กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
ฐานข้อมูลกลาง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด ตามแผน/งบประมาณ/คำรับรอง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติการบริหารบุคคล
กรอบอัตรากำลัง/อัตราครอง
คำสั่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบวินัย
จรรยาบรรณข้าราชการ
แผนงานและงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถิติด้านบุคลากร
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
โครงการย้ายสับเปลี่ยน
งานด้านทะเบียนประวัติ
ข้อมูลเกษียณอายุ
งานด้านสรรหา
งานด้านสวัสดิการ
ทุนการศึกษา/ทุนอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

OTHER
รวม LINK

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป
ร้องเรียน
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
แผนที่ตั้ง 
 

  
กองการเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เมษายน 2557

   บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๖ 
 

     
บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/ว ๕๘  ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   

มีนาคม 2557

 


การเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการที่สนใจสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) 
    - รับสมัครทดสอบภาษาอังกฤษกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ(วันที่สอบ 23 เมษายน 2557)   แจ้งรายชื่อภายใน 4 เมษายน  2557
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว 1900 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 เรื่อง การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม   
  ประกาศรับสมัครข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
รายละเอียดแนบ
  คำสั่งกรมฯ ที่ 88/2557 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 20 มี.ค.57
รายละเอียดแนบ 
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารแนบ ลำดับที่ 1-25    เอกสารแนบ ลำดับที่ 26-48   
 กุมภาพันธ์ 2557  
 
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏฺบัติการ  
 

ประกาศรับสมัครข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ      
เอกสารแนบท้ายประกาศ    หมายเลข 1   หมายเลข 2   หมายเลข 3   
                                       หมายเลข 4   หมายเลข 5   หมายเลข 6          ใบสมัคร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
 เอกสารแนบ   
  ประกาศสำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557     เอกสารแนบ   
 
คำสั่งการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 มกราคม 2557 
คำสั่ง    บัญชีแนบท้าย       
 
บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/๓๑๘  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี        

มกราคม 2557

 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง  ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพ่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗     
 
บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/ว ๖  ลงวันที่  ๗  มกราคม   ๒๕๕๗   เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖   
 

หนังสือสำนักงานปลัดกระรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ กษ  ๐๒๐๒/ว.๓  ลงวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๗  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๕.๔/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๘ 

ธันวาคม 2556

 

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด  ที่ กษ ๑๑๐๒/ว.๒๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๕๖   เรื่อง  การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ, สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมปศุสัตว์, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ]    รายละเอียดแนบ  1   2 
         -  สำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 


หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/ว.๒๕๓  ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม   ๒๕๕๖   เรื่อง  ขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  จำนวน  2  ฉบับ  รายละเอียดแนบ  
         -  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  [นายสมชาย ชาญณรงคกุล]  [นายจุมพล สงวนสิน]       
         -  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  
[นายโอภาส  กลั่นบุศย์]  
  หนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค ๕๑๐๘/ว.๔๖๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." 
  บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๑๑๐๒/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การศึกษาอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๒ - ๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ  แบบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม 
 

แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  เอกสารแนบท้าย 
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการ
ระดับสูง  รายละเอียดแนบ  

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และข้าราชการ ลูกจ้างทั้งสองกรมร่วมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2557 บริเวณลานอเนกประสงค์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   รายละเอียด
  งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน   รายละเอียด
  โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard จังหวัดนครนายก รายละเอียด
โครงการปลูกจิตสำนึกบุคลากรกรมฯ และจรรยาข้าราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกป่าโกงกาง"
ณ พื้นที่นิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียด
นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี”
ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี
  รายละเอียด
 
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรเทคนิค
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ" ให้แก่ข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน
  รายละเอียด
 
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “กสส. รวมใจ แบ่งปันความห่วงใยสู่น้อง”
โดยร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่บ้านครูน้อย 
รายละเอียด
 
กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
ประจำปี 2556
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน”
โดยเชิญวิทยากร นางสาวอรพิมพ์  รักษาผล เจ้าของฉายา "นักพูดร้อยศพ  
นักพูดล่าความกตัญญู"
  รายละเอียด
 
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2556
“กกจ.สัญจร ครั้งที่ 4” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 16   
จังหวัดเพชรบุรี
 
รายละเอียด
 
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2556
“กกจ.สัญจร ครั้งที่ 3” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 17    
จังหวัดสงขลา
  รายละเอียด
 

กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2556
“กกจ.สัญจร ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1 
จังหวัดปทุมธานี
  
รายละเอียด 

นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์เข้าร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ถึงแก่กรรม  รายละเอียด

กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2556
“กกจ.สัญจร ครั้งที่ 1" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3
จังหวัดชลบุรี    รายละเอียด

  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี 2556
 รายละเอียด
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส "Big Cleaningday"
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของแต่ละกลุ่มงาน
และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
  รายละเอียด
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล
เชิญชวนบุคลากรภายในกรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 120 
รายละเอียด
 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบดอกไม้
แสดงความยินดีแก่ข้าราชการดีเด่น  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ประจำปี 2556 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556
 
รายละเอียด
กองการเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคคลกรในส่วนกลาง
เพื่อให้บุคลากรมีความใส่ใจต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  รายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "
CPD SPORTDAY 2013"
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ"
ตามแผนการจัดการความรู้ (KM)  วันที่ 24 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารเงินทุน
 
รายละเอียด 
การบรรยายธรรมะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโครงการ 85 พรรษา
มหาราช 80 พรรษา มหาราชินี พุทธชยันตรี คนดี องค์กรเพื่อชีวิต
ดีงาม รายละเอียด
นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
  รายละเอียด

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมการขับเคลื่อนค่านิยมภายในองค์การ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 120 เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ค่านิยม ของกองการเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รายละเอียด

 

นายณัฐวุฒิ ไสเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 40 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยมีพิธีสงฆ์และพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  รายละเอียด

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ อินทนิล คอฟฟี่ 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 
รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ดร.จุมพล  สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-2816735 ต่อ 301

 

จำนวนผู้เข้าชม


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th