กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
ฐานข้อมูลกลาง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด ตามแผน/งบประมาณ/คำรับรอง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติการบริหารบุคคล
กรอบอัตรากำลัง/อัตราครอง
คำสั่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบวินัย
จรรยาบรรณข้าราชการ
แผนงานและงบประมาณ
งานด้านสวัสดิการ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถิติด้านบุคลากร
โครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรอบอัตรากำลังกรม
โครงการย้ายสับเปลี่ยน
ข้อมูลเกษียณอายุ
ทุนการศึกษา/ทุนอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง
ห้องข่าว

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

OTHER
รวม LINK

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป
ร้องเรียน
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
แผนที่ตั้ง


 

  


 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

มิถุนายน 2559

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันฯ
สำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) และสำเนาประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)และแก้ไขประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะรายข้าราชการ)  
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์  เอกสารแนบ 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา    เอกสารแนบ     
  บันทึกข้อความ รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  เอกสารแนบท้าย      

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     เอกสารหมายเลข 6     เอกสารหมายเลข 7    

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ      จัดกลุ่มตำแหน่ง       ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์        เส้นทาง 7

   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี รุ่นที่ 4
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา   เอกสารแนบ 1    เอกสารแนบ 2 
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการหรือชำนาญการ
   การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา    เอกสารแนบ 
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59
รายละเอียด  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

ดูทั้งหมด

 


  นายปริญญา  เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ
การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ข้าราชการอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่
31 พ.ค.59
 
รายละเอียด

  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อม
ผู้บริหารกรมฯ ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 226 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59
  รายละเอียด 

  พลเอกปัฐมพงศ์  ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ
และกล่าวคำสดุดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
และ วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59
  รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำผู้บริหาร
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 120 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59
รายละเอียด
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน ฉลองครบรอบ "100 ปี สหกรณ์ไทย" ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ก.พ.59
 
รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา
ณ วันนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.59
รายละเอียด 
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
การแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD SPORT DAY 2016
ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.59
  รายละเอียด 
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
ทำบุญเลี้ยงพระและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 4 ม.ค.59
  รายละเอียด

  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
พร้อมด้วยนายปริญญา  เพ็งสมบัติ นายเสนอ  ชูจันทร์
และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.58
 
รายละเอียด
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เมื่อวันที่
3 ธ.ค.58
  รายละเอียด
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ผ้าพระกฐิน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 พ.ย.58
  รายละเอียด   
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ "การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์" ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่
27 ต.ค.58
  รายละเอียด
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ฯ
เมื่อวันที่ 1 ต.ค.58
  รายละเอียด 

ภาพกิจกรรมเก่า

  
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 08 9214 5892 
โทร.0 2281 6735 ต่อ 301

 

จำนวนผู้เข้าชม


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th