาฯ 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.58 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  รายละเอียด   

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 
รายละเอียด 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งที่ 1-3) โดยเริ่มตั้งแต่
เดือน พ.ย.57 - มี.ค.58 โดยมีบุคลากรของกรม เข้าร่วม
เป้นจำนวนมาก
ครั้งที่ 4 17 ก.พ.58  วัดราชาธิราช 
ครั้งที่ 5 27 มี.ค.58   วัดปรินายกวรวิหาร รายละเอียด 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ขอรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่
29 ม.ค.58 ณ ห้องประชุม 120  อาคาร 1
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2558 
" CPD SPORTDAY 2015"  เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58
ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.58
ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2558 "โครงการ
คืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57
ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินฯ และร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.57  ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายละเอียด 

ภาพกิจกรรมเก่า

  
นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-2816735 ต่อ 301

 

จำนวนผู้เข้าชม


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th