กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)    NEW!!
  
  หนังสือ คปร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.2/8 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555) 
รายละเอียดโครงการ 
หนังสือเรียนหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง 
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ปี 56
ใบสมัคร (แบบหนังสือของลาออกจากราชการ) 
(แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการ)
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วม
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th