กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
HR Scorecard
ปีงบประมาณ 2556-2559

1. ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

          1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง HR Scorecard

          2. ดำเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

                    - การประเมินโดยใช้แบบประเมิน

                    - การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล

                    - การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

          3. กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

                    - วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ

                    - กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

          4. กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์

                    - กำหนดเป้าประสงค์

                    - กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ค่าพื้นฐาน (Baseline) และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

          5. จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1-4

          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติจึงกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งสรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

                    การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 4 – 5 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

                    - วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจแนวคิดและวิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และกำหนดกรอบการวิเคราะห์ HRM SWOT และ HRM Customer ของคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง

                    - สรุปผลการประชุม 

                    - ลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 20 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ   รีสอร์ท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

- วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการประชุมครั้งที่แล้ว, การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลการดำเนินการ และการจัดทำแผนงานโครงการรองรับ

                    - สรุปผลการประชุม

                    - ภาพกิจกรรมในการประชุม

 

       การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

- วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการรายปี (Action Plan) และสรุปรายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ 2556-2559

          - สรุปผลการประชุม

          - แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอแนวคิดโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

        การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

3. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2556 - 2559 (ฉบับสมบูรณ์)กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th