กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
ฐานข้อมูลกลาง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด ตามแผน/งบประมาณ/คำรับรอง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติการบริหารบุคคล
กรอบอัตรากำลัง/อัตราครอง
คำสั่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบวินัย
จรรยาบรรณข้าราชการ
แผนงานและงบประมาณ
งานด้านสวัสดิการ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถิติด้านบุคลากร
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
โครงการย้ายสับเปลี่ยน
งานด้านทะเบียนประวัติ
ข้อมูลเกษียณอายุ
งานด้านสรรหา
ทุนการศึกษา/ทุนอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

OTHER
รวม LINK

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป
ร้องเรียน
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
แผนที่ตั้ง


 

  
กองการเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กุมภาพันธ์ 2559

   เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559
   บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ:ระดับกลาง(Pre-intermediate) รุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 

บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง 
       download แบบฟอร์ม  ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น.  
    1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  จำนวน 1 ตำแหน่ง
        - ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง
    2. กรมพัฒนาที่ดิน  ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  จำนวน 2 ตำแหน่ง
        - ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) ระดับสูง)  สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 
        - ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ระดับสูง)  สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
    3. กรมปศุสัตว์  ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  จำนวน 5 ตำแหน่ง
        - ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) ระดับสูง)  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย, สกลนคร, พิจิตร, ประจวบคีรีชันธ์, ชุมพร 
    4. กรมส่งเสริมสหกรณ์  ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  จำนวน 8 ตำแหน่ง
        - ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์) ระดับสูง)  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
        - สหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์) ระดับสูง)  สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว, สงขลา, หนองบัวลำภู, สกลนคร, อุบลราชธานี, ลำพูน, น่าน

  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  
 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา  (ตำแหน่งครอง 7 ราย)   

มกราคม 2559

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และ/หรือต่างประเทศประจำปี 2559
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
   ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และหรือต่างประเทศประจำปี 2559
   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา    (ตำแหน่งครอง 3 ราย)         
 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   (ตำแหน่งครอง 2 ราย)     

แบบใบสมัครเขียนผลงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ  

   การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

ธันวาคม 2558

   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 

บันทึกข้อความ   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน ๔๘ ตำแหน่ง    
รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

บันทึกข้อความ   การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๙ ตำแหน่ง    
รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 

   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
  ประกาศ เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งหมด 8 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 2 เส้นทางที่ 3 เส้นทางที่ 4 เส้นทางที่ 5 เส้นทางที่ 6 เส้นทางที่ 7 เส้นทางที่ 8 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   (ตำแหน่งครอง 5 ราย)     

แบบใบสมัครเขียนผลงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ  

 

 บันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่  กษ  0202/ว 7585  ลว. 15 ธ.ค. 2558  เรื่อง  ขอส่งเอกสาร  
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 1116/2558  ลว.  9 ธ.ค. 2558  เรื่อง  คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 1117/2558  ลว.  9 ธ.ค. 2558  เรื่อง  คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 1121/2558  ลว.  9 ธ.ค. 2558  เรื่อง  คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   กรมป่าไม้ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 12
  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยไม่ถือเป็นวันลา
รายละเอียด 
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา   
   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 

 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  รุ่นที่ 21

   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558   

พฤศจิกายน 2558
  บันทึก  ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ    
  กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  จำนวน 10 ตำแหน่ง (75 อัตรา)    
 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1  และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง     

 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา    

 

กรมการข้าว ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา    

  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา     
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา       (ตำแหน่งครอง 40 ราย)         ลำดับที่ 1 - 20       ลำดับที่ 21 - 40         

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  10 พ.ย. 2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
 
บันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่  กษ  0202/ว6749  ลว. 5 พ.ย. 2558  เรื่อง  ขอส่งเอกสาร  
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 950/2558  ลงวันที่  2 พ.ย. 2558  เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 951/2558  ลงวันที่  2 พ.ย. 2558  เรื่อง  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2559
   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกองการเจ้าหน้าที่
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลว. 29 ต.ค. 2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
    - นายวิมล  จันทรโรทับ  ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง
    - นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์  ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 930/2558 ลว. 7 ต.ค. 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน เอกสารแนบ
 

 
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ตุลาคม 2558

 
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2559 (วันศุกร์ที่ 6 พ.ค.59 และวันจันทร์ที่ 18 ก.ค.59)
รายละเอียด 
  โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน"
  ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์
 

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners) รุ่นที่ 3 (หมดเขต 20 ต.ค.58 เวลา 16.00 น.)
 

คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 857/2558 ลว. 7 ต.ค. 2558 เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 856/2558 ลว. 7 ต.ค. 2558 เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 855/2558 ลว. 7 ต.ค. 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 854/2558 ลว. 7 ต.ค. 2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 853/2558 ลว. 7 ต.ค. 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

  

คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 852/2558 ลว. 7 ต.ค. 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

  บันทึกข้อความ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด) จำนวน ๙ ตำแหน่ง
  บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดเตรียมข้อมุลบุคคลและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทั่วไป ระดับอาวุโส     

แบบฟอร์มเอกสาร    

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีความประสงค์จะขอรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลว. 9 ต.ค. 2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
    - นายโอภาส  กลั่นบุศย์  ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    - นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 840/2558  ลว. 1 ต.ค. 2558  เรื่อง  คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 839/2558  ลว. 1 ต.ค. 2558  เรื่อง  คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 838/2558  ลว. 1 ต.ค. 2558  เรื่อง  คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   (ตำแหน่งครอง 40 ราย)     

แบบใบสมัครเขียนผลงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ  

  การแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รายละเอียด/ใบสมัคร 
  สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง    
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะขอรับโอนข้าราชการ     
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 819/2558  ลว. 30 ก.ย. 2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
 

คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 818/2558  ลว. 30 ก.ย. 2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 


กันยายน 2558

   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา   (ตำแหน่งว่าง 10 ราย)   (ตำแหน่งครอง 3 ราย)   

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (ตำแหน่งครอง ลำดับที่ 1 - 12)     (ตำแหน่งครอง ลำดับที่ 13 - 31)  

  ประกาศ  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
   ประกาศ ผลการทดสอบลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับข้าราชการตามมติ ครม."
   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
  แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรม DPIS 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ
 
ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น     Download เอกสาร

 

สิงหาคม 2558

  ประกาศ กรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา       เอกสารแนบ    

แบบใบสมัครเขียนผลงานวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2     เอกสารหมายเลข 3     เอกสารหมายเลข 4    

เอกสารหมายเลข 5     เอกสารหมายเลข 6     เอกสารหมายเลข 7

คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ  

 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ  (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร  1006/ว17  ลว. 28 ก.ค. 2558)
 
การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร  1006/ว16  ลว. 28 ก.ค. 2558)
 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับต้น  (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร  1006/ว14  ลว. 24 ก.ค. 2558)
 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

บันทึกข้อความ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับเงิน

ประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ      เอกสารแนบ   
 
คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   

 

บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งครอง 31 ราย)    

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 

 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา   (เอกสารแนบ 1  ลำดับที่ 1 - 16   ลำดับที่ 17 - 34)     เอกสารแนบ 2   
 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

 
 ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 52 - 59 , 61- 62 , 64 - 67 และเรียกสำรอง ลำดับที่ 68  มารายงานตัวในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 31 สิงหาคม 2558   คลิ๊กรายละเอียด
 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (ตำแหน่งครอง 5 ราย) 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners) รุ่นที่ ๒ (ส่งใบสมัครถึง กกจ.ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ก่อน ๑๒.๐๐ น.

 

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  รายชื่อ 
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้นตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส๒ และ ส๓   ใบสมัคร 


กรกฎาคม 2558

  มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
รับสมัครนักบริหาร ระดับสูง (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)   
(รับสมัครระหว่างวันที่ 8 ก.ค. - 3 ส.ค. 2558)      ใบสมัคร     ประกาศแก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัคร
 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน   
   - นายอลงกรณ์  กรณ์ทอง  ดำรงตำแหน่ง  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (กระทรวงเกษตรฯ)  
   - นายอนันต์  ลิลา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง
   - นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  ดำรงตำแหน่ง  รองปลัดกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง

 
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) และยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) 
  อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  

มิถุนายน 2558

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เรื่อง  รับโอนข้าราชการ  
     - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
รับสมัครจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ 
 


 บันทึก   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
-  ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตว์แพทย์/วิชาการสัตวบาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล) ระดับสูง)) 
กรมปศุสัตว์ จำนวน  3  ตำแหน่ง 
-  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) กรมการข้าว จำนวน 1 ตำแหน่ง      
รับสมัครภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 
บันทึกข้อความ เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา        (ตำแหน่งครอง 2 ราย)   
 
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (ผู้นำระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
 
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Placement Test)  โครงการ   รายละเอียด   ใบสมัคร    ตัวอย่าง    
  ข้อมูลสำหรับสมาชิก กบข.ผู้ประสงค์ไปใช้สิทธิ์ UNDO  รายละเอียด 1 2 3 
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
- นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ      ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
- นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์   ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
 


หนังสือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เรื่อง  รับโอนข้าราชการ  
     - ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ  
รับสมัครจนถึงวันที่  31  ก.ค.  ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ 
 
บันทึก   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
-  ตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง)) 
กรมส่งเสริมการเกษตร   จำนวน  12  ตำแหน่ง         
รับสมัครภายในวันที่  ๑๑  มิ.ย.  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
บันทึก   การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร
ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    - ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมวิชาการเกตร  
    - ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมส่งเสริมสหกรณ์     
รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๘ - ๑๖  มิ.ย.  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. 


  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ "การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์" ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.58  รายละเอียด
 
  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.58  รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในการมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรมฯ 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ก.ย.58
รายละเอียด  
 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558 ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในวันที่
11 ก.ย.58 ณ อินเดอร์ สเตเดียม หัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (นักกีฬามหาสนุก วิ่งตะขาบ ทีมผสม) รายละเอียด  
 
  โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาทีมงาน สู่องค์กร
แห่งความสุข" กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 280 คน ตั้งแต่วันที่
28-30 ส.ค.58  ณ โรงแรมดิวารี จอมเทียนบีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  รายละเอียด 
 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำทีม
ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม "Bike for Mon ปั่นเพื่อแม่ "
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.58 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี"
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ตั้งแต่วันที่ 26-28 ก.ค.58 
ณ โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  รายละเอียด
  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
"การนวดกดจุด สะท้อนเท้า Foot Reflexology"
โดยอาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.58
ณ ห้องประชุม 120 ชั้น 1 อาคาร 1 รายละเอียด 
  โดยคณะแพทย์จาก รพ.บ้านแพ้ว จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมติดตามผลการรักษาสุขภาพและพบแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรกรม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58 
ณ ห้องประชุม 120 ชั้น 1 อาคาร 1  รายละเอียด
  ด้วยท่านผู้หญิงดัชรีรัช  รัชนี ชายาในหม่อมเจ้าภีคเดช รัชนี
ได้ถึงแก่อนิจกรรม โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพใน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.58 เวลา 19.00 น.
ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราขวรวิหาร 
รายละเอียด
  กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.58
ณ กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
รายละเอียด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา (ระหว่าง พ.ค.-ก.ย.58) จำนวน 6 ครั้ง 
โดยมีบุคลากรของกรม เข้าร่วมเป้นจำนวนมาก 
ครั้งที่ 1 วัดบุปผาราม เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58  รายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติและนายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดี
เป็นตัวแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำเงินบริจาคไปมอบให้แก่รัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.58 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล   รายละเอียด 

 

นายโอภาส  กลั่นบุศย์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.58 ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1
และนายสันทาน  สีสา ได้นำบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
เข้ารดน้ำ ขอพรจากรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน 
รายละเอียด  
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาท
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.58
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชั้น 6  รายละเอียด
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดพิธีรับมอบเข็มเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ(60 พรรษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 23 มี.ค.58 ณ ห้องรับรอง 226 
 รายละเอียด

 

นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกบุคลากรกรม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยา
ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.58
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 
 
รายละเอียด

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ได้เชิญชวนบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 
 รายละเอียด
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มี.ค.58 ณ ดีเอชแอล
บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม  
และได้รับรางวัลประเภทบุคคล (รางวัลคะแนนรวมสูงสุด) 
รายละเอียด
  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฯ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.58 ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1   รายละเอียด
 

นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สทส.
และสันติบาตสหกรณ์ฯ 
 รายละเอียด

  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตฯ
เมื่อวันที่ 24 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม สทส.อาคารฝึกอบรม 
รายละเอียด  
 
  นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชาฯ 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.58 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  รายละเอียด   

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 
รายละเอียด 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งที่ 1-3) โดยเริ่มตั้งแต่
เดือน พ.ย.57 - มี.ค.58 โดยมีบุคลากรของกรม เข้าร่วม
เป้นจำนวนมาก
ครั้งที่ 4 17 ก.พ.58  วัดราชาธิราช 
ครั้งที่ 5 27 มี.ค.58   วัดปรินายกวรวิหาร รายละเอียด 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ขอรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่
29 ม.ค.58 ณ ห้องประชุม 120  อาคาร 1
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2558 
" CPD SPORTDAY 2015"  เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58
ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.58
ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2558 "โครงการ
คืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57
ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินฯ และร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.57  ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายละเอียด 

ภาพกิจกรรมเก่า

  
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-2816735 ต่อ 301

 

จำนวนผู้เข้าชม


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th