กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
ฐานข้อมูลกลาง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด ตามแผน/งบประมาณ/คำรับรอง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติการบริหารบุคคล
กรอบอัตรากำลัง/อัตราครอง
คำสั่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบวินัย
จรรยาบรรณข้าราชการ
แผนงานและงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
งานด้านสวัสดิการ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สถิติด้านบุคลากร
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
โครงการย้ายสับเปลี่ยน
งานด้านทะเบียนประวัติ
ข้อมูลเกษียณอายุ
งานด้านสรรหา
ทุนการศึกษา/ทุนอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

OTHER
รวม LINK

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป
ร้องเรียน
แผนผังเว็บไซด์
ติดต่อ webmaster
แผนที่ตั้ง 
 

  
กองการเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

มกราคม 2558

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  ประกาศกรม เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ จำนวน 21 ตำแหน่ง)   เอกสารแนบ 1    เอกสารแนบ 2    
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 49/2558 เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ จำนวน 15 ตำแหน่ง)   เอกสารแนบท้าย    
  หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ สวพส./ว154 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้่นที่สูง  
   การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 

 บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/ว 17 เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ        คัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษลงมา    รายละเอียดตำแหน่ง                    
เอกสารหมายเลข 1      เอกสารหมายเลข 2      เอกสารหมายเลข 3      เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 5      เอกสารหมาย
เลข 6      เอกสารหมายเลข 7
                                      
การจัดกลุ่มตำแหน่ง   คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการ          
ประกาศกรมฯ ลงวันที่ 13 ส.ค. 2552        
   

 

บันทึกข้อความ   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
    - กรมประมง
    - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
    - กรมส่งเสริมการเกษตร
    - กรมประมง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ นร 1010/1119 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 9 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 

บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๑๑๐๒/ว ๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


ธันวาคม 2557

  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง)
 
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับต้น  (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  จำนวน 1 ตำแหน่ง) 
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  (กรมวิชาการเกษตร  จำนวน 3 ตำแหน่ง) 
 


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ

  บันทึกข้อความ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ    เอกสารแนบท้าย  
   บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๑๑๐๒/๕๑๐๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3251&Itemid=346 
  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บันทึกข้อความ
 

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  เอกสารแนบ    
    - ผู้ตรวจราชการกระทรวง
   
  
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เอกสารแนบ    
    - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวง)
    - กรมส่งเสริมการเกษตร (รองอธิบดี)
    - กรมปศุสัตว์ (รองอธิบดี)
    - กรมการข้าว (รองอธิบดี)
    - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รองเลขาธิการ)
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  เอกสารแนบ  แบบฟอร์ม
 
 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เอกสารแนบ      แบบฟอร์ม


พฤศจิกายน 2557

 


 บันทึกข้อความ  ที่ กษ ๑๑๐๒/๔๓๔๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒
     

 

บันทึกข้อความ  การเสนอวิสัยทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์) ระดับสูง)      
  


บันทึกข้อความ  การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
   - กรมส่งเสริมสหกรณ์ (รองอธิบดี) 
   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (รองเลขาธิการ) 
   - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (รองอธิบดี)
   - กรมการข้าว (รองอธิบดี)
   - กรมประมง (รองอธิบดี)
 


บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารแนบท้าย   
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๕.๔/๒๑๙๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที ๙ 
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/๓๑๓๒ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th  http://scholar.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.or.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว
- รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงาน  ของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
 


บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง       
   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
   - กรมปศุสัตว์
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง 0001.3/4634  ประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 

 


บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุดที่ กษ1102/4276 เรื่อง การดำเนินการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา    
เอกสารแนบ 1   
เอกสารแนบ 2 
 
ขยายระยะเวลาการปิดรับสมัครจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
บันทึกข้อความ
  ที่ กษ ๑๑๐๒/๔๒๒๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ ๓
๑. รายละเอียดโครงการ  
๒. ใบสมัคร 
๓. ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม
  

   
        
บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/4258 เรื่อง การดำเนินการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารแนบ     

ตุลาคม 2557

 

บันทึกข้อความ  ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร" 17-28 พ.ย. 57 หมายเหตุ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 3 พ.ย. 2557  
 


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
 


ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา

 

ประกาศคณะกรรมการตัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ในกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ   
       เอกสารแนบ 1  pdf. word.     เอกสารแนบ 2 pdf. word.      
       เอกสารแนบ 3  pdf. word.     เอกสารแนบ 4 pdf. word. 

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ     
      เอกสารหมายเลข 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
           - เอกสารประกอบหมายเลข 1-2 แบบแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
           - เอกสารประกอบหมายเลข 1-3 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
      เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  3  ปี
      เอกสารหมายเลข 3 ข้อเสนอแนวคิด
      ตัวอย่าง เอกสารประกอบหมายเลข 1 ถึง 3 
     


ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 


บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  (แก้ไขชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร)     บันทึกข้อความ  การจัดเตรียมข้อมูลบุคคลและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  
      แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส   
- เอกสารหมายเลข 1 
-
เอกสารหมายเลข 2
 
เอกสารหมายเลข 3
 

สำเนาหนังสือ กรมศิลปากร ที่ วธ 0401/3912 ลว. 9 ต.ค.57 ประสงค์ขอรับโอนข้าราชการ สังกัดกระทรวง กรม ต่าง ๆ  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 
บันทึกข้อความ  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง       
   - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - กรมชลประทาน
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๙ ก.ย.๕๗  บันทึกข้อความ 
 

บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด ที่ กษ 1102/184  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง การจัดจ้างพนักงานราชการเพิ่มเติม   

 

บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1102/ว183  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ  คัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ จำนวน 25 ตำแหน่ง)    

 

บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1102/ว182  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ  คัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน    13 ตำแหน่ง)    

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ตำแหน่ง)
เอกสารแนบ      

                

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (ระดับชำนาญการ จำนวน 25 ตำแหน่ง)
เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2     

  

  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2558 
" CPD SPORTDAY 2015"  เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58
ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.58
ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2558 "โครงการ
คืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57
ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
รายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินฯ และร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.57  ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายละเอียด 

ภาพกิจกรรมเก่า

  
นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-2816735 ต่อ 301

 

จำนวนผู้เข้าชม


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th