กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
ฐานข้อมูลกลาง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด ตามแผน/งบประมาณ/คำรับรอง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติการบริหารบุคคล
กรอบอัตรากำลัง/อัตราครอง
คำสั่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบวินัย
จรรยาบรรณข้าราชการ
แผนงานและงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
งานด้านสวัสดิการ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถิติด้านบุคลากร
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
โครงการย้ายสับเปลี่ยน
งานด้านทะเบียนประวัติ
ข้อมูลเกษียณอายุ
งานด้านสรรหา
ทุนการศึกษา/ทุนอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

OTHER
รวม LINK

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป
ร้องเรียน
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
แผนที่ตั้ง 
 

  
กองการเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ธันวาคม 2557

 

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  เอกสารแนบ    
    - ผู้ตรวจราชการกระทรวง
   
  
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เอกสารแนบ    
    - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวง)
    - กรมส่งเสริมการเกษตร (รองอธิบดี)
    - กรมปศุสัตว์ (รองอธิบดี)
    - กรมการข้าว (รองอธิบดี)
    - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รองเลขาธิการ)
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  เอกสารแนบ  แบบฟอร์ม
 
 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เอกสารแนบ      แบบฟอร์ม


พฤศจิกายน 2557

 


 บันทึกข้อความ  ที่ กษ ๑๑๐๒/๔๓๔๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒
     

 

บันทึกข้อความ  การเสนอวิสัยทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์) ระดับสูง)      
  


บันทึกข้อความ  การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
   - กรมส่งเสริมสหกรณ์ (รองอธิบดี) 
   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (รองเลขาธิการ) 
   - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (รองอธิบดี)
   - กรมการข้าว (รองอธิบดี)
   - กรมประมง (รองอธิบดี)
 


บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารแนบท้าย   
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๕.๔/๒๑๙๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที ๙ 
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/๓๑๓๒ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th  http://scholar.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.or.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว
- รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงาน  ของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
 


บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง      
   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
   - กรมปศุสัตว์
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง 0001.3/4634  ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 

 


บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุดที่ กษ1102/4276 เรื่อง การดำเนินการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา    
เอกสารแนบ 1   
เอกสารแนบ 2 
 
ขยายระยะเวลาการปิดรับสมัครจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
บันทึกข้อความ
  ที่ กษ ๑๑๐๒/๔๒๒๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ ๓
๑. รายละเอียดโครงการ  
๒. ใบสมัคร 
๓. ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม
  

   
        
บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/4258 เรื่อง การดำเนินการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารแนบ     

ตุลาคม 2557

 

บันทึกข้อความ  ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร" 17-28 พ.ย. 57 หมายเหตุ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 3 พ.ย. 2557  
 


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
 


ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา

 

ประกาศคณะกรรมการตัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ในกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ   
       เอกสารแนบ 1  pdf. word.     เอกสารแนบ 2 pdf. word.      
       เอกสารแนบ 3  pdf. word.     เอกสารแนบ 4 pdf. word. 

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ     
      เอกสารหมายเลข 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
           - เอกสารประกอบหมายเลข 1-2 แบบแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
           - เอกสารประกอบหมายเลข 1-3 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
      เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  3  ปี
      เอกสารหมายเลข 3 ข้อเสนอแนวคิด
      ตัวอย่าง เอกสารประกอบหมายเลข 1 ถึง 3 
     


ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 


บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  (แก้ไขชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร)     บันทึกข้อความ  การจัดเตรียมข้อมูลบุคคลและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  
      แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส   
- เอกสารหมายเลข 1 
-
เอกสารหมายเลข 2
 
เอกสารหมายเลข 3
 

สำเนาหนังสือ กรมศิลปากร ที่ วธ 0401/3912 ลว. 9 ต.ค.57 ประสงค์ขอรับโอนข้าราชการ สังกัดกระทรวง กรม ต่าง ๆ  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 
บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง       
   - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - กรมชลประทาน
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๙ ก.ย.๕๗  บันทึกข้อความ 
 

บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด ที่ กษ 1102/184  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง การจัดจ้างพนักงานราชการเพิ่มเติม   

 

บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1102/ว183  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ  คัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ จำนวน 25 ตำแหน่ง)    

 

บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1102/ว182  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ  คัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน    13 ตำแหน่ง)    

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ตำแหน่ง)
เอกสารแนบ      

                

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (ระดับชำนาญการ จำนวน 25 ตำแหน่ง)
เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2     

 

กันยายน 2557

   แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
http://e-service.cpd.go.th/pi_survey  ภายในวันที่ ๒๒ ก.ย.- ๑๐ ต.ค.๕๗ 
                

ที่ กษ 1102/3338 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา      เอกสารแนบท้าย   

                

ที่ กษ 1102/3339 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา      เอกสารแนบท้าย   

กรกฎาคม 2557

 

ขอความร่วมมือเข้ากรอกแบบการประเมินการนำค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปปฏิบัติ เนื่องจากระบบจะปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 24.00 น. สามารถเข้ากรอกแบบประเมิน ได้ที่ http://e-service.cpd.go.th/ass_cpd/login.asp หรือระบบอินทราเน็ตของกรมฯ "แบบประเมินค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์"    

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 
 

การประเมินการนำค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปปฏิบัติ "แบบประเมินค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์"      หรือสามารถเข้าทำเมินโดยตรงที่  http://e-service.cpd.go.th/ass_cpd/login.asp      
  การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557 
   บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/๒๗๘๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การส่งบุคลากรเข้ารับอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 
   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 

    เครื่องแบบพนักงานราชการ

การติดแพรแถบเครื่องราชฯ ให้ตรวจสอบจาก http://dpis.cpd.go.th  
username : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
password : วัน เดือน ปีเกิด 8 หลัก = ตัวอย่าง เกิดวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้ใส่ข้อมูล 01012557 
ป้ายชื่อ   ชื่อ - สกุล   (ไม่มีคำหน้านาม) พร้อมตำแหน่ง

  สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201/ว4832 ลว. 23 ก.ค.57
เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) และประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
เอกสารแนบ
  ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
 

บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง    
   - กรมประมง 
   - กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี,สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช,สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์)
   - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - กรมวิชาการเกษตร
   - กรมส่งเสริมการเกษตร
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  และประกาศระเบียบการสอบ วันเวลาและสถานที่สอบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ     
 เอกสารประกอบการประชุม  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"  ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค. 2557  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
       -  power point เขียนผลงานสบาย...สบาย ตามสไตล์ ผชช.  โดย  นายศักชาย  อินโอชานนท์ 
       -  power point แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ  
ตัวอย่าง 1   ตัวอย่าง 2   โดย  กองการเจ้าหน้าที่
       -  คู่มือแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมินแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย)   โดย  กองการเจ้าหน้าที่ 

                  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    มิถุนายน 2557

 


บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่  กษ  1102/ว116  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2557 
 - ประกาศรับสมัครข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   รายละเอียดแนบ  

 

 

บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด  ที่  กษ  1102/ว109  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2557 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
เอกสารแนบ     
  บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/๒๐๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ (ทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     เอกสารแนบท้ายประกาศ    
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา    เอกสารแนบ 
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา   
 
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา   เอกสารแนบ     
พฤษภาคม 2557
 
 
 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านภาษาอังกฤษ และด้านกฏหมาย)  ตั้งแต่วันที่  2-20 มิถุนายน  2557  
รายละเอียด 

  การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
รายละเอียด 
   ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 472-504
และเรียกสำรอง ลำดับที่ 505-521 มารายงานตัวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 4 มิถุนายน 2557  
ดูรายละเอียด   
  ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 332-451
และเรียกสำรอง ลำดับที่ 452-471 มารายงานตัวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 27 พฤษภาคม 2557  
ดูรายละเอียด 
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา     เอกสารแนบ   

รับสมัครข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2557  
  - ประกาศหลักเกณฑ์ฯ
  - ประกาศรับสมัครฯ 
  - ใบสมัคร 
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   รายละเอียดแนบ  
  ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ  

เมษายน 2557

  บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๖ 
  บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/ว ๕๘  ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   


มีนาคม 2557

  การเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการที่สนใจสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) 
    - รับสมัครทดสอบภาษาอังกฤษกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ(วันที่สอบ 23 เมษายน 2557)   แจ้งรายชื่อภายใน 4 เมษายน  2557
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว 1900 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 เรื่อง การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม   
  ประกาศรับสมัครข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
รายละเอียดแนบ
  คำสั่งกรมฯ ที่ 88/2557 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 20 มี.ค.57
รายละเอียดแนบ 
  ประกาศรับสมัครข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารแนบ ลำดับที่ 1-25    เอกสารแนบ ลำดับที่ 26-48   
กุมภาพันธ์ 2557  
  ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏฺบัติการ  
  ประกาศรับสมัครข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ      
เอกสารแนบท้ายประกาศ    หมายเลข 1   หมายเลข 2   หมายเลข 3   
                                       หมายเลข 4   หมายเลข 5   หมายเลข 6       ใบสมัคร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เอกสารแนบ   
  ประกาศสำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557     เอกสารแนบ   
  คำสั่งการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 มกราคม 2557 
คำสั่ง    บัญชีแนบท้าย       
  บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/๓๑๘  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี        

มกราคม 2557

 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง  ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗     
 
บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/ว ๖  ลงวันที่  ๗  มกราคม   ๒๕๕๗   เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖   
 

หนังสือสำนักงานปลัดกระรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ กษ  ๐๒๐๒/ว.๓  ลงวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๗  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๕.๔/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๘ 

ธันวาคม 2556

 

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด  ที่ กษ ๑๑๐๒/ว.๒๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๕๖   เรื่อง  การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ, สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมปศุสัตว์, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ]    รายละเอียดแนบ  1   2  
         -  สำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 


หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ที่ กษ ๑๑๐๒/ว.๒๕๓  ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม   ๒๕๕๖   เรื่อง  ขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  จำนวน  2  ฉบับ  รายละเอียดแนบ   
         -  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  [นายสมชาย ชาญณรงคกุล]  [นายจุมพล สงวนสิน]       
         -  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  
[นายโอภาส  กลั่นบุศย์]  
  หนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค ๕๑๐๘/ว.๔๖๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." 
  บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๑๑๐๒/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การศึกษาอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๒ - ๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ  แบบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม 
 

แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  เอกสารแนบท้าย 
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการ
ระดับสูง  รายละเอียดแนบ  

  นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีศักยภาพ" เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี รายละเอียด
 

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการพัฒนาทีมงาน" เมื่อวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รายละเอียด

   กิจกรรมการประชุมการจัดการความรู้(KM) เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) โดย นายวิเทียน กันทะเรือน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารเงินทุน ชั้น1  กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายละเอียด
  กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพหัวข้อ "โภชนาการดี ชีวีมีสุข" โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 120 กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายละเอียด
   

ธรรมมะอารมณ์ดี "งานได้ผล คนเป็นสุข"
โดย พระมหามงคล วรธัมมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมานรดี
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 120
กรมส่งเสริมสหกรณ์            รายละเอียด

 

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบดอกไม้
แสดงความยินดีแก่ข้าราชการดีเด่น  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ประจำปี 2556 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
 
รายละเอียด 

  นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "CPD Sport Day2014" เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ สนามน้ำแก้จน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และข้าราชการ ลูกจ้างทั้งสองกรมร่วมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2557 บริเวณลานอเนกประสงค์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   รายละเอียด

ภาพกิจกรรมเก่า

  
นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-2816735 ต่อ 301

 

จำนวนผู้เข้าชม


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th