กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........

 
บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
2551 2554(1) (2)
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือก,มงกุฏไทย,ดิเรกคุณาภรณ์
ตระกูลช้างเผือก
ตระกูลมงกุฎไทย
เครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์


การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖
และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 

การเสนอขอรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ และเข็มที่ระลึก

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองฯ

แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร.๑)

แบบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (แบบ นร ๒.)

บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศฯ

บัญชีแสดงจำนวนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หนังสือที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๑๒ และหลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

หนังสือที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๕๖๓๖ ลว.๒๗ ก.ค.๒๕๕๔
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานฯ
และการขอพระราชทานฯ เรียกคืนเครื่องราฃฯ
ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย
ประจำปี ๒๕๕๕
 


 ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี
2543 2544 2545 2546 2547 2548

            ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร
กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการ  ลูกจ้าง และจักรพรรดิมาลา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 - 2544 


ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ชั้นสายสะพาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์]
 ปี พ.ศ. 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | .pdf 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์]
 ปี พ.ศ. 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 25572558.pdf
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา [เหรียญจักรพรรดิมาลา] 
  ปี พ.ศ. 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | .pdf 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]
  ปี พ.ศ. 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 25572558 | .pdf
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์] 
  ปี พ.ศ. 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | .pdf 

ข่าวเก่า
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กษ 1102/ว283 ลว 3 ก.ย.53  รายบุคคล แบบตอบรับ
รายชื่อผู้ได้รับจัดสรร   (pdf)   (word)
แบบขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(แบบที่ ๒)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๒   กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th